Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 30 - 2021. 07. 01

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)

 • „a) kiadási főösszegét 506.000.000 forintban,
 • b) bevételi főösszegét 506.000.000 forintban”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) § egyéb működési támogatás 44.200.000 Ft

 • c) felhalmozási célú támogatása 414.000 Ft
 • d) közhatalmi bevételek 38.600.000 Ft
 • e) működési bevételek 19.385.315 Ft
 • f) működési célú átvett pénzeszköz 6.600.000 Ft
 • g) pénzmaradvány 355.098.131 Ft”

„a) § munkaadót terhelő járulékok, adók 6.725.000 Ft

 • c) dologi kiadások 95.177.339 Ft
 • d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.000.000 Ft
 • e) egyéb működési kiadások 81.106.510 Ft
 • f) beruházások 223.450.000 Ft
 • g) felújítások 44.000.000 Ft
 • h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft
 • i) megelőlegezések 1.519.851 Ft”

(2) §

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A

B

C

D

E

F

1

Sorszám

Megnevezés

Álláshelyek száma
2020. december 31-én

Változás

Álláshelyek száma 2
021. január 1-től

Álláshelyek száma
2021. április 26-tól

2

I.

Alapfeldatokat ellátó intézmények

3

I.

Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen

0

0

0

0

4

Önkormányzat Képviselő-testülete

5

1.

Képviselő testület

8

0

8

8

6

2.

Egyéb önkormányzati feladatok

7

0

7

8

7

3.

Közfoglalkoztatás

15

0

15

15

8

II.

Önkormányzat összesen

30

0

30

31

9

III.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

30

0

30

31

10

Tájékoztató táblázat

11

1

Képviselők

6

6

6

12

2

Polgármester, alpolgármester

2

2

2

13

3

Bizottsági tagok

3

3

3

14

4

Köztisztviselő

0

0

0

15

5

Közalkalmazottak

2

2

3

16

6

Munka törvénykönyve alá tartozók

5

5

5

17

7

Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak

8

8

8”

2. melléklet

3. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. módosítás

3

B111

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

27 449 202

27 449 202

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

8 220 780

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása

8 112 324

368 676

7

B114

Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása

2 434 740

2 434 740

8

B115

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás

0

3 140 028

9

B116

Elszámolásból származó bevétel

0

89 128

10

B11

Önkormányzatok működési támogatása

37 996 266

41 702 554

11

B16

Egyéb működési célú támogatás

34 749 000

44 200 000

12

B1

Működési célú támogatás ÁH-n belül

72 745 266

85 902 554

13

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

414 000

14

B25

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről

0

0

15

B2

Felhalmozási célú támogatások

0

414 000

16

B34

Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

17

B351

Értékesítési és forgalmi adók

34 000 000

36 000 000

18

B354

Gépjármű adók

0

0

19

B355

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

20

B35

Termékel és szolgálatások adói

36 500 000

38 500 000

21

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

100 000

100 000

22

B3

Közhatalmi bevétel

36 600 000

38 600 000

23

B4

Működési bevétel

14 701 734

19 385 315

24

B5

Felhalmmozási bevétel

0

0

25

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

6 000 000

6 600 000

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

27

B8

Pénzmaradvány

355 153 000

355 098 131

28

B1-B8

Költségvetési bevétel

485 200 000

506 000 000

3. melléklet

4. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. módosítás

3

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 024 900

37 025 700

4

K1102

Normatív jutalmak

0

0

5

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

1 221 200

6

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

7

K1105

Végkielégítés

0

0

8

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

9

K1107

Béren kívüli juttatások

550 000

550 000

10

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

11

K1109

Közlekedési költségtérítés

220 000

220 000

12

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

13

K111

Lakhatási támogatások

0

0

14

K112

Szociális támogatások

0

0

15

K113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

232 000

1 232 000

16

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

3 893 400

3 893 400

17

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások

7 979 000

7 079 000

18

K123

Egyéb külső személyi juttatások

800 000

800 000

19

K1

Személyi juttatások

48 699 300

52 021 300

20

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 525 000

6 725 000

21

K3

Dologi kiadások

80 177 339

95 177 339

22

K4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

2 000 000

2 000 000

23

K502

Működési célú visszatérítendő támogatás

6 706 661

8 806 661

24

K505

Működési célú támogatások államháztartáson bellülre

0

0

25

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

29 100 000

29 100 000

26

K508

Kölcsön nyújtása

700 000

700 000

27

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 000

800 000

28

K513

Tartalék

53 521 849

41 699 849

29

K5

Egyéb működési kiadások

90 828 510

81 106 510

30

K6

Beruházások

213 450 000

223 450 000

31

K7

Felújítások

42 000 000

44 000 000

32

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

33

K9

Megelőlegezések

1 519 851

1 519 851

34

K1-K9

Költségvetési kiadások összesen

485 200 000

506 000 000

4. melléklet

6. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

A

B

C

D

E

F

G

1

Ft-ban

2

Működési

Eredeti

Módosítás

Költségvetési
egyenleg

Felhalmozás

Eredeti

Módosítás

3

Bevétel

Bevételek

4

Önkormányzatok működési támogatása

37 996 266

41 702 554

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül

0

414 000

5

Egyéb működési támogatások

34 749 000

44 200 000

Értékesítésből származó saját bevétel

0

0

6

Közhatalmi bevételek

36 600 000

38 600 000

Vagyonhasznosításból származó bebétel

0

0

7

Önkorményzat működési bevételei

14 701 734

19 385 315

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

8

Működési célú átvett pénzeszközök

6 000 000

6 600 000

9

Előző évi pénzmaradvány

99 703 000

88 062 131

Előző évi pénzmaradvány

255 450 000

267 036 000

10

Bevétel összesen

229 750 000

238 550 000

Bevétel összesen

255 450 000

267 450 000

11

Kiadások

Kiadások

12

Személyi juttatások

48 699 300

52 021 300

Beruházások

213 450 000

223 450 000

13

Munkaadót terhelő járulékok

6 525 000

6 725 000

Felújítások

42 000 000

44 000 000

14

Dologi kiadások

80 177 339

95 177 339

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

15

Ellátottek pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

Beruházási hitel törlesztése

0

0

16

Egyéb működési célú kiadások

37 306 661

39 406 661

Tartalék

17

Tartalék

53 521 849

41 699 849

18

Megelőlegezés

1 519 851

1 519 851

19

Kiadások összesen

229 750 000

238 550 000

Kiadások összesen

255 450 000

267 450 000

20

Működési egyenleg

0

0

0

Felhalmozási egyenleg

0

0

5. melléklet

10. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Sor-
szám

Megnevezés

Összesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

2

Kiadások

3

1

Személyi jellegű kiadások

58 746 300

4 895 525

4 895 525

4 895 525

4 895 525

4 895 525

4 895 525

4 895 525

4 895 525

4 895 525

4 895 525

4 895 525

4 895 525

4

2

Dologi jellegű kiadások

95 177 339

7 931 445

7 931 445

7 931 445

7 931 445

7 931 445

7 931 445

7 931 445

7 931 445

7 931 445

7 931 445

7 931 445

7 931 445

5

3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

1 175 000

6

4

Egyéb működési kiadás

39 406 661

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

5 208 893

7

5

Beruházások

223 450 000

25 000 000

36 510 000

64 380 000

22 000 000

75 560 000

8

6

Felújítások

44 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

9

7

Megelőlegezés

1 519 851

1 519 851

10

8

Tartalék

41 699 849

41 699 849

11

Kiadások összesen

506 000 000

17 530 709

82 710 707

63 520 858

27 010 858

80 390 858

16 010 858

38 010 858

27 010 858

102 570 858

16 010 858

16 010 858

19 210 863

12

Bevétel

13

1

Önkormányzat működési
támogatása

41 702 554

3 475 213

3 475 213

3 475 213

3 475 213

3 475 213

3 475 213

3 475 213

3 475 213

3 475 213

3 475 213

3 475 213

3 475 213

14

2

Egyéb működési célú
támogatás

44 200 000

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

4 395 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

4 395 750

4 395 750

7 846 750

15

3

Felhalmozási célú támogatás
Áh-n belül

414 000

414 000

16

4

Közhatalmi bevételek

38 600 000

10 000 000

7 000 000

300 000

10 000 000

7 000 000

300 000

4 000 000

17

5

Működési bevételek

19 385 315

1 615 443

1 615 443

1 615 443

1 615 443

1 615 443

1 615 443

1 615 443

1 615 443

1 615 443

1 615 443

1 615 443

1 615 443

18

6

Működési célú átvett
pénzeszköz

6 600 000

50 000

50 000

50 000

300 000

50 000

50 000

50 000

6 000 000

19

7

Pénzmaradvány

355 098 131

355 098 131

20

Bevételek összesen

506 000 000

8 036 406

363 134 537

18 036 406

15 286 406

8 336 406

9 536 406

8 450 406

7 986 406

17 986 406

16 486 406

15 786 406

16 937 406

21

Támogatást megelőlegező
hitel

0

22

Kiadás/Bevétel egyenlege

0

-9 494 303

280 423 830

-45 484 452

-11 724 452

-72 054 452

-6 474 452

-29 560 452

-19 024 452

-84 584 452

475 548

-224 452

-2 273 457

6. melléklet

12. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

A

B

C

D

1

Ft

2

Eredeti

Módosított

3

I.

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

4

1.

Települési önkormányzat működésénak támogatása

5

I.1.b.a.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7 098 840

7 098 840

6

I.1.b.b.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 608 000

4 608 000

7

I.1.b.c.

Köztetmető fenntartásának támogatása

1 337 496

1 337 496

8

I.1.b.d.

Közutak fentartásának támogatása

9 830 916

9 830 916

9

I.b

22 875 252

22 875 252

10

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

4 500 000

4 500 000

11

I.c.

4 500 000

4 500 000

12

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

73 950

73 950

13

I.d.

73 950

73 950

14

Kiegészítés

0

0

15

Polgármesteri illetmény támogatás

0

0

16

I.I

Alaptámogatás

27 449 202

27 449 202

17

II.1. (1)

Óvodaped. elismert létszám 8.hó

0

0

18

II.1. (1)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó

0

0

19

II.1. (2)

Óvodaped. elismert létszám 4 hó

0

0

20

II.1. (2)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó

0

0

21

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó

0

0

22

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó

0

0

23

II.5.

Alapfokú végzettségű pedagógus

0

0

24

II.

Köznevelés támogatás

0

0

25

Települési önk. egyéb szociális feladatok

0

0

26

III.c.

Szociális étkezés

3 318 000

3 648 780

27

III.d.(1)

Házi segítségnyújtás- szociális gondozás

0

0

28

III.d.(2)

Házi segítsújtás- személyi gondozás

0

0

29

Falugondnoki szolgálat

4 479 000

4 572 000

30

III.f

Idősek nappali ellátása

0

0

31

Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám

0

0

32

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

0

0

33

Szünidei étkezés

315 324

368 676

34

III.

Szociális támogatás

8 112 324

8 589 456

35

Kulturális feladatok támogatása

2 434 740

2 434 740

36

IV.

Kulturális feladatok támogatása

2 434 740

2 434 740

37

Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása

6 706 661

6 706 661