Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Kup község Önkormányzatának 2020.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Kup község Önkormányzatának 2020.évi zárszámadásáról

Kup Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az arra kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi zárszámadását

 • a) 66.120.144 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
 • b) 116.300.688 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal
 • c) 104.625.086 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 74.818.415 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel
 • d) 29.806.671 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

(3) A beruházási célú kiadások részletezését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A felújítási célú kiadások részletezését a 4. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 5. melléklet szerint fogadja el a polgármester.

3. § (1) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.

(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat 2020. évi működése során hitelfelvételre nem került sor.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 6. melléklet szerint fogadja el a polgármester.

(2) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését mutatja be.

(3) A költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) A maradvány kimutatást a 8. melléklet mutatja be.

(5) Az eredmény kimutatást a 9. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat saját 2020. évi zárszámadását

 • a) 48.938.144 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
 • b) 99.169.544 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal
 • c) 98.361.904 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 59.744.233 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi zárszámadását

 • a) 17.182.000 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal
 • b) 17.131.144 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal
 • c) 15.792.984 Ft bevételi előirányzat teljesítéssel és 15.074.182 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.
 • d) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését a 10. melléklet mutatja be.
 • e) A Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési mérlegét a 11. melléklet, az eredmény kimutatását a 12. melléklet, a maradvány kimutatását a 13 .melléklet, a vagyonkimutatását (vagyonmérlegét) a 14.1 és 14.2 melléklet mutatja be.
 • f) A polgármester a Kupi Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évre teljesített létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

6. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.24.) számú rendelet, hatályát veszti.

7. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek, kiadások

B E V É T E L E K (összesen)


1. sz. táblázat
forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 797 455

34 112 004

34 112 004

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 121 300

14 172 078

14 172 078

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12 264 250

13 185 820

13 185 820

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 308 800

3 313 800

3 313 800

1.4

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 303 105

1 097 406

1 097 406

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevétel

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

342 900

342 900

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


1 624 196

1 624 196

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 624 196

1 624 196

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


46 868 303

46 868 303

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

46 868 303

46 868 303

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 700 000

4 192 092

3 548 697

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2 800 000

3 771 945

3 464 830

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

2 800 000

3 771 945

3 464 830

4.2.

Gépjárműadó

900 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

420 147

83 867

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 681 000

1 949 221

1 626 238

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

730 000

910 000

910 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

950 000

980 275

658 267

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

25

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

57 946

57 946

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


100 000

100 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

100 000

100 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

39 178 455

88 845 816

87 879 438

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 247 916

9 529 802

9 529 802

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 247 916

9 529 802

9 529 802

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

16 693 773

17 925 070

16 745 648

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 464 648

1 464 648

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

16 693 773

16 460 422

15 281 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

26 941 689

27 454 872

26 275 450

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

66 120 144

116 300 688

104 625 086


K I A D Á S O K

2. sz. táblázat
forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

42 151 280

43 651 735

38 259 809

1.1.

Személyi juttatások

20 453 000

21 394 984

19 459 373

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 572 000

3 858 610

3 703 131

1.3.

Dologi kiadások

16 444 000

15 540 937

12 284 169

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 982 000

1 715 120

1 714 120

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 775 280

1 142 084

1 099 016

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

80 084

80 084

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 775 280

1 032 000

988 932

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

30 000

30 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 000 000

48 439 227

19 925 708

2.1.

Beruházások

18 655 708

18 655 708

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 000 000

29 783 519

1 270 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

348 193

6 397 406


3.1.

Általános tartalék

348 193

6 397 406

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

48 074 473

98 488 368

58 185 517

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

18 045 671

17 812 320

16 632 898

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 351 898

1 351 898

1 351 898

7.3.

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

16 693 773

16 460 422

15 281 000

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

18 045 671

17 812 320

16 632 898

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

66 120 144

116 300 688

74 818 415

2. melléklet

Működési bevételek és kiadások

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzatok működési támogatásai

33 797 455

34 112 004

34 112 004

Személyi juttatások

9 181 000

10 106 750

9 831 345

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 624 196

1 624 196

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 634 000

1 793 716

1 658 237

2.-ból EU-s támogatás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 868 303

46 868 303

Dologi kiadások

12 542 000

12 025 262

9 145 250

Közhatalmi bevételek

3 700 000

4 192 092

3 548 697

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 982 000

1 715 120

1 714 120

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

2 705 280

1 142 084

1 099 016

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

348 193

6 397 406

Működési bevételek

1 431 000

1 694 774

1 530 529

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

38 928 455

88 491 369

87 683 729

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

29 392 473

33 180 338

23 447 968

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

10 009 689

10 678 175

10 678 175

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 009 689

9 213 527

9 213 527

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 464 648

1 464 648

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 351 898

1 351 898

1 351 898

Értékpapírok bevételei

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

16 693 773

16 460 422

15 281 000

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

10 009 689

10 678 175

10 678 175

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

18 045 671

17 812 320

16 632 898

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

48 938 144

99 169 544

98 361 904

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

47 438 144

50 992 658

40 080 866

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:
Tárgyévi hiány:


-

-

Tárgyévi többlet:
Felhalmozási bevételek, kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)


forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

500 000

18 393 367

18 393 367

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 000 000

29 783 519

1 270 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 500 000

48 176 886

19 663 367

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 500 000

48 176 886

19 663 367

Költségvetési hiány:
Költségvetési többlet:

-

-


Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

3. melléklet

Beruházások

Beruházási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás XII.31-ig

2020.évi módosított előirányzat

2020.évi teljesítés

Összes teljesítés 2020.dec.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Használt japán kis traktor vásárlás

2 500 000

2020

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Renault Traffic/falugondnoki busz/ ,Magyar Falu Pályázat

13 681 159

2020

13 681 159

13 681 159

13 681 159

Kup 11.hrsz.számú telek vásárlás

1 140 000

2020

1 140 000

1 140 000

1 140 000

utánfutó vásárlás

137 000

2020

137 000

137 000

137 000

sörpad garnítúra vásárlás

160 000

2020

160 000

160 000

160 000

konferenciaszékek vásárlása

487 850

2020

487 850

487 850

487 850

Dell laptop vásárlása

80 000

2020

80 000

80 000

80 000

kis értékű tárgyi eszközök vásárlása

207 358

2020

207 358

207 358

207 358


ÖSSZESEN:

18 393 36718 393 367

18 393 367

18 393 367

4. melléklet

Felújítások

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás XII.31-ig

2020.évi módosított előirányzat

2020.évi teljesítés

Összes teljesítés 2020.dec.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Kup-Nóráp összekötő út felújításához/Magyar Falu Pályázat/

1 270 000

2020

1 270 000

1 270 000

1 270 000

ÖSSZESEN:

1 270 0001 270 000

1 270 000

1 270 000

5. melléklet

Vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS(Vagyonmérleg)
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2021. év

Adatok: forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

177 805 014

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

9 425 492

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

6 503 202

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-61 591 977

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

11 523 036

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

143 664 767

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1 464 648

III. Más szervezetet megillető bevételek

10.

63 720

IV.Kapott előlegek

11.

367 463

V.Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes köt.jellegű sajátos elsz.

12.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10+11+12)

13.

1 895 831

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

14.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

15.

28 271 412

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)

16.

173 832 010

6. melléklet

Összes bevétel-kiadás (Önkormányzat)

Megnevezés

Kup Önkormányzat


Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás


forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 797 455

34 112 004

34 112 004

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 121 300

14 172 078

14 172 078

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

12 264 250

13 185 820

13 185 820

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 308 800

3 313 800

3 313 800

1.4

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 303 105

1 097 406

1 097 406

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevétel

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

342 900

342 900

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


1 624 196

1 624 196

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 624 196

1 624 196

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


46 868 303

46 868 303

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

46 868 303

46 868 303

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 700 000

4 192 092

3 548 697

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2 800 000

3 771 945

3 464 830

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

2 800 000

3 771 945

3 464 830

4.2.

Gépjárműadó

900 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

420 147

83 867

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

143 100

1 694 774

1 530 529

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

730 000

910 000

910 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

700 000

730 275

567 005

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

25

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

53 499

53 499

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

38 928 455

88 491 369

87 683 729

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 009 689

9 213 527

9 213 527

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 009 689

9 213 527

9 213 527

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


1 464 648

1 464 648

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 464 648

1 464 648

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

10 009 689

10 678 175

10 678 175

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

48 938 144

99 169 544

98 361 904

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 039 280

26 782 932

23 447 968

1.1.

Személyi juttatások

9 181 000

10 106 750

9 831 345

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 634 000

1 793 716

1 658 237

1.3.

Dologi kiadások

12 542 000

12 025 262

9 145 250

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 982 000

1 715 120

1 714 120

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 705 280

1 142 084

1 099 016

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

80 084

80 084

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 705 280

1 032 000

988 932

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

30 000

30 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 500 000

48 176 886

19 663 367

2.1.

Beruházások

500 000

18 393 367

18 393 367

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 000 000

29 783 519

1 270 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

348 193

6 397 406


3.1.

Általános tartalék

348 193

6 397 406

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

30 892 473

81 357 224

43 111 335

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

18 045 671

17 812 320

16 632 898

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 351 898

1 351 898

1 351 198

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

16 693 773

16 460 422

15 281 000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

18 045 671

17 812 320

16 632 898

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

48 938 144

99 169 544

59 744 233

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


4

4

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


1

1

1

Óvoda kiadások-bevételek

Költségvetési szerv megnevezése

Vadrózsa Német Nemz.Óvoda


Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás


forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

250 000

254 447

95 709

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

250 000

250 000

91 262

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

4 447

4 447

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3.-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök


100 000

100 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

250 000

354 447

195 709

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

16 932 000

16 776 697

15 597 275

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

238 227

316 275

316 275

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

16 693 773

16 460 422

15 281 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

17 182 000

17 131 444

15 792 984

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

17 112 000

16 868 803

14 811 841

1.1.

Személyi juttatások

11 272 000

11 288 234

9 628 028

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 938 000

2 064 894

2 044 894

1.3.

Dologi kiadások

3 902 000

3 515 675

3 138 919

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

70 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


262 341

262 341

2.1.

Beruházások

262 341

262 341

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

17 182 000

17 131 144

15 074 182

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


4

4

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet

Mérleg

Mérleg

2020.év

Adatok: forintban!


Sorszám

Előző év

Tárgy év

A

B

C

D

Vagyoni értékű jogok

01.

Szellemi termékek

02.

259 173

Immateriális javakra adott előlegek

03.

Immateriális javak összesen (01+02+03)

04.

259 173

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

100 145 808

97 215 456

Gépek,berendezések felszerelések

06.

1 275 011

13 559 068

Beruházások,felújítások

07.

1 000 000

Járművek

08.Tárgyi eszközök összesen (05+06+07+08)

09.

101 420 819

111 774 524

Egyéb tartós részesedés

10.

900 000

900 000

Befektetett pénzügyi eszközök öszzesen (10)

11.

900 000

900 000

Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök

12.

8 077 458

19 819 500

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+9+11)

13.

110 657 450

132 494 024

Készletek

14.

32 710

32 710

Értékpapírok

15.

Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök (14+15)

16.

32 710

32 710

Pénztár,betétkönyv

17.

205 210

50 965

Forintszámlák

18.

9 804 479

38 947 889

Pénzeszközök összesen (17+18)

19.

10 009 689

38 998 854

Költségvetési évben esedékes követelések

20.

860 264

400 090

Költségvetési évet követően esedékes követelések

21.

Forgótőke elszámolás

22.

50 000

50 000

Követelés jellegű sajátos elszámolások

23.

1 906 332

Követelések (20+21+22+23+24)

25.

910 264

2 306 422

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

27.

Aktív időbeli elhatárolások

28.

Eszközök összesen (13+19+25+27+28)

29.

121 610 113

173 832 010

Nemzeti vagyon induláskori értéke

30.

177 805 000

177 805 000

Nemzeti vagyon változásai

31.

-7 396 360

9 425 492

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

32.

6 503 202

6 503 202

Felhalmozott eredmény

33.

-54 532 481

-61 591 977

Mérleg szerinti eredmény

34.

-7 059 496

11 523 036

Saját tőke összesen (30+31+32+33+34)

35.

115 315 879

143 664 767

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

36.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

37.

1 351 898

1 464 648

Kapott előlegek

38.

817 506

367 463

Más szervezetet megillető bevétel elszámolása

39.

28 656

63 720

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű elszámolások

40.

3 223 478

Kötelezettségek (36+37+38+39+40)

41.

5 421 538

1 895 831

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

42.

Passzív időbeli elhatárolások

43.

868 696

28 271 412

Források összesen (35+41+42+43)

44.

121 610 113

173 832 010

8. melléklet

maradványkimutatás

Maradványkimutatás

2020

Megnevezés

Sorszám

Összeg

A

B

C

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1.

87 683 729

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2.

43 111 335

I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

4.

44 572 394

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

5.

10 678 175

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

6.

16 632 898

II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6)

7.

-5 954 723

A) Alaptevékenység maradványa (I+II)

8.

38 617 671

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9.

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10.

0

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenleg (9-10)

11.

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12.

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadsásai

13.

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (12-13)

14.

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)

15.

0

C) Összes maradvány (A+B)

16.

38 617 671

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17.

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

18.

38 617 671

9. melléklet

Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

2020

Megnevezés

Sorszám

Előző időszak

Tárgy időszak

A

B

C

C

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

1.

6 253 109

4 495 955

Aktivált saját teljesítmények értéke

2.

0

0

Egyéb eredményszemléletű bevételek

3.

34 389 414

55 571 240

Anyagjellegű ráfordítások

4.

5 592 033

6 090 022

Személyi jellegű ráfordítások

5.

10 563 207

11 599 691

Értékcsökkenési leírás

6.

5 143 389

5 743 485

Egyéb ráfordítások

7.

26 403 399

25 110 986

Tevékenységek eredménye (1+2+3-4-5-6-7)

8.

-7 059 505

11 523 011

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

9.

9

25

Pénzügyi műveletek ráfordításai

10.

Pénzügyi műveletek eredménye (9-10)

11.

9

25

Mérleg szerinti eredmény (8+11)

12.

-7 059 496

11 523 036