Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 30 - 2020. 10. 30

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

2. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2020.10.30-tól”

3. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„ I. Fejezet Általános szabályok ”

4. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  • „a) eseti települési támogatás:
    • aa) települési létfenntartási támogatás,
    • ab) települési gyógyszertámogatás,
    • ac) települési temetési támogatás;
    • ad) települési támogatás elemi kár elhárításához,

ae)[6] települési óvodakezdési/beiskolázási támogatás

( jegyző polgármester)

5. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.Települési létfenntartási támogatás”

6. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. Települési temetési támogatás”

7. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ Települési beiskolázási támogatás

14/A.§ [21]( 1)[22] Az önkormányzat évi egy alkalommal a nevelési év/tanév kezdetét megelőzően települési óvodakezdési/beiskolázási támogatást nyújt a szentistváni lakóhellyel rendelkező óvodás,általános iskolás, a középiskolás, valamint a felsőfokú oktatás nappali tagozatos,nevelési évet/ tanévet kezdő tanulója részére feltéve, hogy a gyermek/tanuló /hallgató családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át.”

8. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a,általános iskolai tanuló esetében: 20.000,-Ft

b,középiskolai tanuló esetében: 30.000,-Ft

c,felsőoktatás nappali tagozatos hallgatója esetében: 50.000,-Ft”

9. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a következő szöveggel egészül ki:

„d,óvodás gyermek esetében:10.000,-Ft”

10. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) „[24] A támogatás megállapítása kérelemre történik. A kérelmet minden év augusztus 1. és szeptember 30. napja között lehet benyújtani. A benyújtási határidő jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell a nevelési/ oktatási intézmény által kiállított óvodai jogviszony igazolást /iskolalátogatási igazolást / hallgatói jogviszony igazolást.

(4) A települési óvodakezdési/beiskolázási támogatás odaítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.”

11. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Köztemetés”

12. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.Étkeztetés”

13. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ Derekas Sándor dr. Pusztai-Csató Adrienn

jegyző polgármester”

14. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. július 6-án lép hatályba, és 2021. július 7-én hatályát veszti.

(2) A 2–14. § és az 1. melléklet 2020. október 30-án lép hatályba.

1. melléklet

10. melléklet a 3/2015.(II.27) önkormányzati rendelethez

Benyújtandó:

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal

3418 Szentistván, Széchenyi utca 10.

K É R E L E M

óvodakezdési támogatás megállapításához

1. Az igénylő adatai:

Kérelmező neve: _______________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________

Születési helye, ideje:___________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: /TAJ szám/: _______ - _________ -________

2. Állampolgársága: magyar / *bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező,

*hontalan, *menekültként vagy* oltalmazottként elismert ( a megfelelő rész aláhúzandó)

A * jelöltek esetében a státuszt elismerő határozat száma: _____________ / 20____

3. Családi állapota:

egyedülálló (hajadon, nőtlen)

házastársával/ (élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

házastársától külön élő (amennyiben lakcímük különböző!

elvált,

özvegy

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Lakóhely:__________________ ( település) _______________________ (utca )____ (sz.)

Tartózkodási helye: ________________________ (település) __________________( utca)

_______ (hsz.) ( A lakcímnyilvántartásba bejelentett, lakcímkártyán szereplő lakóhelyet,

tartózkodási helyet kell feltüntetni.)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( A meg-felelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

5. A kérelmező családi körülménye:

5.1.1. □ egyedül élő,

5.1.2. □ nem egyedül élő.

5.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

5.1.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A

B

C

D

E

Közeli hozzátartozó
neve


Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

1


2


3


4


5


(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévétnek betöltését megelőzően is fennállt ( a továbbiakban fogyatékos gyermek),

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;)

6. A települési beiskolázási támogatást az alábbi gyermekre/gyermekekre tekintettel kérem:

Gyermek neve:

Oktatási intézmény megnevezése:

7. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

s.sz

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem


7.

Összes jövedelem


Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) ___________ Ft/hó.

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

A kérelemhez csatolandó:

- Az óvoda által kiállított igazolást

- Jövedelemigazolás

8. Egyéb nyilatkozatok:

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Szentistván, 20____ év __________________________ hó ___ nap

_____________________________________

kérelmező aláírása