Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 07. 07

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörömben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

 • 1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
 • 2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra,
 • 3. az önkormányzati intézményekre,
 • 4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,
 • 5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint az Egri Főegyházmegye és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,
 • 6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Televízió Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
 • 7. továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 13. melléklet szerint állapítja meg.

II. FEJEZET

1. Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § (1)[1] A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 12.466.201.284 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 7.086.388.091 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 9.844.915.394 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2021. évi költségvetés hiánya 2.712.107.595 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2021. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 84.397.129 Ft, a korábbi években felvett fejlesztési hitel 2021. évi tőketörlesztése kapcsán pedig 81.083.592 Ft finanszírozási kiadás terhel.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 2.714.817.316 Ft maradvány igénybevételével, valamint 63.071.000 Ft névértékű Prémium Magyar Államkötvény, illetve 99.700.000 Ft névértékű Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítésével finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.

1. Költségvetési bevételek és kiadások

4. § (1)[2] A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

 • 1. Működési célú támogatások 2.697.577.953 Ft
 • 2. Felhalmozási célú támogatások 583.263.416 Ft
 • 3. Közhatalmi bevételek 2.813.000.000 Ft
 • 4. Működési bevételek 756.565.024 Ft
 • 5. Felhalmozási bevételek 177.141.139 Ft
 • 6. Működési célú átvett pénzeszköz 27.243.992 Ft
 • 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 31.596.568 Ft
 • 8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
 • 9. Likvid (folyószámlahitel) igénybevétel 0 Ft
 • 10. Értékpapírok bevételei 557.981.000 Ft
 • 11. Államháztartáson belüli megelőlegezés 834.128 Ft
 • 12. Maradvány igénybevétele 2.761.237.023 Ft
 • 13. Irányítószervi támogatás 2.059.761.042 Ft
 • 14. Betétek megszüntetése 0 Ft

(2)[3] A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • 1. Személyi juttatások 1.801.756.338 Ft
 • 2. Munkaadókat terhelő járulékok 283.831.584 Ft
 • 3. Dologi kiadások 2.179.969.029 Ft
 • 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56.748.000 Ft
 • 5. Egyéb működési célú kiadások 1.838.443.939 Ft
 • 6. Beruházások 2.255.749.497 Ft
 • 7. Felújítások 1.065.445.557 Ft
 • 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 133.520.926 Ft
 • 9. Tartalékok 229.450.523 Ft
 • 10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.592 Ft
 • 11. Likvid (folyószámlahitel) törlesztés 0 Ft
 • 12. Értékpapírok kiadásai 395.210.000 Ft
 • 13. Áht-n belüli megelőlegezés törlesztése 85.231.257 Ft
 • 14. Irányítószervi támogatás 2.059.761.042 Ft
 • 15. Betét elhelyezés 0 Ft

(A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 2/A. mellékletek tartalmazzák.)

(A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., 3., és a 3/A-3/D. mellékletek tartalmazzák.)

3. Költségvetési létszámkeret

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

 • 1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében
  • a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 29 fő
  • b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő
 • 2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
  • a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 132 fő
  • b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 8 fő
 • 3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
  • a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 252 fő
  • b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 12 fő
 • 4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma
  • a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 24 fő
  • b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő

4. Egyéb információk

6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 10. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

5. Mátrafüredi Részönkormányzat

7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2021. évi kiadásaihoz 3.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.

(2)[4] Mátrafüred településrész 2021. évi költségvetését 291.838.358 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 164.518.228 Ft forráshiánnyal tartalmazza. A Mátrafüredi településrész bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt kötelesek arról tájékoztatni.

(2) Az intézmény az éves költségvetését:

 • 1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 • 2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 • 3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával

köteles végrehajtani.

(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.

(4) Az intézmény, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll – köteles az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot 10 napon túl meghaladja.

(8) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv (intézmény) a következő esetekben igényelhet készpénz felvételt, vagy történhet részükre kifizetés a házipénztárból:

 • a) bérjellegű kifizetések,
 • b) készpénzelőleg,
 • c) bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
 • d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
 • e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
 • f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
 • g) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
 • h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 • i) reprezentációs kiadások,
 • j) önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
 • k) jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés,

(9) A (8) bekezdésben felsorolt esetek kivételével kizárólag az intézmény vezetőjének írásbeli engedélye alapján teljesíthető a házi pénztárból kifizetés.

7. Az intézmény gazdálkodása

9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Önkormányzat jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.

(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(6) Az intézmény köteles a hozzájuk beérkezett számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságon leadni.

10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával/számlákkal rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.

(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.

(3) Az intézmény készpénzforgalmát az Önkormányzati Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.

(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 100.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.

(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.

8. Személyi és egyéb juttatások

13. § (1) A Képviselőtestület a köztisztviselői illetményalap 2021. évi összegét 45.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:

1. igazgatói/irodavezetői/kabinetvezetői beosztásban

(főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%

igazgató-helyettesi/irodavezető-helyettesi, valamint személyzeti vezetői

és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%

(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján az Önkormányzati Közös Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható kereset-kiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő kereset-kiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2021. évben a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelet minimum értékekkel egyezően határozza meg.

(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (20a) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.

(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője jogosult döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2021. október 31-ig köteles írásban tájékoztatni.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott juttatásra 2021-ben jogosult az óvodákban dolgozó, pedagógusnak nem minősülő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is.

(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2021. október 15-ig jogosult dönteni.

(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját – az érintett választásától függően – számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a tiszteletdíj felvételére a tárgy hónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.

14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 62. § (1) b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.

(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.

(3) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus illetménypótléka, valamint a Mesevár Tagóvoda dolgozóinak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó illetménypótléka megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.

15. § (1) A Képviselő-testület a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatását, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazott béren kívüli juttatása 2021. évi mértékét bruttó 225.000 Ft/főben állapítja meg.

(2) A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a béren kívüli juttatás 2021. évi mértékét bruttó 140.000 Ft/főben állapítja meg.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott mértékig az (5) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:

a. szálláshely alszámlára utalt 195.652 Ft támogatás,

b. vendéglátás alszámlára utalt 195.652 Ft támogatás

c. szabadidő alszámlára utalt 135.000 Ft támogatás

(7) A (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott a (3) bekezdésben meghatározott mértékig az (5) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:

a. szálláshely alszámlára utalt 121.739 Ft támogatás,

b. vendéglátás alszámlára utalt 121.739 Ft támogatás

c. szabadidő alszámlára utalt 121.739 Ft támogatás

(8) Közös szabályok az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:

A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.

Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria- vagy a béren kívüli juttatás időarányos része illeti meg.

(9) Az intézményi kollektív szerződés csak az (1)-(8) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható. Ezen rendelkezés értelemszerűen alkalmazandó a köztisztviselőkre irányadó Közszolgálati Szabályzatra is.

16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, illetve a polgármester és alpolgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgy félév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megkapni.

9. Céljelleggel adott és egyéb támogatások

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított bizottsági hatáskörbe telepített pályázati források felosztására az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.

(2) Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított bizottsági hatáskörbe telepített pályázati forrásokra önkormányzati intézmény is nyújthat be pályázatot.

(3) A keret felosztásánál előnyben kell részesíteni azt a pályázatot, amely kapcsolódik a bizottság feladataihoz és illeszkedik az önkormányzati koncepcióban meghatározottakhoz. A bizottság ezen elvet köteles a keret felosztása kapcsán közzétett pályázati felhívásban is megjelölni.

(4) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat legkésőbb 2021. június 30-ig, de még a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni.

(5) A (4) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

 • 1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,
 • 2. a támogatás célját és összegét,
 • 3. a folyósítás ütemezését,
 • 4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,
 • 5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,
 • 6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,
 • 7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.

(6) A polgármester, az alpolgármesterek és a képviselők rendelkezésére álló keret terhére nyújtott támogatási szerződés tartalmára az (5) bekezdésben foglaltak az irányadók. Ezen keret terhére kötelezettséget vállalni 2021. november 30-ig lehet.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott támogatás, valamint a képviselők által nyújtott támogatás esetében a szerződést, az alapítvány, illetve az utánpótlás egyesület részére nyújtott támogatások kivételével a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság, a bizottságok által jóváhagyott támogatás esetében a bizottság feladatköréhez kapcsolódó igazgatóság, a polgármester, illetve az alpolgármesterek által nyújtott támogatás esetében pedig a Polgármesteri Kabinet köteles előkészíteni.

(8) A Képviselő-testület, illetve a bizottság által jóváhagyott támogatás – a konkrét időponthoz köthető rendezvény kivételével – két részletben, 2021. június 30-ig, illetve 2021. szeptember 30-ig 50-50%-os arányban kerül kifizetésre. Amennyiben a (5) bekezdés 7. pontjában meghatározott visszatartásra sor kerül, úgy arról a támogatási szerződést készítő szervezeti egység köteles a támogatott szervezetet legkésőbb 2021. augusztus 31-ig írásban értesíteni.

(9) A támogatásban részesülő szervezet, illetve magánszemély – a (11) bekezdésben foglal kivétellel – köteles a támogatásról legkésőbb 2021. január 31-ig elszámolást benyújtani. Gazdasági társaság esetében az elszámolás benyújtásának időpontja 2021. május 31. A Képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester, valamint, a képviselői keretből nyújtott támogatáshoz kapcsolódó elszámolást a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság, a bizottság által jóváhagyott támogatáshoz kapcsolódó elszámolást pedig a bizottság feladatköréhez kapcsolódó igazgatóság felé kell teljesíteni. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelem befogadásáról a támogatásról rendelkezni jogosult dönt.

(11)[5] A (9) bekezdés utolsó mondatában foglaltaktól eltérően az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság és a kiemelt sportegyesület számára nyújtott támogatás a helyi önkormányzatok átmeneti gazdálkodásának szabályaira vonatkozó államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében a tárgyévi költségvetési rendelet megalkotásáig, illetve a tárgyévi költségvetés elfogadása és az előző évi támogatásról szóló elszámolás benyújtása közötti időszakban az előző évi támogatással történő elszámolást megelőzően is folyósítható az előző évi támogatás időarányos részéig.

17/A. § [6] (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről

 • a) 1.000.000 Ft-ig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
 • b) 1.000.000 Ft-ot meghaladó összeg – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

 • a) természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
 • b) az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;
 • c) az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
 • d) az átvevő aláírását.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell

 • a) az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint
 • b) az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.

(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, vagy a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, illetve annak az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés a) – c) pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés a) pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés b) pontja esetében a polgármester köti meg.

18. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.

(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.

(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.

10. Előirányzat felhasználás és módosítás

19. § A Rendeletet évente három alkalommal, legkésőbb 2021. június 30., 2021. október 31., illetve 2022. február 28-ig kell módosítani.

20. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.

(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.

11. Nevesített hatáskörök

21. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztos kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság kezdeményezi.

22. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört pályázatonként

- bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre,

- bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra

ruházza át.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát gazdasági eseményenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.

23. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a

 • 1. a Kulturális Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 11. sorszám)
 • 2. az önkormányzat egyéb dologi előirányzaton belül a pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3 cím 23. sorszám)

felhasználási jogkörét.

(2) A Képviselő-testület a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át

 • 1. a Sportfejlesztési Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 10. sorszám)
 • 2. az Ifjúsági Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 12. sorszám)

feletti rendelkezési jogkört.

(3) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át

 • 1. lakáshoz jutók helyi támogatási keretének (3. melléklet III. fejezet 8. cím 4. sorszám)
 • 2. bérlemények felújítása (3. melléklet III. fejezet 7. cím 8. sorszám)

felhasználási jogkörét.

(4) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra, és a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át

 • 1. a Drogstratégia megvalósítása (3. melléklet III. fejezet 3. cím 23. sorszám)
 • 2. az önkormányzati egyéb dologi előirányzaton belül a Bűnmegelőzési programra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3. cím 23. sorszám)

felhasználási jogkörét.

(5) A Képviselő-testület a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra ruházza át

 • 1. a helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzatfelújítási alap és a műemléki védettségű ingatlanok támogatási keretének (3/C. melléklet)
 • 2. a Környezetvédelmi Alap (3/D. melléklet)
 • 3. az állatvédelmi feladatok (3/A. melléklet)

felhasználási jogkörét.

(6) A Képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át az önkormányzati ösztöndíj részelőirányzat felhasználási jogkörét. (3. melléklet, III. fejezet, 4. cím 3. sorszám)

24. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

 • 1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos időtartamra lekösse,
 • 2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze az elkülönített számlán kezelt forrásokból a szabad pénzeszközök felhasználását.

25. § (1) A Rendelet 3. melléklet, III. fejezet, 3. cím 9. sorszáma alatt meghatározott 3.500.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 250.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.

(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva lehet a polgármesterhez benyújtani.

(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.

(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési és/vagy műszaki ellenőri faladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.

(7) A javaslatról a polgármester a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül.

(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 17. §-ban foglaltak az irányadók.

(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.

(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2021. november 30-ig lehet.

26. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestereket, hogy a körzeti fejlesztési keretek, feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezzék.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet írásban kell a polgármesternek benyújtani, meghatározva benne az átcsoportosítani kívánt feladatot és kiadást.

(3) Az engedély csak akkor adható meg, ha az átcsoportosításra irányuló kérelem az adott képviselőcsoport, vagy képviselő rendelkezésére bocsátott felhasználható kereten belüli átcsoportosításra irányul, és nem igényel többletforrást.

27. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2021. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.

28. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2021-ben:

- az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítése.

V. FEJEZET

10. Záró rendelkezések

29. § (1) A Rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2021. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

30. § A Képviselő-testület, illetve annak bizottságai e rendeletbe foglalt hatáskörét a veszélyhelyzet időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Polgármester gyakorolja. Ezen időtartam alatt, ahol e rendelet Képviselő-testületet, vagy annak bizottságát említi, azon a polgármestert kell érteni.


[1] A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 4. § (2) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 7. § (2) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 17. § (11) bekezdése a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 17/A. §-t a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.
[7] Az 1. melléklet a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.