Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 02.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2021. 07. 03- 2022. 03. 17

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 02.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről

2021.07.03.
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített felhatalmazással élve, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 21. § (1) bekezdésében meghatározott, - a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig – a változtatási tilalom elrendeléséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közigazgatási területén a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II. 5.) önkormányzati rendelet 11. §-ában meghatározott, LF-1 övezeti besorolásba eső gombai ingatlanokra változtatási tilalmat rendel el, a helyi építési szabályzat készítésének időszakára azok hatálybalépéséig.

2. § (1) A változtatási tilalom alá eső területen – az Étv. 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével - telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

(2) A tilalom az Étv. 20. § (7) bekezdésében felsoroltakra nem terjed ki.

3. § (1) Gomba Község Önkormányzata a tilalom elrendeléséről a lakosságot a település honlapján valamint a helyben szokásos módon és hirdetőfelületeken tájékoztatja.

4. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az új helyi építési szabályzat hatálybalépésekor hatályát veszti.

Gomba, 2021. június 30.

Lehota Vilmos Varga Sándor
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése
2021. július 2-án megtörtént.
Varga Sándor jegyző