Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nóráp Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Nóráp Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Nóráp Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021(I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az arra kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nóráp Község Önkormányzatára.

2. § Nóráp Község Önkormányzatának polgármestere a 2020. évi zárszámadást 31.838.502 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal, 32.443.048 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 30.949.996 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 17.957.646 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel valamint 12.992.350 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) az önkormányzat működési célú bevételeinek és a kiadásainak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

(3) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

(4) a beruházások kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(5) a felújítások kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(6) a vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

(2) a közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.

(3) az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.

(4) az önkormányzat 2020. évi működése során hitelfelvételre nem került sor. A költségvetési mérleget a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) a maradvány kimutatást a 7. melléklet mutatja be.

(6) az eredmény kimutatást a 8. melléklet szerint fogadja el.

5. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

2020.év

Megnevezés

Sorszám

Előző időszak

Tárgy időszak

A

B

C

C

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

1.

2 848 416

2 848 416

Aktivált saját teljesítmények értéke

2.

0

0

Egyéb eredményszemléletű bevételek

3.

26 590 354

26 590 354

Anyagjellegű ráfordítások

4.

3 136 228

3 136 228

Személyi jellegű ráfordítások

5.

6 030 820

6 030 820

Értékcsökkenési leírás

6.

5 269 278

5 269 278

Egyéb ráfordítások

7.

8 591 252

8 591 252

Tevékenységek eredménye (1+2+3-4-5-6-7)

8.

6 411 192

6 411 192

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

9.

14

14

Pénzügyi műveletek ráfordításai

10.

0

0

Pénzügyi műveletek eredménye (9-10)

11.

14

14

Mérleg szerinti eredmény (8+11)

12.

6 411 206

6 411 206

2. melléklet

2.1 melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintba

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzatok működési támogatásai

15 529 942

15 882 342

15 882 342

Személyi juttatások

4 586 000

5 597 750

5 511 014

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

211 000

614 316

403 316

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

818 000

986 716

739 720

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

14 505 000

11 836 886

5 527 817

Közhatalmi bevételek

2 300 000

1 717 765

481 363

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 527 000

1 084 474

1 081 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

2 209 150

1 323 550

1 073 686

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

571 154

464 063

Működési bevételek

1 751 000

2 095 339

2 049 689

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

19 791 942

20 309 762

18 816 710

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

24 216 304

21 293 439

13 933 237

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

12 046 860

12 133 286

12 133 286

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 046 860

11 464 555

11 464 555

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Államháztartáson belüli megelőlegezések

668 731

668 731

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

621 198

621 198

621 198

Értékpapírok bevételei

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

12 046 860

12 133 286

12 133 286

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

621 198

621 198

621 198

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

31 838 802

32 443 048

30 949 996

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

24 837 502

21 914 637

14 554 435

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

-

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

2.2 melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

12 851 028

12 851 028

Beruházások

200 000

2 925 177

2 600 977

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

6 001 000

7 603 234

802 234

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

12 851 028

12 851 028

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

6 201 000

10 528 411

3 403 211

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

12 851 028

12 851 028

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

6 201 000

10 528 411

3 403 211

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

3. melléklet

Beruházási kiadás

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás XII.31-ig

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

2 db pótkocsi kis vonathoz

220 000

2020

220 000

220 000

220 000

ponyva/kis vonathoz/

71 350

2020

71 350

71 350

71 350

Acer notebook és notebook táska

194 198

2020

194 198

194 198

194 198

Projektor és vetítővászon/műv.ház-ba/

130 998

2020

130 998

130 998

130 998

motoros kasza

135 900

2020

135 900

135 900

135 900

motorfűrész

119 900

2020

119 900

119 900

119 900

székek/műv-házba/

184 500

2020

184 500

184 500

184 500

utánfutó

444 000

2020

444 000

444 000

444 000

kis értékű tárgyi eszközök vásárlása

227 666

2020

2 276 666

227 666

227 666

kamerarendszer kiépítése

872 465

2020

872 465

872 465

872 465

ÖSSZESEN:

2 600 977

4 649 977

2 600 977

2 600 977

4. melléklet

Felújítások

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2020.évi módosított előirányzat

2020.évi teljesítés

Összes teljesítés 2020.dec.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

előtető fedés,kerítéselemek,kapuelemek,kapuoszlopok/önk.hivatal/

802 234

2020

802 234

802 234

802 234

ÖSSZESEN:

802 234

802 234

802 234

802 234

5. melléklet

Vagyonkimutatás 5.1 melléklet

VAGYONKIMUTATÁS(Vagyonmérleg)a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2020. év

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Nettó

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. ÁHT-N belüli vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes egyéb épületek

01.

5 710 000

3 939 900

II. Immateriális javak

02.

2 667 160

III. Tárgyi eszközök (04+09+14+19+24)

03.

130 425 338

82 270 923

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (05+06+07+08)

04.

114 864 537

73 432 951

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

488 000

488 000

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

06.

94 733 700

59 448 420

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

16 675 225

10 917 920

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

08.

2 967 612

2 578 611

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+11+12+13)

09.

14 242 141

7 519 312

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

11.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13.

14 242 141

7 519 312

3. Tenyészállatok (15+16+17+18)

14.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

15.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

16.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

17.

3.4. Üzleti tenyészállatok

18.

4. Beruházások, felújítások (20+21+22+23)

19.

1 318 660

1 318 660

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

20.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

21.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

22.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

23.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+26+27+28)

24

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

26.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

28.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)

29.

400 000

400 000

1. Tartós részesedések (31+32+33+34)

30.

400 000

400 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

31.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

32.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

33.

1.4. Egyéb tartós részesedések

34.

400 000

400 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (33+37+38+39)

35.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

37.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

39.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+42+43+44)

40.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

42.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

44.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

45.

850 979 138

795 445 955

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(02+03+29+45)

46.

984 471 636

878 116 878

I. Készletek

47.

II. Értékpapírok

48.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)

49.

I. Lekötött bankbetétek

50.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

51.

62 765

62 765

III. Forintszámlák

52.

13 224 525

13 224 525

IV. Devizaszámlák

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)

54.

13 287 290

13 287 290

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

101 917

101 917

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

59 497 484

59 497 484

IV.Adott előlegek

58.

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57+58)

59.

59 599 401

59 599 401

I. Előzetesen felszámított ÁFA

60.

1 637 824

1 637 824

II. Fizetendő ÁFA
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

61.

-1 637 563

-1 637 563

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

62.

261

261

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

63.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+47+54+58+61+62)

64

1 057 358 588

951 003 830

Vagyonmérleg

VAGYONKIMUTATÁS(Vagyonmérleg)
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2020. év

Adatok: forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 258 228 550

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

135 083 575

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

12 484 297

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-454 267 893

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-2 144 756

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

949 383 773

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

668 731

IV. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

294 940

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

963 671

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

656 386

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+12+13+14)

14.

951 003 830

6. melléklet

mérleg

Sorszám

Előző év

Tárgy év

A

B

C

D

Vagyoni értékű jogok

01.

Szellemi termékek

02.

259 173

Immateriális javakra adott előlegek

03.

Immateriális javak összesen (01+02+03)

04.

259 173

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

76 643 367

73 432 951

Gépek,berendezések felszerelések

06.

8 853 036

7 519 312

Beruházások,felújítások

07.

Járművek

08.

Tárgyi eszközök összesen (05+06+07+08)

09.

85 496 403

82 270 923

Egyéb tartós részesedés

10.

400 000

400 000

Befektetett pénzügyi eszközök öszzesen (10)

11.

400 000

400 000

Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök

12.

799 004 468

795 445 955

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+9+11)

13.

885 160 044

878 116 878

Készletek

14.

Értékpapírok

15.

Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök (14+15)

16.

Pénztár,betétkönyv

17.

141 940

62 765

Forintszámlák

18.

11 904 620

13 224 525

Pénzeszközök összesen (17+18)

19.

12 046 560

13 287 290

Költségvetési évben esedékes követelések

20.

214 762

101 917

Költségvetési évet követően esedékes követelések

21.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

22.

59 497 487

Követelések (20+21+23)

23.

214 762

59 599 401

Előzetesen felszámított áfa

24.

1 637 824

1 637 824

Fizetendő áfa

25.

-1 854 563

-1 637 563

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

26.

69 543

261

Aktív időbeli elhatárolások

27.

Eszközök összesen (13+19+23+26+27)

28.

897 491 170

951 003 830

Nemzeti vagyon induláskori értéke

29.

1 258 228 550

1 258 228 550

Nemzeti vagyon változásai

30.

-3 959 900

135 083 575

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

31.

12 484 297

12 484 297

Felhalmozott eredmény

32.

-460 679 099

-454 267 893

Mérleg szerinti eredmény

33.

6 411 206

-2 144 756

Saját tőke összesen (29+30+31+32)

34.

812 505 054

949 383 773

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

35.

23 273

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

36.

621 198

668 731

Kapott előlegek

37.

651 458

271 667

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű elszámolások

38.

83 084 504

Kötelezettségek (35+36+37+38)

40.

84 357 250

963 671

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

41.

Passzív időbeli elhatárolások

42.

628 866

656 386

Források összesen (33+37+38+39)

43.

897 491 170

951 003 830

7. melléklet

Maradvány

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás

2020.év

Megnevezés

Sorszám

Összeg

A

B

C

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1.

18 816 710

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2.

17 336 448

I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

4.

1 480 262

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

5.

12 133 286

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

6.

621 198

II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6)

7.

11 512 088

A) Alaptevékenység maradványa (I+II)

8.

12 992 350

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9.

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10.

0

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenleg (9-10)

11.

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12.

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadsásai

13.

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (12-13)

14.

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)

15.

0

C) Összes maradvány (A+B)

16.

12 992 350

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17.

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

18.

12 992 350

8. melléklet

Ere4dménykimutatás

Eredménykimutatás

2020.év

Megnevezés

Sorszám

Előző időszak

Tárgy időszak

A

B

C

C

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

1.

2 848 416

2 848 416

Aktivált saját teljesítmények értéke

2.

0

0

Egyéb eredményszemléletű bevételek

3.

26 590 354

26 590 354

Anyagjellegű ráfordítások

4.

3 136 228

3 136 228

Személyi jellegű ráfordítások

5.

6 030 820

6 030 820

Értékcsökkenési leírás

6.

5 269 278

5 269 278

Egyéb ráfordítások

7.

8 591 252

8 591 252

Tevékenységek eredménye (1+2+3-4-5-6-7)

8.

6 411 192

6 411 192

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

9.

14

14

Pénzügyi műveletek ráfordításai

10.

0

0

Pénzügyi műveletek eredménye (9-10)

11.

14

14

Mérleg szerinti eredmény (8+11)

12.

6 411 206

6 411 206