Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.17.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 18

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakorló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

 • a) költségvetési bevételek előirányzatát 203 138 326 Ft
 • b) költségvetési kiadások előirányzatát 304 196 665 Ft
 • c) költségvetési hiányát 101 058 339 Ft
 • d) finanszírozási bevételek előirányzatát 105 094 359 Ft
 • e) finanszírozási kiadások előirányzatát 4 036 020 Ft
 • f) bevételi főösszegét 308 232 685 Ft
 • g) kiadási főösszegét 308 232 685 Ft

összegben állapítja meg.”

2. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 308 232 685 Ft, melyből:

 • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 113 392 592 Ft
 • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 • c) Közhatalmi bevételek 66 000 000 Ft
 • d) Működési bevételek 23 545 734 Ft
 • e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
 • f) Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 Ft
 • g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 • h) Finanszírozási bevételek 105 094 359 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 • a) kötelező feladatok bevételei 297 668 951 Ft
 • b) önként vállalt feladatok bevételei 10 563 734 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 • a) működési bevételek 219 120 849 Ft
 • b) felhalmozási bevételek 89 111 836 Ft.”

3. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 308 232 685 Ft, melyből:

 • a) Személyi juttatás 89 557 645 Ft
 • b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 648 816 Ft
 • c) Dologi kiadások 66 717 172 Ft
 • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 053 000 Ft
 • e) Egyéb működési célú kiadások 24 821 068 Ft
 • f) Beruházások 38 950 847 Ft
 • g) Felújítások 59 448 117 Ft
 • h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
 • i) Finanszírozási kiadások 4 036 020 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 • a) kötelező feladatok kiadásai 248 084 568 Ft
 • b) önként vállalt feladatok kiadásai 60 148 117 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 • a) működési kiadások 209 833 721 Ft
 • b) felhalmozási kiadások 98 398 964 Ft.”

4. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 294 060 352 Ft, melyből:

 • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 113 392 592 Ft
 • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 • c) Közhatalmi bevételek 66 000 000 Ft
 • d) Működési bevételek 10 363 734 Ft
 • e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
 • f) Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 Ft
 • g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 • h) Finanszírozási bevételek 104 104 026 Ft.

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 • a) kötelező feladatok bevételei 283 496 618 Ft
 • b) önként vállalt feladatok bevételei 10 563 734 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 • a) működési bevételek 204 948 516 Ft
 • b) felhalmozási bevételek 89 111 869 Ft.”

5. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 294 060 352 Ft, melyből:

 • a) Személyi juttatás 37 611 605 Ft
 • b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 707 856 Ft
 • c) Dologi kiadások 37 967 172 Ft
 • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 053 000 Ft
 • e) Egyéb működési célú kiadások 24 821 068 Ft
 • f) Beruházások 38 442 847 Ft
 • g) Felújítások 59 448 117 Ft
 • h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
 • i) Finanszírozási kiadások 79 008 687 Ft.

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 • a) kötelező feladatok kiadásai 233 912 235 Ft
 • b) önként vállalt feladatok kiadásai 60 148 117 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 • a) működési kiadások 196 169 388 Ft
 • b) felhalmozási kiadások 97 890 964 Ft.”

6. § (1) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 98 398 964 Ft, melyből:

 • a) beruházási kiadás 38 950 847 Ft
 • b) felújítási kiadás 59 448 117 Ft
 • c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 97 890 964 Ft, melyből:

 • a) beruházási kiadás 38 442 847 Ft
 • b) felújítási kiadás 59 448 117 Ft
 • c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.”

(2) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet, 9. melléklet és 10. melléklet tartalmazza.”

7. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege 3 417 751 Ft, melyből:

 • a) általános tartalék 30 816 Ft
 • b) céltartalék 3 386 935 Ft.”

8. § (1) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 12. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 13. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 17. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács János
polgármester

Honti Sándor
jegyző

1. melléklet

1. A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

2. melléklet

1. A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

3. melléklet

1. A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

4. melléklet

1. A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

5. melléklet

1. A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

6. melléklet

1. A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 8. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

7. melléklet

1. A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 9. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

8. melléklet

1. A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

9. melléklet

1. A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 12. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

10. melléklet

1. A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 13. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

11. melléklet

1. A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 17. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: