Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a) pontja és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) költségvetési bevételét 20.309.762 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 20.309.762 Ft-ban, finanszírozási költségvetési bevétel 668.731 Ft,

b) költségvetési kiadását 31.821.850 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 20.829.376 Ft-ban, ebből személyi jellegű kiadások 5.597.750 Ft-ban, munkaadókat terh. járulékok 986.716 Ft-ban, dologi kiadások 11.836.886 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 1.084.474 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 1.323.550 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 10.528.411 Ft-ban, ebből ebből a beruházások előirányzatát 2.925.177 Ft-ban, felújítások előirányzatát 7.603.234 Ft-ban

bc) tartalék 464.063 Ft-ban”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés d) pontja és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„d) költségvetési egyenlegének összegét: - 11.464.555 Ft-ban állapítja meg

e) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 11.464.555 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bevételek, kiadások

B E V É T E L E K


forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

15 529 942

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 053 251

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 676 691

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

211 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

211 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 300 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 600 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 600 000

4.2.

Gépjárműadó

700 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 751 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 750 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

19 791 942

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12 046 560

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 046 560

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

12 046 560

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

31 838 502

K I A D Á S O K


forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

23 645 150

1.1.

Személyi juttatások

4 586 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

818 000

1.3.

Dologi kiadások

14 505 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 677 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 059 150

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 059 150

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

7 001 000

2.1.

Beruházások

200 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

6 801 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

571 154

3.1.

Általános tartalék

571 154

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

31 217 304

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

621 198

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

621 198

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

621 198

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

31 838 502

2. melléklet

2. melléklet

2.1 melléklet működési célú bevételek, kiadások

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

15 529 942

Személyi juttatások

4 586 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

211 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

818 000

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

14 505 000

4.

Közhatalmi bevételek

2 300 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 677 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

2 059 150

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

571 154

7.

Egyéb működési bevételek

1 751 000

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

19 791 942

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

24 216 304

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

12 046 560

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 046 560

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

621 198

21.

Értékpapírok bevételei

Irányítószervi támogatás

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

12 046 560

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

621 198

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

31 838 502

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

24 837 502

24.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:


2.2 melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

200 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

6 801 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)


Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

7 001 000

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)


KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

7 001 000

27.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:


Tárgyévi többlet:

-

3. melléklet

3. melléklet

Bevételek, kiadások

B E V É T E L E Kforintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.évi várható

2022. évi
várható

2023.évi várható

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

16 629 942

17 135 702

17 750 138

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 053 251

13 535 141

14 124 551

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 776 691

1 800 561

1 825 587

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

211 000

511 000

811 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

211 000

511 000

811 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 450 000

2 600 000

2 750 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 700 000

1 800 000

1 900 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 700 000

1 800 000

1 900 000

4.2.

Gépjárműadó

750 000

800 000

850 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 001 000

1 051 000

1 101 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

1 050 000

1 100 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

20 291 942

21 297 702

22 412 138

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12 546 560

12 785 161

13 182 562

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 546 560

12 785 161

13 182 562

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

12 546 560

12 785 161

13 182 562

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

32 838 502

34 082 863

35 594 700
K I A D Á S O Kforintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021.évi várható

2022. évi
várható

2023.évi várható

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

23 899 240

24 818 135

25 952 231

1.1.

Személyi juttatások

5 151 000

5 435 000

5 783 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

901 000

951 000

1 012 000

1.3.

Dologi kiadások

14 135 000

14 418 000

14 756 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 562 240

1 814 135

2 151 231

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 150 000

2 200 000

2 250 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kez.váll. kif. ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

2 150 000

2 200 000

2 250 000

1.11.

- Garancia és kez.váll.kif.ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

7 301 000

7 500 000

7 800 000

2.1.

Beruházások

500 000

600 000

800 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

6 801 000

6 900 000

7 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

988 117

1 062 593

1 096 271

3.1.

Általános tartalék

988 117

1 062 593

1 096 271

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

32 188 357

33 380 728

34 848 502

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

650 145

702 135

746 198

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

650 145

702 135

746 198

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

650 145

702 135

746 198

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

32 838 502

34 082 863

35 594 700

4. melléklet

4. melléklet

Előirányzat felhasználás

forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 161

1 294 161

15 529 942

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

211 000

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5

Közhatalmi bevételek

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

191 000

191 000

191 000

191 000

2 300 000

6

Működési bevételek

145 917

145 917

145 917

145 917

145 917

145 917

145 917

145 917

145 916

145 916

145 916

145 916

1 751 000

7

Felhalmozási bevételek

8

Működési célú átvett pénzeszközök

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Finanszírozási bevételek

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

12 046 560

11

Bevételek összesen:

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 652 959

2 651 958

2 651 958

2 651 957

2 651 957

31 838 502

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

383 000

383 000

4 586 000

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

69 000

69 000

818 000

15

Dologi kiadások

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

14 505 000

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

139 000

139 000

139 000

1 677 000

17

Egyéb működési célú kiadások

171 596

171 596

171 596

171 596

171 596

171 596

171 596

171 596

171 596

171 596

171 595

171 595

2 059 150

18

Tartalékok

47 597

47 597

47 597

47 597

47 597

47 597

47 595

47 595

47 595

47 595

47 596

47 596

571 154

19

Beruházások

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

16 000

16 000

16 000

16 000

200 000

20

Felújítások

567 000

567 000

567 000

567 000

567 000

567 000

567 000

567 000

567 000

566 000

566 000

566 000

6 801 000

21

Egyéb felhalmozási kiadások

22

Finanszírozási kiadások

52 016

52 016

52 016

52 016

52 016

52 016

52 018

51 018

51 017

53 017

51 016

51 016

621 198

23

Kiadások összesen:

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 652 959

2 651 958

2 651 958

2 651 957

2 651 957

31 838 502

24

Egyenleg


5. melléklet

5. melléklet

Működés és ágazati feladatok támogatása

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként


adatok forintban

Jogcím

2020. évi támogatás összesen

1

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 053 251

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

1 676 691

Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 800 000

Működési célú központosított előirányzatok

Összesen:

15 529 942

6. melléklet

6. melléklet

Céjellegű juttatások

Kimutatás a 2020.évben céljelleggel juttatott támogatásokról


forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Rendőrség

működési támogatás

15 000

2.

VM Megyei Katasztrófavédelmi Ig.

működési támogatás

10 000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

25 000

7. melléklet

7. melléklet

Beruházások

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

kisvonat vásárlása

200 000

200 000

ÖSSZESEN:

200 000200 000


8. melléklet

8. melléklet

Felújítások

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

orvosi rendelő felújítása

6 001 000

6 001 000

szennyvíztelep felújítása

800 000

800 000

ÖSSZESEN:

6 801 0006 801 000