Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2021. 07. 02- 2022. 12. 31

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

2021.07.02.

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat elnevezése, általános jellemzői

1. § (1) A település neve Hortobágy.

(2) Az önkormányzat hivatalos elnevezése, Hortobágy Község Önkormányzata.

(3) Az önkormányzat székhelye, 4071 Hortobágy, Czinege János utca 1.

2. § (1) Az önkormányzat jogi személy.

(2) Az önkormányzat feladat- és hatáskörei a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A képviselő-testületet a polgármester képviseli.

(4) A képviselő-testület szervei:

a) a polgármester,

b) a bizottságok,

c) a jegyző,

d) a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal,

e) a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása,

f) a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulása,

g) a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulása,

h) a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása.

3. § (1) Az önkormányzat, illetve a polgármester bélyegzőin a Magyar Köztársaság hivatalos címerét kell használni.

(2) Az önkormányzat jelképei: a település címere és zászlója.

(3) Az önkormányzat jelképeinek leírását, valamint azok használatának rendjét külön rendelet szabályozza.

2. Az önkormányzat feladatai és hatásköre

4. § (1) Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait és hatáskörét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és más törvények állapítják meg.

(2) Feladatot állapíthat meg továbbá az önkormányzat rendelete.

(3) Az önkormányzat önként vállalt feladatként testvér-települési kapcsolat fenntartása

a) a németországi Pressath,

b) a lengyelországi Komarowka Podlaska és

c) a magyarországi Hollókő településsel.

(4) Az önkormányzat az önként vállalt feladatok költségét a tárgyévi költségvetésében saját bevétele terhére biztosítja.

3. Az önkormányzat hatáskörének átruházása

5. § (1) Átruházott hatáskörben a polgármester

a) Dönt a települési támogatás, rendkívüli települési támogatás megállapításáról.

b) Engedélyezi a köztemetést.

c) Dönt a tűzifa támogatás megállapításáról.

d) Gyakorolja az önkormányzatot érintő, a tulajdonosi jogosítványhoz kötődő államigazgatási eljárás kezdeményezése és az eljárás során hozott határozatokkal szembeni jogorvoslat kezdeményezésének és a jogorvoslatról való lemondás jogát.

e) Az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletében, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletében meghatározottakat.

f) Gyakorolja a tulajdonosi jogokat az önkormányzati részesedéssel működő Hortobágyi LEADER Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén.

g) Gyakorolja a tulajdonosi jogokat az önkormányzati részesedéssel működő Hortobágy menti Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésén.

h) Dönt Hortobágy Község Önkormányzata szervei és intézményei villamos energia igényének közbeszerzése során az eljárást megindító ajánlattételi felhívás elfogadásáról, a nyertes ajánlattevőről és a közbeszerzést megalapozó konzorciumi megállapodásról, az önkormányzat nevében a bonyolítóval kötött megbízási szerződésről és a nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírásáról.

i) Gyakorolja a tulajdonosi jogokat az önkormányzati részesedéssel működő Hortobágy menti Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésén.

j) Gyakorolja a részvényesi jogokat az önkormányzati részesedéssel működő Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közgyűlésein.

k) Dönt a Hortobágy, Számadó u. 24. sz. alatti 2 db lakás bérbeadásáról.

l) Gyakorolja a részvényesi jogokat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésein.

m) Dönt a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés szolgáltatásba történő felvételről, megállapodás megkötéséről, annak megszüntetéséről.

n) Gyakorolja a tag jogait az önkormányzat tagságával működő Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesület közgyűlésén.

o) Gyakorolja a tulajdonosi jogokat az önkormányzati részesedéssel működő Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) taggyűlésén.

p) Gyakorolja a tagsági jogokat az önkormányzati tagsággal működő Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) ülésén az Mötv. 42. § 5. pontjában meghatározott kivétellel.

q) Gyakorolja a tulajdonosi jogokat az önkormányzati részesedéssel működő Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István u. 136.) taggyűlésén.

r) Gyakorolja a tagsági jogokat az önkormányzati tagsággal működő Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (4031 Debrecen, Harsona u. 80.) ülésén, az Mötv. 42. § 5. pontjában meghatározott kivétellel.

s) Gyakorolja a tagsági jogokat az önkormányzati részesedéssel működő Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat (4025 Debrecen, Arany J. u. 40.) közgyűlésén.

t) Gyakorolja a tagsági jogokat az önkormányzati tagsággal működő Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) ülésén az Mötv. 42. § 5. pontjában meghatározott kivétellel.

(2) Átruházott hatáskörben a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

a) támogató szolgáltatást végez az 1993. évi III. törvény alapján.

b) családsegítő szolgáltatást, gyermekjóléti szolgáltatást nyújt az 1997. évi XXXI. törvény alapján

c) az egészségügyi alapellátás tekintetében végzi a központi ügyelet ellátását az 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a alapján

d) belső ellenőrzési feladatokat lát el a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletalapján.

e) útüzemeltetés és fenntartás tekintetében:

ea) útkezelői nyilvántartás létrehozás és vezetése

eb) forgalmi rend kialakítása és felülvizsgálata

ec) közúti jelzések és úttartozékok fenntartása az 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése és a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján

ed) gyepmesteri feladatok, állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése az 1995. évi XCI. tv. 9. §, 42. § alapján

(3) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

4. A képviselő-testület

6. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő a polgármesterrel együtt, aki a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.

(2) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente 9 alkalommal tart rendes ülést. A rendes ülésekre lehetőleg a hónap utolsó hetében, keddi napon kerül sor. Az ülés kezdésének időpontja 13.00 óra. Az ülés helyszíne: a Községháza tanácsterme.

(3) Sürgős, rendkívüli esetben rendkívüli ülés bármely időpontban összehívható. Sürgős és rendkívüli eset lehet az önkormányzat pályázata, üzleti ügye és amit a polgármester annak ítél.

(4) A képviselő-testület július és augusztus hónapban nyári szünetet tart.

(5) Az ülést 15 napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, vagy a képviselő-testület bizottságának, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.

5. Előterjesztések

7. § (1) A testületi előterjesztés két részből áll:

a) Az első részben:

aa) meg kell határozni a tárgyat,

ab) áttekintést kell adni arról, hogy a témakör szerepelt-e már korábban is napirenden, s ha igen, milyen döntés született,

ac) a javasolt döntés indokainak, összefüggéseinek bemutatása,

ad) az előkészítés során felmerült vélemények, ellenvélemények ismertetése,

ae) a tárgyra vonatkozó jogszabály, jogszabályok megjelölése,

af) ha van melléklet az arra való utalás.

b) A második rész

ba) tartalmazza a határozati javaslatot, amely egyértelműen meghatározott rendelkezésből áll,

bb) az esetleges alternatív javaslatok egymástól világosan elkülönülő meghatározása,

bc) a végrehajtásért felelős szerv, illetve személy megnevezése határidő/-k/ megjelölése,

bd) az előterjesztés végén a készítés dátumát, az anyag előkészítőjének nevét és az előterjesztő aláírását.

(2) Előterjesztést tehet:

a) a polgármester és az alpolgármester,

b) az önkormányzat bizottsága,

c) a települési képviselő,

d) a jegyző,

e) akit a polgármester vagy a jegyző felkér.

(3) A képviselő által tett írásbeli előterjesztéseket az ülést megelőző 15. napig a polgármesterhez kell benyújtani vagy e-mail formájában eljuttatni. A polgármester a jegyző vagy a jegyző által megbízott közszolgálati tisztviselő útján gondoskodik az előterjesztésre jogosult által tett előterjesztés törvényességi vizsgálatáról, az anyagi-, eljárás jogi, alaki szabályok és adminisztrációs követelmények érvényesüléséről, valamint a szükséges sokszorosításról és a postázásról.

(4) A kizárólag bizottsági állásfoglalással benyújtható, illetve a bizottság által benyújtandó előterjesztéseket a rendelet 24. § (1) bekezdése tartalmazza.

8. § (1) Az előterjesztéseket - törvényességi szempontból - a jegyző előzetesen észrevételezi.

(2) Az előterjesztés alaki és tartalmi színvonaláért, határidőben történő elkészítéséért az előterjesztő felel.

(3) Rendkívüli és előre nem látható esetekben az elfogadott határidőn belül írásban vagy szóban előterjesztett ügyekkel is foglalkozhat a testület.

6. A képviselő-testületi ülés összehívása

9. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, távollétében az alpolgármester hívja össze. Mindkettőjük akadályoztatása esetén az Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság elnöke hívja össze az ülést.

(2) A képviselők az ülés előtt 5 nappal kapják meg az ülés meghívóját, írásos előterjesztéseit. A meghívót a polgármester írja alá.

(3) A meghívó tartalmazza:

a) az ülés helyét és kezdési időpontját,

b) a javasolt napirendi pontokat,

c) napirendi pontok előterjesztőit.

(4) A meghívó kiküldése és a tárgyalási anyag összeállítása a jegyző feladata.

(5) A 6. § (3) bekezdésében meghatározott rendkívüli ülésre a képviselő-testület telefonon is összehívható a sürgősség okának közlésével.

(6) A képviselő-testület ülése – az Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - nyilvánosak.

(7) Az ülések időpontjáról, helyéről és napirendjéről a jegyző köteles a lakosságot a közös önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének épületében, valamint a Kossuth utcai ABC Áruház előtt elhelyezett önkormányzati hirdetőtáblán értesíteni az ülés előtt 5 nappal.

(8) Amennyiben a nyilvános ülésen különösen nagyszámú érdeklődő jelenik meg, az ülést a Faluházban kell megtartani. Különösen nagyszámú érdeklődőnek minősül, ha a tanácsterembe nem férnek be a megjelentek.

(9) A képviselő-testület zárt ülésen hozott döntését - amennyiben jogszabályban védett érdeket nem sért - az ülést követően haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni.

10. § A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

a) Tanácskozási joggal:

aa) a településen működő nagyobb gazdálkodó, szolgáltató, illetve civil szervezetek vezetőit az őket érintő ügyekben,

ab) akinek (akiknek) jelenléte a napirendek alapos tárgyalásához szükséges.

b) A közös önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének vezetőjét és vezető beosztású köztisztviselőit, akik a polgármester, vagy a jegyző felkérésére a feladatkörükbe tartozó ügyekben a feltett kérdésre válaszolnak vagy véleményt nyilvánítanak.

7. A képviselő-testületi ülés vezetése

11. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, távollétében az alpolgármester, mindkettőjük akadályoztatása esetén az Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság elnöke vezeti az ülést.

(2) Az alakuló ülést a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül a polgármester hívja össze és vezeti.

(3) Az ülés megnyitásakor a polgármester a Mötv. 47. § (1) bekezdése szerint megállapítja a határozatképességet, majd javaslatot tesz a napirendre.

(4) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

(5) Sürgősségi indítványt a polgármester, a jegyző, a bizottság, illetve a jelenlévő települési képviselők 1/4-e terjeszthet elő.

(6) A sürgősség elfogadása azt jelenti, hogy az indítványt a képviselő-testület első napirendként tárgyalja meg.

12. § A polgármester negyedévenként tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző üléseket követően tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről.

13. § (1) A polgármester minden egyes előterjesztés, illetve határozati javaslat fölött külön vitát nyit.

(2) A napirend előadójához a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek.

(3) A kérdésekre adott válasz után a polgármester megnyitja a vitát.

(4) A vita során – egy napirendhez kapcsolódóan - minden képviselőnek maximum 2 alkalommal van lehetősége hozzászólásra.

(5) A vita lezárását követően az előadó reagálhat a hozzászólásokra.

(6) Személyes megjegyzést tehet a vita lezárása után az, aki a vitában ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni.

(7) A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben ő bármely javaslat törvényességét érintően észrevételt kíván tenni.

(8) A polgármester az ülésen megjelent állampolgároknak hozzászólási jogot adhat. A hozzászólási jog megtagadása esetén annak megadásáról képviselői indítványra a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz.

14. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés vezetője gondoskodik. Ennek során

a) ha az ülésteremben az érdemi munkát bárki zavarja, rendre utasíthatja,

b) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól vagy a tanácskozáshoz nem illő sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselő-testület tagjaihoz méltatlan magatartást tanúsít.

c) ha a második figyelmeztetés is eredménytelen, akkor megvonja a szót a képviselőtől, hozzászólótól,

d) ha a rendzavarás olyan mértékű, hogy a testület a munkáját nem tudja folytatni, az ülést megszakíthatja.

(2) A nyilvános ülésen megjelenő állampolgárok a kijelölt helyet foglalhatják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasítja a rendzavaró állampolgárt. Ismétlődő rendzavarás esetén kötelezheti a rendzavaró állampolgárt a terem elhagyására.

8. A döntéshozatal

15. § (1) A képviselő-testület a döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

(2) Nyílt szavazás esetén – az Mötv. 48. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések betartásával - lehetőség van név szerinti szavazásra, melyre a képviselők egynegyede tehet javaslatot. Erről a testület - vita nélkül – egyszerű többséggel dönt.

(3) A névszerinti szavazás során a jegyző ABC sorrendben, egyenként olvassa a képviselők nevét, akik nevük felolvasásakor "igen"-nel, vagy "nem"-mel szavazhatnak. A polgármester szavazatát utolsóként adja le.

(4) A testület nem határoz meg olyan ügyet, melyben kizárólag név szerinti szavazással kell dönteni.

(5) A névszerinti szavazás eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(6) Érvényes szavazás után – abban a kérdésben, amelyben már szavazás történt – egy ülésen belül ismételt szavazást elrendelni csak egy alkalommal lehet. Az ismételt szavazást a polgármester, illetve a képviselők legalább egynegyede kezdeményezheti, melyről a képviselő-testület vita nélkül minősített többséggel dönt.

(7) Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani.

(8) Amennyiben az ismételt szavazás újra szavazategyenlőséget eredményez, akkor a képviselő-testület elutasító döntést hoz.

(9) A Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben titkos szavazást rendelhet el, melyet az Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság bonyolít le a (10) bekezdésben meghatározott módon.

(10) A titkos szavazás során az eldöntendő kérdést és a lehetséges választ, vagy válaszokat a szavazólapon írásban, egyértelműen kell megfogalmazni. A szavazónak a szavazólapot zárt borítékban kell az urnába bedobni.

(11) A titkos szavazással hozott döntést határozatba kell foglalni.

(12) Minősített többségű szavazat szükséges a Mötv. 50. § -ában meghatározott ügyek eldöntéséhez, valamint

a) képviselő-testületi hatáskör átruházásához,

b) titkos szavazás elrendeléséhez,

c) ismételt szavazás elrendeléséhez,

d) kitüntetések és címek adományozásához,

e) sürgősségi indítvány elfogadásához,

f) települési képviselő döntéshozatalból való kizárásához,

g) hitelfelvételhez

h) az önkormányzat nemzeti vagyonáról, a vagyonnal valógazdálkodás szabályairól szóló rendeletben meghatározott esetekben.

(13) A határozati javaslatot a polgármester vagy felkérésére a jegyző fogalmazza meg. A javaslatot nem kell ismertetni, amennyiben az megegyezik az eredeti írásban előterjesztett javaslattal.

(14) A polgármester a vita során elhangzott javaslatokat külön – külön – az elhangzás sorrendjében – bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító és kiegészítő, majd a teljes javaslatot bocsátja szavazásra.

(15) Ha a módosító vagy kiegészítő javaslatot az előterjesztő elfogadja, a módosító vagy kiegészítő javaslatról az eredeti javaslatba foglalva kell szavazni.

9. Kérdések, interpellációk

16. § (1) Az egyes napirendi pontok megtárgyalását követően, különfélék keretében mondják el a települési képviselők kérdéseiket, interpellációikat.

(2) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról nyilatkozik az interpelláló és vita nélkül dönt a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület az interpelláció alapján részletesebb vizsgálatot is elrendelhet, mely vizsgálatban az interpelláló képviselő is részt vehet.

10. A jegyzőkönyv

17. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Az egyes napirendeknél fel kell tüntetni annak tárgyát, az előadó nevét, a szóbeli kiegészítés tényét, az előadókhoz kérdéseket intézett képviselők nevét, a válaszadás tényét, a vitában felszólaltak nevét és hozzászólásuk lényegét, napirendenként a szavazás eredményét és a szavazati.

(4) A települési képviselő kérheti annak névszerinti rögzítését, hogy a döntés ellen szavazott.

(5) Névszerinti szavazás esetében név szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni a szavazatokat.

(6) Rögzíteni kell a hozott határozatok szó szerinti szövegét, a végrehajtás felelősét és határidejét, és ha van, akkor a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó észrevételeit.

(7) A jegyzőkönyvhöz mellékelni szükséges az ülésre szóló meghívót, az előterjesztések, határozati javaslatok, rendelet-tervezetek egy-egy példányát, a települési képviselő írásban benyújtott indítványát, hozzászólását, ha annak jegyzőkönyvhöz csatolását kéri, a bizottság javaslatával tárgyalt napirendekhez a bizottsági ülés jegyzőkönyvét, jelenléti ívet.

(8) A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá.

(9) A jegyzőkönyv egy példányát a jegyző kezeli.

(10) A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvbe az állampolgárok - a hivatali idő alatt - bármikor betekinthetnek.

(11) A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

11. Lakossági fórum, közmeghallgatás

18. § A lakosság közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe történő bevonás céljából az önkormányzat a polgármester döntése alapján lakossági fórumokat tarthat, melyről a helyben szokásos módon kell a lakosságot értesíteni

19. § (1) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás történhet testületi ülés keretében is.

(2) A közmeghallgatásról a lakosságot 5 nappal annak időpontja előtt a helyben szokásos módon értesíteni kell.

(3) Közmeghallgatást kell tartani

a) jelentősebb településfejlesztési, rendezési ügyekben,

b) új intézmény alapítása, intézmény megszüntetése esetén,

c) a lakosság egészét, vagy nagy részét érintő ügyekben a képviselő-testület eseti döntése alapján.

12. A képviselő-testület bizottságai

20. § (1) A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a) Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság 3 fő testületi képviselő taggal, melyből egy tag a bizottság elnöke,

b) Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság 3 fő testületi képviselő taggal, melyből egy tag a bizottság elnöke.

(2) A bizottságok tagjainak és a bizottságok elnöknek megválasztására a polgármester tesz javaslatot. A bizottságok összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület valamely fontos feladat megoldására speciális vagy ideiglenes bizottságot hozhat létre. Ezek a feladat végrehajtása után automatikusan megszűnnek.

(4) A bizottságok feladatkörüknek megfelelően fejtik ki tevékenységüket.

21. § (1) A bizottság feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

(2) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) A bizottság üléseinek összehívásáról a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság korelnöke gondoskodik.

(4) Össze kell hívni a bizottságot a képviselő-testület döntése alapján, valamint a bizottság tagjai 1/4-énak indítványára.

(5) Az üléseket a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság korelnöke vezeti.

(6) A bizottságok munkájukba annak eredményes ellátása érdekében szakértőként nem bizottsági tagokat is bevonhatnak.

(7) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.

22. § (1) Ügyrendi-Szociális és Oktatási Bizottság előzetes állásfoglalása szükséges

a) oktatási-nevelési intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése,

b) a Szervezeti-és Működési Szabályzat jóváhagyása,

c) a tárgyévi költségvetés,

d) a szociális jellegű előirányzatok és

e) szociális tárgyú rendeletek megalkotása, módosítása tekintetében.

(2) Településfejlesztési-Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottságelőzetes állásfoglalása szükséges

a) a tárgyévi költségvetés és zárszámadás,

b) gazdasági program,

c) a Helyi Építésügyi Szabályzat és Szabályozási terv és

d) a környezet-, és természetvédelmi tárgyú rendeletek megalkotása, módosítása, környezetvédelmi program elfogadása tekintetében.

(3) A bizottság állásfoglalását benyújthatja írásban, de szóban a bizottság elnöke, vagy a bizottság által megbízott tag is előterjesztheti.

23. § Egy települési képviselő legfeljebb 2 bizottság tagjává választható, kivéve a 20. § (3) bekezdésben meghatározott bizottságot.

24. § A bizottságok ügyviteli feladatainak ellátásáért a jegyző felel, aki a bizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

13. A bizottságok feladatai

25. § (1) Ügyrendi-, Szociális- és Oktatási Bizottság ügyrendi feladatai

a) Megvizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit és erről tájékoztatja a képviselő-testületet.

b) Közreműködik a Szervezeti-és Működési Szabályzat kidolgozásában, vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz módosítására, vagy új szabályzat alkotására.

c) Ellátja a képviselő-testület titkos szavazásának lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

d) Figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek szabályszerű működését.

e) Átveszi az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló lemondó nyilatkozatot a települési képviselőtől a Mötv. 37. § (1) bekezdése alapján.

f) Ellátja az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

(2) Ügyrendi-, Szociális- és Oktatási Bizottság oktatási tárgyú feladatként véleményezi az oktatási-nevelési intézmény alapítására, átszervezésére, megszüntetésére vonatkozó képviselő-testületi előterjesztéseket.

(3) Ügyrendi-, Szociális- és Oktatási Bizottság szociális és közbiztonsági feladatai

a) Figyelemmel kíséri a közös önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének egészségügyi, szociális tevékenységét, segítséget nyújt azok ellátásában.

b) Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű családok körülményeit, s a problémák megoldására javaslatokat, programokat dolgoz ki.

c) Véleményezi az önkormányzat éves költségvetésének szociális jellegű előirányzatait.

d) Közreműködik a település szociális tárgyú önkormányzati rendeleteinek megalkotásában és módosításának előkészítésében és véleményezi azt a képviselő-testület elő terjesztést megelőzően.

e) Közreműködik és véleményezi a település közbiztonsági programját az alapfokú oktatási intézmények vezetője, a háziorvos, a védőnő, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársai és a körzeti megbízott bevonásával, és közreműködik az abban foglaltak végrehajtásában.

(4) Településfejlesztési- Idegenforgalmi és Gazdasági Bizottság

a) Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat éves költségvetését, valamint a végrehajtásról szóló éves beszámoló tervezeteit.

b) javaslatot tehet az önkormányzat hatékony gazdálkodásának megszervezésére és kialakítására.

c) Figyelemmel kíséri év közben a gazdálkodás menetét, ennek során - szükség esetén - javaslatot tesz a pénzeszközök átcsoportosítására.

d) Javaslatot tehet hitel felvételére, ill. vizsgálja a hitelfelvétel indokait, gazdasági megalapozottságát.

e) Ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.

f) A testület felkérésére figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati intézmények gazdálkodási tevékenységét.

g) Javaslatot tesz az önkormányzat anyagi helyzetének jobbítására, bevételi források feltárására.

h) A települést érintő fejlesztési, beruházási javaslatokat kidolgozza.

i) Véleményezi az önkormányzat vagyonát, tulajdonát érintő döntések meghozatalát, kérelmek elbírálását.

j) Az idegenforgalomban működő szervekkel együttműködve elkészíti a települési idegenforgalmi fejlesztési javaslatot.

k) Véleményezi a képviselő-testület idegenforgalmi tárgyú előterjesztéseit.

l) Figyelemmel kíséri a település közigazgatási területén lévő üzemek, vállalatok, vállalkozások működését, fejlesztési, beruházási tevékenységét a község környezetvédelme szempontjából.

m) A környezet- és természetvédelmi feladatok településszintű összehangolása a község középtávú rendezési tervének kialakítása során.

n) Közreműködik a település környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának elkészítésében, végrehajtásának ellenőrzésében.

o) Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti értékek kijelölésére.

14. Települési képviselő

26. § (1) Hortobágy Község Önkormányzata testületi képviselőinek névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A települési képviselő jogai:

a) felkérés alapján részt vesz a testületi előterjesztés előkészítésében, az előkészítés során tervezett vizsgálatokban,

b) a polgármester köteles a képviselőket a község lakosságát érintő eseményekről, intézkedésekről tájékoztatni,

c) előzetes időpont egyeztetés szerint a közös önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltségének dolgozói kötelesek munkaidőben fogadni a helyi képviselőt, s munkáját segíteni,

d) az interpellációs jog keretében a képviselő-testület ülésén a polgármestertől, jegyzőtől, bizottság elnökétől - önkormányzati ügyekben – felvilágosítást kérhet,

e) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén,

f) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.

(3) A települési képviselő kötelezettségei:

a) tevékenyen részt vesz a képviselő-testület, valamint annak munkájában,

b) köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára,

c) írásban vagy szóban köteles bejelenteni, ha a helyi képviselő-testület, vagy a bizottság ülésén, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van,

d) nem vehet részt olyan tevékenység végzésében, amely az általa képviselt település érdekeit sértheti, vagy az ellen irányul,

e) a testület napirendjén szereplő ügyben köteles bejelenteni a személyes érintettséget, melynek elmulasztása esetén 5.000,-Ft összegű bírsággal sújtható.

(4) A települési képviselő egyéb jogait és kötelezettségeit az Mötv. 32. § (2) bekezdése, 38. § (4) bekezdése, 39. § (1) bekezdése tartalmazza.

(5) Mötv.-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület a kötelezettségszegés tudomására jutásától számított időponttól a kötelezettségszegés megszüntetéséig, legfeljebb 12 havi időtartamra, a kötelezettségszegés súlyától függően, mérlegelés alapján felére csökkentheti, vagy megvonhatja.

27. § A települési képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a polgármester megbízásából végzett tevékenységéhez kapcsolódó költség megtérítésére a Mötv. 35. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

15. A polgármester

28. § (1) A polgármester tisztségét főállásban látja el. A polgármester képviseli az önkormányzatot, összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit. Képviseli az önkormányzatot az önkormányzati részesedéssel működő társaságok taggyűlésein, közgyűlésein, küldöttgyűlésein.

(2) A polgármester feladatait, közigazgatási hatósági jogköreit törvény, illetve kormányrendelet állapítja meg.

(3) A polgármester általános feladatai:

a) a község fejlődésének elősegítése,

b) a helyi közszolgáltatások szervezése,

c) a község vagyonának megőrzése és gyarapítása,

d) az önkormányzat demokratikus működésének, a helyi közakarat érvényesítésének biztosítása,

e) a képviselő-testület működési feltételeinek biztosítása, munkájának szervezése, összehangolása,

f) a települési képviselők, bizottságok munkájának segítése,

g) kapcsolattartás a külföldi partnertelepülések képviselőivel,n

h) önkormányzatot, illetve a települést érintő ügyekben nyilatkozik a sajtónak, hírközlő szerveknek,

i) a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, az együttműködés kialakítása,

j) a nyilvánosság biztosítása, helyi fórumok szervezése.

(4) Két képviselő-testületi ülés között a polgármester utólagos, következő ülésen történő tájékoztatási kötelezettséggel döntést hozhat minden olyan halaszthatatlan ügyben, ami az élet vagy testi épség védelme, súlyos anyagi kár, katasztrófa elhárítása érdekében szükséges, figyelemmel az Mötv. 68. § (3) bekezdésében foglaltakra.

16. Az alpolgármester

29. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára - saját tagjai közül, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy fő - társadalmi megbízatású - alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester a feladatát a polgármester irányításával látja el.

(3) Az alpolgármesterre megfelelően irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok.

17. A jegyző

30. § (1) A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét és aljegyzőjét Balmazújváros Város Önkormányzatának polgármestere nevezi ki.

(2) A közös hivatal jegyzője helyettesítéséről, illetve a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatok ellátásáról Balmazújváros Város Önkormányzata gondoskodik.

18. Közös önkormányzati hivatal

31. § Hortobágy Község Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait, továbbá a jogszabály által jegyzői hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége (4071 Hortobágy, Czinege János utca 1.sz.) látja el. A kirendeltséget a közös hivatal jegyzője által kinevezett kirendeltség-vezető irányítja.

19. Rendeletalkotás

32. § (1) A képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkothat a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvényi felhatalmazás alapján annak végrehajtására.

(2) A rendelet alkotását kezdeményezheti:

a) a települési képviselő,

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,

d) polgármester, alpolgármester,

e) jegyző,

f) a település társadalmi-, érdekképviseleti- és más civil szervezeteinek vezetői.

(3) A képviselő általi rendeletalkotásra vonatkozó kezdeményezést az ülést megelőző 15. napig a polgármesterhez kell benyújtani, vagy e-mail formájában eljuttatni. A rendelettervezet előkészítésbe a rendeletalkotását kezdeményező települési képviselőt is be kell vonni.

33. § (1) A rendelet-tervezetet a jegyző irányításával a közös önkormányzati hivatal hortobágyi kirendeltsége készíti el. Az előkészítéssel a képviselő-testület megbízhatja valamely bizottságát, vagy az előkészítésre külön bizottságot hozhat létre. A tervezet előkészítéséhez a képviselő-testület külső szakértőt is felkérhet.

(2) A rendelet-tervezetet a jegyző minden esetben véleményezi.

(3) A rendeletek hivatalos kihirdetése helyben szokásos módon, a Balmazújvárosi Közös Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének épületében elhelyezett hirdetőtáblán történik.

(4) A rendeletalkotást megelőző közmeghallgatásról a képviselő-testület esetenként dönt.

34. § (1) A rendelet-tervezetet és annak indoklását, a polgármester vagy a jegyző terjeszti elő. A képviselő-testületet tájékoztatni kell az előkészítésnél felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról is.

(2) A rendelet elfogadását követően, annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti.

(3) Az önkormányzat rendeleteit a polgármester és a jegyző írja alá.

20. A képviselő-testület határozata

35. § A képviselő-testület által hozott határozat jelölése: naptári évenként kezdődő folyamatos arab sorszám törve az évszámmal, zárójelben a határozathozatal napja, ezt követően a Hortobágy Önkormányzat rövidítéseként: „Hö.” jelzés és a „hat.” rövidítés. (Pl. 43/2007. (III. 26.) Hö. hat.)

21. Az önkormányzatok gazdasági alapjai

36. § (1) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, melyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják.

(2) Az önkormányzat ingatlanvagyonát és a vagyonnal való gazdálkodás szabályait külön rendelet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkcióit a 3. melléklet tartalmazza

37. §1

38. §2

39. §3

40. §4

41. §5

42. §6

43. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

A képviselő-testület tagjainak névsora

A

B

1

Jakab Ádám András

polgármester

2

Szarka Zoltán

alpolgármester

3

Fülöp Bernadett

testületi képviselő

4

Gál Gergő

testületi képviselő

5

Konyhás István

testületi képviselő

6

Köteles Beáta

testületi képviselő

7

Palástiné Dr. Varga Annamária

testületi képviselő

2. melléklet

Az önkormányzat bizottságai és a bizottságok tagjai

1. Ügyrendi-, Szociális- és Oktatási Bizottság

1.1. Palástiné Dr. Varga Annamária elnök

1.2. Gál Gergő

1.3. Köteles Beáta

2. Településfejlesztési-, Idegenforgalmi- és Gazdasági Bizottság

2.1. Fülöp Bernadett elnök

2.2. Gál Gergő

2.3. Köteles Beáta

3. melléklet

Az önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkciói

1. Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

2. Kormányzati funkciók:

2.1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.2. 013320 Köztemető -fenntartás és-működtetés

2.3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2.4. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2.5. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2.6. 032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek

2.7. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2.8. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

2.9. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2.10. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

2.11. 047120 Piac üzemeltetése

2.12. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

2.13. 047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

2.14. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

2.15. 064010 Közvilágítás

2.16. 066010 Zöldterület-kezelés

2.17. 066020 Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2.18. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

2.19. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

2.20. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2.21. 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

2.22. 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2.23. 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

2.24. 086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

2.25. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

2.26. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2.27. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2.28. 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

2.29. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

2.30. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

2.31. 107052 Házi segítségnyújtás

2.32. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2.33. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2.34. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

1

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 41. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.