Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 24/2021. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2021. 06. 23

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 24/2021. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletrendelkezéseinek figyelembevételével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén lévő lezárt és működő köztemetőkre, azok létesítményeire, az ott végzett tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.

(2) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén található köztemetők:

 • a) belterület 3565/1 helyrajzi szám alatt fekvő Önkormányzati Köztemető
 • b) belterület 10343/1 helyrajzi szám alatt fekvő Római Katolikus Temető L út XI. parcellája alatti temető rész.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed az 1. § (2) bekezdésben megjelölt temetők látogatóira, az ott vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozókra, a temetkezési szolgáltatókra, a temetkezési szolgáltatásokat igénybe vevőkre.

(4) Jelen szakasz (2) bekezdés a) pontjában meghatározott temető tulajdonosa Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata, a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt temető parcella a Szentháromság Plébánia kizárólagos tulajdonát képezi.

2. Alapvető rendelkezések

2. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, temető vagy temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről kiürítéséről, újra használatba vételéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése határoz a város szabályozási tervének, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

(2) Hódmezővásárhely közigazgatási területén a köztemetések teljes körű lebonyolítását külön megállapodás alapján a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. végzi.

(3) A temetőkben levő hősi sírokat az önkormányzat kegyeleti parkként tartja fenn.

(4) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződések útján gondoskodik a köztemetők üzemeltetéséről és fenntartásáról.

(5) A köztemetőkben a temetkezési szolgáltatók és az eltemettetők a 3. számú mellékletben szereplő díjakat kötelesek fizetni a temetői létesítmények, továbbá a temető üzemeltetője által biztosított szolgáltatásokért.

(6) A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetők területén vállalkozásszerűen munkát végzők kötelesek a 4. számú mellékletben meghatározott temető-fenntartási hozzájárulást megfizetni.

(7) A köztemetőkön belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járműveken történő szállításával, valamint a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírba helyezéssel, visszahantolással, újra temetéssel, exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

(8) A Hódmezővásárhely belterület 3565/1 helyrajzi szám alatti köztemetőhöz tartozó ravatalozó kizárólagos tulajdonosa Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata.

(9) A Hódmezővásárhely belterület 10343/1 helyrajzi szám alatt fekvő temető tulajdonjogát és felekezeti jellegét nem érinti a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése.

(10) A köztemetőkben a temetkezési szolgáltatók a 3. számú melléklet szerinti átadás-átvételi díjat kötelesek megfizetni az üzemeltető temetkezési szolgáltatónak.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:
a) használati idő: a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama, amely hamvasztásos temetés esetén 10 évnél, egyéb esetekben 25 évnél rövidebb nem lehet;
b) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, valamint a hamvasztó üzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól; A koporsós temetésre szolgáló temetési hely (sírhely) a betemetések számától függően lehet egyes, kettes, a megváltás időpontjától függően előreváltott vagy a betemetéssel egy időben váltott temetési hely, továbbá a kialakítás módjától függően hantolt, hantolatlan, fedett vagy bekerített temetési hely, kis méretű temetési hely;
c) díszsírhely: az elhalt érdemeire tekintettel a tulajdonos önkormányzat vagy egyház által adományozott temetési hely;
d) sírbolt: a sírhelyen létesített terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint feletti építmény;
e) keretezett sírhely: a szilárd építési anyagból körülépített, de nem fedett sírhely vagy lefedett sírhely;
f) betemetés: koporsónak földbe vagy sírboltba temetése, illetve urnának sírhelybe, urnasírhelybe temetése;
g) temetési hely megváltás: a temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzése határozott időre díjfizetés ellenében;
h) temetési hely újraváltás: a megváltott temetési hely használati idejének meghosszabbítása.
i) sírhelynyitás: a temetési helynek, a sírboltnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által rátemetés, hamvasztás, máshova temetés vagy más okból engedélyezett felnyitása;
j) urnasírhely: a hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére szolgáló sírhely;
k) sírgödör: a sírhelyen a koporsó elhelyezésére szolgáló legalább 2 méter (rátemetés esetén 1,6 méter) mélyre ásott gödör, amelyet a sírhely hossztengelyével párhuzamosan úgy kell kiásni, hogy a sírhelyen betemetni szándékolt koporsók egymás mellett elhelyezhetők legyenek;
l) sírjel: a temetési hely megjelölésére szolgáló hely, kereszt, síremlék, vagy más létesítmény;
m) rátemetés: koporsóval már betemetett sírhelyre történő sírnyitási engedélyhez kötött koporsós temetés. Nem minősül rátemetésnek az urnának a koporsóval betemetett sírba helyezése vagy az urnatartónak a sírra helyezése;
n) exhumálás: a holttest-maradványok kivétele céljából történő sírnyitás;
o) újratemetés: eltemetett koporsónak, urnának exhumálás utáni eltemetése más temetési helyen;
p) hűtés: holttestnek a temetőben történő eltemetéséig tartása az erre a célra szolgáló hűtőben;
q) holttest ideiglenes tárolása: máshol eltemetésre kerülő holttest erre a célra szolgáló hűtőben tartása átmeneti ideig;
r) beszámítás: a temetési hely újraváltásakor (átalakításakor) a le nem járt használati időre eső arányos megváltási díj beszámítása a fizetendő összegbe

s) átadás-átvétel díja: a temetkezési szolgáltatók az e rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott díjakat kötelesek fizetni az üzemeltető szolgáltatónak az elhaltak és a kellékek köztemetőn belüli átadásáért.

II. FEJEZET Temetési helyek szabályozása

4. Temetési helyekre vonatkozó általános szabályok

4. § (1) A temetőt sírhely táblákra, gyermeksírhely urnasírhely, sírbolt táblákra, valamint a hamvak szétszórására alkalmas területre lehet felosztani.

(2) A sírhely táblák számozott sorokra osztottak, a sorokba rendezett sírhelyek sorszámokkal vannak ellátva, az urnafülkék számozottak.

(3) A temetkezési helyeket a temetés alatt álló táblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni. Ettől eltérni a természeti körülmények (talajösszetétel, talajvízszint) figyelembevételével lehet. A betelt sírhely táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni.

(4) A temetési helyek kijelölése, méreteinek meghatározása, a temetésre szolgáló parcellák kijelölése a temető tulajdonosának – az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott köztemető esetén – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

(5) A sírhelyek elhelyezése:

 • a) a sírhelytáblák (parcellák) között legalább 4 méter széles utat kell hagyni
 • b) a parcellákon belüli sorok közötti távolság 3 méter
 • c) a felnőtt illetve a gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága 1 méter.

5. § (1) Egy sírhelyre egy koporsós betemetés, egy rátemetés, két urna betemetése és egy urnatartó elhelyezése engedélyezhető.

(2) Kettes sírhelyre két koporsós betemetés, két rátemetés, négy urna betemetése és két urnatartó elhelyezése engedélyezhető.

(3) Többes sírhelyre annyi koporsó temethető, amennyire azt eredetileg megváltották, engedélyezhető továbbá ugyanannyi rátemetés, urna betemetése és urnatartó elhelyezése. Többes sírhelyet újraváltani az egész sírhelyre csak egységesen lehet.

(4) A sírhely bekeretezését és lefedését a tulajdonossal engedélyeztetni kell a munka megkezdése előtt legalább egy munkanappal, vázlatterv benyújtásával. Az így kialakított sírhelyet újra meg kell váltani, a le nem járt évek arányos díjának beszámításával.

(5) Urnafülke, urnasírhely, kizárólag urna elhelyezésére szolgáló temetési helyek, amelyek a temető erre kijelölt részén helyezkednek el.

6. § (1) Háromnál több urnafülkét tartalmazó létesítményt a temetőben csak a tulajdonos létesíthet. Három vagy annál kevesebb urnafülkét a temető erre a célra kijelölt helyén a tulajdonos engedélyével lehet létesíteni. A tulajdonos engedélye nem pótolja a szükséges más engedélyek beszerzését.

(2) Urnasírhelybe legfeljebb négy urna helyezhető el.

(3) Urnának sírhelyre történő temetése a használati időt nem hosszabbítja meg és a sírhely sem minősül urnasírhelynek. Egyéb esetben az urnának földbe temetésekor (urnasírhely vagy sírhely) urnasírhelyekre vagy sírhelyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni e rendeletben meghatározott eltérések figyelembevételével.

7. § (1) A temetési helyek méretei:

 • a) egyes sírhely: 160 cm x 280 cm;
 • b) kettes sírhely: 260 cm x 280 cm;
 • c) sírbolt méretét a betemethető koporsók számától függően a sírhelyekre vonatkozó méretek szerint kell megállapítani és írásban rögzíteni;
 • d) urnafülkék belső mérete: 30 cm x 30 cm, amelybe egy urna helyezhető el;
 • e) kettős méretű urnafülke: 60 cm x 30 cm, amelybe két urna helyezhető el;
 • f) föld feletti urnasírhely: 60 cm x70 cm, amelyben két urna helyezhető el.

(2) A keretezett sírhely körül 30 cm széles járdát kell létesíteni.

(3) Az egymással szemben elhelyezkedő sírhelyek sírjelei közötti távolság legalább 60 cm. A sírhelyek közötti távolság legalább 60 cm kell, hogy legyen.

(4) A sírgödör mélysége 200 cm, rátemetés esetén 160 cm, urna rátemetés esetén 50 cm.

(5) A temetők arra kijelölt részein csak azonos építészeti és kertészeti kialakítású sírhelyek létesíthetők (pl: hantolt vagy hantolatlan sírhely).

(6) Emberi szervek, szervmaradványok, csonkolt testrészek, halva született, elvetélt magzatok temetési helyét a tulajdonos jelöli ki.

5. Sírboltra vonatkozó különös szabályok

8. § (1) Sírbolt (kripta) egyes, kettes vagy többes sírhelyen létesíthető. Az egyes sírboltba két koporsó és két urna, a kettes sírboltba négy koporsó és négy urna temethető be. Többes sírhelyen létesített sírboltba betemethető annyi koporsó amennyire megváltották és ugyanannyi urna.

(2) A sírbolt építése csak a tulajdonos írásbeli engedélye alapján a temető erre a célra kijelölt részén lehetséges a temetési hely megváltását követően. A tulajdonosi engedély nem pótolja az esetleg szükséges más hatósági engedélyeket, amelyek beszerzése az építtető kötelessége.

(3) A sírbolt létesítője sem az építéssel, sem más módon nem szerezheti meg a földterület tulajdonjogát.

(4) A sírbolt létesítése előtt erre vonatkozó megállapodást kell kötni az 1. § (2) bekezdés a) pontja esetén az üzemeltetővel, az 1. § (2) bekezdés b) pontja esetén a tulajdonossal, amely megállapodásban meg kell jelölni a sírboltba temethető koporsók és urnák számát, meg kell állapítani a létesítmény használatára, karbantartására vonatkozó szabályokat, a tulajdoni kérdéseket, a használati idő megszűnése esetén követendő eljárást, és azok biztosítékait, valamint a jogviszony szempontjából bármelyik fél által fontosnak tartott kérdést.

(5) A sírbolt használati idejének kezdete a létesítés vagy az első betemetés ideje közül a korábbi. Ha már betemetett sírhelyre létesül sírbolt a használati idő kezdete a sírbolt létesítésének időpontja.

(6) A sírbolt használati idejének lejártát megelőző 25 éven belül a sírboltba koporsós temetést végezni, illetve 10 éven belül urnát elhelyezni csak akkor lehet, ha azzal egyidejűleg a sírbolt használati idejét meghosszabbítják (újraváltás). A sírbolt újraváltására a sírhely újraváltására vonatkozó szabályokat is lehet alkalmazni.

(7) A temető látványt rontó, közízlést és a kegyeleti jogok gyakorlását sértő sírbolt létesítésére engedély nem adható. Az elhanyagol, romos sírbolt újraváltása nem engedélyezhető.

(8) A sírbolt használati idejének lejártakor a rendelkezési jog jogosultja a sírboltot lebonthatja és anyagát elviheti, a holttest maradványok elhelyezéséről köteles gondoskodni.

(9) Amennyiben a rendelkezési jog jogosultja jelen § (8) bekezdés rendelkezéseinek nem tesz eleget a sírbolt használati idejének lejártát követő egy éven belül, akkor a sírbolt létesítő kártalanítása ellenében a temető tulajdonosának tulajdonába kerül, azzal szabadon rendelkezhet, és egyidejűleg gondoskodik a holttest maradványok erre a célra kijelölt közös sírba helyezéséről. A kártalanítás módjára és mértékére, valamint érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.

(10) A biztonságot veszélyeztető, vagy életveszélyes sírbolt rendelkezési jogának jogosultja köteles a veszélyhelyzetet megszüntetni az üzemeltető felhívására, a felhívásban megjelölt időpontig. Amennyiben az üzemeltető által – a sérelmes állapot megszüntetésére adott – határidő eredménytelenül telt el, az üzemeltető a szükséges munkálatokat elvégzi és annak költségét áthárítja a rendelkezési jog jogosultjára.

6. A temetési hely megváltása

9. § (1) Az egyes temetési helyekért – a díszsírhelyek kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, vagy az eltemetésre kötelezettnek az 1. § (2) a) pontja esetén az 1. számú mellékletben, az 1. § (2) b) pontja tekintetében a 2 számú mellékletben meghatározott díjat kell fizetni. A megváltási időtartamra a díj előre esedékes.

(2) A sírhelyet megváltani a temető tulajdonosától, az 1. § (2) bekezdés a) pontja esetén az üzemeltetőtől lehet, az általa kijelölt temetési helyre, amelyre vonatkozó írásbeli megállapodás kerül aláírásra. Ennek hiányában a temetési helyre rendelkezési jog nem szerezhető meg.

(3) Több koporsó (urna) befogadására váltott temetési hely csak együttesen váltható meg és csak együttesen váltható újra.

(4) Előre váltott sírhely betemetésekor, valamint több koporsó (urna) befogadására váltott temetési hely esetén minden betemetés és rátemetés alkalmával a temetési helyet újból meg kell váltani, a le nem járt évek arányos díjának beszámításával. Ezt a szabályt kell alkalmazni a sírboltba temetés esetén is a használati idő lejártát megelőző 25 éven belüli koporsós, illetve 10 éven belüli urnás temetés esetén.

(5) Urna sírhelybe temetésekor, ha a használati időből még 10 évnél több van hátra, csak az urna betemetés díját kell megfizetni. az urna betemetés díját kell megfizetni. Ha 10 évnél kevesebb idő van hátra, a temetési helyet meg kell váltani a le nem járt használati idő arányos beszámításával.

(6) A megváltott sírhely bekeretezésekor, újraváltása a sírhelyekre vonatkozó szabály szerint történik. Az érvényes díjat a le nem járt időre eső arányos díj beszámításával kell megfizetni. Megváltott sírhely utóbbi bekeretezésekor, az újraváltás szabályait kell alkalmazni a le nem járt használati időre eső díj beszámításával.

(7) A temetkezésre megváltott sírhely magánszemélyek között csere, vagy adásvétel tárgya nem lehet.

(8) A felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

7. Egyéb temetői létesítmények és használatuk

10. § (1) A köztemetőkben található ravatalozó építménye a temető tulajdonos tulajdonában áll, és használója az üzemeltető. A ravatalozó és berendezéseinek használata kötelező, a használat ellenében a rendelet 3. számú mellékeltében meghatározott díjat kell fizetni.

(2) A kerítés és az utak a temető részei, karbantartásukról, állagmegóvásukról a temető üzemeltetője gondoskodik. Ezen rendelkezéstől a temető tulajdonos és a temető üzemeltetője közös megállapodás alapján eltérhet.

(3) Sírjel a megváltott sírhelyen helyezhető el, az elhelyezésről a jogosult köteles gondoskodni.

(4) Az ásott kút használatára csak az üzemeltető jogosult. A fúrt kutat és a vezetékes vízkifolyót víznyerés céljából a kegyeleti jogot gyakorlók és a vállalkozók ellenérték megfizetése nélkül használhatják.

(5) A temetőben lévő más felépítmények a tulajdonos használatában állnak.

(6) A még meg nem váltott temetési helyek, a temetésre igénybe nem vett parcellák és egyéb területek, utak, fák, sövények a tulajdonos használatában vannak.

(7) A temető biztonságos használatát veszélyeztető sírjel, síremlék, sírbolt helyreállítása a rendelkezési jog jogosultjának kötelessége. A helyreállításra - a temető tulajdonosának értesítése alapján – az üzemeltető írásban hívja fel a rendelkezési jog jogosultját, egyidejűleg a temető hirdetőtábláján is közzéteszi a felhívás másolatát. Ha 90 napon belül a helyreállítás nem történik a veszélyhelyzetet az üzemeltető szünteti meg a rendelkezési jog jogosultjának költségére. A helyreállítás megtörténtéig a temetési helyre temetés nem történhet.

III. FEJEZET Vegyes rendelkezések

8. Temetkezésre vonatkozó szabályok

11. § (1) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező, magassága legfeljebb 50 cm lehet. A hant nélküli parcellák létesítésére a kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.

(2) A temetési hely megváltásakor készült írásbeli megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a megváltott sírhely a temető olyan részén helyezkedik el, ahol csak azonos építészeti és kertészeti kialakítású sírhelyek létesíthetők.

(3) A holttest elhamvasztásához – az (4) bekezdés esetét kivéve – a területileg illetékes tisztiorvos engedélye szükséges.

(4) A kórházban elhunyt személy, valamint a rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a boncolást végző orvos engedélyezi.

9. Temetőben végezhető munkák

12. § (1) A temetkezési hely rendelkezési jogosultja által végezhető munkák:

 • a) arra tekintettel, hogy a köztemetőben az uralkodó fasort és a sírsorok közötti árnyas ligetet a fenntartó kialakítja csak olyan fásszárú növények ültethetőek amelyek:
  • aa) törzses habitus esetén az ültetett növény kifejlett állapotában maximálisan mért összmagassága nem haladja meg a 2 métert, valamint örökzöld növények, tű- és pikkelylevelű cserjék (tuja, boróka, ciprus félék), babérmeggyek, magyalok, egyéb örökzöld cserjék, fák esetében a fenti (2 méteres) magassági paraméternek megfelelő fajok és fajták gömb, vagy lehajló koronájú változatai, illetve törpe fák,
  • ab) talajtakaró növények esetén tű és pikkelylevelű fajok, lágyszárú fajok (pl.: rózsa, borostyán, trombitafolyondár, téli meténg).
 • b) egy-és kétnyári, illetve évelő lágyszárú növények ültetése
 • c) cserepes, vágott- és művirág, koszorú lehelyezése.

(2) A temetési hely rendelkezésre jogosultja köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. A temetési helyek gondozása során körültekintően, kellő gondossággal kell eljárni, úgy, hogy ezáltal a szomszédos temetési helyet ne rongálják, illetve ne szennyezzék be.

(3) Sövények és fák ültetéséhez, valamint műtárgyak elhelyezéséhez a temető fenntartójának engedélye szükséges.

(4) A temetőben munkát végezhetnek a kegyeleti jogok gyakorlói, az üzemeltető és a temetkezési szolgáltatóknak nem minősülő más vállalkozók. A temetőbeli munkavégzés rendjét jelen rendelet, valamint az ennek alapján a temető tulajdonosával kötött szerződés állapítja meg. Az üzemeltető és más vállalkozók a kötelező szakmai előírásokat is kötelesek megtartani a temetőben végzett tevékenységük során.

(5) Más vállalkozási tevékenységet azok a vállalkozói jogosultsággal rendelkező vállalkozók végezhetnek, akik vagy amelyek a temető tulajdonosával vagy üzemeltetőjével erre szerződést kötöttek és az 4. számú mellékeltben meghatározott temető fenntartási hozzájárulást megfizették. A temetőfenntartási hozzájárulást a vállalkozásszerűen munkát végző személyeknek naponta, temetési helyenként külön-külön meg kell fizetnie. A vállalkozói tevékenységet végzőknek igazolni kell a tevékenységükre irányadó szakmai végzettséget a vonatkozó jogszabályok szerint.

(6) A temetőkben vállalkozási tevékenységet csak a kegyeleti jogok sérelme nélkül lehet végezni. Vasárnap és ünnepnapon a temetőben - a temetési hely gondozását kivéve - munkát végezni tilos.

10. A temetésre vonatkozó szabályok

13. § (1) A sírba helyezésről (urna elhelyezéséről) az üzemeltető szakszemélyzete gondoskodik.

(2) A betemetéshez írásbeli engedély szükséges, amelyet a tulajdonos plébánia hivatala ad ki az abban szereplő meghatározott sírhelyre a sírhely megváltására vonatkozó szerződés aláírása után. Jelen rendelkezést az 1. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében nem kell alkalmazni. A halott eltemetéséhez a halott-vizsgálati bizonyítvány átadása, ha pedig a halál körülményeinek kivizsgálására hatósági eljárás indult, a hatóság engedélye is szükséges. A halott-vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa az üzemeltető útján gondoskodik.

(3) A sír kiásását az eltemettető rendeli meg az üzemeltetőtől. A sír kiásását megkezdeni csak azt követően lehet, hogy a megrendelő igazolja annak megváltását és felmutatja az erre kiadott engedélyt. A sírt szabályos méretek szerint úgy kell kiásni, hogy a sírgödörbe a betemetés biztonságosan végrehajtható legyen, ne veszélyeztesse az élet- és vagyonbiztonságot vagy mások érdekeit.

(4) A sírgödör visszatemetésére az üzemeltető köteles. A visszatemetés más temetési helyek károsítása nélkül a sírhely környezetének rendezését is jelenti. Ha ez a temetéskor nem végezhető el az üzemeltető legkésőbb 3 napon belül gondoskodik annak elvégeztetéséről.

(5) A koporsó (urna, urnatartó) temetőn belüli szállításáról a temető rendjének biztonsága érdekében az üzemeltető gondoskodik. A szállítás gépkocsival, kerekes targoncával, vagy kézben történhet.

(6) A ravatalozó és felszereltségei (asztalok, állványok, dísz-világítás stb.) az üzemeltető használatában vannak, igénybevételük kötelező. Máshonnan hozott felszerelésekkel a temetőben temetni tilos. A ravatalozó és a felszerelések, kellékek stb. tisztításáról, karbantartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

14. § (1) A temetőben eltemetésre kerülő holttesteket, akkor is, ha a halott-kezelést korábban nem az üzemeltető végezte az üzemeltető helyezi el a ravatalozóba vagy későbbi temetés esetén a hűtőbe. A holttest elhelyezése a kegyeleti jogok sérelmével nem járhat.

(2) A sírnyitás munkáit elkezdeni csak a Hivatal engedélyének birtokában lehet. Az urnának betemetett sírhelybe helyezése nem minősül sírnyitásnak.

(3) Újratemetés a Hivatal engedélye után a rendelkezési jog jogosultjának megrendelése alapján történik a betemetés, illetve a rátemetés szabályainak alkalmazásával.

(4) Rátemetés csak jelen szabályzatban írt feltételek fennállta esetén, sírnyitási engedély alapján végezhető.

(5) Sírnyitást és exhumálást a sírgödör fokozatos mélyítésével úgy kell elvégezni, hogy az a sírjelben, síremlékben kárt ne okozzon. Ha a sírnyitás előreláthatólag ezeket veszélyezteti rendelkezési jog jogosultja felé ezt jelezni kell. A sírnyitást folytatni csak akkor lehet, ha arra a jogosult írásban utasítást ad a fennálló veszély ellenére. A sírnyitás során fokozott gondot kell fordítani a biztonságos munkavégzésre, a munkavédelmi szabályok betartására és a kegyeleti jogok megtartására.

(6) Az exhumálás során felszínre kerülő holttest maradványok összegyűjtését az engedélyben írottak szerint, a kegyeleti jogok megtartásával úgy kell elvégezni, hogy a temetőlátogatókat ne zavarja.

(7) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megszűnik, hacsak a rendelkezési jog jogosultja annak fenntartásáról nem nyilatkozik. A nyilatkozat csak írásban tehető meg.

15. § (1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.

16. § (1) Az 1. § (2) bekezdés a) pontjában az önkormányzat képviselő testülete, az 1. § (2) bekezdés b) pont esetén a tulajdonos egyház képviselő testületének hatáskörébe tartozik a köztemetőkben érvényes díjak megállapítása, módosítása.

(2) A díjakat a rendelet 1., 2., 3., 4. mellékletei tartalmazzák.

11. Nyilvántartások vezetése

17. § (1) A temetési helyek nyilvántartását az 1. § (2) bekezdés a) pontja esetén az üzemeltető, 1. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a tulajdonos végzi.

(2) Az üzemeltető/tulajdonos elkészítteti a temetőtérképet feltüntetve azon, hogy mely sírhelytáblák milyen temetési helyek céljára szolgálnak és gondoskodik temető-nyilvántartó könyvvel összhangban való naprakész vezetéséről.

(3) Vezeti a sírbolt könyvet és a temetési helyek nyilvántartását. A nyilvántartás elektronikus úton is vezethető, de gondoskodni kell a biztonságos megőrzéséről írott (nyomtatott) formában is, a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadni a Csongrád Megyei Levéltárnak.

(4) A sírhelyek osztályba sorolását a temető üzemeltetője/tulajdonosa végzi el.

(5) A nyilvántartó könyvbe minden temetést időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, az elhalálozás napja, fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka, a sírhely-tábla, -sor, -hely szám, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések. A nyilvántartókönyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét.

(6) Az üzemeltető külön jegyzéket vezet a köztemetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született anyjának nevét, az elhantolás (urna elhelyezés) időpontját és a föléje tűzött fejfa sorszámát.

18. § (1) A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál.

(2) A sírbolt-könyvet a 17. § (5) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt-könyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.

(3) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

12. A temetők nyitvatartása

19. § (1) Az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott temető nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

 • a) április 01-től - október 31-ig: 08.00 - 19.00 óráig.
 • b) november 01-től - március 31-ig: 08.00 - 17.00 óráig.

(2) Az 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott temető nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

 • a) május 01-től – szeptember 30-ig: 07.00 - 19.30 óráig.
 • b) október 01-től - április 30-ig: 07.00 - 17.00 óráig.

(3) Halottak napja hetében meghosszabbított nyitvatartással látogatható a temető, amelynek rendje helyben szokásos módon kerül közzétételre.

(4) A köztemetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül távozni kell.

(5) A nyitvatartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

13. Temető rendje

20. § (1) A köztemetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(2) A temető kegyeleti méltóságának megőrzésére mindenki köteles, ennek érdekében tilos a temetőben mindenféle olyan tevékenység, amely a temető kegyeleti méltóságával össze nem egyeztethető, így különösen sportolás, játék, kerékpározás, motorozás.

(3) 14 éves kor alatti gyermek csak felnőtt kíséretében, akkor is csak annak felelősségére tartózkodhat a temető területén.

(4) A köztemetők területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos.

(5) A köztemetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(6) A köztemető üzemeltetője a sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtése és tárolása céljából a köztemető területén belül kijelöli a hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéktároló helyeket, és gondoskodik a hulladék rendszeres elszállításáról.

(7) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a kijelölt tároló helyen kívül nem tárolható. A kijelölt hulladéktároló helyeken kizárólag a sírgondozás során keletkező hulladék helyezhető el. Földet, törmeléket, háztartási hulladékot, nem a köztemetőből származó hulladékot a kijelölt hulladéktárolóban elhelyezni tilos.

(8) A sírjelek, síremlékek, sírboltok építése, bontása során képződő építési hulladék és bontási törmelék a kijelölt hulladéktárolóban nem helyezhető el, azt a munkavégzés befejezését követően a munkát végző személy haladéktalanul köteles elszállítani a köztemető területéről.

(9) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. Pad és egyéb ülőalkalmatosság a temetési helyek közé az üzemeltető hozzájárulásával létesíthető.

(10) A köztemetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

(11) A kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok nem helyezhetők el.

(12) A temetőben reklámot elhelyezni tilos. A temető hirdető táblája mellett a bejáratnál díjfizetés ellenében, erre irányuló megállapodás alapján a tulajdonos engedélyezheti reklámtábla elhelyezését.

(13) A kiemelkedő jelentőségű helyi és országos történelmi személyiségek temetési helyei a tulajdonos döntése alapján védelem alatt állnak (a továbbiakban: védett sírhelyek). A védett sírhelyek a használati időtől függetlenül megváltott sírhelyeknek minősülnek, gondozásukra a tulajdonos megbízásával az üzemeltető köteles.

21. § (1) A köztemető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után lehet kivinni.

(2) A köztemetőbe gépjárművel behajtani és ott közlekedni tilos. A köztemetőbe kerékpárral és motorkerékpárral a köztemető és a látogatók nyugalmának zavarása nélkül történő behajtás engedélyezett.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre és - esetenként - a láthatóan idős és beteg személyekre nem vonatkozik.

(4) A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, amelyet központi telephelyén lát el.

(5) A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről (ékszer, nemesfémből készült protézis) és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásáig.

14. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

TEMETKEZÉSI HELY DÍJAK AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZTEMETŐKBEN

Temetkezési hely megnevezés

Temetkezési hely díjak (bruttó)

1.1. Temetkezési hely megváltásának díja
1.2. Temetkezési hely újraváltásának díja

I.osztályú temetkezési hely

egyszemélyes

30.000,- Ft/25 év

kétszemélyes

50.000,- Ft/25 év

II.osztályú temetkezési hely

egyszemélyes

22.000,- Ft/25 év

kétszemélyes

40.000,-Ft/25 év

Urnasírhely, földben lévő urnasírhely

15.000,- Ft/10 év

Kripta

egyszemélyes

72.000,-Ft/60 év

kétszemélyes

120.000,- Ft/60 év

ROTÁCIÓBAN MEGVÁLTOTT TEMETKEZÉSI HELY DÍJAK AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZTEMETŐKBEN

Temetkezési hely megnevezés

Temetkezési hely díjak (bruttó)

1.1. Temetkezési hely megváltásának díja

I.osztályú temetkezési hely

egyszemélyes

36.000,- Ft/25 év

kétszemélyes

60.000,- Ft/25 év

II.osztályú temetkezési hely

egyszemélyes

26.400,- Ft/25 év

kétszemélyes

40.000,-Ft/25 év

Urnasírhely

15.000,- Ft/10 év

Kripta

egyszemélyes

86.400,-Ft/60 év

kétszemélyes

144.000,- Ft/60 év

2. melléklet

TEMETKEZÉSI HELY DÍJAK A KATOLIKUS TEMETŐBEN

Temetkezési hely megnevezés

Temetkezési hely díja

1.1. Temetkezési hely megváltásának díja

I. osztályú sírhely

egyszemélyes

55.000,- Ft/25 év

kétszemélyes

100.000,- Ft/25 év

2,5-ös sírok

110.000,- Ft/25év

II. osztályú sírhely

egyszemélyes

37.000,- Ft/25 év

kétszemélyes

70.000,-Ft/25 év

2,5-ös sírok

85.000,- Ft/25év

III. osztályú sírhely

egyszemélyes

25.000,- Ft/25 év

kétszemélyes

50.000,- Ft/25 év

2,5-ös sírok

60.000,- Ft/25 év

Urnasírhely

föld feletti

26.000,- Ft/10 év

föld alatti

20.000,- Ft/10 év

Kripta

700 m2/év/60 évre

Úrnasírhely újraváltása

26.000,- Ft/10 év

3. melléklet

A TEMETŐI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL BZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉÉRT A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓK ÉS A TEMETTETŐK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK AZ ÖNKORMÁNYZATI TEMETŐBEN:

Számlázható szolgáltatás besorolási kategóriája

Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatás díja

4. Ravatalozás

4.2.A ravatalozás eszközeinek használati díja

12.757,- Ft+ÁFA

4.3.Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban (ravatalozó előkészítése)

18.413,- Ft+ÁFA

4.4.Ravatalozás temetőben, temetkezési emlékhelyen belül (sírnál temetés)

7.221,- Ft+ÁFA

5. Sírhelynyitás, visszahantolás

5.1.Sírásás felnőtt
Sírásás gyermek
Urnasírásás
Újratemetés

32.143,- Ft+ÁFA
12.706,- Ft+ÁFA
9.907,- Ft+ÁFA
32.143,- Ft+ÁFA

5.2.Sírhelynyitás (fedlap levétele vagy visszahelyezése)

6.860,- Ft+ÁFA

5.3.Urnasírhely fedlap le és visszahelyezése

6.860,- Ft+ÁFA

5.4.Hantolás

10.711,- Ft+ÁFA

9. Urnaelhelyezés

9.1.Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben

18.534,- Ft+ÁFA

9.2.Urna temetési helyre való elhelyezése temetkezési emlékhelyen

18.534,- Ft+ÁFA

11. Exhumálás

11.1.Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása

44.529.- Ft+ÁFA

11.2.Koporsóban eltemetett gyermek exhumálása

44.529,- Ft+ÁFA

11.3.Urna kiemelése

14.442,- Ft+ÁFA

AZ ÜZEMELTETŐ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓNAK A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJ AZ ÖNKORMÁNYZATI TEMETŐBEN

2.1.Halottkezelés (holtest és kellékek átadás-átvétele)

12.677,-Ft+ÁFA

8.3.Urnakezelés (hamvak és kellékek átadás-átvétele)

10.835,-Ft+ÁFA

4. melléklet

TEMETŐFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁSI DÍJAK Az ÖNKORMÁNYZATI TEMETŐBEN

2/1.3.Kommunális díj

Városi temetőfenntartási hozzájárulási díj

2.657,- Ft+ÁFA