Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 10. 29

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről

Csákvár Város Polgármestere Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület jogkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével, Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Csákvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősül

 • a) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal,
 • b) a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde és
 • c) a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)[1] A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2021. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 1.399.211.824,- Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2021. évi költségvetési bevétele tekintetében

 • a)[2] működési költségvetési bevételét 724.183.703,- forintban, ezen belül
  • aa) működési célú támogatását államháztartáson belülről 510.832.973,- forintban,
  • ab) közhatalmi bevételét 129.047.000,- forintban,
  • ac) működési bevételét 75.688.428,- forintban,
  • ad) működési célú átvett pénzeszközöket 8.615.302,- forintban,
 • b)[3] felhalmozási költségvetési bevételét 107.242.162,- forintban, ezen belül
  • ba) felhalmozási célú támogatását államháztartáson belülről 107.242.162,- forintban,
  • bb) felhalmozási bevételét 0,- forintban,
  • bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,
 • c)[4] finanszírozási bevételét 567.785.959,- forintban, ezen belül
  • ca) központi, irányítószervi támogatását 327.092.000,- forintban,
  • cb) 2020. évi pénzmaradványát 240.693.959,- forintban,

  állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2021. évi költségvetési kiadása tekintetében

 • a)[5] a működési kiadásait 777.962.527,- forintban, ezen belül
  • aa) a személyi juttatásokat 309.389.000,- forintban,
  • ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 51.036.000,- forintban,
  • ac) a dologi kiadásokat 266.217.360,- forintban,
  • ad) az ellátottak pénzbeni juttatásait 8.000.000,- forintban,
  • ae) az egyéb működési célú támogatásokat 143.320.167,- forintban,
 • b)[6] a felhalmozási kiadásait 276.964.499,- forintban, ezen belül
  • ba) a beruházásokat 244.942.499,- forintban,
  • bb) a felújításokat 32.022.000,- forintban,
  • bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0,- forintban,
 • c) a finanszírozási kiadásait 344.284.798,- forintban, ezen belül
  • ca) a központi, irányítószervi támogatását 327.092.000,- forintban,
  • cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 17.192.798,- forintban,

  állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2021. évi költségvetési hiánya tekintetében

 • a)[7] a működési költségvetési hiányát 53.778.824,- forintban,
 • b)[8] a felhalmozási költségvetési hiányát 169.722.337,- forintban,
 • c) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 17.192.798,- forintban,

állapítja meg.

(5)[9] A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2021. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 240.693.959,- forintban határozza meg.

(6)[10] A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi tervezett pénzmaradványát 240.693.959,- forintban határozza meg.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi

 • a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet
 • b) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi központi, irányítószervi támogatását 327.092.000,- Ft-ban állapítja meg.

3. Tartalékok

3. § (1)[11] A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi tartalékának összegét 22.915.992,- Ft-ban állapítja meg.

(2)[12] A képviselő-testület a 2021. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 1.106.249,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 21.809.698,- Ft-ban határozza meg.

(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. Fejlesztési kiadások

4. § (1)[13] A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 243.002.499,- Ft-ban állapítja meg.

(2)[14] A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 1.940.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait .32.022.000,- Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 0,- Ft-ban határozza meg.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 0,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. Kötelezettségek

5. § (1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2021. évben nem áll fenn.

(3) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

6. Eljárási szabályok

6. § (1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A lekötött betét felszabadítására 500.000,- Ft értékhatárig a polgármester, az feletti összeg esetén a képviselő-testület jogosult.

(5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

(6) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(7) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(8) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és azok következményeinek az elhárítása érdekében (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(9) A képviselő-testület a polgármester cafetéria keretét bruttó 200.000,- Ft-ban, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői cafetéria keret 2021. évi összegét nettó 201.652,- Ft/fő-ben állapítja meg.

(10) Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók részére bruttó 6.015,- Ft/fő/hó teljesítménynövelő juttatást biztosít.

(11) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.

(12) A képviselő-testület 2021. évre 1.000.000,- Ft összegű keretet állapít meg a polgármester részére, amelynek felhasználásáról saját hatáskörben dönthet. A polgármester a keret felhasználásáról minden évben a zárszámadás keretei között beszámol a képviselő-testületnek.

7. Vegyes rendelkezések

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2021. február 19. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet [15]

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet [16]

3. melléklet.pdf

5. melléklet [17]

4. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet [18]

5. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet.pdf

11. melléklet [19]

6. melléklet.pdf

12. melléklet [20]

7. melléklet.pdf


[1] A 2. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[2] A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 2. § (5) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 2. § (6) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 3. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[12] A 3. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[13] A 4. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[14] A 4. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[15] A 2. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] A 4. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] Az 5. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[18] A 8. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[19] A 11. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[20] A 12. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.