Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 07. 01 - 2021. 09. 29

Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kötegyán Község Önkormányzatának polgármestere - tekintettel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A költségvetési rendelet (továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed az önkormányzatra (Képviselő-testületre és Bizottságaira), valamint a Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézményére, a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatalra és a Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézményére, mint költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat címrendjében az önkormányzat és költségvetési szervei (a Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézménye, a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal és a Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye) címet alkotnak a hozzájuk kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal. Az önkormányzat címszáma 1., a költségvetési szerveinek címszáma: 2-4.

(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

 • a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül
  • aa) az önkormányzat által fenntartott költségevetési szerveinek üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerű takarékos gazdálkodás követelményeire,
  • ab) az önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, a szociális alapszolgáltatások társulás útján történő ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
  • ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel,
 • b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
  • ba) elsődlegesen a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani,
  • bb) a 2021. évben induló beruházások esetében a gazdasági programban foglaltak figyelembe kell venni,
  • bc) a felhalmozási célú feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, amely során a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselő-testülete, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága, Polgármestere, Jegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és eseti jellegű gazdasági beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzésének megszervezéséért a – Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján – a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a felelős.

2. A bevételek és kiadások főösszege, a hiány mértéke és finanszírozás módja

2. § (1) A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

Kötegyán Község Önkormányzata

a) a költségvetési bevételi főösszegét 478.095.561,- Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 478.095.561,- Ft-ban,

Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal

a) a költségvetési bevételi főösszegét 91.754.976,- Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 91.754.976,- Ft-ban,

Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézménye

a) a költségvetési bevételi főösszegét 61.105.086,- Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 61.105.086,- Ft-ban,

Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye

a) a költségvetési bevételi főösszegét 104.860.208,- Ft-ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 104.860.208,- Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzati szinten összesített működési célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti részletezését a rendelet 4. és 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A működési kiadások előirányzatokat kormányzati funkcióként, gazdálkodó szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a rendelet 7, 7/a, 7/b, 7/c, 7/d, 7/e, mellékletei tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre előirányzatát a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait a rendelet 10. melléklete, az Óvoda és Konyha Intézmény kiadási és bevételi előirányzatait a rendelet 10/a. melléklete, míg a Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a rendelet 10/b. melléklete, a Szociális Intézmény 10/c., míg az összesített kiadási és bevételi előirányzatokat a rendelet 10/d. melléklete tartalmazza.

3. Tartalék előirányzatok

4. § Az önkormányzata költségvetési rendeletében általános illetve céltartalékot nem képez.

4. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások

5. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A költségvetési szerv esetében ehhez a gazdálkodási feladatát ellátó kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetőjének ellenjegyzése szükséges. Az olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szervalapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

(4) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás a költségvetési szervnél nem biztosított, a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a Képviselő- testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, életveszélyt, súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 500 000 Ft összeghatár erejéig dönthet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester- kiadási főösszeget nem érintő- előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

5. Az önkormányzat és a költségvetési szervek gazdálkodása

6. § (1) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester, a költségvetési szervek feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetője a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat-megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a Képviselő-testületi döntés alapján lehet.

(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester,az önkormányzat költségvetési szerve feladat körébe tartozó feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetője a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat-megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a Képviselő-testületi döntés alapján lehet.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem léphetik túl.

(4) Az előirányzat az önkormányzat és a költségvetési szerve költségvetésébe beépül, ha központi támogatást, meghatározott célra átvett pénzeszközből realizált bevételi többletet év közben az Országgyűléstől, a Kormánytól, valamely költségvetési fejezettől, vagy elkülönített állami pénzalaptól kap, vagy többlettámogatásban részesül, ennek realizált összegével előirányzat módosítást hajt végre a Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésében. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb 2022. május 31-ig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(5) A költségvetési szerv előirányzat feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve a hatáskörébe tartozó előirányzat változásairól minden hónap 10-ig információt szolgáltat az önkormányzatnak és a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatalnak, hogy az előirányzat változások a nyilvántartásokon rögzítésre kerüljenek.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat változásaival a 2021. évi költségvetési rendeletét legkésőbb 2022. május 31-ig 2021. december 31-i hatállyal módosítja.

7. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Feladatmutató-változást a költségvetési szerv - a jóváhagyott előirányzatán felül- minden esetben csak a Képviselő- testület előzetes engedélyével hajthat végre.

(3) Amennyiben a feladatmutató-változás a költségvetési szerv költségvetési rendeletben megállapított bevételi és kiadási főösszegét érinti, a feladatmutató-változás engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A feladatmutató csökkenéséről a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a feladatmutató-csökkenésre jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) Költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.

8. § (1) Az önkormányzat, a költségvetési szerv pót előirányzati kérelemmel nem fordulhat a Képviselő-testület felé, amíg az adott összegre a kiemelt előirányzaton belül fedezet áll rendelkezésre.

(2) Jogszabályi változásokból, vagy önkormányzati döntésekből fakadó többletkiadás fedezetét akkor is biztosítani kell, ha az önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetése nem fedezet hiányos.

(3) Az önkormányzat, a költségvetési szervek költségvetésükben nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - gazdasági esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően a realizálódott bevétel összegével megegyező összegű bevételi előirányzat emelése mellett emelhetik kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület döntése alapján.

9. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester számára biztosítja az önálló jogi személyiségű önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítást a hivatal pénzügyi vezetőjének ellenjegyzése mellett.

(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a jogszabályban meghatározottak betartása mellett jogosult a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtását megelőzően a költségvetési szerv vezetője indokolással, pénzügyi számításokkal alátámasztott jelentést terjeszt elő a polgármesternek, aki azt a törvényességi és gazdaságossági szempontból felülvizsgálja.

10. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2020. évi maradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad maradványok elvonásra kerülnek, azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a megállapított személyi juttatásból foglalkoztatható 2021. évre engedélyezett - közfoglalkoztatott létszámot is tartalmazó - létszám előirányzatát a rendelet 7/a.; 10/a.; 10/b. és 10/c. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak és az önkormányzati költségvetési szervének az irányító által a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám-előirányzata év közben csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám-növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a Képviselő-testület, ha az intézménynél tartós bérmegtakarításból ennek fedezete nem áll rendelkezésre.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkentésről a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni, a csökkenéssel jelentkező személyi juttatás megtakarítás felhasználására irányuló igénnyel egyidejűleg.

(4) Feladatelmaradás esetén a polgármester a személyi juttatást és az ehhez kapcsolódó munkaadói járulékokat zárolja. A zárolt előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(5) Az önkormányzatnak, a költségvetési szervnek lehetősége van szakmai feladatainak ellátása érdekében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére. A dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra szerződés külső személlyel, szervezettel csak a jogszabályban meghatározott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető.

(6) A Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménylapja: 46.380,- Ft.

(7)[1] A polgármester a 2021. évben bruttó 231.900,- Ft összegű cafetéria juttatásban részesül.

12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a polgármester átruházott hatáskörben dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, ajánlattételi felhívás elkészítéséről és megküldéséről.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire (együtt beszerzéseire) vonatkozó szabályokat Kötegyán Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata tartalmazza.

(3) A beszerzésekre vonatkozó szerződéseket, megrendeléseket az önkormányzat esetében a polgármester írja alá az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzésével, költségvetési szerv esetén a költségvetési szerve vezetője az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzésével.

13. § Az önkormányzat és költségvetési szervének az éves elemi költségvetési előirányzatai részletes kimunkálását (indokolását) legkésőbb az önkormányzat költségvetésének jóváhagyását követő 10 munkanapon belül kötelesek elkészíteni.

14. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti készpénzben történő teljesítésre vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat pénzkezelési szabályzata tartalmazza, melyet a költségvetés végrehajtása során a költségvetési rendelet hatálya alá tartozók kötelesek betartani.

6. Korlátozó és egyéb intézkedések

15. § (1) Az önkormányzat központi támogatásaihoz információt az önkormányzat és annak költségvetési szerve szolgáltat, az igénybevétel alapjául szolgáló nyilvántartások vezetése is a hatáskörébe tartozik (ágazati statisztikai jelentések, analitikus nyilvántartások).

(2) A téves adatszolgáltatásból, az előírt nyilvántartások előírásoknak nem megfelelő vezetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek miatt a Képviselő-testület a költségvetési szerv kiadási előirányzatait csökkenti.

(3) A költségvetési szervtől a 2021. évben túligénylés miatt, vagy jogosulatlanul igénybe vett, illetve fel nem használt és következő évre le nem kötött állami hozzájárulás összegét december 31-i hatállyal a költségvetés módosításakor el kell vonni.

16. § Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve költségvetésük végrehajtása során - a saját bevételeik teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhatnak fizetési kötelezettséget és fizethetik ki.

17. § Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve szellemi és anyagi infrastruktúrájukat magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni, a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

18. § Az önkormányzat, a költségvetési szerve, az önkormányzatot, a költségvetési szervet, gazdasági társaságot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti. Pénzkövetelés behajtásánál a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező.

19. § A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

20. § (1) Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles azt jelenteni és adatot szolgáltatni az önkormányzat jegyzőjének.

(3) Az önkormányzati biztost – az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg.

7. Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások

21. § (1) A Képviselő-testület az e rendelet 8. mellékletében meghatározott és részletezett kiadási előirányzat mértékéig támogatja a rendelet 8. mellékletében nevesített nyilvántartásba vett társadalmi civil szervezeteket.

(2) Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb, az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatásban részesülő szervezetek - az államháztartáson belüli szervezetek kivételével a kapott pénzeszközről a támogatási szerződésben meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb tárgyévet követő február 28-ig kötelesek elszámolni.

(4) Az államháztartáson belüli szervezetek a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelesek elszámolni.

(5) Az önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

8. Európai Uniós támogatás

22. § Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve európai uniós támogatásból megvalósuló projektet, illetve annak kiadásait és bevételeit a 2021. évben a 12. melléklet szerint tervezi.

9. Végrehajtási szabályok

23. § Az önkormányzat esetében a polgármester, az önkormányzati költségvetési szerv esetében annak vezetője a felelős a költségvetés végrehajtásáért.

24. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

25. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti évenkénti bontásban a rendelet 11. melléklet tartalmazza.

26. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

27. § A költségvetés bevételeinek és kiadásainak- kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti - megbontását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

28. § Az éves gazdálkodásról a polgármester zárszámadási rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, a költségvetési évet követő négy hónapon belül.

10. Záró rendelkezések

29. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit 2021. január 1-jétől alkalmazni kell.

1. melléklet

2021. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

Megnevezés

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Működési bevétel

346 950 906

350 843 383

0

Működési kiadás

195 593 535

199 601 012

0

Önkormányzatok működési támogatása

261 873 244

261 873 244

0

Személyi juttatások

81 679 065

81 679 065

0

Műk célú kiegészítő támogatás

17 364 224

17 364 224

0

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

10 156 365

10 156 365

0

Egyéb működési támogatás ÁH-n belülről

48 556 567

51 556 567

0

Dologi kiadás

89 308 443

91 305 966

0

Közhatalmi bevételek

10 600 000

10 600 000

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 400 000

3 400 000

0

Működési bevételek

7 956 871

8 656 871

0

Egyéb műk.c.támog.ÁH.-n. belülre

2 322 634

2 322 634

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszk.

600 000

600 000

0

Előző évi elszámolásból származó kiadás

656 000

656 000

0

Műk. célú kölcsön visszatérülése

0

192 477

0

Egyéb műk.c.támog.ÁH-n.kívülre

2 759 028

2 759 028

0

0

0

0

Műk célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

500 000

500 000

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

4 812 000

6 821 954

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú bev.

0

115 000

0

Felhalmozási célú kiadás

71 580 027

71 580 027

0

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

0

0

0

Beruházások

35 983 819

35 983 819

0

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

0

0

0

Felújítások

34 996 208

34 996 208

0

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

0

115 000

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

0

0

Felhalm.c.tám.áh.n kívülről

0

0

0

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

0

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

600 000

600 000

0

Önk.saját felhalmozási tőke bevétel

0

0

0

Felhalmozási tartalék: - általános

0

0

0

Műk.bev.felhalm.célra

0

0

0

- cél

0

0

0

Költségvetési bev-ek

346 950 906

350 958 383

0

Költségvetési kiadások

267 173 562

271 181 039

0

Maradvány igénybevétele felj.célra

70 980 027

70 980 027

0

Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Maradvány igénybevétele műk.célra

56 157 151

56 157 151

0

Pénzügyi lizing kiadás

397 005

397 005

0

Maradvány igénybevétele finanszírozási célra

0

0

0

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés

10 474 930

10 474 930

0

Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

Irányitó szertől kapott tám. továbbadása

196 042 587

196 042 587

0

Finanszírozási bevételek

127 137 178

127 137 178

0

Finanszírozási kiadások

206 914 522

206 914 522

0

Nyitó

0

0

0

Záró

0

0

0

Bevételek összesen:

474 088 084

478 095 561

0

Kiadás összesen:

474 088 084

478 095 561

0

2. melléklet

I. Működési, felhalmozási célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege 2021. év

(Önkormányzati szinten)

Ft

2. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

Megnevezés

2021. évi 1. módosítás

2021.évi 2. módosítás

Önkorm. működési támogatásai

261 873 244

261 873 244

0

Személyi juttatások

81 679 065

81 679 065

0

Műk.célú kiegészítő támogatás

17 364 224

17 364 224

0

Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó

10 156 365

10 156 365

0

Egyéb műki tám.ÁH-n belülről

48 556 567

51 556 567

0

Dologi kiadások

89 308 443

91 305 966

0

Közhatalmi bevételek

10 600 000

10 600 000

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 400 000

3 400 000

0

Működési bevételek

7 956 871

8 656 871

0

Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belülre

2 322 634

2 322 634

0

Egyéb műk célú átvett pénzeszk

600 000

600 000

0

Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre

2 759 028

2 759 028

0

Tárgyi eszköz értékesítés

0

115 000

0

Beruházások

35 983 819

35 983 819

0

Maradvány igénybe vét. felj. célra

70 980 027

70 980 027

0

Felújítások

34 996 208

34 996 208

0

Maradványigénybe vét . műk. célra

56 157 151

56 157 151

0

Felhalm. célú támog.áh.n kívülre

600 000

600 000

0

Mük. célú kölcsön visszatérülése

0

192 477

0

ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése

10 474 930

10 474 930

0

0

0

0

Irányító szervttől kapott tám továbbadása

196 042 587

196 042 587

0

0

0

0

Műk. célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

500 000

500 000

0

Elvonások, befizetések

4 812 000

6 821 954

Előző évi elszámolásból származó kiadás

656 000

656 000

Pénzügyi lizing kiadás

397 005

397 005

Összesen:

474 088 084

478 095 561

0

Összesen:

474 088 084

478 095 561

0

Hiány:

0

0

0

0

0

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év

(Önkormányzati szinten) Ft

3. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2021. évi. 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

Megnevezés

2021. évi 1. módosítás

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

0

0

0

Beruházások

35 983 819

35 983 819

0

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

0

0

0

Felújítások

34 996 208

34 996 208

0

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

0

0

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

0

0

Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

0

0

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

0

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

600 000

600 000

0

Egyéb működési célú bevételek

600 000

600000

0

Befektetési célú részesedés vásárlása

0

0

0

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

70 980 027

70 980 027

0

Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

71 580 027

71 580 027

0

Összesen:

71 580 027

71 580 027

0

Hiány:

0

0

0

Többlet:

0

0

0

4. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata

Bevételek

2021. évi költségvetés (Ft.)

4. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

1.

2.

3.

4.

5.

1.

B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről

327 794 035

330 794 035

2.

B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.4)

261 873 244

261 873 244

0

2.1.

Helyi Önkormányzatok működési támogatása

126 217 261

126 217 261

0

2.2.

Köznevelési feladatok támogatása

19 247 900

19 247 900

0

2.3.

Szociális,gyermekjóléti faladatok támogatása

113 333 193

113 333 193

0

2.4.

Település kulturális feladatainak támogatása

3 074 890

3 074 890

0

3

Egyéb központi támogatás

17 364 224

17 364 224

0

4.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

4.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

5.

B.1.Támogatásértékű működési bevételek (5.1+5.4)

48 556 567

51 556 567

0

5.1.

ebből elkülönített állami pénzalaptól

43 049 767

46 049 767

0

5.2.

Közös Hivatal önkormányzataitól

0

0

0

5.3.

társadalombiztosítási alapból

5 506 800

5 506 800

0

5.4.

Sarkadkeresztúr Önkormányzattól

0

0

0

6.

B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

0

0

0

6.

B.2./1.Felhalmozási támogatások (6.1+6.2)

0

0

0

6.1.

Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

7.

B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

7.2.

- ebből társadalombiztosítási alapból átvett

0

0

0

7.3.

- ebből elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

8.

B.3. Közhatalmi bevételek

10 600 000

10 600 000

0

(8.1+ 8.9.)

8.1.

Igazgatás szolgáltatási díj

0

0

0

8.2.

Helyi adók, adó jellegű bevételek

0

0

0

8.3.

Vagyoni tipusú adók

4 400 000

4 400 000

0

8.4.

Értékesítési és forgalmi adók

6 000 000

6 000 000

0

8.5.

Egyéb helyi adók

0

0

0

8.6.

Jövedelem különbség mérséklése

0

0

0

8.7.

Átengedett központi adók

0

0

0

8.8.

Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek

0

0

0

8.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

9.

B.4. Intézményi működési bevételek

7 956 871

8 656 871

0

10.

B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

115 000

0

(9.1+9.3)

10.1.

Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése

0

115 000

0

10.2.

Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei

0

0

0

10.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

11.

B.6. Működési célú átvett pénzeszközök

600 000

792 477

0

11.1.

Műk.c. kölcsön visszatérülése

0

192 477

0

11.2.

Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről

600 000

600 000

0

11.3.

- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei

0

0

0

12.

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

12.1.

Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése

0

0

0

12.2.

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről

0

0

0

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)

346 950 906

350 958 383

0

14.

B.8. Finanszírozási bevételek

127 137 178

127 137 178

0

15.

B.8./1.Előző évek pénzmaradvány igénybevétele

127 137 178

127 137 178

0

(15.1+15.2)

15.1.

Felhalmozási célra pénzmaradvány igénybevétele

70 980 027

70 980 027

0

15.2.

Működési célra pénzmaradvány igénybevétele.

56 157 151

56 157 151

0

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

17.

B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfétel ÁH-on kívülről

0

0

0

18.

B.8./3. Betétek megszűntetése

0

0

0

19.

Korrigált nyitó pénzkészlet

0

0

0

20.

Bevételek összesen: (12+13+17+18)

474 088 084

478 095 561

0

5. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata

Kiadások

2021. évi költségvetés (Ft.)

5. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi 1. módosítás

2021 évi 2. módosítás

1.

2.

3.

1.

I.Működési kiadások

195 593 535

199 601 012

0

(2+.. +6)

2.

K.1. Személyi juttatások

81 679 065

81 679 065

0

3.

K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó

10 156 365

10 156 365

4.

K.3. Dologi kiadások

89 308 443

91 305 966

0

5.

K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

3 400 000

3 400 000

0

6.

K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.7)

11 049 662

13 059 616

0

6.1.

Elvonások és befizetések

4 812 000

6 821 954

0

6.2.

Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül

0

0

0

6.3.

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges

2 322 634

2 322 634

0

6.4.

Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül

500 000

500 000

0

6.5.

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül

2 759 028

2 759 028

0

6.6.

Előző évi elszámolásból származó kiadás

656 000

656 000

0

6.7.

- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló

0

0

0

projektek kiadásai

7.

II.Felhalmozási kiadások

71 580 027

71 580 027

0

(8+..+10)

8.

K.6. Beruházások

35 983 819

35 983 819

9.

K.7. Felújítások

34 996 208

34 996 208

0

10.

K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)

0

0

0

10.1.

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül

0

0

0

10.2.

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül

0

0

0

10.3.

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

10.4.

Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

10.5.

Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre

0

0

0

10.6.

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre

600 000

600 000

0

10.7.

Befektetési célú részesedés vásárlása

0

0

0

10.8.

Tartalékok

0

0

0

10.9.

- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló

0

0

0

projektek kiadásai

11.

III.Költségvetési kiadások összesen

267 173 562

271 181 039

0

(I.+II.)

12.

K.9. Finanszírozási kiadások

206 914 522

206 914 522

0

12.1.

Óvoda finanszírozásra továbbadott támogatás

19 247 900

19 247 900

0

12.2

Gyermekétkeztési támogatás továbbadása

17 619 363

17 619 363

12.3.

Közös Hivatal működési támogatás

84 908 593

84 908 593

0

12.4.

Szociális Intézménynek továbbadott központi támogatás

66 149 208

66 149 208

12.5.

Szociális Intézményne átadott önkormányzati támogatás

8 117 523

8 117 523

13.

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

10 474 930

10 474 930

0

14.

Pénzügyi lizing kiadás

397 005

397 005

15.

VI. Kiadások összesen:

474 088 084

478 095 561

0

(11+12+13+14)

7. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés működési kiadás (Ft.)

7. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.

Alcím szám

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

162 902 513

164 900 036

0

2.

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

0

0

0

3.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

2 940 380

2 940 380

0

4.

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

0

5.

018010

Elszámolás a központi költségvetéssel

0

2 009 954

0

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

196 042 587

196 042 587

0

7.

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

8.

041233

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

53 811 630

53 811 630

0

9.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

10.

041233

Közfoglalkoztatás keretében müködtetett húsbolt

0

0

0

11.

045120

Út, autópálya építése

0

0

0

12.

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

600 000

600 000

0

13.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

0

0

0

14.

064010

Közvilágítás

9 494 886

9 494 886

0

15.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4 793 396

4 793 396

0

16.

072111

Háziorvosi alapellátás

3 310 936

3 310 936

0

17.

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

18.

072311

Fogorvosi alapellátás

277 000

277 000

0

19.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

6 343 741

6 343 741

0

20.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

45 600

45 600

0

21.

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

540 000

540 000

0

22.

082044

Könyvtári szolgáltatások

3 868 396

3 868 396

0

23.

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 446 645

1 446 645

0

24.

083030

Egyéb kiadói tevékenység

0

0

0

25.

096010

Óvodai intézményi étkezés

0

0

0

26.

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

0

0

0

27.

104044

Biztos Kezdet

23 460 050

23 460 050

0

28.

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

0

29.

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

30.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

0

31.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

3 400 000

3 400 000

0

32.

107080

Esélyegyenlőséget célzó tevékenység

810 324

810 324

0

474 088 084

478 095 561

0

7/A. melléklet 7/A. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés személyi kiadás (Ft.)

Cím sorsz.

Alcím szám

Kormányzati funkciók

2021. évi tervezett ei.

2021. évi 1. módosítás

2021. évi

Létszám

2. módosítás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

20 676 820

20 676 820

0

5,00

2.

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

0

0

0

3.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

1 996 000

1 996 000

0

1,00

4.

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

0

5.

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás

0

0

0

6.

032060

Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

0

0

0

7.

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

8.

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

38 038 666

38 038 666

0

41,00

9.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

10.

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

11.

045120

Út, autópálya építése

0

0

0

12.

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

0

0

0

13.

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

0

14.

064010

Közvilágítás

0

0

0

15.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2 743 200

2 743 200

0

1,00

16.

072111

Háziorvosi alapellátás

2 611 200

2 611 200

0

1,00

17.

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

18.

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

0

19.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

5 042 200

5 042 200

0

1,00

20.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

0

0

0

21.

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0

0

0

22.

082044

Könyvtári szolgáltatások

2 743 200

2 743 200

0

1,00

23.

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

759 000

759 000

0

1,00

24.

083030

Egyéb kiadói tevékenység

0

0

0

25

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

0

0

0

26

104044

Biztos Kezdet

6 367 200

6 367 200

0

3,00

27

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

0

28

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

29

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

0

30

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0

0

0

31.

107080

Esélyegyenlőséget célzó tevékenység

701 579

701 579

0

1,00

Önkormányzat összesen:

81 679 065

81 679 065

0

56,00

7/B. melléklet 7/B. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (Ft.)

7/b. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.

Alcím szám

2021.évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3 268 627

3 268 627

0

2.

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

0

0

0

3.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

309 380

309 380

0

4.

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

0

5.

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás

0

0

0

6.

032060

Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

0

0

0

7.

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

8.

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

3 328 383

3 328 383

0

9.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

10.

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

11.

045120

Út, autópálya építése

0

0

0

12.

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

0

0

0

13.

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

0

14.

064010

Közvilágítás

0

0

0

15.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

425 196

425 196

0

16.

072111

Háziorvosi alapellátás

404 736

404 736

0

17.

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

18.

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

0

19.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

781 541

781 541

0

20.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

0

0

0

21.

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0

0

0

22.

082044

Könyvtári szolgáltatások

425 196

425 196

0

23.

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

117 645

117 645

0

24.

083030

Egyéb kiadói tevékenység

0

0

0

25.

096010

Óvodai intézményi étkezés

0

0

0

26.

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

0

0

0

27.

104044

Biztos Kezdet

986 916

986 916

0

28.

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

0

29.

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

30.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

0

31.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0

0

0

32.

107080

Esélyegyenlőséget célzó tevékenység

108 745

108 745

0

Önkormányzat összesen:

10 156 365

10 156 365

0

7/C. melléklet 7/C. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés dologi kiadás (Ft.)

7/c. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.

Alcím szám

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

58 715 376

60 712 899

0

2.

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

0

0

0

3.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

635 000

635 000

0

4.

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

0

5.

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás

0

0

0

6.

032060

Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

0

0

0

7.

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

8.

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

12 444 581

12 444 581

0

9.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

10.

041233

Közfoglalkoztatás keretében működtetett húsbolt

0

0

0

11.

045120

Út, autópálya építése

0

0

0

12.

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

600 000

600 000

0

13.

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

0

14.

064010

Közvilágítás

9 494 886

9 494 886

0

15.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1 625 000

1 625 000

0

16.

072111

Háziorvosi alapellátás

295 000

295 000

0

17.

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

18.

072311

Fogorvosi alapellátás

277 000

277 000

0

19.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

520 000

520 000

0

20.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

45 600

45 600

0

21.

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

540 000

540 000

0

22.

082044

Könyvtári szolgáltatások

700 000

700 000

0

23.

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

570 000

570 000

0

24.

083030

Egyéb kiadói tevékenység

0

0

0

25.

096010

Óvodai intézményi étkezés

0

0

0

26.

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

0

0

0

27.

104044

Biztos Kezdet

2 846 000

2 846 000

0

28.

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

0

29.

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

30.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

0

31.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0

0

0

32.

107080

Esélyegyenlőséget célzó tevékenység

0

0

0

Önkormányzat összesen:

89 308 443

91 305 966

0

7/D. melléklet 7/D. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (Ft.)

7/d. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.

Alcím szám

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

0

0

2.

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

0

0

0

3.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

0

4.

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

0

5.

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás

0

0

0

6.

032060

Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

0

0

0

7.

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

8.

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

9.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

10.

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

11.

045120

Út, autópálya építése

0

0

0

12.

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

0

0

0

13.

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

0

14.

064010

Közvilágítás

0

0

0

15.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0

0

0

16.

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

0

17.

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

18.

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

0

19.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

0

0

20.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

0

0

0

21.

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0

0

0

22.

082044

Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

23.

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

0

0

24.

083030

Egyéb kiadói tevékenység

0

0

0

25.

096010

Óvodai intézményi étkezés

0

0

0

26.

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

0

0

0

27.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

28.

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

0

29.

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

30.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

0

31.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

3 400 000

3 400 000

0

Önkormányzat összesen:

3 400 000

3 400 000

0

7/E. melléklet 7/E. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés működésre átadott pénzeszköz (Ft.)

7/e. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.

Alcím szám

2021.évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

0

0

2.

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

0

0

0

3.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

0

4.

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

0

5.

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás

0

0

0

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

196 042 587

196 042 587

0

7.

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

8.

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

9.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

10.

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

11.

045120

Út, autópálya építése

0

0

0

12.

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

0

0

0

13.

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

0

14.

064010

Közvilágítás

0

0

0

15.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0

0

0

16.

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

0

17.

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

18.

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

0

19.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

0

0

20.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

0

0

0

21.

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0

0

0

22.

082044

Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

23.

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

0

0

24.

083030

Egyéb kiadói tevékenység

0

0

0

25.

096010

Óvodai intézményi étkezés

0

0

0

26.

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

0

0

0

27.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

28.

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

0

29.

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

30.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

0

31.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0

0

0

Önkormányzat összesen:

196 042 587

196 042 587

0

8. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kivülre

2021. évi költségvetés (Ft.)

8. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Kistérségi Járóbeteg Centrum működési támogatása

513 480

513 480

0

Sarkad és Környéke Kistérségi Társulás kiadásainak finanszírozása

1 809 154

1 809 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

2 322 634

2 322 634

0

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kivülre

Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek

Kötegyáni Fc

500 000

500 000

0

Polgárőrség Kötegyán

500 000

500 000

0

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

500 000

500 000

0

Kötegyáni Baráti Kör

500 000

500 000

0

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

Bursa Hungarica ösztöndíj

300 000

300 000

0

Arany János tehetséggondozó program

50 000

50 000

0

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

124 008

0

Polgárvédelmi Társulás

56 000

56 000

0

Szemétszállításd 70 év felettieknek

144 000

144 000

0

Dareh működési hozájárulás

85 020

85 020

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kivülre összesen:

2 759 028

2 759 028

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

500 000

500 000

0

Elvonások és befizetések

4 812 000

6 821 954

0

Előző évi elszámolásból származó kiadás

656 000

656 000

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kivülre összesen:

11 049 662

13 059 616

0

9. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata

2021. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft.)

9. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Címnév

Sor-
szám

Feladat megnevezése

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

2021. évi módosítás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I.

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

Önkorm.

1.

Ingatlan beszerzés

0

0

0

0

Önkorm.

2.

Ingatlan beszerzésen végzett beruházás (játszótér, óvodai sportszoba,Biztos Kezdet)

22 364 314

22 364 314

0

0

3.

Informatikai eszköz beszerzés

200 000

200 000

0

0

4.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Önkormányzat, Konyha,Biztos Kezdet)

5 769 402

5 769 402

0

0

5.

Beruházási célú ÁFA

7 650 103

7 650 103

0

0

6.

0

0

0

0

7.

0

0

0

0

8.

0

0

0

0

9.

0

0

0

0

Beruházási kiadások összesen

35 983 819

35 983 819

0

0

2.

Felújítási kiadások:

1.

Önkormányzati épület

20 043 171

20 043 171

0

0

2.

Temető

2 361 570

2 361 570

0

0

3.

Konyha

4 572 346

4 572 346

0

0

4.

Konyha felújításhoz önerő

578 982

578 982

0

0

5.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

7 440 139

7 440 139

0

0

6.

0

0

0

0

7.

0

0

0

0

8.

0

0

0

0

9.

0

0

0

0

Felújítási kiadások összesen:

34 996 208

34 996 208

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

Támogatás értékű felhalmozási kiadások

0

0

0

1.

Első lakáshoz jtók támogatása

600 000

600 000

0

0

0

0

0

0

Támogatás értékű felh.kiadások összesen

600 000

600 000

0

0

4.

Államháztartáson kív.felhalm.pénzeszk.átadás

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

4.

0

0

0

0

0

0

0

0

Államh.kív.felhalm.pénzeszk.átadás összesen:

0

0

0

0

5.

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai összesen

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

71 580 027

71 580 027

0

0

II.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

1.

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

4.

0

0

0

0

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.

0

0

0

0

III.

Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.

Működési célú kiadások (forgatási c. ért. vásárlása)

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Értékpapírok vásárlásának kiadása össz.

0

0

0

0

IV.

Hitelek törlesztése

1.

Működési célú hitel törlesztés

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel törlesztése össz.

0

0

0

0

Hitelek törlesztése összesen

0

0

0

0

1.

Óvodának továbbadott támogatás

19 247 900

19 247 900

2.

Gyermekétkeztetési támogatás továbbadása

17 619 363

17 619 363

0

0

3.

Közös Hivatal működési támogatása

84 908 593

84 908 593

0

0

4.

Szociális Intézménynek továbbadott támogtás

66 149 208

66 149 208

5.

Szociális Intézménynek önkormányzati támogtás

8 117 523

8 117 523

6.

ÁH.-n belüli megelőlegezés visszafizetése

10 474 930

10 474 930

0

7.

Pénzügyi lizing kiadás

397 005

397 005

0

0

III-V.

Finanszírozási kiadások összesen

206 914 522

206 914 522

0

0

10. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata

Bevétel-Kiadás összesen

2021. évi költségvetés (Ft.)

Bevételi előirányzatok Ft-ban

10. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

Önkormányzat működési támogatásai

261 873 244

261 873 244

0

Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről

17 364 224

17 364 224

0

Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről

48 556 567

51 556 567

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről

0

0

0

Vagyoni típusú adók

4 400 000

4 400 000

0

Termékek és szolgáltatások adói

6 000 000

6 000 000

0

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

Készlet értékesítés

1 200 000

1 900 000

0

Szolgáltatások ellenértéke

977 276

977 276

0

Közvetített szolgáltatás

600 000

600 000

0

Tulajdonosi bevételek

3 720 680

3 720 680

0

Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés

1 353 915

1 353 915

0

Kamatbevételek

5 000

5 000

0

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

0

Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése

0

115 000

0

Működési célú kölcsön visszatérülése

0

192 477

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

600 000

600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

346 950 906

350 958 383

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási

70 980 027

70 980 027

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési

56 157 151

56 157 151

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

Betét megszüntetés

0

0

0

Irányító szervtől kapott támogatás működési

0

0

0

Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

127 137 178

127 137 178

0

Nyitó péneszköz

0

0

0

Bevételi előirányzatok összesen:

474 088 084

478 095 561

0

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat

2021. évi 1. módosítás

2021. évi módosítás

Személyi juttatás

81 679 065

81 679 065

0

Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó

10 156 365

10 156 365

0

Dologi kiadások

89 308 443

91 305 966

0

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 400 000

3 400 000

0

Elvonások és befizetések

4 812 000

6 821 954

0

Előző évi elszámolásból származókiadás

656 000

656 000

0

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre

2 322 634

2 322 634

0

Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre

500 000

500 000

0

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre

2 759 028

2 759 028

0

Beruházások

35 983 819

35 983 819

0

Felújítások

34 996 208

34 996 208

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre

0

0

0

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre

600 000

600 000

0

Tartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások

267 173 562

271 181 039

0

Forgatási célő értékpapír vásárlása

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

Intézményfinanszírozás kiadásai működési

196 042 587

196 042 587

0

Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

10 474 930

10 474 930

0

Pénzügyi lizing kiadás

397 005

397 005

0

Finanszírozási kiadások összesen

206 914 522

206 914 522

0

Záró pénzeszköz

0

0

0

Kiadási előirányzat összesen:

474 088 084

478 095 561

0

10/A. melléklet 10/A. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye 2021. év.

Bevételi előirányzatok Ft-ban

10/a. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

Önkormányzat működési támogatásai

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről

0

0

0

Működési célú támogatás Önkormányzattól (ÁH-on belülről)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről

0

0

0

Vagyoni típusú adók

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

16 425 908

16 425 908

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

Ellátási díjak

385 720

385 720

0

Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés

4 539 140

4 539 140

0

Kamatbevételek

0

0

0

Egyéb működési bevételek

50 000

50 000

0

Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

21 400 768

21 400 768

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési

2 837 055

2 837 055

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

Betét megszüntetés

0

0

0

Irányító szervtől kapott támogatás működési

36 867 263

36 867 263

0

Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

39 704 318

39 704 318

0

Nyitó péneszköz

0

0

0

Bevételi előirányzatok összesen:

61 105 086

61 105 086

0

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

Személyi juttatás

34 437 569

34 437 569

0

Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó

5 355 523

5 355 523

0

Dologi kiadások

21 311 994

21 311 994

0

Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

0

0

Elvonások és befizetések

0

0

0

Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Beruházások

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre

0

0

0

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások

61 105 086

61 105 086

0

Forgatási célő értékpapír vásárlása

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

Intézményfinanszírozás kiadásai működési

0

0

0

Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

Betét elhelyezés

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

Záró pénzeszköz

0

0

0

Kiadási előirányzat összesen:

61 105 086

61 105 086

0

Óvoda és Konyha intézmény létszáma:

11 fő

11 fő

10/B. melléklet 10/B. melléklet

Kötegyán Község Közös Hivatal 2021. év.

Bevételi előirányzatok Ft-ban

10/b. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

Önkormányzat működési támogatásai

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről

0

0

0

Működési célú támogatás Önkormányzatoktól (ÁH-on belülről)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről

0

0

0

Vagyoni típusú adók

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés

0

0

0

Kamatbevételek

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

0

Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési

6 846 383

6 846 383

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

Betét megszüntetés

0

0

0

Irányító szervtől kapott támogatás működési

84 908 593

84 908 593

0

Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

0

0

Nyitó péneszköz

0

0

0

Bevételi előirányzatok összesen:

91 754 976

91 754 976

0

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

Személyi juttatás

76 407 026

76 407 026

0

Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó

11 843 090

11 843 090

0

Dologi kiadások

3 504 860

3 504 860

0

Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

0

0

Elvonások és befizetések

0

0

0

Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Beruházások

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre

0

0

0

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások

91 754 976

91 754 976

0

Forgatási célő értékpapír vásárlása

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

Intézményfinanszírozás kiadásai működési

0

0

0

Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

Betét elhelyezés

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

Záró pénzeszköz

0

0

0

Kiadási előirányzat összesen:

91 754 976

91 754 976

0

Közös Hivatal létszáma:

17 fő

17 fő

10/C. melléklet 10/C. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye 2021. év.

Bevételi előirányzatok Ft-ban

10/b. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

Önkormányzat működési támogatásai

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről

0

0

0

Működési célú támogatás Önkormányzatoktól (ÁH-on belülről)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről

0

0

0

Vagyoni típusú adók

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

25 696 032

25 696 032

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés

1 047 981

1 047 981

0

Kamatbevételek

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

0

Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

26 744 013

26 744 013

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési

3 849 384

3 849 384

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

Betét megszüntetés

0

0

0

Irányító szervtől kapott támogatás működési

74 266 811

74 266 811

0

Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

78 116 205

78 116 195

0

Nyitó péneszköz

0

0

0

Bevételi előirányzatok összesen:

104 860 208

104 860 208

0

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

Személyi juttatás

67 783 656

67 783 656

0

Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó

10 541 867

10 541 867

0

Dologi kiadások

26 534 685

26 534 685

0

Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

0

0

Elvonások és befizetések

0

0

0

Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Beruházások

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre

0

0

0

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások

104 860 208

104 860 208

0

Forgatási célő értékpapír vásárlása

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

Intézményfinanszírozás kiadásai működési

0

0

0

Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

Betét elhelyezés

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

Záró pénzeszköz

0

0

0

Kiadási előirányzat összesen:

104 860 208

104 860 208

0

Szociális Intézmény létszáma:

21 fő

21 fő

10/D. melléklet 10/D. melléklet

Önkormányzat , Óvoda Intézmény, Közös Hivatal ,Szociális Inzézmény összesen 2021. év.

Bevételi előirányzatok Ft-ban

10/d. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat

2021. évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

Önkormányzat működési támogatásai

261 873 244

261 873 244

0

Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről

17 364 224

17 364 224

0

Működési célú támogatás ÁH-on belülről

48 556 567

51 556 567

0

Működési célú támogatás Önkormányzattól

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről

0

0

0

Vagyoni típusú adók

4 400 000

4 400 000

0

Termékek és szolgáltatások adói

6 000 000

6 000 000

0

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

Készlet értékesítés

1 200 000

1 900 000

0

Szolgáltatások ellenértéke

43 099 216

43 099 216

0

Közvetített szolgáltatás

600 000

600 000

0

Tulajdonosi bevételek

3 720 680

3 720 680

0

Ellátási díjak

385 720

385 720

0

Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés

6 941 036

6 941 036

0

Kamat bevétel

5 000

5 000

0

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

0

Működési célú kölcsön megtérülése

0

192 477

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

600 000

600 000

0

Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése

0

115 000

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

395 095 687

399 103 164

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási

70 980 027

70 980 027

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési

69 689 973

69 689 973

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

Betét megszüntetés

0

0

0

Irányító szervtől kapott támogatás működési

196 042 667

196 042 667

0

Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

336 712 667

336 712 667

0

Nyitó péneszköz

0

0

0

Bevételi előirányzatok összesen:

731 808 354

735 815 831

0

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat

2021 évi 1. módosítás

2021. évi 2. módosítás

Személyi juttatás

260 307 316

260 307 316

0

Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó

37 896 845

37 896 845

0

Dologi kiadások

140 659 982

142 657 505

0

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 400 000

3 400 000

0

Elvonások és befizetések

4 812 000

6 821 954

0

Előző évi elszámolásból származó kiadás

656 000

656 000

0

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre

2 322 634

2 322 634

0

Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre

500 000

500 000

0

Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre

2 759 028

2 759 028

0

Beruházások

35 983 819

35 983 819

0

Felújítások

34 996 208

34 996 208

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre

0

0

0

Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre

0

0

0

Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre

600 000

600 000

0

Tartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások

524 893 832

528 901 309

0

Forgatási célő értékpapír vásárlása

0

0

0

Pénzügyi lizing kiadás

397 005

397 005

0

Intézményfinanszírozás kiadásai működési

196 042 587

196 042 587

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

10 474 930

10 474 930

0

Finanszírozási kiadások összesen

206 914 522

206 914 522

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma

0

0

0

Záró pénzeszköz

0

0

0

Kiadási előirányzat összesen:

731 808 354

735 815 831

0

11. melléklet

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft.)

2021. évi költségvetés

11. melléklet 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség-

2020.előtti

Összesen

vállalás

kifizetés

2021.

2022.

2023.

2024.

2025. után

éve

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11

1.

Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+3+4):

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Működési kiadások összesen (6+8):

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Személyi juttatások

0

0

0

260300 000

260300 000

260300 000

0

780 900 000

7.

Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó

0

0

0

38000 000

38000 000

38000 000

0

114 000 000

8.

Közüzemi díjak

0

0

0

12000 000

12000 000

12000 000

0

36 000 000

9.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

0

0

0

3240 000

3240 000

3240 000

9 720 000

10.

Fizetendő ÁFA

0

0

0

4000 000

4000 000

4000 000

0

12 000 000

11

Gépkocsi lizing díj

0

864 024

864 024

864 024

2736 076

5 328 148

12.

Összesen (1+11):

0

0

0

318404 024

318404 024

318404 024

2736 076

957948 148

12. melléklet

2021. évi költségvetés

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)

12. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft

Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)

sorsz.

projekt azonosító

projekt címe

projekt státusza

projekt összköltsége Ft

támogatási összeg Ft

önerő Ft

támogatási intezitás

Kiadások

Bevételek (támogatások)

2021.01.01 előtti kiadás

2021. 01.01-től várható

2021.01.01 előtti bevétel

2021. 01.01-től várható

1.

TOP-3.1.1-16-BS-2017-00012

Kerékpárút

Elfogadott

245 000 000 Ft

245 000 000 Ft

0 Ft

100,00%

209 510 903

35 489 097

245 000 000

0

2.

EFOP-1.4.2-16-2017-00173

Kötegyáni Biztos Kezdet

Elfogadott

39 968 760 Ft

39 968 760 Ft

0 Ft

100,00%

7 188 997

32 809 763

15 853 609

24 115 151

3

EFOP-2.1.2-16-2019-00152

Infrastrukturális feltételek kialakítása a "kötegyáni Biztos Kezdet" gyerekházban

Elfogadott

15 000 000 Ft

15 000 000 Ft

0 Ft

100,00%

1 270 000

13 730 000

2 197 794

12 802 206

Összesen

299 968 760 Ft

299 968 760 Ft

0 Ft

217 969 900

82 028 860

263 051 403

36 917 357

13. melléklet

Kötegyán Község Önkormányzata,Óvoda, Közös Hivatal

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

13. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Induló pénzkészlet

Önkormányzatok működési támogatásai

261 873 244

21 822 770

21 822 770

21 822 770

21 822 770

21 822 770

21 822 770

21 822 770

21 822 770

21 822 770

21 822 770

21 822 774

21 822 770

Müködési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről

17 364 224

0

0

0

0

0

0

10 000 000

0

0

7 364 224

0

Működési célú támogatás ÁH-n belülről

51 556 567

4 500 000

4 000 000

11 514 132

3 504 715

3 504 715

3 504 715

3 504 715

3 504 715

3 504 715

3 504 715

3 504 715

3 504 715

Működési célú támogatás Önkormányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

10 600 000

600 000

2 000 000

3 000 000

1 200 000

0

0

0

500 000

3 000 000

1 000 000

0

0

Működési bevételek

56 801 652

3 000 000

3 300 000

4 000 000

5 000 000

6 500 000

5 000 000

4 100 000

5 000 000

6 000 000

6 200 000

5 000 000

3 001 652

Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök

600 000

300 000

0

0

0

150 000

0

0

0

150 000

0

0

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

115 000

0

115 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Műk. c. kölcs.visszat.áh.n kívülről

192 477

0

0

0

192 477

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele felj.célra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele felhalm..célra

70 980 027

0

0

0

25 000 000

0

0

30 000 000

0

10 000 000

5 980 027

0

0

Maradvány igénybevétel működési célra

69 689 973

17 000 000

20 000 000

20 000 000

12 689 973

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

196 042 667

16 336 987

16 336 880

16 336 880

16 336 880

16 336 880

16 336 880

16 336 880

16 336 880

16 336 880

16 336 880

16 336 880

16 336 880

Önkormányzat összesen:

735 815 831

63 559 757

67 574 650

76 673 782

85 746 815

48 164 365

46 814 365

85 764 365

47 164 365

60 664 365

54 994 392

54 028 593

44 666 017

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

260307 316

20000 000

20000 000

22000 000

22000 000

22000 000

22000 000

22000 000

22000 000

22000 000

22000 000

22307 316

22000 000

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

37896 845

2950 000

2950 000

3196 845

3200 000

3200 000

3200 000

3200 000

3200 000

3200 000

3200 000

3200 000

3200 000

Dologi kiadás

142657 505

11000 000

5200 000

11300 000

12300 000

11300 000

11300 000

12300 000

13500 000

16897 523

12500 000

12559 982

12500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3400 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000

200 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

2322 634

0

0

0

1100 000

0

0

0

0

0

1222 634

0

0

Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre

500 000

0

300 000

0

0

0

100 000

0

0

0

100 000

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

2759 028

0

0

0

1 300 000

0

0

0

0

1 459 028

0

0

Elvonások, befizetések

6821 954

1 203 000

1 203 000

1 901 954

699 500

699 500

1 115 000

0

0

0

Beruházások

35983 819

0

0

0

25000 000

0

0

0

10000 000

983 819

0

Felújítások

34996 208

0

0

0

0

0

20000 000

0

10000 000

0

4996 208

0

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

0

,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

600 000

0

0

0

0

300 000

0

0

0

0

0

300 000

0

Előző évi elszámolásból származó kiadás

656 000

656 000

0

0

0

0

Pénzügyi lizing kiadás

397 005

33 084

33 084

33 083

33 084

33 083

33 084

33 083

33 084

33 084

33 084

33 084

33 084

Intézményfinanszírozás

196042 587

16336 882

16336 882

16336 882

16336 883

16336 882