Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 06 - 2021. 07. 07

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 7.§ ae) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.ae) települési óvodakezdési / beiskolázási támogatás,

2. § [1] Az „R” 14/A § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat évi egy alkalommal a nevelési év / tanév kezdetét megelőzően települési óvodakezdési / beiskolázási támogatást nyújt a szentistváni lakóhellyel rendelkező óvodás, általános iskolás, a középiskolás, valamint a felsőfokú oktatás nappali tagozatos, nevelési évet / tanévet kezdő tanulója részére feltéve, hogy a gyermek / tanuló / hallgató családjában az főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át.

3. § [2] Az „R” 14/A § (2) bekezdése az alábbi d. ponttal egészül ki.

d. óvodás gyermek esetén: 10.000,-Ft

4. § [3] Az „R” 14/A. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(2) A támogatás megállapítása kérelemre történik. A kérelmet minden év augusztus 1. és szeptember 30. napja között lehet benyújtani. A benyújtási határidő jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell a nevelési / oktatási intézmény által kiállított óvodai jogviszony igazolást / iskolalátogatási igazolást / hallgatói jogviszony igazolást.

5. § [4] Az „R” 14/A. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(4) A települési óvodakezdési / beiskoláztatási támogatás odaítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

6. § [5] Az „R” az alábbi 10.számú rendelettel egészül ki.

7. § [6]

Ez a rendelet 2021. július 6-án lép hatályba, és 2021. július 7-én hatályát veszti.

Dobóné Koncz Judit Derekas Sándor

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021.június 24-én kihirdetésre került.

Derekas Sándor

jegyző

1. melléklet a 3/2015.(II.27) önkormányzati rendelethez

Benyújtandó:

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal

3418 Szentistván, Széchenyi utca 10.

K É R E L E M

óvodakezdési támogatás megállapításához

1. Az igénylő adatai:

Kérelmező neve: _______________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________

Születési helye, ideje:___________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: /TAJ szám/: _______ - _________ -________

2. Állampolgársága: magyar / *bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező,

*hontalan, *menekültként vagy* oltalmazottként elismert ( a megfelelő rész aláhúzandó)

A * jelöltek esetében a státuszt elismerő határozat száma: _____________ / 20____

3. Családi állapota:

egyedülálló (hajadon, nőtlen)

házastársával/ (élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt)

házastársától külön élő (amennyiben lakcímük különböző!)

elvált,

özvegy

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Lakóhely:__________________ ( település) _______________________ (utca )____ (sz.)

Tartózkodási helye: ________________________ (település) __________________( utca)

_______ (hsz.) ( A lakcímnyilvántartásba bejelentett, lakcímkártyán szereplő lakóhelyet,

tartózkodási helyet kell feltüntetni.)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( A meg-felelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

5. A kérelmező családi körülménye:

5.1.1. □ egyedül élő,

5.1.2. □ nem egyedül élő.

5.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

5.2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A

B

C

D

E

Közeli hozzátartozó
neve


Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

1


2.


3


4.


5.


(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozó:

  • a) a házastárs, élettárs,
  • b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
  • c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévétnek betöltését megelőzően is fennállt ( a továbbiakban fogyatékos gyermek),
  • d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;)

6. A települési beiskolázási támogatást az alábbi gyermekre/gyermekekre tekintettel kérem:

Gyermek neve:

Oktatási intézmény megnevezése:

7. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

s.sz

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem


7.

Összes jövedelem


Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) ___________ Ft/hó.

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

A kérelemhez csatolandó:

- Az óvoda által kiállított igazolást

- Jövedelemigazolás

8. Egyéb nyilatkozatok:

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Szentistván, 20____ év __________________________ hó ___ nap

_____________________________________

kérelmező aláírása


[1] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.