Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 12. 31

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról1

2021.06.01.

Istenmezeje Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő költségvetési szervei:

a) Bükszenterzsébeti Százszorszép Óvoda,

b) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 470.477.419 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 723.326.881 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a teljesítéseket tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. és a 6. melléklet adja meg.

5. § Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a 2020. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 245.138.016 Ft összegben kerül jóváhagyásra. A 2020. évi pénzmaradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi kiemelt előirányzatok teljesítése

A

B

1

I. Működési és fenntartási kiadások

241 649 287 Ft

2

1. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

52 071 538 Ft

3

1.1. személyi jellegű kiadások

30 331 015 Ft

4

1.2. munkaadót terhelő járulékok

5 057 433 Ft

5

1.3. dologi jellegű kiadások

16 683 090 Ft

6

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai

7

1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

8

1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

9

2. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

61 830 773 Ft

10

1.1. személyi jellegű kiadások

35 768 216 Ft

11

1.2. munkaadót terhelő járulékok

5 274 236 Ft

12

1.3. dologi jellegű kiadások

20 788 321 Ft

13

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai

14

1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

15

1.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

16

2. Önkormányzat szakfeladatai

125 869 584 Ft

17

2.1. személyi jellegű kiadások

51 387 722 Ft

18

2.2. munkaadókat terhelő járulék

5 623 655 Ft

19

2.3. dologi jellegű kiadások

47 386 828 Ft

20

2.4. ellátottak pénzbeli juttatásai

14 179 680 Ft

21

2.5. működési célú támogatásértékű kiadás

4 510 299 Ft

22

2.6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2 781 400 Ft

23

2.7. Elvonások és befizetések

1 877 392 Ft

24

Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások

25

1. személyi jellegű kiadások

117 486 953 Ft

26

2. munkaadókat terhelő járulékok

15 955 324 Ft

27

3. dologi jellegű kiadások

84 858 239 Ft

28

4. ellátottak pénzbeli juttatásai

14 179 680 Ft

29

5. működési célú támogatásértékű kiadás

4 510 299 Ft

30

6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2 781 400 Ft

31

7. Elvonások és befizetések

1 877 392 Ft

32

II. Működési célú hitel törlesztése

- Ft

33

III. Fejlesztési hitel törlesztése

- Ft

34

IV. Részvények vásárlása

- Ft

35

V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

36

VI. Beruházási kiadások

23 039 051 Ft

37

VII. Felújítási kiadások

106 799 188 Ft

38

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 605 504 Ft

39

IX. Finanszírozási kiadások

95 384 389 Ft

40

Kiadások összesen (I+…..+IX.)

470 477 419 Ft

2. melléklet

Kimutatás a 2020. évi költségvetés intézményi működési bevételei teljesítéséről

A

B

C

D

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

Intézményi ellátás térítési díjai

2

a) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

700 000

296 348

477 966

3

b) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

0

18 884 600

18 884 600

4

c) Szociális étkeztetés

5 000 000

4 790 912

4 498 271

5

d) Vendégétkeztetés

1 500 000

3 393 603

3 176 304

6

Közvetített szolgáltatások ellenértéke:

1 606 810

1 606 810

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 908 410

2 201 153

8

Egyéb bevétel

0

7 151

7 180

9

Intézményi működési bevétel összesen:

7 200 000

30 887 834

30 852 284

10

Önkormányzat

11

Készletértékesítés

1 300 000

2 078 792

2 078 792

12

Szolgáltatások ellenértéke

9 500

84 500

13

ebből: tárgyi eszköz bérbeadása

14

Közvetített szolgáltatások ellenértéke:

1 900 000

4 220 000

4 548 128

15

Tulajdonosi bevételek

1 260 000

1 260 000

3 690 000

16

Kiszámlázott Áfa

0

626 400

626 400

17

Biztosító által fizetett kártérítés

0

485 840

485 840

18

Kapott kamatok

0

0

22

19

Értékpapírszámla megszűnés

0

9 763 908

9 763 908

20

Egyéb működési bevételek

0

1 508 348

1 554 536

21

Ingatlanok értékesítése

0

0

25 000

22

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

20 000

20 000

23

Önkormányzat összesen:

4 460 000

19 972 788

22 877 126

24

Mindösszesen:

11 660 000

50 860 622

53 729 410

3. melléklet

Kimutatás Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés központi forrásból származó támogatásai teljesítéséről

A

B

C

D

E

1

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

I.

Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után

3

I.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

60 364

60 364

4

I.1.2.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

21 512 517

21 512 517

21 512 517

5

I.1.2.1.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 122 280

3 122 280

3 122 280

6

I.1.2.2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 720 000

2 720 000

2 720 000

7

I.1.2.3.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 060 806

1 060 806

1 060 806

8

I.1.2.4.

Közutak fenntartásának támogatása

2 794 370

2 794 370

2 794 370

9

I.1.3.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 000 000

7 000 000

7 000 000

10

I.1. kiegészítés

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

3 787 711

3 787 711

3 787 711

11

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

1 024 800

1 024 800

12

I.1.d

Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

2 550

2 550

13

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 416 180

36 815 400

36 815 400

14

II.1.

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

27 673 800

31 682 420

31 682 420

15

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

4 742 380

5 132 980

5 132 980

16

II.5.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

17

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34 407 883

77 769 359

77 769 359

18

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

18 169 000

18 169 000

18 169 000

19

III.3.

Szociális étkeztetés

2 418 320

1 997 800

1 997 800

20

III.4.

Települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások

-

42 443 592

42 443 592

21

III.4.a.

Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

23 481 896

23 481 896

22

Intézmény-üzemeltetési támogatás

18 961 696

18 961 696

23

III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

13 095 523

14 155 197

14 155 197

24

III.6.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

725 040

1 003 770

1 003 770

25

IV.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

2 238 170

2 238 170

26

V.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

6 504 250

6 504 250

27

V.1.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás üzemeltetési támogatása

-

2 751 400

2 751 400

28

V.2.

2020. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás

-

3 752 850

3 752 850

29

VI.

Előző évi elszámolásból származó bevétel

-

30

Központi támogatás összesen

90 136 580

144 900 060

144 900 060

4. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi saját bevételei és dologi kiadásai előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

5. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

1. Bevételek

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzat működési bevételei

4 460 000

10 208 880

13 113 218

3

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda működési bevételei

7 200 000

9 018 327

8 902 191

4

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona működési bevételei

21 869 507

21 950 093

5

Saját bevétel összesen

11 660 000

41 096 714

43 965 502

6

Helyi adóbevétel

21 000 000

21 000 000

18 318 403

7

Átengedett, megosztott bevétel

2 000 000

2 000 000

0

8

Egyéb közhatalmi bevétel

42 440

22 583

9

Központi támogatás

90 137 583

144 900 060

144 900 060

10

Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)

15 909 816

55 491 876

50 586 436

11

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (közfoglalkoztatás)

14 904 543

14 397 777

12

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

256 599 489

256 252 937

13

Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről

2 538 220

2 538 220

14

Értékpapír számla megszűnése

9 763 908

9 763 908

15

2021. évi megelőlegezés

6 110 780

16

Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány

66 613 381

66 613 381

81 085 886

17

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

207 320 780

614 950 631

627 942 492

2. Kiadások

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzat működési kiadásai

53 357 039

112 957 467

104 398 205

3

Önkormányzat beruházási kiadásai

4 738 497

28 942 752

19 504 478

4

Önkormányzat felújítási kiadásai

46 155 545

106 316 062

106 114 405

5

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda működési kiadásai

58 498 826

56 075 357

53 346 231

6

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona kiadásai

76 249 363

64 775 436

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 991 020

15 991 020

14 179 680

8

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 143 749

4 510 299

4 510 299

9

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

3 161 400

2 781 400

10

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

11

Egyéb támogatások

12

Részvények vásárlása

13

Megelőlegezés visszafizetése

3 605 504

3 605 504

3 605 504

14

Elvonások és befizetések (előző évek)

1 877 392

1 877 392

15

Általános tartalék

20 430 600

205 264 015

16

Finanszírozási kiadások

17

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

207 320 780

614 950 631

375 093 030

6. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

1.1. Bevételek

A

B

C

D

1

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

207 320 780

343 446 599

357 314 361

3

I. Intézményi működési bevételek

11 660 000

41 096 714

43 965 502

4

II. Közhatalmi bevételek

5

1. Helyi adók

21 000 000

21 000 000

18 340 986

6

2. Gépjárműadó

2 000 000

2 000 000

0

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

0

42 440

22 583

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

90 137 583

144 900 060

144 900 060

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

15 909 816

55 491 876

50 586 436

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

2 538 220

2 538 220

11

VI. 2019. évi maradvány

66 613 381

66 613 381

81 085 886

12

VII. Értékpapírszámla megszűnés

0

9 763 908

9 763 908

13

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

6 110 780

14

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

271 504 032

270 650 714

15

I. Támogatások

0

16

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

0

271 504 032

270 650 714

17

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

18

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

0

19

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

0

0

20

VII. Felhalmozási célú hitel

0

0

0

21

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

0

0

0

22

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

207 320 780

614 950 631

627 965 075

1.2. Kiadások

A

B

C

D

1

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

156 426 738

475 139 316

245 254 791

3

I. Személyi juttatások

55 275 021

124 347 626

117 486 953

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

9 452 840

18 760 424

15 955 324

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

47 128 004

97 621 636

84 858 239

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 143 749

4 510 299

4 510 299

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

3 161 400

2 781 400

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 991 020

15 991 020

14 179 680

9

VII. Működési célú tartalék

20 430 600

205 264 015

0

10

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

3 605 504

3 605 504

3 605 504

11

IX. Elvonások és befizetések (előző évek)

0

1 877 392

1 877 392

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

50 894 042

139 811 315

129 838 239

13

I. Beruházás

4 738 497

32 802 005

23 039 051

14

II. Felújítás

46 155 545

107 009 310

106 799 188

15

III. Felhalmozás

16

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

17

V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

18

VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

0

19

VII. Felhalmozási célú tartalék

20

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

21

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

207 320 780

614 950 631

375 093 030

2. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege

2.1. Bevételek

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

197 478 020

307 598 002

321 134 816

3

I. Intézményi működési bevételek

4 460 000

10 208 880

13 113 218

4

II. Közhatalmi bevételek

23 000 000

23 042 440

18 340 986

5

1. Helyi adók

21 000 000

21 000 000

18 318 403

6

2. Gépjárműadó

2 000 000

2 000 000

0

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

42 440

22 583

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

90 137 583

144 900 060

144 900 060

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson belülről

15 909 816

53 173 873

48 268 433

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

2 538 220

2 538 220

11

VI. 2019. évi maradvány

63 970 621

63 970 621

78 099 211

12

VII. Értékpapírszámla megszűnés

9 763 908

9 763 908

13

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés

6 110 780

14

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

271 504 032

270 650 714

15

I. Támogatások

16

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

271 504 032

270 650 714

17

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

19

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

20

VII. Felhalmozási célú hitel

0

0

0

21

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

22

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

197 478 020

579 102 034

591 785 530

2.2. Kiadások

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

97 927 912

347 367 097

131 352 480

3

I. Személyi juttatások

25 356 914

52 899 586

51 387 722

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 648 444

6 128 667

5 623 655

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

24 351 681

53 929 214

47 386 828

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

4 143 749

4 510 299

4 510 299

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

400 000

3 161 400

2 781 400

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 991 020

15 991 020

14 179 680

9

VII. Működési célú tartalék

10

- általános tartalék

20 430 600

205 264 015

11

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

3 605 504

3 605 504

3 605 504

12

IX. Elvonások és befizetések (előző évek)

1 877 392

1 877 392

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

50 894 042

135 258 814

125 618 883

14

I. Beruházás

4 738 497

28 942 752

19 504 478

15

II. Felújítás

46 155 545

106 316 062

106 114 405

16

III. Felhalmozás

17

- részvényvásárlás

18

IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

19

V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre-

20

VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

21

VII. Felhalmozási célú tartalék

22

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

48 656 066

96 476 123

95 384 389

23

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

197 478 020

579 102 034

352 355 752

3. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege

3.1. Bevételek

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

9 842 760

11 661 087

11 888 866

3

I. Intézményi működési bevételek

7 200 000

9 018 327

8 902 191

4

Étkezési térítési díjak

7 200 000

7 446 264

7 349 154

5

Kiszámlázott Áfa

1 569 441

1 550 413

6

Egyéb működési bevételek

2 622

2 624

7

Működési célú átvett pénzeszköz

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11

VI. 2019. évi maradvány

2 642 760

2 642 760

2 986 675

12

VII. Működési célú hitel

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

0

0

14

I. Támogatások

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

18

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

19

VII. Felhalmozási célú hitel

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

48 656 066

44 414 270

47 703 038

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 498 826

56 075 357

59 591 904

3.2. Kiadások

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

58 498 826

54 684 386

52 071 538

3

I. Személyi juttatások

29 918 107

31 118 295

30 331 015

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

5 804 396

5 874 819

5 057 433

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

22 776 323

17 691 272

16 683 090

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

VII. Működési célú tartalék

10

- általános tartalék

11

VIII. Működési hitel törlesztése

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

1 390 971

1 274 693

13

I. Felújítás

14

II. Felhalmozás

1 390 971

1 274 693

15

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

16

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

17

V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

18

VI. Felhalmozási célú tartalék

19

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

20

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 498 826

56 075 357

53 346 231

4. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetési mérlege

4.1. Bevételek

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

24 187 510

24 268 096

3

I. Intézményi működési bevételek

0

21 869 507

21 950 093

4

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

18 884 600

18 884 600

5

Étkezési térítési díj bevétel

2 641 409

2 410 197

6

Kiszámlázott ÁFA

338 969

650 740

7

Egyéb működési bevételek

4 529

4 556

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

2 318 003

2 318 003

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11

VI. 2019. évi maradvány

12

VII. Működési célú hitel

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

0

0

0

14

I. Támogatások

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

18

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

19

VII. Felhalmozási célú hitel

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

52 061 853

47 681 351

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

76 249 363

71 949 447

4.2. Kiadások

A

B

C

D

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

73 087 833

61 830 773

3

I. Személyi juttatások

40 329 745

35 768 216

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

6 756 938

5 274 236

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

26 001 150

20 788 321

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

VII. Működési célú tartalék

10

- általános tartalék

11

VIII. Működési hitel törlesztése

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

3 161 530

2 944 663

13

I. Felújítás

693 248

684 783

14

II. Felhalmozás

0

2 468 282

2 259 880

15

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

16

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

17

V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

18

VI. Felhalmozási célú tartalék

19

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

20

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

76 249 363

64 775 436

7. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlege

A

B

C

D

1

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

2

A/1

Immateriális javak

267 520

5 079

3

A/II

Tárgyi eszközök

539 850 785

622 837 622

4

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök

3 108 500

28 500

5

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

6

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK

543 226 805

622 871 201

7

B/I

Készletek

136 000

0

8

B/II

Értékpapírok

0

0

9

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

136 000

0

10

C/I

Lekötött bankbetétek

0

0

11

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

733 279

534 234

12

C/III

Forintszámlák

42 993 795

231 918 074

13

C/IV

Devizaszámlák

0

0

14

C)

PÉNZESZKÖZÖK

43 727 074

232 452 308

15

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

28 780 692

24 789 934

16

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

17

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

34 659 635

5 983 663

18

D)

KÖVETELÉSEK

63 440 327

30 773 597

19

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

27 270 252

22 547 355

20

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

21

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

677 800 458

908 644 461

22

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

23

G)

SAJÁT TŐKE

646 386 718

622 013 774

24

H/I

költségvetési évben esedékes kötelezettségek

13 184 425

166 659

25

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

3 605 504

6 110 780

26

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

287 498

235 437

27

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

17 077 427

6 512 876

28

I)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS

0

0

29

J)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

14 336 313

280 117 811

30

FORRÁSOK ÖSSZESEN

677 800 458

908 644 461

8. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványának kimutatása

A

B

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

507 575 539

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

253 365 859

3

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

254 209 680

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

84 209 991

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

98 989 893

6

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-14 779 902

7

A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II)

239 429 778

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)

0

15

C) Összes maradvány A+B

239 429 778

16

D) Alaptevékenység közelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

239 429 778

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.