Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete

Hortobágy Község nemzeti vagyonáról

Hatályos: 2021. 07. 02- 2021. 12. 06

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Hortobágy Község nemzeti vagyonáról

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/C. §-ban, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i)-j) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Hortobágy Község Önkormányzata vagyonára terjed ki.

2. Az önkormányzat vagyona

2. § (1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának biztosítása, közszolgáltatások teljesítése. Ezen túlmenően valamennyi vagyontárgy gazdaságos kihasználásával a források bővítése, illetve a meglévő vagyon gyarapítása.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely forgalomképtelen vagyonból, illetve korlátozottan forgalomképes vagyonelemekből áll.

(3) Forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik a törvény rendelkezései szerint kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon, valamint törvényben, illetve rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon.

(4) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló forgalomképtelen törzsvagyon elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó vagyonelemeket a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Hortobágy Község Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonná nem minősít vagyonelemet.

(7) A törzsvagyon körébe nem tartozó egyéb vagyon az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona, mellyel vállalkozás folytatható. Az önkormányzat üzleti vagyonához tartozó vagyonelemek körét a 3. melléklet tartalmazza.

3. Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár

3. § A törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani, a vagyonállapotot tartalmazó kimutatást az éves zárszámadásról alkotott rendelethez kell csatolni. A vagyonállapotot tartalmazó kimutatás formáját és tartalmát a 4. melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET A vagyon feletti rendelkezés szabályai

4. A tulajdonosi jogok gyakorlása

4. § A képviselő-testület minősített többséggel dönt

  • a) az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak forgalomképtelenné és korlátozottan forgalomképessé nyilvánításáról,
  • b) a forgalomképtelen vagyontárgyak korlátozottan forgalomképessé, vagy forgalomképessé nyilvánításáról,
  • c) a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak forgalomképessé nyilvánításáról,
  • d) a 20 millió Ft értéket meghaladó vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok, értékpapírok, üzletrészek vásárlásáról, értékesítéséről,
  • e) gazdasági alapításáról, megszüntetéséről.

5. § (1) A tulajdonosi jogokat az e rendeletben foglaltak szerint, - a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével - a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja.

(3) 300.000.- Ft értékhatárig (Áfa nélkül) az ingó vagyon vásárlásról és értékesítéséről a polgármester dönt.

(4) 100.000.- Ft értékhatárig (Áfa nélkül) a vagyon ingyenes átruházására, illetve a követelésről való lemondásra a polgármester jogosult.

(5) A vagyon kezeléséről és hasznosításáról a képviselő-testület gondoskodik. A képviselő-testület a tulajdonában lévő, korlátozottan forgalomképes vízközmű vagyonára vagyonkezelői jogot létesíthet.

(6) A vagyonkezelő a használatra átengedett vagyonnal a mindenkor hatályos jogszabályokban és a rendeletben meghatározott feltételek szerint gazdálkodik. A vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a vagyonkezelő szervezetek vezetői felelősséggel tartoznak.

(7) Az önkormányzat tulajdonában lévő 15.000.000.- Ft értékhatárt (Áfa nélkül) meghaladó vagyontárgyakat értékesíteni, vagy a vagyontárgyak használatának jogát átengedni csak nyilvános versenyeztetés útján lehet az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának figyelembevételével. A képviselő-testület értékhatártól függetlenül is dönthet a nyilvános versenytárgyalás kiírásáról.

(8) A vagyonértékesítésből származó 6 millió Ft-ot meghaladó bevétel 50 %-át, 10 millió Ft-ot meghaladó bevétel esetén annak 75 %-át a képviselő-testület a település fejlesztésére fordítja.

(9) A vagyoni értékű jogok, értékpapírok, üzletrészek átruházását megelőzően piackutatást kell végezni.

(10) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon ingyenes átruházására kizárólag törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel kerülhet sor.

6. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyonának meghatározott körét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a, valamint e rendelet keretei között, önkormányzati közfeladat ellátása érdekében vagyonkezelésbe adhatja, arra vonatkozóan vagyonkezelői jogot létesíthet. A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati közfeladatot, feladatkört, melynek ellátása hatékonyabban látható el a vagyonkezelő által.

(2) A vagyonkezelési szerződés megkötéséről szóló döntés joga és a szerződés tartalmának meghatározása kizárólagosan a képviselő-testület hatásköre.

(3) A vagyonkezelői jog gyakorlását, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott jogok, kötelezettségek teljesítését a polgármester - a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének közreműködésével - évente ellenőrzi. A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést tűrni köteles, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.

(4) Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, vagy adatbekérés útján, elsősorban a tulajdonosi ellenőrzés végrehajtásához szükséges dokumentációk értékelésével és a belső szabályzatokban található leírások, útmutatók, valamint a részletes vizsgálati programban meghatározott ellenőrzési módszerek alkalmazásával kell végrehajtani.

5. A versenyeztetés szabályai

7. § (1) Az 5. § (7) bekezdésében meghatározott versenytárgyalás kiírására vonatkozó pályázati felhívást legalább egy megyei napilapban, valamint a községházán elhelyezett hirdetőtáblán kell közzétenni.

(2) A pályázatok benyújtására legalább – a hirdetmény napilapban történő megjelentetésétől számítva – 15 napot kell biztosítani.

(3) A versenytárgyalást – a hasznosításra irányuló döntés alapján – a polgármester irányításával a Balmazújvárosi Közös Önkormányzat Hortobágyi Kirendeltsége bonyolítja le.

(4) A versenytárgyalás nyertese az a pályázó, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi.

(5) Több azonos ajánlatot tevő pályázó esetén a pályázat nyertesét licitálás útján kell kiválasztani. A licitálás nyertese az a pályázó, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi.

6. Az önkormányzat vállalkozása

8. § (1) Az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság alapítását, működését és megszüntetését, illetve a működő gazdasági társaságban történő részvétel lehetőségét, feltételeit, a gazdaságossági számításokat – a képviselő-testület, vagy a polgármester javaslata alapján – az önkormányzat Településfejlesztési- és Gazdasági Bizottsága vizsgálja meg és terjeszti elő.

(2) A víziközmű – a települési önkormányzatok többségi részesedésével közszolgáltatási célra alapított – gazdasági társaságba apportálható azzal a feltétellel, hogy az az eredeti rendeltetésétől eltérően más célra nem használható.

III. FEJEZET Záró rendelkezések

9. § [1]

10. § [2]

11. § [3]

12. § [4]

13. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata tulajdonában álló forgalomképtelen törzsvagyon

Helyrajzi szám

Rendeltetés

Művelési ág

Terület m2

AK érték

Megjegyzés

1

4

közterület

kivett

2.276

-----

Csárda előtt út + parkolók

2

5/1

közterület

kivett

1.056

-----

Kossuth u. melletti járda

3

5/2

út

kivett

2830

Bevásárló udvar környéke

4

5/4

út

kivett

160

-----

Csárdaparkoló kiegészítés

5

5/10

út

kivett

1557

-----

Templom mögötti terület

6

5/11

közterület

kivett

506

----

Zrínyi u. erdő felőli része

7

5/12

út

kivett

513

----

Zrínyi u. (Katonáék előtti)

8

5/13

út

kivett

213

----

Móricz Zs.krt járda folyó felé

9

5/17

út

kivett

6.922

----

Móricz Zs. Krt. és a folyópart közti közút

10

5/18

iroda gazd.ép.udvar

kivett

1.9356

----

Folyópart

11

10/2

közterület

kivett

227

----

Faluház ABC közötti járda

12

15/2

közterület

kivett

3.187

----

Móricz Zs. krt.

13

15/6

közterület

kivett

1.708

----

Móricz Zs. krt.

14

15/22

közterület

kivett

227

----

Arany J. u.

15

15/25

közterület

kivett

3528

----

Móricz Zs. krt.

16

15/37

közterület

kivett

464

----

Utca Móricz Zs. krt. felé

17

15/46

közterület

kivett

1.550

----

Móricz Zs. krt.

18

15/57

közterület

kivett

1.406

----

Arany J. u.

19

15/64

közterület

kivett

3.813

----

Arany J. u.

20

15/79

közterület

kivett

586

----

Ménes u.

21

15/84

közpark

kivett

3.413

----

Erdei F.u. mögötti terület

22

15/98

közterület

kivett

521

----

Ménes u. füves terület

23

15/101

közterület

kivett

1.057

----

Erdei F. u.

24

15/102

gyermek-játszótér

kivett

1.878

----

Óvoda melletti terület

25

15/103

közterület

kivett

288

----

Óvoda-játszótér köz.utca

26

15/105

közterület

kivett

1.575

----

Faluház-óvoda köz.ter.

27

15/106

közterület

kivett

1.201

----

Óvoda mögötti utca

28

15/107

közterület

kivett

439

----

Zrínyi u.melletti utca

29

15/124

közterület

kivett

542

----

Kial.ép.ter.(Zrínyi u.)

30

15/132

közterület út

kivett

1.818

----

Dékány-köz

31

15/133

közterület

kivett

9.948

----

Dékány-közi telek kialak.

32

23/1

közút

kivett

2200

----

Rendőrség és a Csárda közötti közút

33

23/4

közút

kivett

1553

----

Templom és Rendőrség közötti közút

34

28/1

gyep/legelő

gyep (legelő)

27.271

16,09

Mátai út-folyó köz.terület

35

29

szántó

szántó

27.738

48.63

Máta

36

34

saját használatú út

kivett

15.311

----

Borsósi út

37

37/1

közterület

kivett

838

----

Gépműhely előtti utca

38

37/3

közterület

kivett

2.790

----

Gépműhely melletti ter.

39

37/4

közterület

kivett

1.234

----

Gépműhely mögötti utca

40

40/1

közterület

kivett

3.300

----

Jókai utca

41

40/3

út

kivett

9590

----

KHT irodaház környéke

42

40/9

közterület

kivett

637

----

Veres P. melletti utca

43

40/21

beépítetlen terület

kivett

2.086

----

Veres P. és Jókai köz.közter.

44

40/22

közterület

kivett

1.547

----

Veres P. u.

45

40/34

közpark

kivett

223

----

Veres P. melletti zöld ter.

46

40/35

közterület

kivett

198

----

Veres P. melletti utca

47

40/36

közpark

kivett

198

----

Veres P. melleti zöld ter.

48

40/42

közterület

kivett

3.287

----

Rózsa S.

49

40/48

közterület

kivett

615

----

Rózsa S. melletti utca

50

40/49

közpark

kivett

219

----

Rózsa S. melletti park

51

40/62

saját használatú út

kivett

838

----

Munkásszálló előtti járda

52

40/63

közpark

kivett

1.338

----

Munkásszálló előtti közpark

53

40/64

közterület

kivett

1.449

----

Rózsa S. utca

54

40/65

közterület

kivett

813

----

Iskola mögötti utca

55

40/67

közterület

kivett

561

----

Iskola és önk. közötti utca

56

40/74

közterület

kivett

924

----

Diákotthon mögötti utca

57

40/76

közpark

kivett

824

----

József A. u. eleje

58

40/83

közterület

kivett

3.514

----

József A. u. kövesútja

59

41/4

közterület

kivett

1.460

----

Munkásszálló mögötti utca

60

56

közterület

kivett

1.234

----

Hortobágyi u. melletti járda

61

57

árok

kivett

1.234

----

Hortobágyi u. melletti árok

62

58

közterület

kivett

3.215

----

Hortobágyi utca

63

67/2

közterület

kivett

144

----

Hortobágyi u. mögötti járda

64

79/19

út

kivett

110

----

Délibáb -köz telekhez csatlakozás

65

79/20

közterület

kivett

3262

----

Kresz-park

66

83/2

közterület

kivett

162

----

Kossuth u-ba nyíló járda

67

86

közterület

kivett

165

----

Délibáb köz árok

68

87

árok

kivett

539

----

Délibáb köz

69

92/9

út

kivett

107

----

Körforgalom és a Látogató Központ közti közt.

70

93

közterület

kivett

1.280

----

Kossuth u házak és út között

71

94/1

közterület

kivett

878

----

Kossuth u.

72

94/5

közterület

kivett

1304

----

Kossuth u. melletti járda

73

95

közterület

kivett

1.304

----

Kossuth u. járda ABC-ig

74

96/6

közterület

kivett

1.095

----

33as melletti árok

75

96/8

közterület

kivett

3.842

----

33-as melletti közter. Kollégium-Czinege J. u.

76

98/1

közpark

kivett

1.177

----

Pásztormúzeum előtti park

77

98/3

közpark

kivett

805

----

Vásártér felé a bal oldali közpark

78

99

közterület

kivett

574

----

Vásártér felé vezető út

79

101

közterület

kivett

25.363

----

Folyó-múz. köz. zöld terület+múzeumtól campingig vez.út

80

103/4

közúthoz földterület

kivett

5710

----

Vásártér mögötti közút

81

111/1

beépítetlen terület

kivett

697

----

Madárpark előtti északi parkoló

82

111/2

beépítetlen terület

kivett

1007

----

Madárpark felé vezető közút

83

111/3

beépítetlen terület

kivett

1092

----

Madárpark előtti déli parkoló

84

114/1

árok

kivett

2363

----

Malomházi út melletti árok

85

114/2

árok

kivett

1574

----

Malomházi út melletti árok

86

115/3

közforgalom elől el nem zárt magánút

kivett

9899

----

Borsós út gépműhely mellett

87

117/8

út

kivett

17.105

----

Borsósi út 33-tól a keverőig

88

118/27

közút

kivett

3441

----

Borsós észak

89

118/28

közút

kivett

1958

----

Borsós észak

90

120/5

közterület

kivett

165

----

Czinege u-ba nyíló járda

91

123/2

közterület út

kivett

169

----

Jókai szembeni út

92

128/2

közterület

kivett

165

----

Zoltai u.

93

133

közterület

kivett

775

----

Köztér 33as mellett (Ecsedi utcával szemben)

94

135

közterület

kivett

370

----

Ecsedi u.

95

140

közterület

kivett

816

----

Ecsedi-Zoltai közötti utca

96

145

közterület

kivett

372

----

Zoltai u.

97

150

közterület

kivett

816

----

Jókai-Zoltai közötti utca

98

155

közterület

kivett

370

----

Jókai utca

99

170

közterület

kivett

833

----

Védőerdő Jókai u. mellett

100

171

közterület

kivett

833

----

Jókai u.

101

177

közterület

kivett

165

----

Kölcsey u.vége 33as felé

102

183

közterület

kivett

165

----

Köz Ady u-Czinege J.u.

103

189/17

közterület

kivett

2.282

----

Bojtár u.

104

189/33

közterület

kivett

2.282

----

Csikós u.

105

189/49

közterület

kivett

1.313

----

Gulyás u.

106

189/59

közterület

kivett

1.412

----

Bojtár u-ra merőleges utca

107

189/61

közterület

kivett

297

----

Csikós u.

108

189/65

közterület - park

kivett

593

----

Bojtár u. előtti park

109

189/88

közterület - park

kivett

228

----

Sarkadi u. folytatás járda Czinge u-ra

110

189/93

közterület út

kivett

173

----

Bojtár u vége a borsósi útra

111

189/94

közterület- park

kivett

1197

----

Csikós u vége a borsósi útra

112

189/95

közterület út

kivett

189

----

Csikós u vége a borsósi útra

113

189/96

közterület - park

kivett

1499

----

Gulyás u vége a borsósi útra

114

189/97

közterület út

kivett

280

----

Gulyás u vége a borsósi útra

115

189/98

közterület- park

kivett

933

----

Borsósi u és Lúd Rt köz. Ter.

116

189/99

közterület út

kivett

3212

----

Gulyás és Sóvirág tér köz.út

117

189/101

közterület út

kivett

565

----

Czinege u folytatás Borsósig

118

189/102

közterület- park

kivett

1410

----

Czinege u és 33 közötti ter.

119

189/103

közterület út

kivett

1213

----

Gulyás u eleje

120

189/105

közterület

kivett

19.573

----

Czinege J. u. folytatása

121

189/106

közterület

kivett

3.148

----

Czinege J. u. folytatása

122

189/107

közterület

kivett

3.972

----

Czinege J. u. folytatása

123

189/108

közterület

kivett

15.781

----

Czinege J. u. folytatása

124

189/109

közterület

kivett

4.529

----

Czinege J. u. folytatása

125

218

közterület

kivett

1.222

----

Kölcsey u. út

126

224

közterület

463

----

Kölcsey u. járda

127

231

közterület

1.222

----

Kölcsey és Ady köz.utca

128

238

közterület

462

----

Ady E. u.

129

244

közterület

kivett

1.019

----

Ady és Sarkadi köz.u.

130

309/2

telephely

kivett

59

----

Volt mérlegház

131

1011

véderdő

kivett

3.521

----

Árpádhalma út mellett

132

1014

saját használatú út

kivett

426

----

Lakásokhoz vezető út Árpádhalom

133

1015/1

véderdő

erdő gyep

14.748

8.26

Vízmű mögötti terület

134

1015/7

út

kivett

2906

Tüzép melletti út

135

1018/3

út

kivett

1456

-----

136

1019

árok

kivett

2.266

----

Kisföldek

137

1020

közút

kivett

2.240

----

kisföldek út

138

1022

véderdő

gyep

16.124

1.93

folyó és horgászt.köz.

139

1039

közút

kivett

2.391

----

horgásztelkeknél

140

1072

közút

kivett

757

----

horgásztelkeknél

141

1088

árok

kivett

1.918

----

temető mellett

142

1089

temető

kivett

15.059

----

ravatalozó és temető

143

1090

csatorna

kivett

20.028

----

Máta csatorna

144

1091

beépítetlen terület

kivett

375

----

Mátai csatorna mögötti ter.

145

1095/4

közpark

kivett

3.750

----

Máta, Erdei iskola mögött

146

1102/2

saját használatú út

kivett

4.353

----

Út (Máta)

147

1110

közterület

kivett

1.582

----

Út kialakítandó

148

0437

csatorna

kivett

3.223

----

Dinnyés

149

0443

csatorna

kivett

8.531

----

Dinnyés

150

0459/2

árok

kivett

2.158

----

Dinnyés

151

0677

csatorna

kivett

10.337

----

Gáthátalja

152

0694

csatorna

kivett

3.302

----

Gáthátalja

153

0700

csatorna

kivett

2.176

----

Gáthátalja

154

0826

csatorna

kivett

15.573

----

Gáthátalja

155

0903/9

út, áteresz

kivett

8.852

----

Kónya

156

0903/10

út

kivett

7074

----

Kónya

157

0903/36

saját használatú út

kivett

2.388

----

Kónya

158

0903/37

park

kivett

16.142

----

Kiflisor előtt (Kónya)

159

0903/38

saját használatú út, árok

kivett

3.798

----

Kónya

160

01079/2

saját használatú út

kivett

5.233

----

hulladéklerakó mögött

161

01079/3

gyep

kivett

20.962

12.37

hulladéklerakó előtt

162

01079/4

legelő, saját haszn. út

legelő

7.5051

43.79

Árpádhalma

163

01296

árok

kivett

5.068

----

33-Szettyénesig árok

164

01297

árok

kivett

7.226

----

folytatása

165

01502

árok

kivett

7.014

----

Kunteleknél

166

01503

csatorna

kivett

40.351

----

Kuntelek-Malomháza

167

01844

csatorna

kivett

3.808

----

Zámi rész Árkusnál

168

01892/1

árok

kivett

4.152

----

Fényesi halastavak vége

169

01892/2

árok

kivett

13.450

----

Fényesi halastavak vége

170

01921

töltés

kivett

8.643

----

Halastó-Tiszafüred felé

171

01923

töltés

kivett

3.942

----

Halastó-Egyek felé

172

01929

árok

kivett

2.917

----

Halastó-Egyek felé

173

01981/62

saját használatú út

kivett

17.970

----

Szásztelek

174

01981/6

védőerdő

kivett

4.433

----

Szásztelek

175

01981/23

saját használatú út

kivett

6.575

----

Szásztelek

176

01981/24

park/játszótér

kivett

20.563

----

Játszótér (Szásztelek)

177

01981/31

saját használatú út

kivett

4.506

-----

Szásztelek

178

01981/17

saját használatú út

kivett

421

-----

Szásztelek

179

01981/42

saját használatú út

kivett

7.613

-----

Szásztelek

180

01981/44

út

kivett

4.139

-----

Szásztelek

181

01981/45

park

kivett

484

-----

Szásztelek

182

02194

árok

kivett

25.939

----

Árkusi csat. Halastótól

183

02328

csatorna

kivett

37.952

----

Halastó-Tiszafüred felé

184

02764

árok

kivett

3.071

----

Halastó vége T.csege

185

02765

árok

kivett

14.445

----

Halastó vége T.csege

186

02810

árok

kivett

881

----

Halastó vége T.csege

187

02828

árok

kivett

8.805

----

Halastó vége T.csege

188

96/1

vasúti híd

----

felújítás aktiválás

189

1094

Mátai út

kivett

1092

----

HNP tulajdon, aktiválás

190

1121/7

útalap

kivett

477

----

HNP terület

191

3001/26

útalap

kivett

339

----

HNP terület

192

01457/12

útalap

kivett

180

----

HNP terület

193

01457/42

útalap

kivett

477

----

HNP terület

2. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata tulajdonában álló korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Helyrajzi szám

Rendeltetés

Művelési ág

Terület m2

AK érték

Megjegyzés

1

3

Galéria

kivett

388

-----

Galéria

2

10/1

Faluház

kivett

3.224

-----

Faluház

3

15/104

Óvoda

kivett

3.600

-----

4

18

beépítetlen terület

kivett

410

-----

Folyópart

5

23/2

iroda és udvar

kivett

900

-----

Rendőrségi épület és udvar

6

40/66

Általános iskola

kivett

8.193

-----

Általános iskola

7

40/72

Irodaház

középület

430

-----

Polgármesteri Hivatal

8

40/73

beépítetlen terület

kivett

2879

-----

kollégium előtti park

9

40/75

kollégium orvosi rendelők

kivett

3.478

-----

kollégium, orvosi rendelők

10

41/5

beépítetlen terület

kivett

892

-----

iskola mögötti kézi pálya

11

41/6

beépítetlen terület

kivett

647

-----

iskola mögötti terület

12

119

beépítetlen terület

kivett

2.772

-----

Járda, Czinege J.u. eleje 1-17. Sz-ig

13

1016

vízmű

kivett

3.261

-----

vízmű (sajtház mellett)

14

0903/11

kút Kónya

kivett

722

-----

Kónya (fúrt kút)

15

01981/67

Irodaház és udvar

kivett

2.764

-----

Szásztelek közösségi ház

16

01981/70

Vízmű Szásztelek

kivett

2.227

-----

Vízmű Szásztelek

17

01469/5

Szennyvíztisztító telep

----

ÉAOP-5.1.2/B-2f-2009-0002 sz. projekt keretében megvalósult fejlesztés

18

Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft-ben fennálló 3.000.000 Ft értékű üzletrész.

19

Vízmű Zrt-ben 15.640.000 Ft értékű részvény

20

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ban 20.000 Ft értékű üzletrész

21

Temetkezési vállalatban 120.000 Ft értékű részesedés

22

TRV. Zrt-ben 38.200 Ft értékű részvény

23

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-ban 40.000 Ft értékű üzletrész

3. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata tulajdonában álló üzleti vagyon

Helyrajzi szám

Rendeltetés

Művelési ág

Terület m2

AK érték

Megjegyzés

1

5/3/B/4

üzlethelyiség

kivett

56

-----

Bevásárló Udvarház

2

12/2

lakóépület

kivett

805

-----

Kétlakásos ház 1/2 tulajdonjog, kmb iroda

3

23/5

beépítetlen terület

kivett

4951

-----

Volt rendőrség melletti erdős ingatlan

4

37/2

telephely

kivett

18291

-----

kp. Gépműhely

5

37/8

beépítetlen terület

kivett

883

-----

Kial.ép.tel. (gépműhely)

6

37/9

beépítetlen terület

kivett

882

-----

Kial.ép.tel. (gépműhely)

7

37/10

beépítetlen terület

kivett

883

-----

Kial.ép.tel. (gépműhely)

8

37/11

beépítetlen terület

kivett

882

-----

Kial.ép.tel. (gépműhely)

9

37/12

lakóépület

kivett

900

-----

Önkormányzati bérlakás (Számadó u.)

10

37/13

lakóépület

kivett

899

-----

Önkormányzati bérlakás (Számadó u.)

11

37/14

lakóépület

kivett

900

-----

Önkormányzati bérlakás (Számadó u.)

12

38

beépítetlen terület

kivett

7.110

-----

Keverő előtti terület Számadó u-ig

13

108/7

vásártér

kivett

2.4500

-----

Vásártér

14

115/1

beépítetlen terület

gyep

17.331

-----

Borsósi út melletti füves terület

15

115/2

beépítetlen terület

kivett

26 878

-----

Borsósi út melletti füves terület

16

115/11

beépítetlen terület

kivett árok

1.477

-----

Borsósi műhely és kónyai út közötti terület

17

115/13

beépítetlen terület

kivett út

1.603

-----

Borsósi műhely és kónyai út közötti terület

18

118/29

beépítetlen terület

kivett

715

-----

Borsósi építési telek

19

118/30

beépítetlen terület

kivett

715

-----

Borsósi építési telek

20

118/31

beépítetlen terület

kivett

715

-----

Borsósi építési telek

21

118/32

beépítetlen terület

kivett

715

-----

Borsósi építési telek

22

118/33

beépítetlen terület

kivett

798

-----

Borsósi építési telek

23

118/34

beépítetlen terület

kivett

1301

-----

Borsósi építési telek

24

118/35

beépítetlen terület

kivett

853

-----

Borsósi építési telek

25

118/36

beépítetlen terület

kivett

814

-----

Borsósi építési telek

26

118/37

beépítetlen terület

kivett

814

-----

Borsósi építési telek

27

118/38

beépítetlen terület

kivett

814

-----

Borsósi építési telek

28

118/39

beépítetlen terület

kivett

812

-----

Borsósi építési telek

29

118/40

beépítetlen terület

kivett

715

-----

Borsósi építési telek

30

118/41

beépítetlen terület

kivett

715

-----

Borsósi építési telek

31

131

lakóterület

kivett

611

-----

Önkormányzati bérlakás (Czinege J.16)

32

1015/4

lakóház, udvar

kivett

6725

-----

tüzép melletti terület

33

1015/6

udvar

kivett

2447

-----

tüzép melletti terület

34

1015/10

udvar

kivett

933

-----

pannon torony

35

1018/1

udvar

gyep szántó

92.199

73.04

kisföldek

36

1021

beépítetlen terület

szántó gyep

146.499

júl.41

kisföldek

37

1036

beépítetlen terület

kivett

157

-----

horgásztelek

38

1055

beépítetlen terület

kivett

121

-----

horgásztelek

39

1073

beépítetlen terület

kivett

121

-----

horgásztelek

40

1074

beépítetlen terület

kivett

146

-----

horgásztelek

41

1083

beépítetlen terület

kivett

146

-----

horgásztelek

42

1084

beépítetlen terület

kivett

121

-----

horgásztelek

43

1095/3

beépítetlen terület

kivett

1.314

-----

építési telek (Máta)

44

1102/7

beépítetlen terület

kivett

865

-----

építési telek (Máta)

45

1111/1

beépítetlen terület

kivett

1.048

-----

kial.ép.tel. (Máta)

46

0897/4

beépítetlen terület

12

-----

MÁV Zrt. Tulajdon - aktiválás

47

0903/34

esőbeálló - Kónya

kivett

4.386

-----

Kial.ép.tel. (Kónya)

48

0903/35

beépítetlen terület

kivett

10.554

-----

Kial.ép.tel. (Kónya)

49

01079/6

beépítetlen terület

legelő

12.554

74.08

volt szeméttelep és környéke (Malomháza)

50

01981/22

beépítetlen terület

kivett

9.542

-----

építési telek (Szásztelek)

51

01981/43

beépítetlen terület

kivett

20.057

-----

Kial.ép.tel. (Szásztelek)

52

01981/58

beépítetlen terület

kivett

4.307

-----

Építési telek (Szásztelek)

53

01981/68

beépítetlen terület

kivett

1.045

-----

Kial.ép.tel. (Szásztelek)

54

01981/47

beépítetlen terület

kivett

470

-----

Kial.ép.tel. (Szásztelek)


[1] A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.