Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

Hatályos: 2021. 06. 26

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) 1. pontjában, valamint 34. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 143. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya a súlykorlátozást jelző közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra terjed ki. A súlykorlátozással érintett útszakaszokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden járművezetőre, aki a rendelettel érintett területen a rendelet hatálya alá tartozó járművel kíván közlekedni.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére:

 • a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-polgári és katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott,
 • b) a katasztrófa elhárítást, - megelőzést és segítségnyújtást végző,
 • c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,
 • d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt),
 • e) az út-, vagy közműépítést, illetve az út-, vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző,
 • f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző tehergépkocsira.

Súlykorlátozási tilalom

2. § (1) Az 1. mellékletben felsorolt, a súlykorlátozást jelző közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra, az ott megjelöltnél nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű járművel behajtani tilos.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó utakon a súlykorlátozás elrendelését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 3.) KPM-BM együttes rendelet 14. § l) pontjának megfelelő közúti jelzőtábla kihelyezésével kell jelölni. A rendelet hatálya alá tartozó utakon a tilalmat a súlyhatár megjelölésével a „súlykorlátozás” jelzőtábla a „Kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával együtt jelzi.

(3) Az 1. mellékletben felsorolt, a súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokon súlykorlátozás hatálya alá tartozó járművel kizárólag Gyöngyöshalász Község Önkormányzata által kiállított behajtási engedély birtokában szabad közlekedni. A behajtási engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjét e rendelet szabályozza.

A behajtási engedély kiadásának feltételei

3. § (1) A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el. A behajtási engedély iránti kérelmet, a 2. melléklet szerinti nyomtatványon a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja be, vagy annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik.

(2) Behajtási engedély egy adott gépjárműre adható ki, az e rendeletben előírt feltételek fennállása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy azt egy kérelembe foglalva is megteheti.

(3) Az engedély csak méltányolható esetben adható ki, melyek a következők lehetnek:

 • a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru be- és kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg;
 • b) a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, illetve a velük kötött megállapodás alapján megjelölt használó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, illetve telephelye a súlykorlátozással érintett területen található és a gépjárművet a kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi el;
 • c) a jármű behajtásához közérdek fűződik;
 • d) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolni kell. A kérelemhez csatolni kell a gépjármű forgalmi engedélyét.

(5) A (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratot a kérelem benyújtásakor az ügyet előkészítő ügyintézőnek bemutatja, vagy a kérelemhez az eredeti okiratok másolatát csatolja. A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott közérdek fennállását – lehetőség szerint – okirattal akkor kell bizonyítani, ha az nem tekinthető köztudomású ténynek.

(6) Amennyiben a behajtási engedély kibocsátásának feltételei maradéktalanul teljesülnek, a polgármester a behajtási engedélyt a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül adja meg.

(7) Behajtási engedély csak annak adható, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában Gyöngyöshalász Község Önkormányzata felé nem áll fenn adótartozása.

(8) A behajtási engedély kiadása megtagadható, ha

 • a) az adott útszakaszokra vonatkozó megengedett össztömeget túllépő szállítmány megbontható;
 • b) a behajtással érintett útvonalba eső helyi közutak bármelyikének teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy az arra előírt megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű azon közlekedjen;
 • c) olyan időjárási körülmény áll fenn, amely a nem szilárd burkolatú helyi közutak állagát behajtás esetén jelentősen károsítaná.

(9) A polgármester, amennyiben a kérelmezett útvonalat nem tartja megfelelőnek, az engedélyben előírja azt az útvonalat, amelyen a gépjárműnek közlekednie kell, és azokat a feltételeket, amelyek a gépjármű közlekedése során biztosítják a helyi közút és azok tartozékainak védelmét.

(10) A 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járműre, e rendelet szerinti behajtási engedélyt kiadni csak rendkívüli indokolt esetben, az adott út, útszakasz, terület műszaki és egyéb sajátosságainak, valamint a lakók nyugalmának és a környezet szempontjainak fokozott figyelembevételével lehet.

Behajtási engedély iránti kérelem

4. § A behajtási engedély iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

 • a) a kérelmező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét;
 • b) az érintett utcát, utcákat vagy útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri;
 • c) a megközelítendő ingatlan pontos meghatározását, utca, házszám esetleg helyrajzi számát;
 • d) a kérelemben meg kell jelölni a 3. § (3) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennállását;
 • e) azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan a behajtási engedélyt kéri;
 • f) a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni.
 • g) a járműnek a megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a jármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.3.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik.

Az engedély érvényességi ideje

5. § (1) Az engedély a kérelmezett időponttól az abban megjelölt időpontig, de legfeljebb egy évig érvényes.

(2) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját az engedélyesnek haladéktalanul értesíteni kell.

A behajtási engedély felülvizsgálata és visszavonása

6. § (1) A behajtási engedély ellenőrzésére a rendőrség és a közterület-felügyelő jogosult.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során az ellenőrzést végrehajtó azt tapasztalja, hogy a behajtási engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérően használják fel, kezdeményezi a polgármesternél a behajtási engedély visszavonását.

A behajtási engedély használata

7. § (1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel történő behajtásra használható fel, melyre az engedély szól, más járműre nem érvényes.

(2) A behajtási engedélyt a gépjármű vezetőjének a gépjárművel a súlykorlátozással érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek bemutatásra át kell adnia.

(3) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít fel.

(4) Az érvényességi idején belül a kiadott engedély csak a ki- és berakodáshoz feltétlenül szükséges ideig, illetve csak az indokolható legrövidebb ideig jogosítja fel a jármű használóját a járművel a behajtási tilalommal érintett területre történő behajtásra és várakozásra.

Jogkövetkezmények

8. § (1) E rendeletben foglalt rendelkezések megszegőjével szemben – a közösségi együttélés szabályai megsértése miatt – Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján, közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) A bírság kiszabására az Ör. szabályait kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

9. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyöngyöshalász község közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 3/2020. (III.20.) önkormányzati rendelet.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A súlykorlátozással érintett önkormányzati utak listája és a súlyhatárok

utcanév

elrendelt súlykorlátozás
(tonna)

1

Petőfi út

3,5 t

2

Sallai Imre út

3,5 t

3

Alkotmány út

3,5 t

4

Gyöngyösi út

3,5 t

5

Kassai út

3,5 t

6

Temető út

3,5 t

7

Árpád út

3,5 t

8

Dózsa György út

7,5 t

9

Kolozsvári u.

7,5 t

10

Kossuth u.

7,5 t

2. melléklet

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Gyöngyöshalász község közigazgatási területén lévő, súlykorlátozással érintett közutak használatához

Az igénylő neve:


Lakcím:
Székhely/telephely:


Telefonszám:


A megközelítendő ingatlan címe/ helyrajzi száma:
A súlykorlátozással érintett utak:

Az engedély érvényességének kérelmezett időtartama:


202… ………… hónap ……. napjától

202… ………… hónap ……. napjáig

A gépjármű tulajdonosa, üzembentartója:

A gépjármű forgalmi rendszáma (hatósági jelzése)
azonosítója:

A jármű megengedett legnagyobb össztömege:

A jármű kategóriája:


A behajtási engedély kiadását az alábbi indokok alapján kérem:


A kérelemhez csatolni kell a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát.

A kérelem benyújtásával tudomásul veszem az alábbiakat, egyúttal hozzájárulok, hogy a kérelmen megadott adataimat az engedélyező hatóság a kérelem elbírálásához legfeljebb az engedély időtartalma alatt kezelje.

Tudomásul veszem, hogy az útban okozott károkat és szennyeződéseket a munkák végeztével helyre kell állítanom, illetve el kell takarítanom. A munkálatok ideje alatt biztosítanom kell a mentő, tűzoltó és egyéb, közfeladatot ellátó gépjárművek közlekedését. Az állandó lakók, ingatlantulajdonosok számára biztosítanom kell az életvitelhez és munkába járáshoz szükséges közlekedés lehetőségét.

Gyöngyöshalász, 202…..év ……..…… hónap ……. nap

………………………………

kérelmező