Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 06. 01

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény. 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az, amely a társadalomra nem veszélyes, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és amelyet Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Szentendre Város közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az e rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el.

(3) A közösségi együttélés szabályainak megsértője nem vonható felelősségre e rendelet alapján, ha a magatartása bűncselekményt, szabálysértést vagy más közigazgatási hatósági eljárás keretei között elbírálandó és közigazgatási bírsággal sújtandó cselekményt valósít meg.

Eljárási szabályok

2. § (1) A jelen rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő személlyel szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy természetes személyek esetén tizenötezer forinttól kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén húszezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(1a) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásért való felelősség, ha a szabályszegő természetes személy a magatartás elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be.[1]

(1b) Azzal szemben aki, tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem (továbbiakban: fiatalkorú), közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.[2]

(2)[3] A helyszíni bírság kiszabására a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság alkalmazásában álló rendész (a továbbiakban: rendész) jogosult.

(2a) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye.[4]

(3) A közigazgatási bírság kiszabása önkormányzati hatósági ügy, és Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét Szentendre Város Jegyzőjére ruházza át.

(4) A helyszíni bírság összegét az erre szolgáló készpénz átutalási megbízás átvételének, vagy a közigazgatási bírság kiszabásáról szóló határozat véglegessé válásának napjától számított 15 napon belül Szentendre Város Önkormányzat igénybevételi díj és közigazgatási bírság elszámolási számlájára kell befizetni.[5]

(5)[6]

(6) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság követelményét.

(7) A közigazgatási bírságot és a helyszíni bírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. A szabályszegő személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.[7]

(8) A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a jogsértés összes körülményeiből arra lehet következtetni, hogy ez az intézkedés is kellő visszatartó erőt jelent annak érdekében, hogy a szabályszegő a jövőben ne tanúsítson a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást.[8]

(9)[9] A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjének, vagy a rendésznek az észlelése alapján indul, ideértve azt az esetet is, amikor állampolgári vagy más szervezet, hatóság által tett bejelentés alapján győződik meg a rendész vagy Hivatal ügyintézője a magatartás megvalósításáról.

(10) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.[10]

Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata

3. § Aki

 • a) a város jelképeit (címer, zászló) és Szentendre Város nevére utaló elnevezést jogosulatlanul vagy engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon használja fel, vagy az engedélyben foglaltakat megszegi, vagy kijátssza,[11]
 • b) Szentendre város címerét és zászlóját, továbbá Szentendre város nevére utaló elnevezést olyan módon használja, hogy a város jó hírnevét, vagy a város lakosságának érzületét sérti,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

A helyi értékek védelmével kapcsolatos szabályok megsértése

4. § [12]Aki a helyi védettség alá helyezett természeti értékeket

 • a) károsítja, megrongálja, megsemmisíti,
 • b) engedély nélkül megváltoztatja,
 • c) védett értékek megjelölését eltávolítja, vagy megrongálja,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

Közterületnév-, házszám-, és emléktáblával kapcsolatos szabályok megszegése

5. § [13] Aki

 • a) közterület névtáblát, házszámtáblát, megrongál, eltakar, beszennyez, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti, jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít,
 • b) az ingatlanán házszámtáblát a közterületről jól láthatóan az épületre, bejárati kapura (üres telken a kerítésre) felszólítás ellenére sem helyez ki, ezzel akadályozva a hatósági és egyéb intézkedést,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

6. § [14] .

Közterület-használattal kapcsolatos szabályok megszegése

7. § (1) Aki

 • a) közterületet engedély nélkül rendeltetéstől eltérő módon, illetve célra használja,
 • b) közterületeken másokat zavaró módon, vagy engedély nélkül különböző szolgáltatásokat nyújt, osztogat (pl.: piros lámpánál történő autóablak-tisztítás, szórólaposztás, stb.)[15]
 • c)[16]
 • d)[17]
 • e) a részére kiállított közterület-használati engedélyt harmadik személynek továbbadja, ezzel kijátszva az adó- és egyéb díjtartozás megfizetési kötelezettség igazolásának meglétét engedély megadásához,
 • f) a közterületet közterület-használati engedélytől eltérő módon, az abban meghatározott méretek bármelyik paraméterét túllépve használja,
 • g) üzemképtelen, hatósági engedéllyel nem rendelkező gépjármű tárolására használja a közterületet,
 • h) közterületen történő szolgáltató tevékenység gyakorlására - melynek engedélyezése a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározottak alapján történhet - közterület-használati engedélyt nem szerez be[18]

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) A helyi rendelet szabályait megsértő személyt nem mentesíti a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság megfizetése az engedély nélküli vagy attól eltérő közterület-használat után fizetendő közterület-használati díj megfizetése alól.

7/A. § [19] Aki közterületen a köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket, kerékpárral,[20] motorkerékpárral vagy gépjárművel a rendeltetésétől eltérő módon vagy céllal használja, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

7/B. § [21] (1) A szeszesitalt forgalmazó üzlet üzemeltetője köteles az üzlet bejáratánál jól látható helyen az 1. melléklet szerinti tájékoztató táblát A/4-es méretben elhelyezni arra vonatkozóan, hogy az üzlet bejáratától számított 5 méteres távolságon belül közterületen szeszesitalt fogyasztani tilos.

(2) Aki az (1) bekezdésben előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítését elmulasztja, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

Köztisztasággal kapcsolatos szabályok megszegése

8. § Aki

 • a)[22]
 • b) nem gondoskodik az ingatlanának tisztán tartásáról, szemét-és gyommentesítéséről[23]
 • c)
 • d)
 • e)
 • f)
 • g)
 • h)[24]
 • i)
 • j)
 • k)
 • l)
 • m)
 • n)

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

A forgalmi renddel és védett övezetbe történő behajtással kapcsolatos szabályok megszegése

9. § (1) Aki

 • a)[25]
 • b) a Belváros (a Dunakanyar krt. és a Duna által határolt terület) közterületein lófogatú járművel – a célfuvarral történő fel- és lerakás idejét, valamint az engedélyezett személyszállítást végző lófogatú járművet kivéve – várakozik és a lovakat eteti

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2)[26]

A plakátok, falragaszok és reklámhordozók elhelyezési szabályainak megszegése

10. § [27]

A temetőkkel és temetkezésekkel kapcsolatos szabályok megszegése

11. § Aki

 • a) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja,
 • b) a temető területére engedély nélkül gépjárművel behajt,
 • c) a temető épületeibe, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz,
 • d) a temetőben nem a kijelölt helyen tárol, illetve helyre helyez el szemetet,
 • e) a temető területére állatot bevisz,
 • f) a temető területén engedélytől eltérő síremléket helyez el,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

A zaj elleni védelemmel kapcsolatos szabályok megszegése

12. § Aki

 • a)[28]
 • b) a közterületi rendezvény megrendezésével kapcsolatban kiadott engedélyben foglaltakat nem tartja be, vagy
 • c) a város területén mozgó zajforrást, hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezést üzemeltet[29],
 • d) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenységet (kertekben, kiskertekben, valamint a kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységet úgy, mint motoros fakivágás, zajjal járó kerti gépek használata stb.) hétköznapokon 8-19 óra, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon délelőtt 9-12 óra, délután 15 és 19 óra időtartamokon kívül - kivéve az azonnali hibaelhárítási munkavégzést - végez,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

A zöldfelület kapcsolatos szabályok megszegése

13. § [30] [31]

Aki

a) 40 cm-nél nagyobb törzs-körméretű fás szárú növényt- ide értve a dió és gesztenye fajokat-, valamint 60 cm-nél nagyobb törzs-körméretű gyümölcsfát engedély nélkül kivág,

b) a közhasználatú, valamint a korlátozottan közhasználatú területen elhelyezett virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait tördeli, megcsonkítja, a fákon hirdetést, transzparenst függeszt ki,

c) a hasznos állatokat és madarakat bármely eszközzel megzavarja (különösen madárfészket rongál, tojást kiszed, stb.),

d) járművével a zöldfelületen közlekedik, várakozik (kivéve a zöldterület-fenntartó gépeket), illetve járművet mos,

e) a zöld területeken elhelyezett kerti építményeket, berendezéseket (bútorok, pihenőpad, hulladékgyűjtő kosár) nem rendeltetésszerűen használja,

f) Szentendre Város közigazgatási határán belül, a város által fenntartott játszótereken e játszóterek játék felszereléseit rendeltetésellenesen használja,

g) a fás szárú növényeket- kivéve a lakosság által ültetett fás szárú növények 15 cm-t meg nem haladó körméretű ágának metszését, ifjítását, gallyazását- visszavágja,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos szabályok megszegése

14. § Aki az üzletet a helyi rendeletben meghatározott kötelező zárva tartási időszakban tartja nyitva, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

Útügyi szabályok megszegése

15. § Aki

 • a) engedély nélkül utat megszüntet, elzár, az úton, azalatt vagy afelett építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít,
 • b) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal,
 • c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot (átereszt szennyezi,
 • d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja,
 • e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,
 • f)[32]
 • g) Szentendre Város tulajdonában álló közútjait, járdáit, egyéb közterületeit, - melyekkel kapcsolatban a közútkezelői, tulajdonosi feladatokat Szentendre Város Önkormányzat látja el - engedély nélkül felbontja, helyreállítási kötelezettségének nem vagy nem a jogszabályban, engedélyben meghatározott módon teljesíti,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

15/A. § [33] Aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakkal ellentétben

 • a) az ez irányú kötelezettsége ellenére nem veszi igénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást vagy nem köt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére szerződést,
 • b) a hulladékot nem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon helyezi el,
 • c) a hulladékot nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített hulladékgyűjtő edényben helyezi ki,
 • d) az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítését nem a jogszabályokban meghatározott módon végzi, vagy
 • e) a többlethulladékot nem a közszolgáltató által rendszeresített, egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsákban helyezi ki – ide nem értve azt az esetet, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet kifejezetten rögzíti a jelzetlen zsákban történő hulladék kihelyezésének a lehetőségét-,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 • a) az állattartásról szóló 12/2010. (IV. 15.) Önk. sz. rendeletének 16. §-a és 16/A. §-a;
 • b) a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendeletének 13. § (3)-(4) bekezdése és a 13/A. §-a;
 • c) a város köztisztaságáról szóló 44/2008. (XII.17.) Önk. sz. rendeletének 17. §-a és 17/A. §-a;
 • d) a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendeletének 27. §-a és 28/A. §-a;
 • e) a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 17/2009. (V.20.) Önk. sz. rendeletének 6. §-a és 6/A. §-a;
 • f) Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 34/2005.(X.18.) számú rendeletének 22. §-a és 22/A. §-a.

[1] Beillesztette a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. március 14-től
[2] Beillesztette a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. március 14-től
[3] Módosította a 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. március 1-től
[4] Beillesztette a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. március 14-től
[5] Módosította a 10/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. március 1-től
[6] Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2019. március 1-től
[7] Módosította a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. március 14-től
[8] Módosította a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. március 14-től
[9] Módosította a 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. március 1-től
[10] Módosította a 10/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. március 1-től
[11] Módosította a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. március 14-től
[12] Módosította a 10/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. március 1-től
[13] Módosította a 10/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. március 1-től
[14] Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti: 2017. március 14-től
[15] Módosította a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. március 14-től
[16] Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti: 2017. március 14-től
[17] Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti: 2017. március 14-től
[18] Módosította a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. március 14-től
[19] Beillesztette a 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. március 1-től
[20] Kiegészítette a 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. május 1-től
[21] Beillesztette a 22/2021. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2021. június 1-től
[22] Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti: 2017. március 14-től
[23] Módosította a 10/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. március 1-től
[24] Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti: 2017. március 14-től
[25] Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2019. március 1-től
[26] Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2019. március 1-től
[27] Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2019. március 1-től
[28] Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2019. március 1-től
[29] Módosította a 2/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. január 23-tól
[30] Módosította a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. március 14-től
[31] Módosította a 10/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. március 1-től
[32] Hatályon kívül helyezte a 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti: 2017. március 14-től
[33] Beillesztette a 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. március 1-től.