Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 12. 30

Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról1

2021.06.01.

Istenmezeje Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Istenmezeje Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve az Istenmezejei Tündérkert Óvoda.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 327 404 326.- Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 360 623 860.- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített központi forrásból származó költségvetési bevételei részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel az 5. melléklet, mérlegszerűen a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 31 505 351.- Ft összegben kerül jóváhagyásra. A 2020. évi pénzmaradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kiemelt előirányzatok teljesítése 2020. év

A

B

1

I. Működési és fenntartási kiadások

140 271 955 Ft

2

1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda

43 746 718 Ft

3

1.1. személyi jellegű kiadások

22 135 206 Ft

4

1.2. munkaadót terhelő járulékok

3 650 879 Ft

5

1.3. dologi jellegű kiadások

17 960 633 Ft

6

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai

7

1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

8

1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

9

2. Önkormányzat szakfeladatai

99 518 938 Ft

10

2.1. személyi jellegű kiadások

33 358 297 Ft

11

2.2. munkaadókat terhelő járulék

3 766 612 Ft

12

2.3. dologi jellegű kiadások

34 158 298 Ft

13

2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai

9 294 000 Ft

14

2.5. működési célú támogatásértékű kiadás

8 691 231 Ft

15

2.6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

10 250 500 Ft

16

2.7. Elvonások és befizetések

317 537 Ft

17

Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások

18

1. személyi jellegű kiadások

55 493 503 Ft

19

2. munkaadókat terhelő járulékok

7 417 491 Ft

20

3. dologi jellegű kiadások

52 118 931 Ft

21

4. ellátottak pénzbeli ellátásai

9 294 000 Ft

22

5. működési célú támogatásértékű kiadás

5 379 993 Ft

23

6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

10 250 500 Ft

24

7. Elvonások és befizetések

317 537 Ft

25

II. Működési célú hitel törlesztése

- Ft

26

III. Fejlesztési hitel törlesztése

- Ft

27

IV. Részvények vásárlása

- Ft

28

V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

17 645 Ft

29

VI. Beruházási kiadások

10 843 558 Ft

30

VII. Felújítási kiadások

118 732 813 Ft

31

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

5 072 296 Ft

32

IX. Finanszírozási kiadások

52 466 059 Ft

33

Kiadások összesen (I+…..+IX.)

327 404 326 Ft

2. melléklet

Kimutatás a 2020. évi költségvetés intézményi működési bevételei teljesítéséről

A

B

C

D

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

Intézményi ellátás térítési díjai

2

a) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0 Ft

0 Ft

57 215 Ft

3

b) Munkahelyi étkeztetés

757 750 Ft

757 750 Ft

671 700 Ft

4

c) Szociális étkeztetés

10 629 900 Ft

10 587 380 Ft

8 714 998 Ft

5

d) Vendégétkeztetés

850 392 Ft

912 122 Ft

1 153 370 Ft

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 304 271 Ft

3 309 458 Ft

2 867 802 Ft

7

Egyéb bevétel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8

Intézményi működési bevétel összesen:

15 542 313 Ft

15 566 710 Ft

13 465 085 Ft

9

Önkormányzat

10

Készletértékesítés

0 Ft

0 Ft

70 600 Ft

11

Szolgáltatások ellenértéke

550 000 Ft

650 000 Ft

511 930 Ft

12

ebből: tárgyi eszköz bérbeadása

418 330 Ft

13

Közvetített szolgáltatások ellenértéke:

0 Ft

490 500 Ft

0 Ft

14

Tulajdonosi bevételek

0 Ft

2 950 000 Ft

2 950 000 Ft

15

Kiszámlázott Áfa

0 Ft

796 500 Ft

796 500 Ft

16

Kapott kamatok

0 Ft

0 Ft

29 Ft

17

Egyéb működési bevételek

0 Ft

20 000 Ft

11 601 Ft

18

Ingatlanok értékesítése

0 Ft

0 Ft

100 000 Ft

19

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0 Ft

0 Ft

200 000 Ft

20

Önkormányzat összesen:

550 000 Ft

4 907 000 Ft

4 640 660 Ft

21

Mindösszesen:

16 092 313 Ft

20 473 710 Ft

18 105 745 Ft

3. melléklet

Kimutatás a 2020. évi költségvetés központi forrásból származó támogatásai teljesítéséről

A

B

C

D

1

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

I.

Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után

3

I.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

37 098 000

52 466 759

52 466 759

4

I.1.2.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

45 146 165

35 474 502

35 474 502

5

I.1.2.1.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának
támogatása

3 989 160

3 989 160

3 989 160

6

I.1.2.2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 936 000

3 936 000

3 936 000

7

I.1.2.3.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

813 786

813 786

813 786

8

I.1.2.4.

Közutak fenntartásának támogatása

2 158 770

2 158 770

2 158 770

9

I.1.3.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 000 000

7 000 000

7 000 000

10

I.1. kiegészítés

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

26 223 649

16 551 986

16 551 986

11

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

1 024 800

1 024 800

12

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása

16 867 680

19 894 750

19 894 750

13

II.1.

Óvodapedagusok és segítők bértámogatása

13 765 900

15 797 350

15 797 350

14

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

2 308 380

3 700 700

3 700 700

15

II.5.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz

793 400

396 700

396 700

16

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

25 895 548

25 055 938

25 055 938

17

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

16 430 000

16 430 000

16 430 000

18

III.3.

Szociális étkeztetés

5 555 600

3 785 520

3 785 520

19

III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

3 366 738

4 373 018

4 373 018

20

III.6.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

543 210

467 400

467 400

21

IV.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

2 410 170

2 410 170

22

V.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások:

-

12 511 740

12 511 740

23

V.1.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás üzemeltetési támogatás

-

9 075 500

9 075 500

24

V.2.

2020. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás

-

2 857 500

2 857 500

25

VI.

Előző évi elszámolásból származó bevétel

-

578 740

578 740

26

Központi támogatás összesen

126 807 393

147 813 859

147 813 859

4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

5. melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

1. Bevételek

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzat működési bevételei

550 000

4 907 000

4 340 660

3

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

300 000

4

Egyéb működési bevétel

5

Tündérkert Óvoda működési bevételei

15 542 313

15 566 710

13 479 066

6

Saját bevétel összesen

16 092 313

20 473 710

18 119 726

7

Helyi adóbevétel

7 000 000

7 000 000

8 739 466

8

Átengedett, megosztott bevétel

3 000 000

3 000 000

0

9

Egyéb közhatalmi bevétel

138 167

10

Központi támogatás

126 807 393

147 813 859

147 813 859

11

Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)

7 684 846

27 000 281

23 441 960

12

Központi támogatás

13

NEAK támogatás

2 190 000

2 190 000

2 505 300

14

Nyári diákmunka

15

Csatornahálózat felújítás támogatása

16

Bursa Hungarica támogatás visszafizetése

75 000

17

Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről

18

Felhalmozási bevételek

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

74 349 911

58 864 166

20

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

1 850 000

21

Államháztartáson belüli megelőlegezés

5 865 504

22

Előző évi jóvá nem hagyott maradvány

36 915 103

90 662 475

93 210 712

23

ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN

199 689 655

372 490 236

360 623 860

2. Kiadások

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzat működési kiadásai

52 225 865

87 673 577

71 283 207

3

Önkormányzat beruházási kiadásai

8 761 986

9 161 986

8 857 281

4

Önkormányzat felújítási kiadásai

20 504 150

135 906 218

118 732 813

5

Tündérkert Óvoda működési kiadásai

45 162 871

46 904 828

43 746 718

6

Tündérkert Óvoda beruházási kiadásai

2 119 900

1 986 277

7

Intézményfinanszírozás

37 098 000

52 466 759

52 466 059

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 330 278

9 921 102

9 294 000

9

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 847 641

6 215 178

5 379 993

10

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 200 000

10 275 500

10 250 500

11

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

17 645

17 645

17 645

12

Egyéb támogatások

13

Részvények vásárlása

14

Megelőlegezés visszafizetése

5 072 296

5 072 296

5 072 296

15

Elvonások és befizetések (előző évek)

317 537

16

Általános tartalék

4 108 923

755 247

17

Céltartalék

12 360 000

6 000 000

18

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

199 689 655

372 490 236

327 404 326

6. melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Istenmezeje Község Önkormányzata összesen

1.1. Bevételek

A

B

C

D

1

MEGNEVEZÉS

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

199 689 655

298 140 325

299 909 694

3

ebből

4

I. Intézményi működési bevételek

16 092 313

20 473 710

18 119 726

5

II. Közhatalmi bevételek

6

1. Helyi adók

7 000 000

7 000 000

8 739 466

7

2. Gépjárműadó

3 000 000

3 000 000

0

8

3. Egyéb közhatalmi bevételek

138 167

9

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

126 807 393

147 813 859

147 813 859

10

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson belülről

9 874 846

29 190 281

26 022 260

11

V. Működési célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről

12

VI. 2019. évi maradvány

36 915 103

90 662 475

93 210 712

13

VII. Működési célú hitel

14

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés

5 865 504

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

74 349 911

60 714 166

16

I. Támogatások

0

17

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

72 699 911

58 864 166

18

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről

0

1 650 000

1 850 000

19

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

0

20

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérítés

0

0

21

VII. Felhalmozási célú hitel

0

0

0

22

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

0

0

0

23

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

199 689 655

372 490 236

360 623 860

1.2. Kiadások

A

B

C

D

1

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

120 947 874

166 817 728

145 344 251

3

ebből

4

I. Személyi juttatások

42 531 894

58 357 618

55 493 503

5

II. Munkaadót terhelő járulékok

6 982 769

8 179 950

7 417 491

6

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

47 874 073

68 040 837

52 118 931

7

IV. Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belülre

4 847 641

6 215 178

5 379 993

8

V. Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre

1 200 000

10 275 500

10 250 500

9

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 330 278

9 921 102

9 294 000

10

VII. Működési célú tartalék

4 108 923

755 247

11

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

5 072 296

5 072 296

5 072 296

12

IX. Elvonások és befizetések
(előző évek)

317 537

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

41 643 781

153 205 749

129 594 016

14

I. Beruházás

8 761 986

11 281 886

10 843 558

15

II. Felújítás

20 504 150

135 906 218

118 732 813

16

III. Felhalmozás

17

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz
átadás államháztartáson belülre

17 645

17 645

17 645

18

V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre

0

19

VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

0

20

VII. Felhalmozási célú tartalék

12 360 000

6 000 000

21

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

37 098 000

52 466 759

52 466 059

22

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK
ÖSSZESEN

199 689 655

372 490 236

327 404 326

2. Istenmezeje Község Önkormányzata

2.1. Bevételek

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

183 861 509

282 287 782

286 144 442

3

ebből

4

I. Intézményi működési bevételek

550 000

4 907 000

4 640 660

5

II. Közhatalmi bevételek

10 000 000

10 000 000

8 877 633

6

1. Helyi adók

7 000 000

7 000 000

8 739 466

7

2. Gépjárműadó

3 000 000

3 000 000

0

8

3. Egyéb közhatalmi bev.

138 167

9

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

126 807 393

147 813 859

147 813 859

10

IV. Működési célú pénzeszköz átvétele
államháztartáson belülről

9 874 846

29 190 281

26 022 260

11

V. Működési célú pénzeszköz átvétele
államháztartáson kívülről

12

VI. 2019. évi maradvány

36 629 270

90 376 642

92 924 526

13

VII. Működési célú hitel

14

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés

5 865 504

15

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

72 699 911

58 864 166

16

I. Támogatások

17

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

72 699 911

58 864 166

18

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről

19

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

20

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérítés

21

VII. Felhalmozási célú hitel

0

0

0

22

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

23

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

183 861 509

354 987 693

345 008 608

2.2. Kiadások

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

78 786 500

122 914 397

104 908 771

3

ebből

4

I. Személyi juttatások

20 510 400

36 139 373

33 358 297

5

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 040 620

4 432 914

3 766 612

6

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

28 674 845

47 101 290

34 158 298

7

IV. Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belülre

7 849 138

9 216 675

8 691 231

8

V. Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre

1 200 000

10 275 500

10 250 500

9

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 330 278

9 921 102

9 294 000

10

VII. Működési célú tartalék

11

- általános tartalék

4 108 923

755 247

12

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

5 072 296

5 072 296

5 072 296

13

IX. Elvonások és befizetések (előző évek)

317 537

14

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

41 643 781

151 085 849

127 607 739

15

I. Beruházás

8 761 986

9 161 986

8 857 281

16

II. Felújítás

20 504 150

135 906 218

118 732 813

17

III. Felhalmozás

18

- részvényvásárlás

19

IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belülre

17 645

17 645

17 645

20

V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre-

21

VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

22

VII. Felhalmozási célú tartalék

12 360 000

6 000 000

23

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

63 431 228

80 987 447

80 986 747

24

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

183 861 509

354 987 693

313 503 257

3. Istenmezejei Tündérkert Óvoda

3.1. Bevételek

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

18 829 643

18 854 040

17 076 490

3

ebből

4

I. Intézményi működési bevételek

15 542 313

15 566 710

13 479 066

5

Étkezési térítési díjak

12 238 042

12 257 252

10 597 283

6

Kiszámázott Áfa

3 304 271

3 309 458

2 867 802

7

Egyéb működési bevételek

3 981

8

Működési célú átvett pénzeszköz

10 000

9

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

3 001 497

3 001 497

3 311 238

10

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
belülről

11

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről

12

VI. 2019. évi maradvány

285 833

285 833

286 186

13

VII. Működési célú hitel

14

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

1 650 000

1 850 000

15

I. Támogatások

16

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

17

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről

1 650 000

1 850 000

18

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

19

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

20

VII. Felhalmozási célú hitel

21

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

26 333 228

28 520 688

28 520 688

22

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 162 871

49 024 728

47 447 178

3.2. Kiadások

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

45 162 871

46 904 828

43 746 718

3

ebből

4

I. Személyi juttatások

22 021 494

22 218 245

22 135 206

5

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 942 149

3 747 036

3 650 879

6

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

19 199 228

20 939 547

17 960 633

7

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson
belülre

8

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre

9

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10

VII. Működési célú tartalék

11

- általános tartalék

12

VIII. Működési hitel törlesztése

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

2 119 900

1 986 277

14

I. Felújítás

15

II. Felhalmozás

0

2 119 900

1 986 277

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belülre

17

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre

18

V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

19

VI. Felhalmozási célú tartalék

20

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

21

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

45 162 871

49 024 728

45 732 995

7. melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi vagyonmérlege

A

B

C

D

1

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

2

A/1

Immateriális javak

138 862

0

3

A/II

Tárgyi eszközök

716 323 119

803 311 658

4

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök

9 849 790

9 849 790

5

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

6

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZÖZÖK

726 311 771

813 161 448

7

B/I

Készletek

263 251

263 251

8

B/II

Értékpapírok

0

0

9

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

263 251

263 251

10

C/I

Lekötött bankbetétek

0

0

11

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

25 385

140 550

12

C/III

Forintszámlák

41 741 159

32 546 300

13

C/IV

Devizaszámlák

0

0

14

C)

PÉNZESZKÖZÖK

41 766 544

32 686 850

15

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

30 254 206

25 055 992

16

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

17

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

54 015 124

1 814 318

18

D)

KÖVETELÉSEK

84 269 330

26 870 310

19

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1 755 374

1 655 374

20

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

21

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

854 366 270

874 637 233

22

FORRÁSOK

23

G)

SAJÁT TŐKE

811 589 339

840 320 770

24

H/I

költségvetési évben esedékes kötelezettségek

22 340 845

14 155 085

25

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

5 072 296

5 865 504

26

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 957 142

2 995 817

27

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

30 370 283

23 016 406

28

I)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS
ELSZÁMOLÁSOK

0

0

29

J)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

12 406 648

11 300 057

30

FORRÁSOK ÖSSZESEN

854 366 270

874 637 233

8. melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata 2020. évi pénzmaradványának kimutatása

A

B

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

246 218 578

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

227 444 214

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

18 774 364

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

98 790 030

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

86 059 043

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

12 730 987

7

A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II)

31 505 351

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)

0

15

C) Összes maradvány A+B

31 505 351

16

D) Alaptevékenység közelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

31 505 351

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

1

Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 26. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 31. napjával.