Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 18 - 2021. 09. 28

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakoroló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szedres Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Az Önkormányzat összesített bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

2. § [1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

 • a) költségvetési bevételek előirányzatát 203 138 326 Ft
 • b) költségvetési kiadások előirányzatát 304 196 665 Ft
 • c) költségvetési hiányát 101 058 339 Ft
 • d) finanszírozási bevételek előirányzatát 105 094 359 Ft
 • e) finanszírozási kiadások előirányzatát 4 036 020 Ft
 • f) bevételi főösszegét 308 232 685 Ft
 • g) kiadási főösszegét 308 232 685 Ft

összegben állapítja meg.

3. Az Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1)[2] Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 308 232 685 Ft, melyből:

 • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 113 392 592 Ft
 • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 • c) Közhatalmi bevételek 66 000 000 Ft
 • d) Működési bevételek 23 545 734 Ft
 • e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
 • f) Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 Ft
 • g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 • h) Finanszírozási bevételek 105 094 359 Ft.

(2)[3] Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 • a) kötelező feladatok bevételei 297 668 951 Ft
 • b) önként vállalt feladatok bevételei 10 563 734 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3)[4] Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 • a) működési bevételek 219 120 849 Ft
 • b) felhalmozási bevételek 89 111 836 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § (1)[5] Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 308 232 685 Ft, melyből:

 • a) Személyi juttatás 89 557 645 Ft
 • b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 648 816 Ft
 • c) Dologi kiadások 66 717 172 Ft
 • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 053 000 Ft
 • e) Egyéb működési célú kiadások 24 821 068 Ft
 • f) Beruházások 38 950 847 Ft
 • g) Felújítások 59 448 117 Ft
 • h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
 • i) Finanszírozási kiadások 4 036 020 Ft.

(2)[6] Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 • a) kötelező feladatok kiadásai 248 084 568 Ft
 • b) önként vállalt feladatok kiadásai 60 148 117 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3)[7] Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 • a) működési kiadások 209 833 721 Ft
 • b) felhalmozási kiadások 98 398 964 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

4. Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételei, kiadásai, létszámkerete

6. § (1)[8] Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 294 060 352 Ft, melyből:

 • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 113 392 592 Ft
 • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 • c) Közhatalmi bevételek 66 000 000 Ft
 • d) Működési bevételek 10 363 734 Ft
 • e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
 • f) Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 Ft
 • g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 • h) Finanszírozási bevételek 104 104 026 Ft.

(2)[9] Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 • a) kötelező feladatok bevételei 283 496 618 Ft
 • b) önként vállalt feladatok bevételei 10 563 734 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3)[10] Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 • a) működési bevételek 204 948 516 Ft
 • b) felhalmozási bevételek 89 111 869 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § (1)[11] Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 294 060 352 Ft, melyből:

 • a) Személyi juttatás 37 611 605 Ft
 • b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 707 856 Ft
 • c) Dologi kiadások 37 967 172 Ft
 • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 053 000 Ft
 • e) Egyéb működési célú kiadások 24 821 068 Ft
 • f) Beruházások 38 442 847 Ft
 • g) Felújítások 59 448 117 Ft
 • h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
 • i) Finanszírozási kiadások 79 008 687 Ft.

(2)[12] Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 • a) kötelező feladatok kiadásai 233 912 235 Ft
 • b) önként vállalt feladatok kiadásai 60 148 117 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3)[13] Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 • a) működési kiadások 196 169 388 Ft
 • b) felhalmozási kiadások 97 890 964 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – engedélyezett létszámkeretét és a közfoglalkoztatási létszámkeretet a 15. melléklet szerint határozza meg.

5. A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, létszámkerete

9. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 89 145 000 Ft, melyből:

 • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 • c) Közhatalmi bevételek 0 Ft
 • d) Működési bevételek 13 182 000 Ft
 • e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
 • f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 • g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 • h) Finanszírozási bevételek 75 963 000 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 • a) kötelező feladatok bevételei 89 145 000 Ft
 • b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

 • c) működési bevételek 89 145 000 Ft
 • d) felhalmozási bevételek 0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 89 145 000 Ft, melyből:

 • a) Személyi juttatás 51 946 040 Ft
 • b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 940 960 Ft
 • c) Dologi kiadások 28 750 000 Ft
 • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 • e) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 • f) Beruházások 508 000 Ft
 • g) Felújítások 0 Ft
 • h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
 • i) Finanszírozási kiadások 0 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 • a) kötelező feladatok kiadásai 89 145 000 Ft
 • b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

 • a) működési kiadások 88 637 000 Ft
 • b) felhalmozási kiadások 508 000 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja alapján egységesen 10 % illetménykiegészítést állapít meg.

6. Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célú kiadásai

12. § (1)[14] Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 98 398 964 Ft, melyből:

 • a) beruházási kiadás 38 950 847 Ft
 • b) felújítási kiadás 59 448 117 Ft
 • c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.

(2)[15] Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 97 890 964 Ft, melyből:

 • a) beruházási kiadás 38 442 847 Ft
 • b) felújítási kiadás 59 448 117 Ft
 • c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 508 000 Ft.

(4)[16] Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet, 9. melléklet és 10. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. § (1) A 2. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként az Önkormányzat a 2020. évi maradványból 101 058 339 Ft -ot tervez.

(2) A 2. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott hiány összegéből külső finanszírozásként az Önkormányzat 0 Ft összeget hitelfelvételként biztosít.

8. Tartalék

14. § (1)[17] A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege 3 417 751 Ft, melyből:

 • a) általános tartalék 30 816 Ft
 • b) céltartalék 3 386 935 Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználási jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

9. Stabilitási törvény 8. § szerinti kötelezettségek

15. § A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § szerinti kötelezettségből származó összeget a 16. melléklet szerinti összegben és részletezésben határozza meg.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

16. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 18. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Szedres Község Önkormányzata hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Szedres Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

17. § A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemterveket havi bontásban a 12. 13. és 14. mellékletek szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület a likviditási terveket havi bontásban a 12. 13. és 14. mellékletek szerint hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület a Stabilitási törvénynek megfelelően az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásának (hitelképességének) felső határát a 17. melléklet szerint határozza meg.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. § Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

21. § Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt az önálló gazdálkodási szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni a polgármesternek.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 10 000 000 Ft összegig átcsoportosítást hajtson végre. Az ezen felüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott létszámkeretüket nem léphetik túl.

(3) Az intézmény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

23. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonság működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.

(5) A munkabérek a tárgyhót követő hó ötödik napjáig esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik.

24. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

25. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az Önkormányzat, mint intézmény gondoskodik, úgy hogy a költségvetési szerv számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.

(2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal évközi előirányzat módosításáról naprakész nyilvántartást kell vezetni.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. § A költségvetés végrehajtása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében külső ellenőr megbízása útján kerül ellenőrzésre. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

27. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti pénzeszközhiány pótlására maximum 10 millió Ft összegig rövidlejáratú hitelt (folyószámlahitelt) vegyen fel. A gazdálkodást úgy kell megszervezni, hogy a tárgyévben felvett folyószámlahitelt (likvid hitel) 2021. december 30. napjáig vissza kell fizetni.

14. Vegyes és záró rendelkezések

28. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria-juttatásának keretét 2021. évben 200 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódóan a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 61. § (5) bekezdés alapján valamennyi foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállaló részére havi 1 000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a Költségvetési törvény 61. § (6) bekezdés alapján a köztisztviselői illetményalap összegét 2021. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.

29. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

30. § Ez a rendelet 2021. február 16. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2021. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

1. melléklet

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI (intézményi bontásban és összesítve)

1. melléklet.pdf

2. melléklet

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI (önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

2. melléklet.pdf

3. melléklet

Mérleg

3. melléklet.pdf

4. melléklet

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

4. melléklet.pdf

5. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

5. melléklet.pdf

6. melléklet

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

6. melléklet.pdf

7. melléklet

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL bevételek és kiadások mérlege

7. melléklet.pdf

8. melléklet

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (összevontan, önkormányzati szinten)

8. melléklet.pdf

9. melléklet

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

9. melléklet.pdf

10. melléklet

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI

10. melléklet.pdf

11. melléklet

2021. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

11. melléklet.pdf

12. melléklet

Szedres Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve (Önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási adatok havi ütemezésben)

12. melléklet.pdf

13. melléklet

Szedres Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

13. melléklet.pdf

14. melléklet

Szedresi Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

14. melléklet.pdf

15. melléklet

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszámkerete (intézményenként és összesítve)

15. melléklet.pdf

16. melléklet

Szedres Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei

16. melléklet.pdf

17. melléklet

Szedres Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

17. melléklet.pdf

18. melléklet

Több éves kihatással járó döntések kimutatása

18. melléklet.pdf

19. melléklet

Szedres Község Önkormányzata által tervezett 2021. évi közvetett támogatások

19. melléklet.pdf


[1] A 2. § a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 3. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 3. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 4. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 4. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[7] A 4. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[8] A 6. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[9] A 6. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[10] A 6. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[11] A 7. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[12] A 7. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[13] A 7. § (3) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[14] A 12. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 12. § (2) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] A 12. § (4) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] A 14. § (1) bekezdése a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.