Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12- 2021. 06. 12

Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról

2021.06.12.

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján Tiborszállás Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II. 11.) számú rendelet ( a továbbiakban. Rendelet) 2. §. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

állapítja meg.”

(2) A bevételi előirányzaton belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

34 837 225 Ft Önkormányzatok működési támogatásai
21 858 735 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
10 615 580 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
2 270 000 Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
92 910 Ft Elszámolásból származó bevétel
4 520 000 Ft Közhatalmi bevételek
2 450 000 Ft Magánszemélyek kommunális adója
1 500 000 Ft Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)
500 000 Ft Talajterhelési díj
70 000 Ft Bírság, pótlék
18 934 065 Ft Működési célú támogatások ÁH-on belülről
15 000 000 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
16 937 178 Ft Működési bevételek
4 450 000 Ft Készletértékesítés bevétele
7 604 114 Ft Szolgáltatások ellenértéke
1 600 000 Ft Közvetített szolgáltatások ellenértéke
563 574 Ft Tulajdonosi bevételek
2 529 490 Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó
40 000 Ft Kamatbevétel
150 000 Ft Egyéb működési bevétel
4 665 733 Ft Ingatlanértékesítés bevétele
563 574 Ft Részesedések értékesítése
18 725 752 Ft Előző évi maradvány igénybevétele
729 551 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezés
ÖSSZESEN: 114 913 078 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

91 937 780 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

30 630 625 Ft

Személyi juttatások

3 718 433 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 190 092 Ft

Dologi kiadások

10 049 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 349 630 Ft

Egyéb működési célú kiadások

20 859 236 Ft

Felhalmozási költségvetés kiadásai

10 172 193 Ft
9 000 000 Ft

Beruházások
Felújítások

10 000 000 Ft

Tartalék

2 116 062 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 687 043 Ft

Egyéb felhalmozási kiadás

ÖSSZESEN: 114 913 078 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 6.1. mellékletek tartalmazzák.

3. § Ez a rendelet 2021. június 12-én lép hatályba.

de rendelkezéseit 2021. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1.1. melléklet a 8 / 2021 ( VI.12 ) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

34 662 786

174 439

174 439

34 837 225

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 777 206

81 529

81 529

21 858 735

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 615 580

10 615 580

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

92 910

92 910

92 910

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

18 934 065

18 934 065

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 934 065

18 934 065

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 000 000

15 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 000 000

15 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4 520 000

4 520 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Bírság

10 000

10 000

4.3.

Iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Pótlék

60 000

60 000

4.7.

Kommunális adó

2 450 000

2 450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 937 178

16 937 178

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 450 000

4 450 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 604 114

7 604 114

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 600 000

1 600 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

563 574

563 574

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 529 490

2 529 490

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40 000

40 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 229 307

5 229 307

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 665 733

4 665 733

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

563 574

563 574

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

95 283 336

174 439

174 439

95 457 775

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

24 609 269

-5 883 517

-5 883 517

18 725 752

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 609 269

-5 883 517

-5 883 517

18 725 752

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

729 551

729 551

729 551

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

729 551

729 551

729 551

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

24 609 269

-5 153 966

-5 153 966

19 455 303

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

119 892 605

-4 979 527

-4 979 527

114 913 078

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

101 266 577

-9 328 797

-9 328 797

91 937 780

1.1.

Személyi juttatások

30 630 625

30 630 625

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 718 433

3 718 433

1.3.

Dologi kiadások

45 518 889

-9 328 797

-9 328 797

36 190 092

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 049 000

10 049 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 349 630

1 349 630

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

10 000 000

10 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 000 000

10 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

17 239 517

3 619 719

3 619 719

20 859 236

2.1.

Beruházások

8 239 517

1 932 676

1 932 676

10 172 193

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 000 000

9 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 687 043

1 687 043

1 687 043

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 687 043

1 687 043

1 687 043

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

118 506 094

-5 709 078

-5 709 078

112 797 016

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 386 511

729 551

729 551

2 116 062

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 386 511

729 551

729 551

2 116 062

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 386 511

729 551

729 551

2 116 062

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

119 892 605

-4 979 527

-4 979 527

114 913 078

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-23 222 758

5 883 517

5 883 517

-17 339 241

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

23 222 758

-5 883 517

-5 883 517

17 339 241

1.2. melléklet a 8 / 2021 ( VI.12 ) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

34 662 786

174 439

174 439

34 837 225

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 777 206

81 529

81 529

21 858 735

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 615 580

10 615 580

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

92 910

92 910

92 910

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

18 934 065

18 934 065

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 934 065

18 934 065

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 000 000

15 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 000 000

15 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4 520 000

4 520 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Bírság

10 000

10 000

4.3.

Iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Pótlék

60 000

60 000

4.7.

Kommunális adó

2 450 000

2 450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 994 594

7 994 594

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 450 000

4 450 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

562 709

562 709

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 600 000

1 600 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

563 574

563 574

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

628 311

628 311

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40 000

40 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 229 307

5 229 307

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 665 733

4 665 733

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

563 574

563 574

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

86 340 752

174 439

174 439

86 515 191

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

24 609 269

-5 883 517

-5 883 517

18 725 752

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 609 269

-5 883 517

-5 883 517

18 725 752

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

729 551

729 551

729 551

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

729 551

729 551

729 551

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

24 609 269

-5 153 966

-5 153 966

19 455 303

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

110 950 021

-4 979 527

-4 979 527

105 970 494

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

92 323 993

-9 328 797

-9 328 797

82 995 196

1.1.

Személyi juttatások

30 630 625

30 630 625

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 718 433

3 718 433

1.3.

Dologi kiadások

36 576 305

-9 328 797

-9 328 797

27 247 508

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 049 000

10 049 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 349 630

1 349 630

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

10 000 000

10 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 000 000

10 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

17 239 517

3 619 719

3 619 719

20 859 236

2.1.

Beruházások

8 239 517

1 932 676

1 932 676

10 172 193

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 000 000

9 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 687 043

1 687 043

1 687 043

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 687 043

1 687 043

1 687 043

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

109 563 510

-5 709 078

-5 709 078

103 854 432

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 386 511

729 551

729 551

2 116 062

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 386 511

729 551

729 551

2 116 062

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 386 511

729 551

729 551

2 116 062

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

110 950 021

-4 979 527

-4 979 527

105 970 494

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-23 222 758

5 883 517

5 883 517

-17 339 241

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

23 222 758

-5 883 517

-5 883 517

17 339 241

1.3. melléklet a 8 / 2021 ( VI.12 ) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Bírság

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Pótlék

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 942 584

8 942 584

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 041 405

7 041 405

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 901 179

1 901 179

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

8 942 584

8 942 584

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

8 942 584

8 942 584

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

8 942 584

8 942 584

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

8 942 584

8 942 584

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

8 942 584

8 942 584

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

8 942 584

8 942 584

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 8 / 2021 ( VI.12 ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021. …….-ig

2021. …….. Módisítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021. …….-ig

2021. …….. Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

34 662 786

174 439

34 837 225

Személyi juttatások

30 630 625

30 630 625

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 934 065

18 934 065

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 718 433

3 718 433

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

45 518 889

-9 328 797

36 190 092

4.

Közhatalmi bevételek

4 520 000

4 520 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 049 000

10 049 000

5.

Működési bevételek

16 937 178

16 937 178

Egyéb működési célú kiadások

1 349 630

1 349 630

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

6 379 855

6 379 855

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

75 054 029

174 439

75 228 468

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

97 646 432

-9 328 797

88 317 635

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

23 978 914

-5 883 517

18 095 397

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

23 978 914

-5 883 517

18 095 397

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

729 551

729 551

Megelőlegezés visszafizetése

1 386 511

729 551

2 116 062

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

23 978 914

-5 153 966

18 824 948

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

1 386 511

729 551

2 116 062

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

99 032 943

-4 979 527

94 053 416

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

99 032 943

-8 599 246

90 433 697

26.

Költségvetési hiány:

22 592 403

-

13 089 167

Költségvetési többlet:

-

9 503 236

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

3 619 719

3 619 719

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 8 / 2021 ( VI.12 ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021. …….-ig

2021. …….. Módisítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021. …….-ig

2021. …….. Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

15 000 000

15 000 000

Beruházások

8 239 517

1 932 676

10 172 193

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

5 229 307

5 229 307

Felújítások

9 000 000

9 000 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 687 043

1 687 043

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

3 620 145

3 620 145

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

20 229 307

20 229 307

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

20 859 662

3 619 719

24 479 381

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

630 355

630 355

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

630 355

630 355

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

630 355

630 355

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

20 859 662

20 859 662

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

20 859 662

3 619 719

24 479 381

27.

Költségvetési hiány:

630 355

3 619 719

4 250 074

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

3 619 719

3 619 719

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

3. melléklet a 8 / 2021 ( VI.12 ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. …..-ig

számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Településrendezési terv

5 000 000

2021

5 000 000

5 000 000

Talajmaró vásárlás

450 850

2021

450 850

450 850

Székvásárlás művelődési házba

250 000

2021

250 000

250 000

Hangtechnika vásárlás művelődési házba

100 000

2021

100 000

100 000

Köztemető parkolójának építése

1 438 667

2021

1 438 667

1 438 667

Gépjármű vásárlás

2 000 000

2021

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Fűnyíró

330 200

2021

330 200

330 200

330 200

Útjelző tábla

82 169

2021

82 169

82 169

82 169

Digitális bútorszéf

20 307

2021

20 307

20 307

20 307

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

500 000

2021

500 000

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

10 172 193

8 239 517

1 932 676

10 172 193

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

4. melléklet a 8 / 2021 ( VI.12 ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. …..-ig

számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Útfelújítás

9 000 000

2021

9 000 000

9 000 000

,

#ÉRTÉK!

ÖSSZESEN:

9 000 000

9 000 000

#ÉRTÉK!

5. melléklet

6. melléklet

Összes bevétel, kiadás módosítása

6.1. melléklet a 8 / 2021 ( VI.12 ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Tiborszállás Község Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

34 662 786

174 439

174 439

34 837 225

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 777 206

81 529

81 529

21 858 735

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 615 580

10 615 580

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

92 910

92 910

92 910

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

18 934 065

18 934 065

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 934 065

18 934 065

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 000 000

15 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 000 000

15 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4 520 000

4 520 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Bírság

10 000

10 000

4.3.

Iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Pótlék

60 000

60 000

4.7.

Kommunális adó

2 450 000

2 450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 937 178

16 937 178

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 450 000

4 450 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 604 114

7 604 114

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 600 000

1 600 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

563 574

563 574

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 529 490

2 529 490

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

40 000

40 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 229 307

5 229 307

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 665 733

4 665 733

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

563 574

563 574

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

95 283 336

174 439

174 439

95 457 775

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

24 609 269

-5 883 517

-5 883 517

18 725 752

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 609 269

-5 883 517

-5 883 517

18 725 752

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

729 551

729 551

729 551

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

729 551

729 551

729 551

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

24 609 269

-5 153 966

-5 153 966

19 455 303

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

119 892 605

-4 979 527

-4 979 527

114 913 078

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

101 266 577

-9 328 797

-9 328 797

91 937 780

1.1.

Személyi juttatások

30 630 625

30 630 625

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 718 433

3 718 433

1.3.

Dologi kiadások

45 518 889

-9 328 797

-9 328 797

36 190 092

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 049 000

10 049 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 349 630

1 349 630

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

10 000 000

10 000 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 000 000

10 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

17 239 517

3 619 719

3 619 719

20 859 236

2.1.

Beruházások

8 239 517

1 932 676

1 932 676

10 172 193

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 000 000

9 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 687 043

1 687 043

1 687 043

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 687 043

1 687 043

1 687 043

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

118 506 094

-5 709 078

-5 709 078

112 797 016

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 386 511

729 551

729 551

2 116 062

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 386 511

729 551

729 551

2 116 062

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 386 511

729 551

729 551

2 116 062

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

119 892 605

-4 979 527

-4 979 527

114 913 078

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)