Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Hatályos: 2019. 11. 07

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya


1. §


(1) A rendelet célja a civil társadalom erősítése, a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése érdekében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi  CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően a helyi civil szervezetek támogatásának szabályozása.


(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását.


(3) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el önkormányzati támogatást.


(4) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


(5) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a 2. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök, célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek és a magánszemélyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít.


(6) E rendelet alkalmazása szempontjából civil szervezet alatt az Ectv. 2. § 6. pontjában meghatározottakat kell érteni.


(7) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.

2. A támogatás nyújtásának feltételei


2. §


(1) A civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Ősi község lakosságának érdekeit szolgálja.


(2) A támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök, célok:

a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének segítése,

b) civil szervezetek működési kiadásainak támogatása,

c) pályázati önerő pótlása,

d) helyi rendezvények, fesztiválok lebonyolításának, ünnepségek megrendezésének támogatása,

e) helyi hagyományok ápolása

f) egészséges életmód propagálása, terjesztése, szabadidős tevékenység támogatása,

g) sporttevékenység támogatása,

h) gyermekek táboroztatása, közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

i) a település szempontjából jelentős természeti és épített környezet védelme, megóvása,

j) a településen élő rászorultak körében végzett szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok szervezése, lebonyolítása

k) kiadványok készítése,

l) közrend- és vagyonvédelem erősítése.


(3)[1]Csak olyan szervezet kaphat támogatást, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét.


(4)[2] Működési kiadásként csak az a költség ismerhető el, mely a szervezet hatályos alapszabályában meghatározott célok megvalósítását szolgálja.

3. Pályázati felhívás, a támogatási kérelmek benyújtása


3. §


(1) Az 1. § (5) bekezdése szerinti támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére Ősi Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt. Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.


(2) Ősi Község Önkormányzati Képviselő-testülete évente legalább egy alkalommal pályázati kiírást tesz közzé június 30-ig. A költségvetési lehetőségek függvényében pályázat évente több alkalommal is kiírható.

(3)[3] A pályázat elbírálását követően év közben egyéni támogatási kérelem benyújtható, a tárgyévi költségvetési rendelet működési kiadásainál erre a célra meghatározott keretösszeg mértékéig. A kérelmet a döntésre jogosult következő ülésén, legkésőbb a benyújtást követő 30 napon belül el kell bírálni.

(4)[4] Egyéni támogatási kérelem nyújtható be abban az esetben, ha a támogatási kérelem szerinti támogatási cél

a) a pályázat kiírásának időpontjában nem volt ismert,

b) a pályázat kiírásának időpontjában nem volt tervezhető,

c) megvalósítása nem tűr halasztást.


(5)[5] Egyéni támogatási kérelem nyújtható be akkor is, ha

a) a civil szervezet a pályázati kiírásra önhibáján kívül nem tudott pályázatot benyújtani,

b) legkésőbb költségvetési év szeptember 30. napjáig, ha a korábbi támogatási kérelem benyújtásakor a kért támogatási összeg csak részben került megállapításra, és év közben egyéb támogatási forrásból a támogatási cél finanszírozása nem volt megoldható.


(6)[6] Amennyiben benyújtott egyedi támogatási kérelem esetén költségvetési fedezet nem, vagy csak részben áll rendelkezésre, a támogatási kérelmet a támogatási döntésre jogosult megtárgyalja, a támogatást kérő fedezet hiányáról való egyidejű értesítése mellett javaslatot tehet a költségvetési rendelet módosítására.

4. §


(1) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat címét és célját;

b) a támogató megnevezését;

c) a pályázat benyújtására jogosultak körét;

d) a pályázat tartalmi és formai követelményeit,

e) a pályázathoz csatolandó dokumentumokat;

f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját;

g) a pályázat benyújtásának határidejét, helyét és módját;

h) a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét;

i) tájékoztatást arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban;

j) az eredményről történő értesítés módját, határidejét;

k) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat;

l) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit;

m) az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét;

n) az ellenőrzés módját.


(2) A pályázatra benyújtható támogatási kérelmek benyújtási határidejét legalább a pályázati kiírás közzétételétől számított 15 napban kell meghatározni.


(3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin kell közzétenni.

5. §


(1) A támogatási kérelmeket Ősi Község Önkormányzati Képviselő-testületének címezve (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.) az 1. melléklet szerinti támogatási kérelem felhasználásával kell benyújtani.


(2) Támogatási kérelem csak a benyújtásának évében, következő évre áthúzódó támogatási kifizetés esetén a kifizetés évében megvalósuló támogatási cél vonatkozásában nyújtható be.


(3) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, adóazonosító jelét;

b) a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét, elérhetőségének megjelölését;

c) bírósági nyilvántartásba vétel számát (bejegyzett szervezetek esetén);

d) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat - valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás);

e) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, és a pályázó számlaszámát, melyre a támogatás folyósítását kéri;

f) a pályázat címét;

g) az igényelt támogatás célját, a megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ismertetését, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítás;

h) az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét;

i) a megvalósítás helyszínét, a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeli ütemezését;

j) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét;

k) a pályázati kiírásban előírt egyéb adatokat.


(4) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok:

a) a civil szervezet törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat szervezet vezetője által hitelesített másolata;

b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolata

c) [7] a pályázat benyújtását megelőző évben benyújtott pénzügyi beszámoló letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás hitelesített másolata.


(5) A pályázati kiírás határidejének leteltét követően 10 napos határidővel lehetőség van hiánypótlás benyújtására. A hiánypótlás határidejének lejárta után is hiányos pályázatok elutasításra kerülnek.


(6) A pályázat során a pályázó egyidejűleg több támogatási célra, programra is kérhet támogatást. Ebben az esetben az 1. melléklet szerinti támogatási kérelem 01. adatlapját pályázati célonként, programonként kell benyújtani.


(7) Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásáért és elszámolásért felelős szervezeteket.

5. A pályázati támogatásból kizártak köre


6. §


Egy éven keresztül nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet vagy magánszemély, amely vagy aki

a) a korábban benyújtott pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;

b) a korábban elnyert támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel;

c) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy nem határidőben teljesítette, vagy

d) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik.

6. A támogatási döntés, támogatási szerződés tartalma és szabályai


7. §


(1) Az Alapítványok által benyújtott támogatási kérelmek elbírálásról a Képviselő-testület dönt a pályázati kiírás szerinti határidőben, egyedi kérelmek esetén az azok benyújtását követő 15 napon belül.


(2) Az (1) bekezdéshez nem tartozó szervezetek, személyek által benyújtott támogatási kérelmeket az Ügyrendi, Kulturális és Sport Bizottság[8] bírálja el a pályázati kiírás szerinti határidőben, vagy egyedi kérelem esetén annak benyújtását követő 15 napon belül.


(3) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.


(4) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:

a) a támogatott szervezet pontos megjelölését,

b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának befejezési határidejét,

c) a támogatás összegét, a kifizetés módját, időpontját,

d) a támogatással történő elszámolás határidejét.


(5) Az odaítélt támogatás összege a támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra.

8. §


(1) A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal a jelen rendelet 4. mellékletét képező támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül.


(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét;

b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését;

c) a támogatott cél, tevékenység pontos meghatározását;

d) a támogatott tevékenység időtartamát és a támogatás felhasználásának határidejét;

e) a támogatás összegét, a kifizetés módját, határidejét;

f) a támogatással történő elszámolás határidejét, módját;

g) a beszámolással és az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat.


(3)   A támogatási szerződésben a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a céltól történő felhasználás esetére vonatkozóan a visszafizetési kötelezettséget ki kell kötni.


(4) A támogatási szerződést Ősi Község Polgármestere és a vonatkozó szabályzatban meghatározott jogi és pénzügyi ellenjegyző írja alá.

7. A pénzügyi támogatás felhasználása


9. §


(1) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.


(2) A támogatási szerződés egy alkalommal módosítható, melynek feltételét a támogatási szerződés tartalmazza.

8. A támogatással történő elszámolás


10. §


(1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésnek és a gazdálkodásra vonatkozó előírásoknak megfelelően, a felhasználást követő 1 hónapon belül, de legkésőbb a kifizetés évének december 31. napjáig köteles elszámolni, a 2. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával.


(2)  Az elszámoláshoz az elszámolásra kötelezettnek csatolni kell az elszámolásban feltűntetett adatok valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák, vagy egyéb bizonylatok hitelesített másolatát). A számlákat záradékolnia kell a következők szerint: a számla eredeti példányára rá kell vezetni a következő záradékot: „A számlán szereplő tétel/ek (vagy ebből…- Ft összeg) Ősi Község Önkormányzata felé elszámolva a… számú támogatási szerződésre”, majd el kell látni a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával, bélyegzővel és dátummal. A számlákhoz be kell nyújtani a 3. melléklet szerinti bizonylatösszesítőt is.


(3) [9] A támogatott jogosult részelszámolás benyújtására. A részelszámolásra az elszámolás általános szabályait kell alkalmazni.


11. §


(1)[10] Amennyiben a benyújtott elszámolás nem támasztja alá, hogy a támogatott a részére adott támogatást a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon használta fel, az elszámolás felülvizsgálatától számított 30 napon belül a támogatottat fel kell hívni az elszámolás kiegészítésére.


(2) Amennyiben a támogatott elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az elszámolási határidő leteltétől számított 8 napon belül fel kell hívni figyelmét arra, hogy kötelezettségét elmulasztotta.


(3)  [11]  Amennyiben a támogatott az elmulasztott elszámolást, vagy a hiányos elszámolás kiegészítését a hiánypótlásra történt felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyújtja be

a) az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás teljes összegét,

b) a támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatás elszámolással alá nem támasztott hányadát

köteles visszafizetni az Önkormányzatnak.


(4)   Amennyiben a támogatott elszámolási kötelezettségének a hiánypótlásra felhívás ellenére nem tesz eleget, a támogatási szerződése lejárta napjától számított 3 évig e rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.


(5) [12] Az elszámolás elfogadásáról a támogatott a benyújtást követő 30 napon belül, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást kap.

12. §


(1) [13]  A támogatás felhasználását a benyújtott számlák, bizonylatok alapján az aljegyző ellenőrzi.


(2) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.


(3) A polgármester a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a döntést követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat honlapján.


(4)[14]

10. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele


13. §


(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről

a) 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összeg esetén a Polgármester dönt, kivéve az alapítványi forrás átvételét,

b) 1.000.000,- Ft-ot meghaladó összeg, vagy alapítványi forrás esetén a forrás átvételéről a képviselőtestület dönt.


(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről támogatási szerződést kell kötni.


(3) A támogatás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell a támogatóval megkötendő támogatási szerződésben megfogalmazott támogatási feltételeket, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat és a pénzeszköz átvétel következményeit.


(4) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) az átadott forrás összegét,

c) az átadott forrás felhasználásának célját,

d) a pénzügyi teljesítésre vonatkozó adatokat,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) pénzügyi elszámolási kötelezettségre vonatkozó rendelkezést,

g) a felhasználás ellenőrzésére vonatkozó rendelkezést,

h) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.


(5) A Polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesüléséről.

11. Záró rendelkezések


14. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2009. (V. 22.) önkormányzati rendelet.


Ősi, 2016. május 5.                 Kotzó László                                                Andrásiné Marton Mónika

                 polgármester                                                             jegyző

[1]

Beiktatta a 8/2018. (V. 11.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. május 12-től.

[2]

Beiktatta a 8/2018. (V. 11.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. május 12-től.

[3]

A rendelet szövegét a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 12-től

[4]

Beiktatta a 8/2018. (V. 11.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. május 12-től.

[5]

Beiktatta a 8/2018. (V. 11.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. május 12-től.

[6]

Beiktatta a 8/2018. (V. 11.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. május 12-től.

[7]

Beiktatta a 8/2018. (V. 11.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. május 12-től.

[8]

A rendelet szövegét a 14/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019.11.07-től

[9]

Beiktatta a 8/2018. (V. 11.) önk. rendelet 4. §. Hatályos 2018. május 12-től.

[10]

Módosította a 8/2018. (V. 11.) önk. rendelet 5. § (1). Hatályos: 2018. május 12-től.

[11]

Módosította a 8/2018. (V. 11.) önk. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. május 12-től

[12]

Beiktatta a 8/2018. (V. 11.) önk. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. május 12-től

[13]

Módosította a 8/2018. (V. 11.) önk. rendelet 6. §. Hatályos: 2018. május 12-től.

[14]

Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2018. május 12-től