Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

Hatályos: 2021. 06. 15

Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szt.) 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet célja

A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterület használat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását és hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

  • 1. közterület: az Szt. 29. § (2) a) pontjában meghatározott terület a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.
  • 2. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23 a) pontjában meghatározottak szerint minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkohol tartalmú üdítőitalokat.

A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet területi hatálya Somogyszentpál Község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya minden, Somogyszentpál Község közigazgatási területén, bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyre kiterjed.

4. § (1) A rendelet hatálya aló tartozó közterületeken - a (2) bekezdésében foglaltak kivételével – tilos szeszes ital fogyasztása.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki:

  • a) Az érvényes közterület használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek teraszaira nyitvatartási időben,
  • b) a jogszabályban előírt engedélyekkel rendelkező alkalmi rendezvényekre
  • c) minden év első és utolsó napjára.

5. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.