Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 06. 26 - 2021. 09. 24

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Téglás Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület tagjainak és a Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatása és véleményének kikérése mellett következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.

(2)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) működési költségvetés: bevételeit 925 348 406 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 1 150 764 079 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 225 415 673 Ft hiánnyal,
  • b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 9 624 143 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 225 389 016 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 215 764 873 Ft hiánnyal.
  • c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 447 783 988 Ft hiánnyal fogadja el.

(3)[2] A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek: módosított bevétele 736 095 758 Ft, módosított kiadása 294 915 212 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 441 180 546 Ft többletet mutat. Az önkormányzat 2020. évi maradványa 343 805 758 Ft, melyből 299 096 413 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2021. évi költségvetésben. Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi. A fennmaradó felhalmozási költségvetés hiányát, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás, hitel felvétel fedezi 122 000 000 Ft értékben.

(4)[3] A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetését összességében 1 671 068 307 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.

(5) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(7)[4] A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 41 509 220 Ft összegben, a céltartalékot 83 425 949 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5-8. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 13 500 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 500 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Téglás Város Önkormányzat 2019-2020-2021. évi költségvetési mérlege 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 20. melléklet hagyja jóvá.

(14) A 2021. évi előirányzat-felhasználási tervet 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérleget a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) Engedélyezett létszámkeretek 23. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség, kivetélt képeznek azok a kötelezettségvállalások, melyek támogatással fedezettek. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

5. § (1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.

(6) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.

(7) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.

(8) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.2, 2.5, 2.7 tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy betét lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Vegyes rendelkezések

8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésének a felhatalmazása alapján 2021. évben (2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kttv. 234. § (3) – (4) bekezdése alapján 2021. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.

(4) A Hivatal köztisztviselőinek részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2021. évi mértékét nettó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2021. évre 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.

(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – nettó 5 000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2021-as évre.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet [5]

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

589 865 946

589 365 946

500 000

0

3.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

465 774 281

465 774 281

0

0

4.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

162 814 501

162 814 501

5.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

175 970 370

175 970 370

6.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

112 898 820

112 898 820

7.

B114

Kulturális feladatok támogatása

14 090 590

14 090 590

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

0

8.

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

9.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

10.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

11.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

124 091 665

123 591 665

500 000

0

12.

B3

Közhatalmi bevételek

220 500 000

220 000 000

0

500 000

13.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

14.

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

15.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

175 000 000

175 000 000

0

0

16.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

17.

B354

Gépjárműadó

0

0

18.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

19.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 000 000

0

500 000

20.

B4

Működési bevételek

114 982 460

93 407 274

21 575 186

0

21.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 500 000

0

4 500 000

22.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

74 973 557

63 050 557

11 923 000

0

23.

B403

Közvetített szolgáltatások

9 300 000

9 300 000

24.

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

2 353 000

25.

B405

Ellátási díjak

1 187 000

1 187 000

26.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

20 736 717

17 516 717

3 220 000

27.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

28.

B408

Kamatbevételek

1 932 186

0

1 932 186

29.

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

30.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

32.

Működési bevételek összesen

925 348 406

902 773 220

22 075 186

500 000

33.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

34.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 120 642

4 120 642

0

0

35.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

36.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 120 642

4 120 642

37.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

38.

B51

Immateriális javak értékesítése

39.

B52

Ingatlanok értékesítése

40.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

41.

B54

Részesedések értékesítése

42.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 503 501

5 503 501

0

0

43.

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 503 501

5 503 501

44.

Felhalmozási bevételek összesen

9 624 143

9 624 143

0

0

45.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

934 972 549

912 397 363

22 075 186

500 000

46.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

47.

B8

Finanszírozási bevételek

736 095 758

420 884 758

295 204 000

20 007 000

48.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

736 095 758

420 884 758

295 204 000

20 007 000

49.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

122 000 000

122 000 000

50.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

270 290 000

270 290 000

51.

B813

Maradvány igénybevétele

343 805 758

298 884 758

24 914 000

20 007 000

52.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

53.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

736 095 758

420 884 758

295 204 000

20 007 000

54.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 671 068 307

1 333 282 121

317 279 186

20 507 000

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

549 376 963

527 465 963

9 990 000

11 921 000

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

87 855 751

83 815 751

1 954 000

2 086 000

4.

K3

Dologi kiadások

330 147 229

303 038 043

20 609 186

6 500 000

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

8 500 000

6.

K5

Egyéb működési kiadások

174 884 136

160 448 136

14 436 000

0

7.

K502

Elvonások és befizetések

18 362 967

18 362 967

8.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

17 450 000

17 150 000

300 000

9.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

14 136 000

14 136 000

10.

K513

Tartalékok

124 935 169

124 935 169

11.

-általános tartalék

41 509 220

41 509 220

12.

-céltartalék

83 425 949

83 425 949

13.

Működési kiadások összesen

1 150 764 079

1 083 267 893

46 989 186

20 507 000

14.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

15.

K6

Beruházások

212 937 393

212 937 393

16.

K7

Felújítások

12 451 623

12 451 623

17.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

18.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

19.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

20.

Felhalmozási kiadások összesen

225 389 016

225 389 016

0

0

21.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 376 153 095

1 308 656 909

46 989 186

20 507 000

22.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

23.

K9

Finanszírozási kiadások

294 915 212

24 625 212

270 290 000

0

24.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

294 915 212

24 625 212

270 290 000

0

25.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

26.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

18 625 212

18 625 212

27.

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapír vásálrása

270 290 000

270 290 000

28.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

294 915 212

24 625 212

270 290 000

0

29.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 671 068 307

1 333 282 121

317 279 186

20 507 000

2. melléklet [6]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

589 865 946

K1

Személyi juttatások

549 376 963

2.

B3

Közhatalmi bevételek

220 500 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

87 855 751

3.

B4

Működési bevételek

114 982 460

K3

Dologi kiadások

330 147 229

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

174 884 136

6.

ebből: Tartalékok

124 935 169

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.)

925 348 406

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.)

1 150 764 079

14.

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei

244 040 885

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

18 625 212

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

244 040 885

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

18 625 212

16.

B81

Hiány külsőfinanszírozásának bevételei

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

244 040 885

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

18 625 212

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 169 389 291

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 169 389 291

26.

Költségvetési hiány:

225 415 673

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

3. melléklet [7]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 120 642

K6

Beruházások

212 937 393

2.

B5

Felhalmozási bevételek

0

K7

Felújítások

12 451 623

3.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 503 501

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen

9 624 143

Költségvetési kiadások összesen

225 389 016

13.

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei

370 054 873

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

276 290 000

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

270 290 000

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

6 000 000

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

99 764 873

Befektetési célú belföldi értékpapír vásálrása (K9122)

270 290 000

15.

B81

Hiány külsőfinanszírozásának bevételei

122 000 000

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

492 054 873

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

276 290 000

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

501 679 016

KIADÁSOK ÖSSZESEN

501 679 016

27.

Költségvetési hiány:

215 764 873

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet [8]

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

589 865 946

589 365 946

500 000

0

3.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

465 774 281

465 774 281

0

0

4.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

162 814 501

162 814 501

5.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

175 970 370

175 970 370

6.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

112 898 820

112 898 820

7.

B114

Kulturális feladatok támogatása

14 090 590

14 090 590

8.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

9.

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

10.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

11.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

12.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

124 091 665

123 591 665

500 000

13.

B3

Közhatalmi bevételek

220 000 000

220 000 000

0

0

14.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

15.

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

16.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

175 000 000

175 000 000

0

0

17.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

18.

B354

Gépjárműadó

0

19.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

20.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

21.

B4

Működési bevételek

26 446 836

20 014 650

6 432 186

0

22.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

4 500 000

4 500 000

23.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

9 496 000

9 496 000

24.

B403

Közvetített szolgáltatások

4 900 000

4 900 000

25.

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

2 353 000

26.

B405

Ellátási díjak

0

27.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 265 650

3 265 650

28.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

29.

B408

Kamatbevételek

1 932 186

1 932 186

30.

B411

Egyéb működési bevételek

0

31.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

32.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

33.

Működési bevételek összesen

836 312 782

829 380 596

6 932 186

0

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

4 120 642

0

0

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 120 642

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

43.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 503 501

5 503 501

0

0

44.

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 503 501

5 503 501

45.

Felhalmozási bevételek összesen

5 503 501

9 624 143

0

0

46.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

841 816 283

839 004 739

6 932 186

0

47.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

48.

B8

Finanszírozási bevételek

728 648 946

413 437 946

295 204 000

20 007 000

49.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

728 648 946

413 437 946

295 204 000

20 007 000

50.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

122 000 000

122 000 000

51.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

270 290 000

270 290 000

52.

B813

Maradvány igénybevétele

336 358 946

291 437 946

24 914 000

20 007 000

53.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

54.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

728 648 946

413 437 946

295 204 000

20 007 000

55.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 574 585 871

1 252 442 685

302 136 186

20 007 000

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

136 153 963

132 435 963

3 718 000

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 024 291

15 167 291

857 000

4.

K3

Dologi kiadások

147 820 397

140 845 211

6 975 186

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

8 500 000

6.

K5

Egyéb működési kiadások

174 884 136

160 448 136

14 436 000

0

7.

K502

Elvonások és befizetések

18 362 967

18 362 967

8.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

17 450 000

17 150 000

300 000

9.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

14 136 000

14 136 000

10.

K513

Tartalékok

124 935 169

124 935 169

11.

-általános tartalék

41 509 220

41 509 220

12.

-céltartalék

83 425 949

83 425 949

13.

Működési kiadások összesen

483 382 787

457 396 601

25 986 186

0

14.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

15.

K6

Beruházások

207 624 393

207 624 393

16.

K7

Felújítások

12 451 623

12 451 623

17.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

18.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

19.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

20.

Felhalmozási kiadások összesen

220 076 016

220 076 016

0

0

21.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

703 458 803

677 472 617

25 986 186

0

22.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

23.

K9

Finanszírozási kiadások

871 127 068

574 970 068

276 150 000

20 007 000

24.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

871 127 068

574 970 068

276 150 000

20 007 000

25.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

26.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

18 625 212

18 625 212

27.

K915

Intézmény finanszírozás

576 211 856

550 344 856

5 860 000

20 007 000

28.

K922

Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása

270 290 000

270 290 000

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

871 127 068

574 970 068

276 150 000

20 007 000

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 574 585 871

1 252 442 685

302 136 186

20 007 000

5. melléklet [9]

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

0

0

500 000

5.

B4

Működési bevételek

85 930 624

70 787 624

15 143 000

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

6.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

63 772 557

51 849 557

11 923 000

0

7.

B403

Közvetített szolgáltatások

3 500 000

3 500 000

8.

B404

Tulajdonosi bevételek

0

9.

B405

Ellátási díjak

1 187 000

1 187 000

10.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17 471 067

14 251 067

3 220 000

11.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

12.

B408

Kamatbevételek

0

13.

B411

Egyéb működési bevételek

0

14.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

15.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

0

16.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek összesen

86 430 624

70 787 624

15 143 000

500 000

17.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

18.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

19.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

21.

B5

Felhalmozási bevételek

22.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

23.

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

24.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

86 430 624

70 787 624

15 143 000

500 000

25.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

287 712 668

261 845 668

5 860 000

20 007 000

27.

B813

Maradvány igénybevétele

5 754 475

5 754 475

28.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

281 958 193

256 091 193

5 860 000

20 007 000

29.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

287 712 668

261 845 668

5 860 000

20 007 000

30.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

374 143 292

332 633 292

21 003 000

20 507 000

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

190 048 000

171 855 000

6 272 000

11 921 000

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 144 460

30 961 460

1 097 000

2 086 000

4.

K3

Dologi kiadások

147 029 832

126 895 832

13 634 000

6 500 000

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

6.

K5

Egyéb működési kiadások

0

8.

Működési kiadások összesen

371 222 292

329 712 292

21 003 000

20 507 000

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

2 921 000

2 921 000

0

0

11.

K7

Felújítások

0

12.

Felhalmozási kiadások összesen

2 921 000

2 921 000

0

0

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

374 143 292

332 633 292

21 003 000

20 507 000

6. melléklet [10]

Költségvetési szerv megnevezése BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Ssz.

A

B

C

D

E

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.

B3

Közhatalmi bevételek

0

5.

B4

Működési bevételek

1 425 000

6.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 425 000

8.

B403

Közvetített szolgáltatások

9.

B404

Tulajdonosi bevételek

10.

B405

Ellátási díjak

11.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

13.

B408

Kamatbevételek

14.

B411

Egyéb működési bevételek

15.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

16.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

18.

Működési bevételek összesen

1 425 000

19.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

20.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

21.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23.

B5

Felhalmozási bevételek

24.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.

Felhalmozási bevételek összesen

0

26.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

1 425 000

27.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

28.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

178 956 000

29.

B813

Maradvány igénybevétele

1 204 613

30.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

177 751 387

31.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

178 956 000

32.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

180 381 000

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Ssz.

A

B

C

D

E

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

142 372 000

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 942 000

4.

K3

Dologi kiadások

12 325 000

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

K5

Egyéb működési kiadások

7.

Működési célú kiadások összesen

8.

Működési kiadások összesen

179 639 000

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

742 000

11.

K7

Felújítások

12.

Felhalmozási kiadások összesen

742 000

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

180 381 000

7. melléklet [11]

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Ssz.

A

B

C

D

E

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.

B3

Közhatalmi bevételek

0

5.

B4

Működési bevételek

1 180 000

6.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

280 000

8.

B403

Közvetített szolgáltatások

900 000

9.

B404

Tulajdonosi bevételek

10.

B405

Ellátási díjak

11.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

13.

B408

Kamatbevételek

14.

B411

Egyéb működési bevételek

15.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

16.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

18.

Működési bevételek összesen

1 180 000

19.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

20.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

21.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23.

B5

Felhalmozási bevételek

0

24.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

25.

Felhalmozási bevételek összesen

0

26.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

1 180 000

27.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

28.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

32 414 000

29.

B813

Maradvány igénybevétele

152 049

30.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

32 261 951

31.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 414 000

32.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 594 000

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Ssz.

A

B

C

D

E

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

18 535 000

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 004 000

4.

K3

Dologi kiadások

10 786 000

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

K5

Egyéb működési kiadások

7.

Működési célú kiadások összesen

8.

Működési kiadások összesen

32 325 000

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

1 269 000

11.

K7

Felújítások

12.

Felhalmozási kiadások összesen

1 269 000

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 594 000

8. melléklet [12]

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Ssz.

A

B

C

D

E

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.

B3

Közhatalmi bevételek

0

5.

B4

Működési bevételek

0

6.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

8.

B403

Közvetített szolgáltatások

9.

B404

Tulajdonosi bevételek

10.

B405

Ellátási díjak

11.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

13.

B408

Kamatbevételek

14.

B411

Egyéb működési bevételek

15.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

16.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

18.

Működési bevételek összesen

0

19.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

20.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

21.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23.

B5

Felhalmozási bevételek

24.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.

Felhalmozási bevételek összesen

0

26.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

0

27.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

28.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

84 576 000

29.

B813

Maradvány igénybevétele

335 675

30.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

84 240 325

31.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

84 576 000

32.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

84 576 000

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Ssz.

A

B

C

D

E

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

62 268 000

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 741 000

4.

K3

Dologi kiadások

12 186 000

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

K5

Egyéb működési kiadások

7.

Működési célú kiadások összesen

8.

Működési kiadások összesen

84 195 000

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

381 000

11.

K7

Felújítások

12.

Felhalmozási kiadások összesen

381 000

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

84 576 000

9. melléklet [13]

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

1.

Önkormányzat

1.1.

Rendezési terv felülvizsgálata

8 865 000

2017-2021

3 502 330

5 362 670

1.2.

Fénydekoráció beszerzése

2 500 000

2021

2 500 000

1.3.

Fedett utasváró, kerékpártároló építése

5 000 000

2021

5 000 000

1.4.

Kun utcai tűzcsap kiépítése

735 000

2021

735 000

1.5.

Oszlop csatlakozó dobozok kiépítése

1 502 879

2020-2021

782 879

720 000

1.6.

Oszlop csatlakozó dobozok kiépítésének bővítése

1 000 000

2021

1 000 000

1.7.

Víziközműeszközök beszerzése

10 411 070

2019-2021

10 411 070

1.8.

Gépjárműbeszerzés

13 000 000

2021

13 000 000

1.9.

Tervek, tanulmányok

14 868 000

2021

14 868 000

1.10.

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

5 100 000

2021

5 100 000

1.11.

Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)

6 297 835

2020-2021

5 651 325

646 510

1.12.

Kisértékű eszközbeszerzés

1 270 000

2021

1 270 000

1.13.

Kültéri ping-pong asztalok

1 800 000

2021

1 800 000

1.14.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2020.

287 000

2021

287 000

1.15.

Telekvásárlás

39 000 000

2021

39 000 000

1.16.

Ledes közvilágítás fejlesztés

83 000 000

2021-2022

83 000 000

1.17.

Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés

4 120 642

2021

4 120 642

1.18.

Vodafone - Free wifi pontok kiépítése

5 503 501

2021

5 503 501

1.19.

Utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, virágtartó)

1 300 000

2021

1 300 000

1.20.

Ingatlan vásárlás

10 000 000

2021

10 000 000

1.21.

Tárolóépítés Téglás, Liget utca 1. szám alatt

1 000 000

2021

1 000 000

1.22.

Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gy. u. 3.

1 000 000

2021

1 000 000

2.

Hivatal

2.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

2 921 000

2021

2 921 000

3.

Óvoda

3.1.

Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése

742 000

2021

742 000

4.

Könyvtár

4.1.

Kisértékű eszközbeszerzés, könyv vásárlás

1 269 000

2021

1 269 000

5.

Bölcsőde és Családsegítő

5.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

381 000

2021

381 000

6.

ÖSSZESEN:

222 873 927

9 936 534

212 937 393

10. melléklet [14]

Felújítási kiadások előirányzata

Forintban

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

1.

Önkormányzat

1.1.

Víziközmű eszközök felújítása

11 066 153

2019-2021

11 066 153

1.2.

Ravatalozó felújítása

800 000

2021

800 000

1.3.

Gréder felújítása

585 470

2021

585 470

2.

ÖSSZESEN:

12 451 623

12 451 623

11. melléklet

Téglás Város Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege

A

B

C

1.

Telekvásárlás

39 000 000

39 000 000

2.

Ledes közvilágítás kiépítése

83 000 000

83 000 000

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

122 000 000

12. melléklet

Téglás Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek
(tőke + kamat)

Összesen
(M=B+…+L)

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2029 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Fejlesztési célú hitelfelvétel (Csokonai utca)

19 400

6 502 227

6 430 692

6 288 852

6 200 944

6 082 741

31 524 856

2.

Fejlesztési célú hitelfelvétel (LED-es közvilágítás korszerűítés )

190 208

4 619 798

8 799 355

8 587 790

8 361 193

8 142 112

7 923 030

7 709 064

7 484 868

43 434 401

105 251 819

3.

Fejlesztési célú hitelfelvétel (Telekvásárlás)

224 250

10 295 156

10 002 609

9 711 871

9 417 514

2 378 585

42 029 985

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

19 400

6 502 227

6 845 150

21 203 806

25 002 908

24 382 402

17 778 707

10 520 697

7 923 030

7 709 064

178 806 660

13. melléklet

Téglás Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adók

219 000 000

2.

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

3.

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

1 500 000

4.

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése

5.

Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek

6.

Privatizációból származó bevételek

7.

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés

8.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

222 853 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján."

14. melléklet [15]

Téglás Város Önkormányzata által 2021. évben céljelleggel juttatott támogatások

Forintban

A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 000 000 Ft
A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 500 000 Ft

A

B

C

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Téglás Városi Sportegyesület

működési támogatás

6 500 000

2.

Teglás Város Polgárőr Szervezete

működési támogatás

1 300 000

3.

Bek Pál Kertbarátkör

működési támogatás

100 000

4.

Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület

működési támogatás

400 000

5.

Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub

működési támogatás

350 000

6.

Nyugattól Keletre Egyesület

működési támogatás

450 000

7.

Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület

működési támogatás

300 000

8.

Pánik Tehetségkutató, és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület

működési támogatás

500 000

9.

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egysülete

működési támogatás

100 000

10.

Téglás - városi Vegyeskar

működési támogatás

500 000

Összesen:

10 500 000

15. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121 számú pályázat "Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával"

Forintban

Sor-szám

A

B

C

D

E

Források

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

1.

Saját erő

0

2.

EU-s forrás

35 720 082

14 926 571

20 487 041

18 809 388

89 943 082

3.

Társfinanszírozás

0

4.

Hitel

0

5.

Egyéb forrás

0

6.

0

Források összesen:

35 720 082

14 926 571

20 487 041

18 809 388

89 943 082

Sor-szám

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

1.

Személyi juttatások

3 080 000

9 696 401

9 044 947

3 560 260

25 381 608

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

516 000

1 806 301

1 410 248

551 840

4 284 389

3.

Dologi kiadások

5 197 000

3 859 350

29 267 416

19 807 519

58 131 285

4.

Beruházások

2 071 000

15 000

59 800

2 145 800

5.

Felújítások

0

6.

7.

0

Összesen:

10 864 000

15 377 052

39 782 411

23 919 619

89 943 082

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat **

Sor- szám

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

1.

2.

Összesen:

0

** Nincsen ilyen hozzájárulás az Önkormányzat esetében

16. melléklet [16]

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sor-
szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

A

B

1.

Általános tartalék mindösszesen

41 509 220

1.1

Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)

12 000 000

1.2

2020. évi maradvány beemelése, 2020. évi állami támogatás visszafizetés

43 865 975

1.3

Közfoglakoztatás szociális program dologi költségek önereje

-976 518

1.4

Földmunka bevétel víziközműszolgáltató részére

4 673 233

1.5

Ingatlan vásárlás

-10 000 000

1.6

Tervek, tanulmányok készítése

-4 868 000

1.7

Gréder felújítás

-585 470

1.8

Kamerarendszer bővítése

-600 000

1.9.

Tároló építés - Téglás, Liget utca 1.

-1 000 000

1.10.

Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gyula utca 3.

-1 000 000

2.

Céltartalék mindösszesen

83 425 949

2.1

Piac építés önerő

10 000 000

2.2

Bethlen Gábor Alap

1 950 000

2.3

Sportpálya fejlesztési alap

840 000

2.4

Rendezvénytér fejlesztése

2 000 000

2.5

KEHOP-szennyvízelvezetés- és kezelés fejlesztés

915 867

2.6

VP külterületi utak

22 000 000

2.7

Humánszolgáltatások fejlesztése

35 720 082

2.8

BM - belterületi utak, járdák felújítása - 2021. évi pályázat

7 000 000

2.9

Humánszolgáltatások fejlesztése - 3 fő továbbfoglalkoztatása

3 000 000

Összesen:

124 935 169

17. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

2020. évi támogatás

2021. évi támogatás

A

B

D

C

I.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

129 374 873

162 814 501

I.1.

A helyi önkormányzatok működésének támogatása

114 975 000

114 975 000

I.1. a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

114 975 000

114 975 000

I.1.b

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

14 399 873

30 348 901

I.1.ba

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

-

10 198 440

I.1.bb

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 257 593

11 392 000

I.1.bc

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

I.1.bd

Közutak fenntartásának támogatása

8 657 780

8 658 461

I.1.c

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

-

17 352 900

I.1.d

Lakott külterülettel kapőcsolatos feladatok támogatása

137 700

Polgármesteri illetmény támogatás

384 500

-

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

158 495 770

175 970 370

II.1.

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

129 335 850

144 415 950

II.1. (1) 1

Óvodapedagógusok bértámogatása

95 735 850

103 549 950

II.1. (2) 1

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

33 600 000

40 866 000

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

24 281 820

23 697 420

II.2. (1) 1

Óvodaműködtetés támogatása 8 hó

24 281 820

23 697 420

II. 4.

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz

4 878 100

7 857 000

II.4.a (1)

Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória

1 983 500

3 024 000

II.4.a (2)

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória

2 894 600

4 833 000

III.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

109 218 591

112 898 820

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

25 768 550

18 522 747

III.2

Család-és gyermekjóléti szolgálat

4 420 000

5 330 000

III.3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

41 198 400

51 176 000

III.3.a (1)

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

8 838 000

17 850 000

III.3.a (2)

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

20 352 400

21 300 000

III.3.b

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

12 008 000

12 026 000

III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

37 831 641

37 870 073

III.5.aa

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

14 762 000

16 204 320

III.5.ab

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

21 977 906

20 559 953

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 091 735

1 105 800

III.7.

Kiegészítő támogatás a bölcsődében kisgyermeknevelők béréhez

IV.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 067 699

13 946 590

IV.1.d

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 067 699

13 946 590

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

- 17 519 597

Beszámítás

- 33 887 947

Mindösszesen:

405 156 933

448 110 684

18. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2019. évi tény

2020. évi tény

2021. évi előirányzat

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

608 881 879

594 689 979

566 741 528

4.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

433 124 208

438 514 584

465 630 281

5.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

120 144 624

130 813 626

162 814 501

6.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

162 320 210

175 619 900

175 970 370

7.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

123 261 653

118 487 840

112 898 820

8.

B114

Kulturális feladatok támogatása

9 600 739

12 474 969

13 946 590

9.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

16 310 000

1 118 249

10.

B116

Elszámolásból származó bevételek

1 486 982

11.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

12.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

13.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

175 757 671

156 175 395

101 111 247

14.

B3

Közhatalmi bevételek

312 972 729

278 188 795

220 500 000

15.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16.

B34

Vagyoni típusú adók

49 454 063

48 868 340

44 000 000

17.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

243 732 886

226 703 819

175 000 000

18.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

243 732 886

226 703 819

175 000 000

19.

B354

Gépjárműadó

15 574 389

20.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

4 211 391

2 616 636

1 500 000

22.

B4

Működési bevételek

108 024 345

102 471 405

106 418 334

23.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 897 884

4 713 030

4 500 000

24.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

67 690 706

62 927 570

69 751 557

25.

B403

Közvetített szolgáltatások

11 178 234

9 106 369

9 300 000

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

2 317 752

4 696 968

2 353 000

27.

B405

Ellátási díjak

952 540

998 355

1 187 000

28.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 770 644

15 510 639

19 326 777

29.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 133 000

1 750 000

30.

B408

Kamatbevételek

767 366

269 219

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

204 982

461 134

31.

B411

Egyéb működési bevételek

3 316 219

2 038 121

32.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

881 900

2 145 000

0

33.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

881 900

2 145 000

Működési bevételek összesen

1 030 760 853

977 495 179

893 659 862

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

94 788 849

41 615 063

0

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

11 457 389

162 000

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

83 331 460

41 453 063

38.

B5

Felhalmozási bevételek

82 109

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

82 109

43.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

640 000

B74

Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

640 000

Felhalmozási bevételek összesen

94 870 958

42 255 063

0

44.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

1 125 631 811

1 019 750 242

893 659 862

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

46.

B8

Finanszírozási bevételek

889 309 117

467 106 793

412 096 413

47.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

889 309 117

467 106 793

412 096 413

48.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

30 000 000

113 000 000

49.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

50.

B813

Maradvány igénybevétele

843 854 639

448 481 581

299 096 413

51.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

15 454 478

18 625 212

52.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

889 309 117

467 106 793

412 096 413

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 014 940 928

1 486 857 035

1 305 756 275

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2019. évi tény

2020. évi tény

2021. évi előriányzat

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

513 783 790

503 525 424

549 376 963

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

94 643 620

84 764 709

87 855 751

5.

K3

Dologi kiadások

294 136 476

247 054 772

305 648 167

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 472 934

7 340 252

8 500 000

7.

K5

Egyéb működési kiadások

36 604 655

35 614 055

144 531 546

8.

K502

Elvonások és befizetések

18 500

1 867 685

17 519 597

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

27 771 155

26 003 610

17 450 000

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

8 815 000

7 742 760

14 136 000

11.

K513

Tartalékok

0

95 425 949

12.

-általános tartalék

12 000 000

13.

-céltartalék

83 425 949

14.

Működési kiadások összesen

944 641 475

878 299 212

1 095 912 427

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

510 294 763

179 305 595

173 901 250

17.

K7

Felújítások

87 385 958

59 148 757

11 317 386

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 038 110

4 843 235

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

6 038 110

4 843 235

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

21.

Felhalmozási kiadások összesen

603 718 831

243 297 587

185 218 636

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 548 360 306

1 121 596 799

1 281 131 063

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

13 833 523

21 454 478

24 625 212

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

21 454 478

24 625 212

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 833 523

15 454 478

18 625 212

28.

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 833 523

21 454 478

24 625 212

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 562 193 829

1 143 051 277

1 305 756 275

19. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2020. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen (M=D+…+L)

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

A

B

C

D

E

F

G

H

G

I

J

K

L

M

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés)

2019

19 400

6 502 227

6 430 692

6 288 852

6 200 944

6 082 741

31 524 856

3.

Beruházási kiadások beruházásonként

4.

Felújítási kiadások felújításonként

5.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

Összesen (1+2+3+4+5)

19 400

6 502 227

6 430 692

6 288 852

6 200 944

6 082 741

31 524 856

20. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

18 900 000

2 500 000

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

196 198 000

5 198 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója1

20 839 000

4 839 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után2

175 359 000

359 000

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség3

14.

Talajterhelési díj4

2 343 000

1 843 000

15.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

17.

Egyéb kedvezmény

18.

Egyéb kölcsön elengedése

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

217 441 000

14 739 000

1 a helyi adórendeltben meghatározott 70. életévét betöltött adózók mentessége, ART szerinti méltányosságból nyújtott adómentesség

2 a helyi adórendeletben meghatározott háziorvos vállalkozót megillető adókedvezmény

3 2020. évtől a központi költségvetést megillető bevétel

4 a helyi rendeltben a 65. életévüket betöltöttek személyeknek biztosított mentesség és a törvényben meghatározott díj mértékének drasztikus emlelését ellensúlyozó helyi rendeletben biztosított kedvezmény

21. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

55 875 639

37 250 422

37 250 422

37 250 422

37 250 422

37 250 422

37 250 422

37 250 422

37 250 422

37 250 422

37 250 422

37 250 422

465 630 281

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

8 425 937

8 425 937

8 425 937

8 425 937

8 425 937

8 425 937

8 425 937

8 425 937

8 425 937

8 425 937

8 425 937

8 425 940

101 111 247

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

1 600 000

1 900 000

71 243 826

8 500 000

22 756 174

3 500 000

1 500 000

1 500 000

65 000 000

19 000 000

3 000 000

21 000 000

220 500 000

6.

Működési bevételek

9 800 000

9 500 000

9 800 000

9 800 000

9 800 000

7 900 000

6 000 000

6 000 000

9 800 000

9 800 000

9 620 000

8 598 334

106 418 334

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

19 797 041

25 213 046

36 164 776

37 540 872

60 760 502

44 317 046

36 597 046

9 991 762

41 484 046

100 230 276

412 096 413

11.

Bevételek összesen:

95 498 617

82 289 405

126 720 185

100 141 135

115 773 405

117 836 861

97 493 405

89 773 405

120 476 359

84 468 121

99 780 405

175 504 972

1 305 756 275

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

45 781 413

45 781 413

45 781 413

45 781 413

45 781 413

45 781 413

45 781 413

45 781 413

45 781 413

45 781 413

45 781 413

45 781 420

549 376 963

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 321 312

7 321 312

7 321 312

7 321 312

7 321 312

7 321 312

7 321 312

7 321 312

7 321 312

7 321 312

7 321 312

7 321 319

87 855 751

15.

Dologi kiadások

19 470 680

26 270 680

30 489 950

23 951 410

30 470 680

25 470 680

25 470 680

25 470 680

35 310 964

18 530 396

23 370 680

21 370 687

305 648 167

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

600 000

600 000

600 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

900 000

4 400 000

8 500 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

1 200 000

1 200 000

10 000 000

11 000 000

19 000 000

13 000 000

17 000 000

11 000 000

19 000 000

12 000 000

18 000 000

12 131 546

144 531 546

18.

Ebből: - Tartalékok

6 000 000

6 000 000

12 000 000

8 000 000

15 000 000

8 000 000

17 000 000

6 000 000

11 000 000

6 425 949

95 425 949

19.

Beruházások

2 500 000

1 116 000

31 027 510

11 087 000

13 000 000

14 046 070

1 720 000

11 362 670

635 000

4 407 000

83 000 000

173 901 250

20.

Felújítások

800 000

10 517 386

11 317 386

21.

Egyéb felhalmozási kiadások

22.

Finanszírozási kiadások

18 625 212

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

24 625 212

23.

Kiadások összesen:

95 498 617

82 289 405

126 720 185

100 141 135

115 773 405

117 836 861

97 493 405

89 773 405

120 476 359

84 468 121

99 780 405

175 504 972

1 305 756 275

24.

Egyenleg

22. melléklet

Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól[17]

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai

479 599 195

499 114 248

504 105 391

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

139 766 385

122 344 609

126 014 947

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

220 500 000

220 500 000

220 500 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)

219 000 000

219 000 000

219 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

44 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

175 000 000

175 000 000

175 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

1 500 000

5.

Működési bevételek

99 158 000

99 158 000

99 158 000

5.1.

-ebből Tulajdonosi bevételek

2 353 000

2 353 000

2 353 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

939 023 580

941 116 857

949 778 338