Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VII.6.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 07

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 12.466.201.284 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 7.086.388.091 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 9.844.915.394 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az R. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

 • 1. Működési célú támogatások 2.697.577.953 Ft
 • 2. Felhalmozási célú támogatások 583.263.416 Ft
 • 3. Közhatalmi bevételek 2.813.000.000 Ft
 • 4. Működési bevételek 756.565.024 Ft
 • 5. Felhalmozási bevételek 177.141.139 Ft
 • 6. Működési célú átvett pénzeszköz 27.243.992 Ft
 • 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 31.596.568 Ft
 • 8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
 • 9. Likvid (folyószámlahitel) igénybevétel 0 Ft
 • 10. Értékpapírok bevételei 557.981.000 Ft
 • 11. Államháztartáson belüli megelőlegezés 834.128 Ft
 • 12. Maradvány igénybevétele 2.761.237.023 Ft
 • 13. Irányítószervi támogatás 2.059.761.042 Ft
 • 14. Betétek megszüntetése 0 Ft

(A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 2/A. mellékletek tartalmazzák.)

(2) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • 1. Személyi juttatások 1.801.756.338 Ft
 • 2. Munkaadókat terhelő járulékok 283.831.584 Ft
 • 3. Dologi kiadások 2.179.969.029 Ft
 • 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56.748.000 Ft
 • 5. Egyéb működési célú kiadások 1.838.443.939 Ft
 • 6. Beruházások 2.255.749.497 Ft
 • 7. Felújítások 1.065.445.557 Ft
 • 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 133.520.926 Ft
 • 9. Tartalékok 229.450.523 Ft
 • 10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.592 Ft
 • 11. Likvid (folyószámlahitel) törlesztés 0 Ft
 • 12. Értékpapírok kiadásai 395.210.000 Ft
 • 13. Áht-n belüli megelőlegezés törlesztése 85.231.257 Ft
 • 14. Irányítószervi támogatás 2.059.761.042 Ft
 • 15. Betét elhelyezés 0 Ft

(A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., 3., és a 3/A-3/D. mellékletek tartalmazzák.)”

3. § Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Mátrafüred településrész 2021. évi költségvetését 291.838.358 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 164.518.228 Ft forráshiánnyal tartalmazza. A Mátrafüredi településrész bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

4. § Az R. 17. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A (9) bekezdés utolsó mondatában foglaltaktól eltérően az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság és a kiemelt sportegyesület számára nyújtott támogatás a helyi önkormányzatok átmeneti gazdálkodásának szabályaira vonatkozó államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében a tárgyévi költségvetési rendelet megalkotásáig, illetve a tárgyévi költségvetés elfogadása és az előző évi támogatásról szóló elszámolás benyújtása közötti időszakban az előző évi támogatással történő elszámolást megelőzően is folyósítható az előző évi támogatás időarányos részéig.

5. § Az R. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről

 • a) 1.000.000 Ft-ig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
 • b) 1.000.000 Ft-ot meghaladó összeg – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

 • a) természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
 • b) az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;
 • c) az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
 • d) az átvevő aláírását.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell

 • a) az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint
 • b) az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.

(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, vagy a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, illetve annak az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés a) – c) pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés a) pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés b) pontja esetében a polgármester köti meg.

6. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

11_2021_költségvetés_táblák - 2021. július 7