Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 21

Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet az l. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények egy címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Hivatala és Intézményei együttes 2020. évi zárszámadását a 2. számú és a 3. számú mellékletnek megfelelően 55.212.740 ,- forint bevétel és 33.440.693 ,- forint kiadás teljesülésével ezen belül:

a személyi juttatásokat

8.971.828 ,- Ft

a munkaadókat terhelő járulékokat

1.049.999 ,- Ft

a dologi és egyéb folyó kiadásokat

9.646.510 ,- Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai

2.788.700 ,- Ft

egyéb működési célú kiadások

932.630 ,- Ft

beruházások

534.202 ,- Ft

a felújítási, felhalmozási kiadásokat

8.708.058 ,- Ft

finanszírozási kiadásokat

808.766 ,- Ft

összegekben állapítja meg.

(2) A rovatrendet a 7. számú melléklet tartalmazza. A többéves áthúzódó és kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. számú melléklet, a havi bevétel és kiadás tervezetét, az előirányzatokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat bevételei

4. § A 3.§ megállapított főösszeg forrásonkénti bontását az 5. számú melléklet tartalmazza részleteiben.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § A 3.§-ban megállapított főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a felhalmozási kiadások és egyéb kiadások teljesülését a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásokat célonként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi maradványát 15.525.278 ,- forint összegben a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 10. számú és 11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

A költségvetési támogatások és a vagyonmérleg elfogadása

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre vonatkozó általános működésére és ágazati feladataira kapott támogatások elszámolását a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.

1. melléklet

Mellékletek

Mellékletek