Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 06. 01

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Pápakovácsi község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) g) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontjában , 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 62. §-ban, 92. § (1) – (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Eljárási rendelkezések

1. § (1) Az ellátások iránti kérelmet a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban:Hivatal) lehet benyújtani szóban vagy a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon írásban.

(2) Az ellátás iránti kérelem postai küldeményként is feladható a Hivatal címére (8596 Pápakovácsi Fő utca 19.)

(3) A támogatás iránti eljárást bárki kezdeményezheti, aki tudomást szerez a rászorultságról, illetve a támogatás hivatalból is kezdeményezhető.

2. § (1) A kérelemhez szükséges jövedelem számításánál a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény előírásait kell alkalmazni. A jövedelemmel nem rendelkezők büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak e tényről.

(2) A jövedelmet az alábbiak szerint kell – típusának megfelelően – igazolni:

 • a) munkabér, táppénz – munkáltatói igazolás
 • b) vállalkozó esetén a lezárt adóévről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása, le nem zárt időszakról a könyvelő igazolása
 • c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások: kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap
 • d) családtámogatási ellátások (kifizetői igazolás vagy bankszámlakivonat)
 • e) gyermektartásdíj esetén bankszámlakivonat, kifizetői bizonylat, vagy megállapodás
 • f) munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén határozat az ellátás megállapításáról
 • g) bérbeadásból származó jövedelem esetén a bérleti szerződés
 • h) ösztöndíjról az intézmény vagy kifizető igazolása vagy bankszámlakivonat
 • i) a)-h) pontokba nem tartozó jövedelem esetén a kifizető igazolása

(3) A kérelemben meghatározott indok igazolására a kérelmezőnek csatolni kell a kérelmet alátámasztó iratot, pl. közüzemi számlát, orvosi igazolást, gyógyszerköltség igazolását, temetési számlát, iskolalátogatási igazolást, munkaügyi központ igazolását a nyilvántartásba vételről (különösen jövedelemmel nem rendelkező aktív korú esetén)

(4) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzésére a Hivatal megkeresheti

 • a) az állami adóhatóságot
 • b) az igazolást kiállító szervet
 • c) a munkáltatót.

illetve elrendelheti környezettanulmány készítését.

(5) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve a saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.

3. § (1) Amennyiben kérelmező kérelméhez a szükséges igazolásokat nem csatolta, 8 napos határidő biztosításával fel kell szólítani a hiánypótlásra.

(2) Ha kérelmező a hiányzó igazolásokat a határidő lejártáig nem nyújtja be, kérelmét el kell utasítani.

4. § Az önkormányzat által biztosított ellátások igénybevételének feltétele, hogy kérelmező minden tőle telhetőt megtegyen annak elősegítésére, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak. Ezek elsősorban:

 • a) munkaképes korú személy mielőbbi munkába állása érdekében a Veszprém megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködjön
 • b) a szülő a gyermektartásdíjat igényelje meg és annak rendszeres folyósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

5. § Azonnali intézkedést igénylő körülmények esetén a szociális ellátás a kérelmező nyilatkozata alapján jövedelemigazolás és egyéb bizonyíték nélkül is biztosítható. Ebben az esetben a jövedelemigazolásokat és más bizonyítékokat 15 napon belül pótolni kell.

6. § (1) Amennyiben a támogatási kérelem elbírálása ügyében eljáró szerv véleménye szerint tartani kell attól, hogy a kérelmező az e rendeletben szabályozott pénzbeli támogatást nem a kérelemben előadottaknak megfelelően használja fel, akkor az eljáró szerv egyedi mérlegelése alapján

 • a) a támogatott kötelezhető arra, hogy a felhasználást 15 napon belül számlával igazolja, vagy
 • b) a támogatást a Gyermekjóléti Központ családgondozójának kell kifizetni, aki a felhasználásról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül a támogatott nevét is tartalmazó számlákkal köteles elszámolni.

(2) A rendkívüli települési támogatás felhasználásának igazolására elfogadható különösen: élelmiszer, ruhanemű, tisztítószer, a háztartás viteléhez szükséges egyéb dolgok, tüzelő, közüzemi díj, lakbér, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz, tankönyv, térítési díj kifizetését, megvásárlását igazoló számla vagy irat.

(3) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 6 hónapon belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet, kivéve

 • a) a közeli hozzátartozó halála esetén az annak eltemettetéséhez igényelt támogatást
 • b) ha a támogatás megállapításának elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné.

(4) Életet veszélyeztető helyzetnek minősül különösen az alapvető élelmiszer és ruházat hiánya, azonnali orvosi ellátás, vagy kórházi beutalás elmaradása.

(5) Az elszámolási kötelezettséget tartalmazó határozatban a joghátrányra a támogatott figyelmét fel kell hívni.

7. § (1) A megállapított települési támogatást a döntést követő 3 munkanapon belül kell folyósítani, illetve a természetbeni juttatásként megállapított támogatást biztosítani.

(2) A pénzbeli támogatást elsősorban folyószámlára kell utalni, amennyiben kérelmező nem rendelkezik folyószámlával, a kifizetés a Hivatalnál kezelt házipénztárból történik. A támogatás felvételére készpénz esetén kérelmező vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.

2. Szociális rászorultságtól függő ellátások

8. § A települési támogatás formái:

 • a) rendkívüli települési támogatás
 • b) temetési támogatás
 • c) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatása
 • d) tanévkezdési támogatás
 • e) babakelengye támogatása
 • f) karácsonyi támogatás

9. § (1) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

 • a) egyedülélő, gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át
 • b) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(2) Elemi kár, hosszan tartó súlyos betegség esetén az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérően a családban az egy főre jutó jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíjminimum tízszerese. Az elemi kár bekövetkeztét szakhatósági, a hosszan tartó súlyos betegséget pedig orvosi igazolással kell igazolni.

(3) A rendkívüli települési támogatás maximális összege 100.000 Ft.

10. § (1) Temetési támogatás nyújtható annak a Pápakovácsi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személynek, aki közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum tízszeresét nem haladja meg.

(2) A kérelemhez a halotti anyakönyvi kivonatot és a kérelmező nevére kiállított temetési számlát is csatolni kell.

(3) A temetési célú támogatási igényt a halálesetet követő 60 napon belül lehet benyújtani.

(4) A temetési költség viseléséhez nyújtott települési támogatás összege 50.000 Ft.

11. § (1) Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költségeihez támogatásra az jogosult, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

 • a) egyedülélő, gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át
 • b) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(2) Amennyiben a kérelmező igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 50 %-át eléri, az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól a döntés során a képviselő-testület eltérhet.

(3) A gyógyszerköltség támogatása a rendszeres gyógyszerköltséghez történő hozzájárulás esetén havi rendszerességgel kerül folyósításra, a megállapított összeget a kérelem beadásának hónapjától az év december 31. napjáig lehet megállapítani.

(4) A támogatás összege a havi rendszerességgel adott támogatás esetén maximum havi 10.000 Ft , eseti támogatás esetén maximum 50.000 Ft lehet.

12. § (1) Minden tanév megkezdése előtt az önkormányzat hivatalból rendkívüli települési támogatást biztosít a tanévkezdéshez azoknak az óvodás gyermeket nevelő, általános-, középiskolai nappali tanulmányokat folytató tanulók családja, a felsőfokú nappali tanulmányokat folytató tanulók részére, ahol a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.

(2) A felsőfokú nappali tanulmányokat folytatók részére nyújtott támogatás 25 éves korig adható.

(3) A képviselő-testület minden év augusztus 31-ig határozatban állapítja meg a támogatás mértékét.

(4) A tanévkezdési támogatás biztosításának további feltétele tanulók esetén a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása.

(5) A tanévkezdési támogatás természetbeni támogatásként is nyújtható, a támogatás tartalma: írószerek, iskolaszerek, ruhanemű.

13. § (1) Babakelengye támogatás állapítható meg az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából egyszeri támogatásként, a törvényes képviselő kérelmére, amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum tízszeresét nem haladja meg.

(2) A támogatás iránti igényt a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül lehet előterjeszteni, a határidő jogvesztő.

(3) A kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát.

(4) A támogatás összege gyermekenként 20.000 Ft.

14. § (1) A karácsonyi ünnepeket megelőzően a képviselő-testület rendkívüli települési támogatást biztosít azoknak a Pápakovácsi lakóhellyel rendelkező és Pápakovácsi településen életvitelszerűen élő háztartásoknak, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.

(2) A támogatás természetbeni juttatásként is adható, a juttatás tartalma: élelmiszer, édesség.

(3) A képviselő-testület a Pápakovácsi Idősek Otthonában lakó gondozottak részére –amennyiben jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum tízszeresét – karácsonyra, természetbeni települési támogatásként - ajándékcsomagot biztosít. A csomag tartalma: élelmiszer, édesség.

(4) A képviselő-testület legkésőbb a tárgyév november 30-ig határozatban állapítja meg az (1)-(2) bekezdésben meghatározott támogatások mértékét.

15. § A temetési támogatás és a babakelengye támogatás megállapításának hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

16. § Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körébe tartozó ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést biztosítja.

4. Étkeztetés

17. § (1) Az önkormányzat napi egyszeri meleg ebédet biztosít azoknak a szociális rászorulóknak, akik önmaguk vagy családtagjaik részére azt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani:

 • a) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.
 • b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni.
 • c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül.
 • d) Pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(2) Az egészségi állapot fennállását orvosi igazolással kell bizonyítani.

(3) Az étkeztetés iránti kérelmet a Hivatalnál kell benyújtani.

(4) Az ellátás biztosításáról a polgármester dönt. A döntést követően a polgármester megállapodást köt a kérelmezővel.

(5) Az Önkormányzat a szociális étkezést igénybe vevők részére a személyi térítési díjhoz támogatást biztosít, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. A támogatás mértéke 45 Ft/adag.

(6) Az ellátás megszűnik a

 • a) a jogosult halálával
 • b) a határozott időtartam lejártával
 • c) a jogosult kezdeményezésére
 • d) igénybevevő legalább 2 havi hátralékkal rendelkezik a térítési díj befizetésénél és az írásbeli felszólításra sem fizeti ki a hátralékot a felszólításban szereplő határidőig. Ez esetben az ellátás a tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg.

(7) Igénybevevő kérelmére térítési díj fizetése alól mentesség adható, ha igazolja, hogy önhibáján kívül rendkívüli élethelyzetbe került (pl. közeli hozzátartozó halála, lakásban történt káresemény , melyek nagy anyagi kihatással járnak) s a térítési díj megfizetését átmenetileg vállalni nem tudja.

(8) A térítési díj mentesség maximum 2 hónapra adható.

(9) Igénybevevő a térítési díj mentesség iránti kérelmét a Hivatalnál nyújthatja be, a mentességről a polgármester dönt.

18. § Az ellátásért fizetendő térítési díj összegét a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

5. Házi segítségnyújtás

19. § (1) Az Önkormányzat a szolgáltatást társulási megállapodás útján a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtásban részesülők részére megállapított intézményi térítési díjhoz 150 Ft/óra támogatást biztosít.

(3) A támogatás kiutalása utólag, a gondozási órák alapján, számla ellenében a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére történik.

6. Családsegítés

20. § (1) Az önkormányzat által biztosított családsegítés az általános segítő szolgáltatás keretében ellátja a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat.

(2) Pápakovácsi Község Önkormányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján társulási megállapodás alapján gondoskodik a családsegítés működtetéséről a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával.

7. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

22. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az egyes szociális ellátások helyi szabályairól ” szóló – többször módosított - 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.