Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Hatályos: 2021. 07. 07 - 2021. 09. 28

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 31/2017. (VII.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek-, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró

állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, közlekedési hatósági, örökségvédelmi, ingatlanügyi, földügyi igazgatási és erdészeti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal,

bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatala,

közlekedési, népegészségügyi és örökségvédelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,

Bükki Nemzeti Park Igazgatósága,

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Országos Vízügyi Főigazgatóság,

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság,

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság,

Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály,

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály,

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

Heves Megyei Önkormányzat,

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat,

Visonta Községi Önkormányzat,

Abasár Községi Önkormányzat,

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat,

Markaz Községi Önkormányzat,

Parád Nagyközség Önkormányzata,

Parádsasvár Községi Önkormányzat,

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat,

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata,

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata,

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

I. FEJEZET A rendelet hatálya és értelmező rendelkezései

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1) E rendelet hatálya Gyöngyös város közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gyöngyös város településképe védelméről szóló 16/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(3) E rendelet mellékletei:

(4) A szabályozási terven ábrázolt kötelező vonalas szabályozási elemek méretezés, vagy egyértelmű térképi vonalhoz való kapcsolódás hiányában digitális méréssel állapítandók meg az önkormányzatnál tárolt digitális szabályozási terven.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

 • 1. Átmenő telek: Olyan építési telek, amely legalább két utcafronttal rendelkezik, de nem minősül sarokteleknek.
 • 2. Csoportos beépítési mód: Zártsorú beépítési móddal épült sorházak, láncházak, átriumházak, amelyek közel egységes építési terv alapján, egyszerre épültek (pl. a Gólya, Csalogány, Aranysas, Fecske, Nap, Hold, Napnyugta és Gothárd utcákban) illetve épülnek, tehát a zártsorú beépítési módnak egy fajtája.
 • 3. Főépület: a telek jellemző rendeltetési egységét befogadó, a telek beépítését meghatározó épület.
 • 4. Kézműipari építmény: Olyan gazdasági célú épület, melyben a fő termelő tevékenység gépesített munkavégzés nélkül történik, elsősorban a hagyományos kézművesség termékeinek előállításával. Az épületben hagyományos kézműipari, gépesítés nélküli termelő tevékenység, kismértékű gépesítéssel folyó, környezetet nem zavaró, jellemzően kézműipari tevékenység folytatható.
 • 5. Kialakult telekméret: Amennyiben egy építési övezetben az építési telek kialakítható minimális telekmérete kialakultként van szabályozva, úgy a legkisebb kialakítható telekméret meghatározásánál a telektömbben, illetve építési övezetben megtalálható legkisebb építési telek mérete az irányadó.
 • 6. Kiegészítő építmény: Az építmények azon csoportja, amelyek az építési övezetben vagy övezetben elhelyezhető építmények használatát kiegészítik, különállóan épülnek, nem minősülnek melléképítménynek és nem önálló rendeltetési egységek.
 • 7. Közforgalmú szolgáltató: közfeladatot, illetőleg közérdekű vagy egyéb szolgáltatást, ellátást a szolgáltatás, illetve az azzal összefüggő tevékenység biztosítására szolgáló létesítménye.
 • 8. Saroktelek: Az a telek, amely nem úszótelek, és a közterülettel, vagy e rendelet hatályba lépésekor már kialakított magánúttal egynél több, egymással szöget bezáró határvonallal érintkezik.
 • 9. Zárványtelek: olyan építési övezetben fekvő kialakult telek, amely az építési telkekre külön jogszabályban előírt megközelíthetőséggel nem rendelkezik.

II. FEJEZET KÖZTERÜLETEKKEL, KÖZMŰVEKKEL, KÖRNYEZETVÉDELEMMEL ÉS Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások

3. Közterület alakításra vonatkozó előírások

3. § (1) A szabályozási terven jelölt közterületek kialakítása szükséges a hozzá csatlakozó és általa kiszolgált telkek beépíthetőségéhez.

(2) Belterületen új közúti közlekedési célú terület kiépítése során biztosítani kell

 • a) legalább az egyoldali járdát a vegyes használatú utak kivételével,
 • b) a 10,0 m-es szabályozási szélesség elérése esetén legalább egyoldali fasort, vagy zöld sávot,
 • c) a felszíni vizek árokkal, csapadékcsatornával való elvezetését, vagy helyben szikkasztását, ártalommentes elhelyezését.

(3) Azon közintézmények, közforgalmú szolgáltatók, melyek telkén belül nem lehet az előírás szerinti parkolók számát kialakítani, a szükség szerinti parkolók a telekhatártól mért legfeljebb 300 m-en belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával kialakíthatók.

(4) A közterületeket csak a legszükségesebb nagyságú burkolt felülettel lehet ellátni. A burkolatlan felületeket – ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák – fenntartható zöldfelületként kell kialakítani.

4. § Egynél több telket megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút gazdasági terület építési övezeteit kivéve csak közforgalom elől el nem zárt magánútként alakítható ki.

4. Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások

5. § (1) Az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó szabályokat a településképi rendelet határozza meg.

(2) A lakó és vegyes építési övezetekben a saroktelken oldalhatáron álló épület a közterület felé nyílás nélküli homlokzati kialakítású nem lehet.

(3) A település közigazgatási területén kialakítandó parkolók fásítandók, legalább minden 4 parkolóhelyre 1 db lombos fát kell telepíteni, vagy a meglévőt megőrizni. A fákat úgy kell elhelyezni, hogy az elhelyezésre szánt szilárd burkolttal el nem látott felületnek - a fa törzse körül min. 1,0 m szélességben - legalább 3m2 /fa méretűnek kell lennie.

(4) A megújuló energiát hasznosító berendezések tükröződő felület elkerülésével létesíthetők.

(5) 10 m-nél keskenyebb közterületek saroktelkein az útkereszteződéseknél a telek sarokpontjától számított 4-4 m-en belül a kerítéseket 80%-ban, 0,6 m feletti teljes magasságukban átláthatóan kell kialakítani, a csomópont beláthatósága az átláthatóságot akadályozó növényzet ültetésével nem korlátozható sem telken belül, sem közterületen.

5. Örökségvédelmi előírások

6. § (1) A település nyilvántartott régészeti lelőhelyeit a szabályozási terv tartalmazza.

(2) A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.

(3) A régészeti érdekű terület földmunkával érintett részén, a beruházás megkezdése előtt régészeti szempontú állapotfelmérést (terepbejárást) kell végezni.

6. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

7. § (1) A nemzetközi és országos táj- és természetvédelmi területeket (a továbbiakban: védett terület) a szabályozási terv rögzíti.

(2) Az ökológiai hálózat magterületén lévő beépítésre nem szánt területeken építményt elhelyezni csak különleges esetben (természetvédelmi fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, ismeretterjesztési cél megvalósítása érdekében, ökoturisztikai illetve a táj hagyományaival összefüggő mezőgazdasági célból) lehet.

(3) A tájképvédelmi terület övezete által érintett területeken a tájba illeszthetőség szempontjait a helyi településképi rendelet tartalmazza.

7. Környezetvédelmi előírások

8. § (1) Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi létesítmény, berendezés számára szolgáló építményt csak akkor és úgy szabad elhelyezni, hogy a zaj- és rezgésterhelés a területre, illetve létesítményre megállapított határértékeket ne haladja meg.

(2) Zaj- és rezgésvédelemi határérték túllépéssel már érintett területen az új védendő létesítményt csak műszaki védelemmel lehet megépíteni.

9. § (1) Új létesítmény kialakításánál, valamint a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél be kell tartani a telek határán mérve a kibocsátási és a környezetterhelési követelményeket és határértékeket.

(2) A zajtól védendő területeket külön jogszabályban meghatározottak szerint kell figyelembe venni.

10. § (1) Az állattartó épületek, állattartó építmények és a trágya, valamint egyéb bűzös hulladék kezeléséhez szükséges építmények, felületek a meglévő belterület határától mért 500 méter távolságon belül nem helyezhetők el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott új építmény csak úgy építhető, ha az építési telken belül, a hozzá legközelebb eső lakótelek irányában a telek teljes hosszában 10 méter széles háromszintes növényállomány kerül telepítésre.

11. § (1) Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő új építmény, létesítmény kizárólag oly módon alakítható ki, helyezhető el, hogy a védelmi övezet nem érinthet

 • a) lakóterületet, vegyes területet, üdülőterületet, sport célú és temető különleges területet, zöldterületet, közjóléti erdőterületet, továbbá
 • b) természetvédelmi szempontból értékes területet - országos védelem alatt álló természeti területet, valamint az országos ökológiai hálózat magterületét és az ökológiai folyosó területet.

(2) Az országos védett természeti területek, valamint az országos ökológiai hálózat magterületei és ökológiai folyosó területei levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag érzékeny, sérülékeny területeknek tekintendők. E területek térségében kizárólag olyan építmények, létesítmények helyezhetők el, amelyek üzemelése esetén az ökológiailag sérülékeny területekre vonatkozó határértékek teljesülnek.

12. § (1) Az összegyűjtött csapadékvíz a befogadóba csak tisztán, vagy a környezetvédelmi vagy vízjogi engedélyben előírt minőségben vezethető.

13. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetén belül az alábbi tevékenységek végzése tilos:

 • a) erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása,
 • b) veszélyes hulladék lerakó létesítése,
 • c) egyéb ipari szennyvíz szikkasztás,
 • d) hígtrágya és trágyalé leürítés.

(2) Az vízminőség-védelmi terület övezetére eső területen létesítendő építményekből a szennyvíz környezet károsítása nélküli kezeléséhez az alábbiakat kell figyelembe venni:

 • a) ha a szennyvíz közcsatorna hálózat 100 méter távolságban rendelkezésre áll, akkor a közhálózati csatlakozást ki kell építeni a keletkező szennyvíz mennyiségétől függetlenül,
 • b) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t és 100 méternél nagyobb távolságra érhető el a közcsatorna hálózat, úgy a szennyvizeket vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni és a kijelölt ürítő helyre szállíttatni,
 • c) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m3-t és 100 méternél nagyobb távolságra érhető el a közcsatorna hálózat, akkor helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható, amennyiben az alábbiak egyszerre teljesülnek:
  • ca) a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni befogadó rendelkezésre áll, mert tisztított vizet sem szabad talajba szikkasztani,
 • d) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok hozzájárulnak,
  • da) a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken,
  • db) a tisztítóberendezéssel az a tisztítási hatásfok teljesül, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz;
 • e) ha bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást a helyi szennyvíztisztító kisberendezés létesítésére, ki kell építeni a közcsatorna csatlakozást, az bármekkora távolsággal érhető el.

14. § A település közigazgatási területén szennyvizet szikkasztani ideiglenes jelleggel sem szabad. Zárt szennyvíztároló vagy egyedi szennyvíztisztító berendezés létesíthető.

15. § Bármely építési munka során a termőföld védelméről, a talaj felső, humuszos termőrétegének összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és a jogszabályban előírt újrahasznosításáról az építtető köteles gondoskodni.

16. § Külterületen nagy bűzhatással járó nagyüzemi állattartó telepek szabályozási terven rögzített védőtávolságán belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület nem helyezhető el, kivéve a telepek működésével összefüggő építményt.

17. § A kizárólagos állami tulajdonú kisvízfolyások természetben meglévő partélétől vagy depóniájának mentett oldali lábvonalától számított 6,0 m, egyéb kisvízfolyások esetében 3,0 m széles parti sávjait szabadon kell hagyni karbantartási és fenntartási munkálatok elvégzésére. Ezen területeken állandó épület, építmény, kerítés nem helyezhető el, és fás szárú növények telepítése is tilos.

18. § A parti sáv tényleges területét a vízügyi hatósággal egyeztetve szükséges megállapítani. Az így kijelölt terület nem beépíthető, le nem burkolható, az ott meglévő természetközeli ökoszisztémák (nádasok, ligetes fás társulások, gyepek) fennmaradását biztosítani kell.

19. § A nevelési, oktatási intézmény telkétől, továbbá egészségügyi intézmény, valamint élelmiszer előállítására, feldolgozására, fogyasztására, forgalmazására szolgáló épülettől 50 m-es távolságon belül állattartás céljára szolgáló épület, épületrész, építmény (pl. istálló, trágyatároló) nem létesíthető.

20. § Az alábányászott területeken építményt elhelyezni csak előzetes geotechnikai vizsgálatok eredményének figyelembevételével lehet.

8. Közművek előírásai

21. § (1) A szennyvíz törzshálózat kiépítéséig zárt rendszerű - a bűzhatás és a szivárgás megakadályozására alkalmas módon megvalósított és üzemeltetett - szennyvíztároló is elhelyezhető. Ahol a szennyvízcsatorna kiépült, ott az ingatlanokat egy éven belül kötelezően rá kell kötni.

(2) Új építés esetén az ingatlanon keletkező csapadékvizeket közvetlenül közterületre kivezetni tilos.

(3) Újonnan épített 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkoló esetében a parkoló felületén keletkező csapadékvizeket össze kell gyűjteni, és azok csak előtisztítást követően vezethetők befogadóba. Az előtisztítás során legalább mechanikai szűrést, valamint zsír- és olajfogót kell alkalmazni, amelynek rendszeres tisztításáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia.

(4) A csapadékvíz elvezetése során biztosítani szükséges a csapadékvizek megtisztítását a befogadóba történő bevezetés előtt, amennyiben a befogadó nem zárt csatorna.

(5) Szennyvízelvezető-rendszerbe csak kommunális jellegű szennyvíz vezethető, amennyiben ettől eltérő a szennyvíz minősége, úgy azt az ingatlanon belül elő kell kezelni és csak az előkezelést követően vezethető a szennyvízcsatornába. A szennyvizek előkezelése csak a kezelt szennyvíz befogadóját üzemeltető hozzájárulása után és felügyelete mellett történhet.

(6) Új építés esetén, amennyiben az ingatlan ellátható meglévő ivóvízhálózatról, úgy a technológiai vízigény biztosítása csak a vízigény maximum 20%-ig történhet fúrt kútból.

9. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

22. § (1) A város területe I. katasztrófavédelmi osztályba tartozik. A katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményeiről a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény rendelkezik e rendelet 2. függeléke szerinti tartalommal.

(2) Az elégséges védelmi szint biztosítása érdekében a településen a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatásának tervezése indokolt.

10. A telekalakítás

23. § (1) Az övezeti és építési övezeti paraméterekben előírt legkisebb kialakítható telekméretnél kisebb telkek is kialakíthatók közműépítmények elhelyezése érdekében (például szennyvízátemelő, transzformátorház, vízgépház stb.), közcélú közlekedési területek (például kerékpárút, járda stb) kialakításánál, továbbá magánút számára.

(2) Ha a kialakult építési telek mérete kisebb az építési övezeti előírás által meghatározott kialakítható legkisebb területnél, akkor a telek területe kizárólag a szabályozási terv alapján történő közterületi határrendezés végrehajtása érdekében csökkenthető.

(3) Az övezetekben és építési övezetekben a szabályozási terven meghatározott közterület szabályozás vagy kialakítás végrehajtása érdekében a szabályozás után visszamaradó telkek az övezet vagy építési övezet beépítési paraméterei előírásaitól eltérőek is lehetnek.

(4) Telek kiegészítés és telekösszevonás abban az esetben is megengedett, ha az ilyen módon kialakuló telek területe a kiegészítés vagy telekösszevonás után is alacsonyabb marad az előírt legkisebb kialakítható telekméretnél.

(5) Nyúlványos (nyeles) telek újonnan nem alakítható ki.

24. § Nem kötelező telekhatárt létrehozni az övezethatár, illetve az építési övezet határa mentén. A különböző övezet és építési övezet területén csak a saját építési előírásának megfelelő

paraméterek (beépítési mód, legnagyobb beépítettség, megengedett legnagyobb épületmagasság, kötelező zöldfelületi arány, előírt közművesítettség) érvényesíthetők. Az építési hely az építési övezetek saját területén belül értelmezendő.

25. § Telekalakítás során nem alakulhat ki – közlekedési, közműtelek kivételével – új zárványtelek.

III. FEJEZET ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

11. Általános építési szabályok

26. § Építési telken melléképítmény önállóan, főépítmény létesítése előtt csak úgy és abban az esetben építhető, ha építése, elhelyezése az építési övezetben létesíthető egyéb rendeltetési egységet tartalmazó főépítmény építési övezeti előírás szerinti elhelyezését nem akadályozza.

27. § (1) Ha a telken meglévő épületek épületmagassága nagyobb, mint az 1. mellékletben az érintett területre meghatározott megengedett legnagyobb épületmagasság, az épület felújítható, bővíthető, de a bővítmény épületmagassága nem haladhatja meg a megengedett legnagyobb értéket.

(2) Ha a telek meglévő beépítettségi mértéke nagyobb, mint az 1. mellékletben az építési övezetre meghatározott megengedett legnagyobb beépítési mérték, a telken meglévő épület felújítható, de sem a beépítettség, sem a bruttó szintterület mértéke, sem a beépítési magasság nem növelhető a tetőtér beépítését kivéve. Tetőtér beépítés esetén az épületmagasság mértéke legfeljebb 0,5 méterrel növelhető, amennyiben az 1. mellékletben meghatározott megengedett legnagyobb épületmagasság azt lehetővé teszi.

(3) Ha a telek kialakult beépítése nem felel meg az érintett területen meghatározott beépítési módnak vagy az építési helyre, elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásoknak, a meglévő épület felújítható, de bővíteni csak az előírások szerinti építési helyen belül lehet, és új rendeltetési egység nem alakítható ki.

28. § Ahol a megengedett maximális épületmagasság meg van határozva, ott annak értékét az utcai homlokzatmagasságra is teljesíteni kell, azt nem lépheti túl.

29. § (1) A terepszint alatti építmények közül földalatti parkoló, garázs és nyilvános illemhely építhető.

(2) Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül helyezhető el.

30. § A közterület felől minden 9,0 méter szélességet meghaladó önálló építési telek hátsó kertjének a gépjárművel való megközelítését biztosítani kell. Zártsorú beépítés esetén az e célra kialakított kocsiáthajtó szabad szélességének és belmagasságának legalább 3 méternek kell lennie.

31. § (1) Az előkert határa – amennyiben a szabályozási terv, az övezeti vagy építési övezeti előírások máshogy nem jelölik – a kialakult állapotnak megfelelő, mely egyben az utcavonal felőli kötelező építési vonalat is jelenti.

(2) Átmenő telek esetén csak az egyik, tetszőlegesen választott utcavonal felőli előkerti határvonal minősül kötelező építési vonalnak.

(3) Az (1) bekezdésben előírt építési vonalon új építés esetén az épülethomlokzatot az építési vonal hosszának legalább 40%-án végig kell építeni.

32. § Az utcavonalra előkert nélkül elhelyezett épületnél, amennyiben az utcára lakás helyiségei néznek, azok padlóvonala az utca járdaszintje fölött legalább 0,75 m magasságban helyezendők el.

33. § Épületrész kinyúlása a közterület fölé az eresz és az áttört korlátú erkély kivételével

 • a) 12 m-nél keskenyebb utcában nem megengedett,
 • b) 12-20 m közötti szélességű utcán legfeljebb 60 cm,
 • c) 20 m-nél szélesebb utcán legfeljebb 90 cm lehet, de homlokzati hossza nem haladhatja meg az épület homlokzati hosszának egyharmad részét.

34. § Oldalhatáron álló beépítés esetén az épületet az építési oldalt képező telekhatárra, vagy attól 0,5- 1,0 m közötti úgynevezett „csurgótávolságra” kell elhelyezni. Amennyiben az előírás szerinti oldalhatáron való épületelhelyezés a szomszédos ingatlanon meglévő épülettől megtartandó építmények közötti legkisebb telepítési távolság betartása miatt nem volna lehetséges, akkor az épületet az építési oldalhatárt jelentő telekhatártól távolabb, de legfeljebb 3,0 m távolságra is el lehet helyezni, vagy az épületet az építési oldalt jelentő telekhatáron tűzfalasan kell kialakítani.

35. § Az egyes övezetekben és építési övezetekben előírt zöldfelületi fedettségbe a fásított parkolók területe nem számítható be.

36. § Az övezetekben és építési övezetekben az előírt maximális épületmagasság – a technológiai indokoltság mértékéig – az épületrészeknél illetve a műtárgyaknál túlléphető (pl. terménytároló, keverő, siló, kémény stb.), maximum 30 méterig.

37. § (1) A természetes terep lejtési viszonyait, valamint a telekhatártól mért 0,5 m-es sávban a terep szintjét megváltoztatni nem szabad.

(2) Az épített támfal magassága legfeljebb 1,20 m lehet.

(3) Ahol a telek, építési telek lejtése – az épület telepítési helyén - eléri a 30%-ot, az építési övezetre megadott maximális épületmagasság megtartása mellett a lejtő felőli oldalon a homlokzatmagasság az övezetben megengedett maximális épületmagasság értékénél legfeljebb 20%-kal nagyobb lehet.

MÁSODIK RÉSZ Beépítésre szánt területek

IV. FEJEZET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK TAGOLÓDÁSA

12. Beépítésre szánt építési övezetek

38. § (1) A település területének beépítésre szánt területei sajátos használatuk szerint a következő építési övezetekre tagolódnak:

 • a) lakóterület, ezen belül
  • aa) nagyvárosias lakóterület (Ln-1, Ln-2, Ln-3, Ln-4, Ln-5, Ln-6, Ln-7, Ln-8, Ln/Dk-1, Ln/Dk-2, Ln/Dk-3, Ln/Dk-4, Ln/Dk-5, Ln/Dk-6),
  • ab) kisvárosias lakóterület (Lk-1, Lk-2, Lk-3, Lk-4, Lk-5, Lk-6, Lk-7, Lk-8, Lk-9, Lk-10, Lk-11, Lk-12, Lk-13, Lk-14, Lk-15, Lk-16, Lk-17, Lk-18, Lk-19, Lk-20, Lk-21, Lk-22, Lk-23, Lk-24, Lk-25, Lk-26, Lk-27, Lk-28, Lk-29, Lk-30, Lk-31, Lk-32, Lk-33, Lk-34, Lk-35, Lk-36, Lk-37, Lk-38, Lk-39, Lk-40, Lk-41, Lk-42, Lk-43, Lk-44, Lk-45, Lk-46, Lk-47, Lk-48, Lk/Dk-1, Lk/Dk-2, Lk/Dk-3, Lk/Dk-4, Lk/S-1, Lk/Vk-1, Lk/Vk-2, Lk/Vk-3, Lk/Vk-4, Lk/Vk-5, Lk/Vk-6, Lk/Vk-7, Lk/Vk-8, Lk/Vk-9, Lk/Vk-10, Lk/Vk-11, Lk/Vk-12, Lk/Vk-13, Lk/Vk-14, Lk/Vk-15, Lk/Vk-16, Lk/Vk-17, Lk/Vk-18, Lk/Vk-19, Lk/Vk-20, Lk/Vk-21, Lk/Zs-1, Lk/Zs-2, Lk/Zs-3, Lk/Zs-4, Lk/Zs-5, Lk/Zs-6, Lk/Zs-7, Lk/Zs-8, Lk/Ék-1, Lk/Ék-2, Lk/Ék-3, Lk/Ék-4),
  • ac) kertvárosias lakóterület (Lke-1, Lke-2, Lke-3, Lke-4, Lke-5, Lke-6, Lke-7, Lke-8, Lke-9, Lke-10, Lke-11, Lke-12, Lke-13, Lke-14, Lke-15, Lke-16, Lke-17, Lke-18, Lke-19, Lke-20, Lke-21, Lke-22, Lke-23, Lke-24, Lke-25, Lke-26, Lke-27, Lke-28, Lke-29, Lke/Dk-1, Lke/Dk-2, Lke/Dk-3, Lke/S-1, Lke/S-2, Lke/Ék-1, Lke/Ék-2, Lke/Ék-3, Lke/Ék-4),
  • ad) falusias lakóterület (Lf-1, Lf-2, Lf-3),
 • b) vegyes terület, ezen belül
  • ba) településközpont terület (Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4, Vt-5, Vt-6, Vt-7, Vt-8, Vt-9, Vt-10, Vt-11, Vt-12, Vt-13, Vt-14, Vt-15, Vt-16, Vt-17, Vt-18, Vt-19, Vt-20, Vt-21, Vt-22, Vt-23, Vt-24, Vt-25, Vt-26, Vt-27, Vt-28, Vt-29, Vt-30, Vt-31, Vt-32, Vt-33, Vt-34, Vt-35, Vt-36, Vt-37, Vt-38, Vt-39, Vt-40, Vt-41, Vt-42, Vt-43, Vt-44, Vt-45, Vt-46, Vt-47, Vt-48, Vt-49, Vt-50, Vt-51, Vt/Dk-1, Vt/Dk-2, Vt/Dk-3, Vt/S-1, Vt/T-1, Vt/Vk-1, Vt/Vk-2, Vt/Vk-3, Vt/Vk-4, Vt/Vk-5, Vt/Vk-6, Vt/Vk-7, Vt/Vk-8, Vt/Vk-9, Vt/Vk-10, Vt/Vk-11, Vt/Vk-12, Vt/Vk-13, Vt/Vk-14, Vt/Vk-15, Vt/Vk-16, Vt/Vk-17, Vt/Vk-18, Vt/Vk-19, Vt/Vk-20, Vt/Vk-21, Vt/Vk-22, Vt/Vk-23, Vt/Vk-24, Vt/Vk-25, Vt/Vk-26, Vt/Vk-27, Vt/Vk-28, Vt/Vk-29, Vt/Vk-30, Vt/Vk-31, Vt/Vk-32, Vt/Vk-33, Vt/Vk-34, Vt/Vk-35, Vt/Vk-36, Vt/Vk-37, Vt/Vk-38, Vt/Vk-39, Vt/Zs-1, Vt/Zs-2, Vt/Zs-3, Vt/Zs-4, Vt/Zs-5, Vt/Zs-6),
 • c) gazdasági terület, ezen belül
  • ca) kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-1, Gksz-2, Gksz-3, Gksz-4, Gksz-5, Gksz-6, Gksz-7, Gksz-8, Gksz-9, Gksz-10, Gksz-11, Gksz-12, Gksz-13, Gksz-14, Gksz-15, Gksz-16, Gksz-17, Gksz-18, Gksz-19, Gksz-20, Gksz-21, Gksz-22, Gksz-23, Gksz-24, Gksz-25, Gksz-26, Gksz-27, Gksz-28, Gksz-29, Gksz-30, Gksz-31, Gksz-32, Gksz-33, Gksz-34, Gksz-35, Gksz-36, Gksz-37),
  • cb) ipari gazdasági terület (Gip-1, Gip-2, Gip-3, Gip-4, Gip-5, Gip-6, Gip-7, Gip-8, Gip-9, Gip-10, Gip-11, Gip-12, Gip-13, Gip-14, Gip-15, Gip-16, Gip-17, Gip-18, Gip-19, Gip-20),
 • d) üdülőterület, ezen belül
  • da) üdülőházas terület (Üü-1, Üü-2, Üü-3, Üü-4, Üü-5),
  • db) hétvégiházas terület (Üh-1, Üh-2, Üh-3, Üh-4, Üh-5),
 • e) különleges terület, ezen belül
  • ea) honvédelmi terület (K-hon-1),
  • eb) garázs terület (K-g-1, K-g-2),
  • ec) idegenforgalmi terület (K-id-1, K-id-2, K-id-3),
  • ed) állatkert terület (K-ál-1),
  • ee) bevásárlóközpont terület (K-bk-1, K-bk-2),
  • ef) egészségügyi terület (K-eü-1, K-eü-2, K-eü-3, K-eü-4),
  • eg) közműterület (K-köz-1, K-köz-2, K-köz-3, K-köz-4),
  • eh) mezőgazdasági üzemi terület (K-mü-1, K-mü-2),
  • ee) oktatási terület (K-ok-1, K-ok-2, K-ok-3, K-ok-4, K-ok-5, K-ok/T-1, K-ok/T-2),
  • ej) pince terület (K-pi-1),
  • ek) sportolási célú terület (K-sp-1, K-sp-2, K-sp-3, K-sp-4, K-sp-5, K-sp-6, K-sp-7, K-sp-8, K-sp-9, K-sp/T-1, K-sp/T-2, K-sp/Vk-1),
  • el) strand terület (K-st-1),
  • em) temető terület (K-t-1).

(2) Az építési övezetek telkeinek kialakítható legkisebb területét, a beépítési módját, a beépítettség megengedett mértékét, a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét, a zöldfelület legkisebb mértékét és a közművesítettség előírt mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az építési övezetekben az építési telek beépítését megelőzően annak vízrendezéséről, a csapadékvíz elvezetés kiépítéséről előzetesen kell gondoskodni.

V. FEJEZET LAKÓTERÜLETEK

13. Lakóterületek általános építési előírásai

39. § (1) Új épület építésekor a gépjárműtároló a fő funkciót tartalmazó épületben létesülhet, az utca felől csak egy áthajtó, illetve egylakásos épületben egy garázskapu létesíthető.

(2) A terepszint alatti vagy a legalább 1,0 m-nél mélyebbre süllyesztett, földdel fedett, kertészeti eszközökkel kialakított tető a telek beépítettségébe nem számítható, de az övezeti előírások szerinti kötelező zöldfelületi fedettség biztosításánál tetőkertként figyelembe veendő.

(3) Zártsorú beépítés esetén a megengedett legnagyobb épületmagasság értékénél a szomszédos ingatlanok felé néző homlokzatmagasság sem lehet nagyobb.

(4) Lakóterületen zavaró hatású nagyforgalmú kereskedelmi-szolgáltató létesítmény (vidámpark, cirkusz) nem helyezhető el időszakos vagy átmeneti jelleggel sem.

(5) A lakóterületek építési övezeteiben kialakított építési telken lakás funkciójú rendeltetési egységenként a falusias (Lf) és kertvárosias (Lke) lakóterületeken legalább 300 m2, míg a nagyvárosias (Ln), kisvárosias (Lk) és vegyes (Vt) lakóterületeken legalább 150 m2 telekhányadot szükséges biztosítani. Ha az építési telek területe nem éri el a 300 m2-t, akkor a telken egy lakás funkciójú rendeltetési egység építhető.

(6) A lakóterületek építési övezeteiben új építés esetén a beépítéssel egyidejűleg az építési telken rendeltetési egységenként legalább 1 db fa telepítendő és fenntartandó.

(7) A lakóterületek építési övezeteiben új építés esetén az építési telken lakás funkciójú rendeltetési egységenként 1,5 db személygépjármű parkolóhelyet kell kialakítani. A számítással kapott parkolóhelyek száma felfelé kerekítendő. Amennyiben a megfelelő számú parkolóhely kialakítása az építési telken belül nem megoldható, a parkolásról szóló helyi rendeletben meghatározottak szerint a parkolóhely közterületen is biztosítható.

14. Nagyvárosias lakóterület (Ln)

40. § (1) A nagyvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es beépítési magasságot meghaladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A nagyvárosias lakóterületen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül -:

 • a) kereskedelmi, szolgáltató,
 • b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 • c) kulturális, közösségi szórakoztató,
 • d) szállás jellegű,
 • e) igazgatási, iroda és
 • f) sport, és
 • g) parkolóház

rendeltetést is tartalmazhat.

15. Kisvárosias lakóterület (Lk)

41. § (1) A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül -:

 • a) kereskedelmi, szolgáltató,
 • b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 • c) kulturális, közösségi szórakoztató,
 • d) szállás jellegű,
 • h) igazgatási, iroda,
 • i) kézműipari és
 • j) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Az építési övezetben nem helyezhető el

 • a) önálló parkoló-terület és garázs 3,5 tonna önsúlynál nehezebb járművek számára,
 • b) termelő kertészeti építmény és
 • c) üzemanyagtöltő.

(4) Az építési övezetben a melléképítmények közül nem helyezhető el

 • a) közműpótló műtárgy,
 • b) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
 • c) állat ól, állatkifutó,
 • d) trágyatároló, komposztáló,
 • e) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló és
 • f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.

(5) Az „Lk/Ék-4” jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság értékét a párkánymagasság értéke legfeljebb 1,0 méterrel lépheti túl.

16. Kertvárosias lakóterület (Lke)

42. § (1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül -:

 • a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
 • b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 • c) kulturális,
 • d) szállás jellegű és
 • e) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Az építési övezetben nem helyezhető el üzemanyagtöltő.

17. Falusias lakóterület (Lf)

43. § (1) A falusias lakóterület elsősorban lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül -:

 • a) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú,
 • b) kereskedelmi, szolgáltató,
 • c) szállás jellegű,
 • d) igazgatási, iroda,
 • e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 • f) kulturális, közösségi szórakoztató és
 • g) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Az Lf-2 építési övezetben amennyiben a telekméret eléri az építési övezetben előírt minimális telekméret kétszeresét, úgy a hátsókert mérete 0,0 méter. A hátsó telekhatárra épületet csak tűzfalasan lehet elhelyezni.

VI. FEJEZET VEGYES TERÜLETEK

18. Településközpont terület (Vt)

44. § (1) A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül -:

 • a) igazgatási, iroda,
 • b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
 • c) a lakosságot és az idegenforgalmat szolgáló intézmény, közösségi szórakoztató, kulturális, valamint kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület
 • d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 • e) parkoló, parkolóház,
 • f) kézműipari és
 • g) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) A melléképítmények közül nem helyezhető el sem építési helyen, sem elő-, oldal-, és hátsókertben:

 • a) hulladéktartály-tároló,
 • b) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
 • c) állat ól, állatkifutó,
 • d) trágyatároló, komposztáló,
 • e) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló.

(4) Utcavonalra előkert nélkül elhelyezett épületeknél, amennyiben az utcára lakás helyiségei néznek, a lakás padlóvonala az utca járdaszintje fölött 0,75-0,9 m közötti magasságban helyezendő el.

(5) A meglévő lapostetős épületekre a meglévő építménymagasság növelése nélkül abban az esetben is építhető magas tető, ha az épület meglévő magassága nagyobb, mint az övezetben megengedett érték.

(6) Zártsorú beépítési módú saroktelek esetén a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke az építési övezetben meghatározottnál 20%-kal magasabb, de a 80%-ot nem lépheti túl.

(7) A „Vt-41” jelű építési övezetben üdülőépület, idősek otthona célú szociális létesítmény és e rendeltetésekkel összhangban lévő, azokat szolgáló létesítmény helyezhető el.

(8) A „Vt-20” jelű építési övezetben az üdülőterület ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó létesítmények helyezhetők el. Lakó rendeltetést sem önállóan, sem egybeépítve nem tartalmazhatnak az építmények.

VII. FEJEZET GAZDASÁGI TERÜLETEK

19. Ipari gazdasági terület (Gip)

45. § (1) Az ipari gazdasági terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető

 • a) az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei,
 • b) termelő üzemek,
 • c) raktározás és más tároló építmények,
 • d) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek elhelyezhető építmények,

(3) Ha az építési övezeti előírás vagy a szabályozási terv másképp nem rendelkezik az előkertben portaépület, legfeljebb 20 m2 alapterülettel elhelyezhető.

(4) Az építési övezetben a különlegesen veszélyes, (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes) építmények nem helyezhetők el.

(5) Nem helyezhető el az övezetben főépület hiányában lakórendeltetés és gépjárműtárolón kívül önállóan terepszint alatti építmény.

(6) Amennyiben az építési telek legkisebb mélysége az 50,0 métert eléri, új épület elhelyezésekor

 • a) az előkert mérete 10,0 méter
 • b) a hátsókert mérete 10,0 méter,
 • c) az oldalkert mérete 10,0 méter.

(7) Az előkertben háromszintű növényállományt (gyep, 40 db cserje/150 m2, 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2) kell telepíteni, mely a zöldfelületi fedettségbe beszámítható. A növénytelepítés megszakítható a megközelítést szolgáló kapunyitás számára.

(8) Az építési övezetben elhelyezhető - a (2) bekezdésben foglaltakon kívül -:

 • a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális,
 • b) 10 000 m2 szintterületet meg nem haladó kereskedelmi és szolgáltató, valamint épületnek minősülő közlekedési

épület is.

(9) Az építési övezetben a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások elhelyezhetők a telekterület 10%-áig, de maximum 300 m2-ig. Önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(10) A technológiai vízigényt elsősorban a bányászati víztelenítésből pótolt vízmennyiségből kell biztosítani.

20. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)

46. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető - az (1) bekezdésben foglaltakon kívül -:

 • a) igazgatási, egyéb irodaépület,
 • b) logisztikai központ,
 • c) inkubátorház,
 • d) sportépítmény,
 • e) parkolóház, üzemanyagtöltő,
 • f) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális,
 • g) egyéb közösségi szórakoztató és
 • h) raktár

épület is.

(3) Az építési övezetben a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások elhelyezhetők a telekterület 10%-áig, de maximum 300 m2-ig. Önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.

(4) Amennyiben az építési telek legkisebb mélysége az 50,0 métert eléri, új épület elhelyezésekor az elő-, oldal-, és hátsókert mérete is 10,0 méter.

(5) Az előkertben háromszintű növényállományt (gyep, 40 db cserje/150 m2, 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2) kell telepíteni, mely a zöldfelületi fedettségbe beszámítható. A növénytelepítés megszakítható a megközelítést szolgáló kapunyitás számára.

(6) A technológiai vízigényt elsősorban a bányászati víztelenítésből pótolt vízmennyiségből kell biztosítani.

VIII. FEJEZET ÜDÜLŐTERÜLETEK

21. Üdülőházas terület (Üü)

47. § (1) Az építési övezetben olyan üdülőépületek, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak.

(2) Az építési övezetben nem helyezhető el lakó, közösségi szórakoztató rendeltetés sem önálló, sem más rendeltetéssel egy épületben.

(3) A kemping oldalhatárainak teljes hosszában legalább 5 m széles, kétszintes zöldsávot kell kialakítani. A zöldsáv területén egy sor nagy lombkoronát nevelő, (azonos fajú fákból álló) fasor, és 5 m széles sűrű cserjesor telepítendő. A zöldsáv megszakítható a megközelítést szolgáló kapunyitás számára.

22. Hétvégi házas terület (Üh)

48. § (1) Az építési övezetben minden 400 m2 telekterület után 1 db üdülőegység építhető, de az épületek maximum két üdülőegységet foglalhatnak magukba.

(2) Az építési övezetben nem helyezhető el lakó, közösségi szórakoztató rendeltetés sem önállóan, sem más rendeltetéssel egy épületben.

(3) Az építési övezetben elhelyezhető a terület használatával összhangban lévő rekreációs célú építmény, valamint sportolást szolgáló építmény.

IX. FEJEZET KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

23. Honvédelmi célú különleges terület (K-hon)

49. § (1) A terület a honvédség és a belbiztonság számára kizárólagosan igénybevett területeket foglalja magában.

(2) Az építési övezetben a honvédelmi feladatok ellátására szolgáló, belbiztonságot-, katasztrófaelhárítást szolgáló és a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági létesítmények és az azokat kiegészítő építmények helyezhetők el.

(3) A kiegészítő építmény építménymagassága nem haladhatja meg a 3,5 métert.

24. Garázs különleges terület (K-g)

50. § (1) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, gépkocsi tároló funkciójára szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben elhelyezhetők

 • a) garázsok,
 • b) személygépjárművek-, motorkerékpárok- és kerékpárok szervize,
 • c) a létesítmény üzemeltetését, fenntartását, védelmét szolgáló építmény.

(3) Az építési övezetben kerítés nem építhető.

(4) Az építési övezetben meglevő garázsépületek csak egy épülettömegben újíthatók fel.

(5) Az építési övezetben vízbekötés esetén a szennyvízelvezetést úgy kell megoldani, hogy legalább mechanikai szűrés, zsír- és olajfogó műtárgy is kerüljön beépítésre.

25. Idegenforgalmi különleges terület (K-id)

51. § (1) Az építési övezetben az idegenforgalomhoz kapcsolódó építmények, pihenő, sport, ismeretterjesztő, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szálláshely szolgáltató, konferencia központ létesítményei helyezhetők el.

(2) A terepszint alatti építmények közül pinceszint önállóan, épület nélkül nem építhető.

(3) Az építési övezetekben környezetet nem zavaró hatású olyan gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény is elhelyezhető, amely az idegenforgalomhoz is kapcsolódóan élelmiszer – ital (pálinka, bor), továbbá használati eszközök kézműipari, vagy legfeljebb kisüzemi szintű – készítését szolgálja.

26. Állatkert különleges terület (K-ál)

52. § (1) Az építési övezetben az állatok és növények bemutatásával, az állattartással összefüggő rendeltetés mellett vendéglátó, irodai, szociális kiszolgáló helyiségeket, továbbá a személyzet számára legfeljebb nettó 100 m2 alapterületű, 1 db lakást befogadó épületek létesítésére szolgál.

(2) A területen elhelyezhetők még az oktatás, kutatás, egészségügy építményei is maximum a telekterület 10%-ig.

27. Bevásárlóközpont különleges terület (K-bk)

53. § (1) A területen elsősorban az 5 000 m2 hasznos bruttó szintterületet meghaladó bevásárlóközpontok és nagykiterjedésű kereskedelmi célú létesítmények, vásárok, kiállítások, kongresszusi létesítmények számára kijelölt terület. A hasznos bruttó területbe a gépkocsi tároló szintterület nem tartozik bele.

(2) A szükséges parkolóterület kialakításakor előírt telepítendő fa minimum kétszer iskolázott helyben őshonos lombhullató fafajából kerüljön ki. A 12 férőhelynél nagyobb parkolók esetén a fák kedvezőbb életfeltételének biztosítása miatt legalább 1,5 méter széles zöld sáv telepítendő.

28. Egészségügyi különleges terület (K-eü)

54. § (1) Az építési övezetek a Bugát Pál Kórház és a Mátrai Állami Gyógyintézet egészségügyi célú létesítményeinek elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az építési övezetekben az ott dolgozók részére szálláshely, illetve szolgálati lakás létesíthető a telekterület maximum 10%-áig.

(3) Az építési övezetekben elhelyezhető az (1) és (2) bekezdésekben foglaltakon túl

 • a) igazgatási, iroda,
 • b) nevelési, oktatási és
 • c) szociális

rendeltetésű építmény is.

(4) Az építési övezetben amennyiben a rendeltetésszerű használatot nem zavarja,

 • a) a pihenést szolgáló, rekreációs célú építmények és
 • b) az ellátást szolgáló kereskedelmi célú építmények (pl. gyógyszertár, stb.)

is elhelyezhetők.

29. Különleges közmű terület (K-köz).

55. § (1) A település közműellátásának biztosításához szükséges, területigényes létesítmények elhelyezésére (hőközpont, trafóállomás, gázfogadó, stb.) szolgáló területek.

(2) A létesítmény körül a tevékenység és az alkalmazott technológia függvényében a szabályozási terven feltüntetett védőtávolságot kell biztosítani.

(3) Az építési övezetben elhelyezhetők a közművek területigényes építményei, azokat kiszolgáló épületek, műtárgyaik, műszaki és biztonsági berendezéseik, valamint a létesítmények üzemeltetését, fenntartását, védelmét szolgáló építmények.

(4) A „K-köz-2” jelű építési övezetben a meteorológiai állomás és az ahhoz kapcsolódó, azt kiszolgáló építmények is elhelyezhetők.

30. Mezőgazdasági üzemi különleges terület (K-mü)

56. § (1) Az építési övezetbe a mezőgazdasági üzemek tartoznak, ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezőgazdasági gépek, és szállítóeszközök javítása folyik, amelyek nagyüzemi állattartás vagy mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari tevékenység befogadására alkalmasak.

(2) Az építési övezetben elhelyezhetők:

 • a) mezőgazdasági üzemi építmények,
 • b) a mezőgazdasági termeléssel, borászattal összefüggő kereskedelmi, szolgáltató, tároló építmény,
 • c) a tevékenységhez kapcsolódó kiszolgáló rendeltetésű épületek (szociális épület, iroda, raktár, porta, stb.)
 • d) a létesítmény fenntartását, üzemeltetését, védelmét szolgáló építmény és
 • e) a létesítményben a tulajdonos, használó, személyzet számára lakás a telekterület 1%-áig, de maximum 100 m2-ig.

(3) Az építési övezetben közműpótló műtárgyak a vonatkozó jogszabályok szerint létesíthetők a teljes közművesítettség kiépítéséig.

31. Oktatási különleges terület (K-ok)

57. § (1) Az építési övezet a város oktatási célú létesítményeinek elhelyezésére szolgáló része. Ide tartoznak az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézmények, a tangazdaság, a kollégiumi falu, stb.

(2) Az építési övezetben elhelyezhetők

 • a) az oktatási célt szolgáló,
 • b) az oktatáshoz kapcsolódó létesítmények (konyha, ebédlő, könyvtár, kollégium, stb),
 • c) a sportlétesítmények, a sportoláshoz kapcsolódó,
 • d) a kutatás-fejlesztés céljára szolgáló és
 • e) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó

építmények.

32. Pince különleges terület (K-pi)

58. § (1) Az építési övezetbe a Farkasmályi pincesor területe tartozik.

(2) Szennyvizet, csapadékvizet szikkasztani tilos, gyűjtésük zárt rendszerű egyedi tárolóban történhet.

(3) Az építési övezetben kizárólag a szőlőgazdálkodással, borászattal és borturizmussal összefüggő építmények helyezhetők el.

(4) Présház kizárólag pincével együtt létesíthető.

33. Sportolási célú különleges terület (K-sp)

59. § (1) Az építési övezetben elhelyezhetők szabadtéri vagy fedett sportpályák, illetve olyan sportolási célú létesítmények, amelyek a környező lakóterületre nincsenek zavaró hatással. Elhelyezhetők továbbá a sportlétesítmények üzemeltetéséhez szükséges kiszolgáló épületek.

(2) A „K-sp-2” jelű és „K-sp-9” jelű építési övezetekben – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – idegenforgalmi, turisztikai célokat szolgáló létesítmények is elhelyezhetők, azaz a pihenést, szabadidő eltöltését, szórakozást elősegítő és azokat kiszolgáló létesítmények. (pl. fedett minigolf, tenisz, (gör)korcsolya, gördeszka, go-kart, squash pálya, stb.). A létesítmények kiszolgálásához kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egység is létesíthető.

(3) A „K-sp/Vk-1” jelű építési övezetben gyógy- és wellnessközpont és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások is elhelyezhetők.

(4) A „K-sp-3” jelű építési övezetben – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – elhelyezhetők

 • a) a szabadidő eltöltését, turizmust, testedzést szolgáló építmények (pl.: turistaház, menedékház, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató épület, erdei tornapálya, játszóhely),
 • b) kemping,
 • c) szabadidőpark,
 • d) nyomvonal jellegű sportpálya (pl. bobpálya, futópálya, stb.),
 • e) nyomvonal jellegű szállító eszköz (pl.: sífelvonó, sikló, stb)
 • f) nem zavaró hatású rendezvények, kiállítások ideiglenes építményei és
 • g) kutatás, ismeretterjesztés építményei.

(4) A „K-sp-3” jelű építési övezetben

 • a) a teljes közművesítettség kiépítéséig közműpótló berendezések alkalmazhatók,
 • b) pavilont elhelyezni nem lehet és
 • c) a szennyvíz elszikkasztása tilos.

34. Strand célú különleges terület (K-st)

60. § (1) Az építési övezet a jelentős területigényű, zöldterületbe-ágyazottan kialakítható létesítmények elsősorban: strand-, gyógyfürdő, kemping, és kiszolgáló létesítményeinek (öltöző, fogadóépület, vizesblokk, raktárak, üdülőépület, kereskedelmi- vendéglátó-, szálláshely szolgáltató épület, kemping-, sport- és pihenőépítmények) elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető még – az (1) bekezdésben foglaltakon túl –

 • a) gyógy- és wellness-,
 • b) oktatást szolgáló (pl.: tanuszoda),

rendeltetés is.

35. Temető különleges terület (K-t)

61. § (1) Az építési övezet a temetkezési célú létesítmények elhelyezésére szolgáló övezet.

(2) Az építési övezetben hagyományos vagy urnafalas temetkezés építményei kialakíthatók.

(3) Elhelyezhetők továbbá

 • a) iroda, üzemeltetési és szociális épület,
 • b) sírbolt és síremlék, dísz-szórókút,
 • c) a temetők üzemeltetéséhez szükséges épületek, valamint a temetkezést kiszolgáló vendéglátó és kereskedelmi létesítmények.

(4) Az építési övezet területén a melléképítmények közül kizárólag

 • a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
 • b) hulladéktartály-tároló,
 • c) kerti építmény,
 • d) komposztáló, és
 • e) zászlótartóoszlop

helyezhető el.

(5) A sírhelyek fölé tervezett síremlék, kripta-bejárat tömege a nem lehet nagyobb egy 3,0 méter élhosszúságú kockánál.

(6) A sírhelyeket szegélyező járófelületek (járda) szintjét a szomszédos sírhely járószintjéhez – akadálymentesen – kell igazítani.

(7) Az építési övezet ellátásához szükséges parkolóterületet közterületen is el lehet helyezni.

HARMADIK RÉSZ Beépítésre nem szánt területek

X. FEJEZET ÖVEZETEK TAGOLÓDÁSA

36. Beépítésre nem szánt területek övezetei

62. § A település területének beépítésre nem szánt területei sajátos használatuk szerint a következő övezetekre tagolódnak:

 • a) Közlekedési és közműterület, ezen belül
  • aa) Közúti közlekedési terület (Köu),
  • ab) Kötöttpályás közlekedési terület (Kök)
 • b) Zöldterület (Z)
 • c) Erdőterület, ezen belül
  • ca) Védelmi erdő (Ev),
  • cb) Gazdasági erdő (Eg),
  • cc) Közjóléti erdő (Ek)
 • d) Mezőgazdasági terület, ezen belül
  • da) Általános mezőgazdasági terület (Má),
  • db) Kertes mezőgazdasági terület (Mk)
 • e) Vízgazdálkodási terület (V)
 • f) Különleges beépítésre nem szánt területek, ezen belül
  • fa) beépítésre nem szánt közműterület (K-közb),
  • fb) sípálya terület (K-sí),
  • fc) kegyeleti park terület (K-kp),
  • fd) anyagkezelő terület (K-ak),
  • fe) megújuló energia hasznosítási terület (K-en),
  • ff) sétány terület (K-sé),
  • fg) rekreációs célú terület (K-rek).

XI. FEJEZET KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK

37. Közúti közlekedési terület

63. § (1) A közlekedés és a közmű területek közül a Köu-1, Köu-2, Köu-3, Köu-4, Köu-5, Köu-6, Köu-7, Köu-8 és Kök jelű övezetek az országos és a helyi közút, a kerékpárforgalmi létesítmények, a gépjármű várakozóhely (parkoló) - a közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével -, a járda és gyalogút, köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, a közmű és a hírközlés építményei, továbbá utcabútorok, köztárgyak helyezhetők el, valamint fasor (növényzet) elhelyezésére szolgálnak.

(2) A közlekedési területen elhelyezhetők az OTEK 26. §-ában szereplő funkciók.

(3) A közlekedési területen belül a műtárgyakat, a közműveket, a közterületi építményeket és a növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést, az utak beláthatóságát ne zavarják. A közlekedési területen belül bármilyen létesítmény elhelyezése csak a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

(4) A közforgalom elől el nem zárt magánutak műszaki kialakításánál a közforgalmú utakra érvényes előírások szerint kell eljárni.

(5) A kerékpáros pihenők és tárolók kialakítását a kijelölt nyomvonalakhoz kapcsolódóan kell kijelölni, amelyek helyszíneiről a felhasználókat megfelelő módon tájékoztatni és a nyomvonal mentén előjelezésükről gondoskodni szükséges.

(6) A gyalogos közlekedés számára, beépített területen legalább az út egyik oldalán járda építendő, ha erre nincs lehetőség a közúti forgalom lassítását forgalomcsillapító létesítményekkel kell megoldani (sebesség-csökkentő borda beépítése, illetve sáv-elhúzás).

(7) A közterületek burkolatlan felületeit, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák, zöldfelületként kell kialakítani, a forgalomtechnika és a forgalombiztonság figyelembevételével.

64. § (1) Köu-1: Országos főút területének szabályozási szélessége

 • a) a teljes közigazgatási területen: szabályozási terv szerinti érték,
 • b) védőtávolsága: külterületen az út tengelyétől számított 100-100 méter.

(2) Köu-2: Országos mellékutak területének szabályozási szélessége

 • a) a szabályozási terv szerinti érték,
 • b) az út védőtávolsága külterületen az út tengelyétől számított 50-50 méter.

(3) Köu-3: Helyi gyűjtőutak területének szabályozási szélessége a szabályozási terv szerinti érték. Új helyi gyűjtőutak szabályozási szélessége minimum 22 méter.

(4) Köu-4: Kiszolgáló utak szabályozási szélessége a szabályozási terv szerinti érték. Új kiszolgáló utak szabályozási szélessége minimum 12 méter.

(5) Köu-5: Önálló kerékpárutak területe. Szabályozási szélessége a szabályozási terv szerinti érték, illetve kialakult.

(6) Köu-6: Gyalogutak területe. Szabályozási szélessége a szabályozási terv szerinti érték, illetve kialakult. Új gyalogutak szabályozási szélessége 3 méter.

(7) Köu-7: Külterületi dűlő- és egyéb utak területének szabályozási szélessége a szabályozási terv szerinti érték, illetve kialakult.

(8) Köu-8: Jelentős parkolóterületek (magán és közhasználatú).

(9) Az utak kiépítése során (a legalább 12 méter szélességű út esetén) mindkét oldalon, egyéb esetben az egyik oldalon fasort kell telepíteni és fenntartani, kivéve ahol az a közlekedés biztonságát veszélyeztetné, illetőleg ha a növényzet kihelyezését műszaki adottságok nem teszik lehetővé. A növénytelepítésre termőhely-idegen inváziós növényfajok nem használhatók.

38. Kötöttpályás közlekedési terület

65. § (1) A kötöttpályás közlekedési terület övezete kizárólag vasúti pálya, keskeny nyomtávú vasút, valamint azok megállóinak és állomásainak, műtárgyainak, üzemi épületeinek, csapadékvíz elvezető rendszerének, továbbá iparvágányok, a közúti közlekedés pályái, parkolók, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elemek, közmű és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek és a (2) bekezdésben meghatározott funkciójú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén

 • a) a vasúti közlekedéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató (kivéve önálló szálláshely), valamint a személyzet számára szolgáló lakás építményei,
 • b) a vasút működéséhez szükséges közlekedési építmények és irodák,
 • c) a közlekedőket kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek és
 • e) zaj- és rezgésvédelmi műtárgyak

helyezhetők el.

(3) Az elhelyezhető építmények által elfoglalt terület legfeljebb a telekterület 10%-a lehet. Az építmények maximum 6,0 méter homlokzatmagassággal helyezhetők el.

XII. FEJEZET ZÖLDTERÜLETEK

39. Zöldterület (Z)

66. § (1) A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.

(2) A zöldterületnek közútról, köztérről közvetlenül - kerekesszékkel és gyermekkocsival is - megközelíthetőnek és használhatónak kell lennie.

(3) Az övezet területén

 • a) játszókert, játszótér,
 • b) sportpark,
 • c) pihenőkert,
 • d) díszkert,
 • e) kutyafuttató,
 • f) közösségi kert, és
 • g) dísztó

alakítható ki.

(4) Az övezet területén elhelyezhetők

 • a) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épületek,
 • b) pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmények,
 • c) ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építményei,
 • d) terület fenntartásához szükséges építmények,
 • e) nyilvános illemhelyek,
 • f) a parkolás építményei,
 • g) épülethez kapcsolódó, akadálymentesítést szolgáló liftek, rámpák,
 • h) kilátó illetve kilátó-vendéglátó terasz és
 • i) a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmények.

(5) Vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület a telekterület maximum 3%-án építhető. Egy tömegben legfeljebb 75 m2 beépített alapterületű épület építhető.

(6) A zöldterület telkén épület legfeljebb 4,5 m épületmagassággal helyezhető el.

(7) Kilátó épületmagassága legfeljebb 10 méter lehet.

XIII. FEJEZET ERDŐTERÜLETEK

40. Erdőterület

67. § (1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület.

(2) Az erdő területfelhasználási célja szerint

 • a) védelmi (Ev),
 • b) gazdasági (Eg) vagy
 • c) közjóléti (Ek)

lehet.

(3) A védelmi erdőben – az erdei kilátó, a magasles kivételével – épületet elhelyezni nem lehet.

(4) Gazdasági rendeltetésű erdőterületen 100 000 m2 telekterület felett legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.

(5) Új építmények szabadonálló beépítési móddal, legfeljebb 3,5 m épületmagassággal helyezhetők el.

(6) A közjóléti erdőterület övezetében az alábbiak is elhelyezhetők:

 • a) szabadidő eltöltését, turizmust, testedzést szolgáló építmények (pl.: turistaház, menedékház, vendéglátó -, szálláshely szolgáltató épület, erdei tornapálya, játszóhely)
 • b) kemping, táborhely
 • c) szabadidőparkok,
 • d) sportlétesítmények,
 • e) sportpályák (pl.: kerékpárpálya, teniszpálya, kispályás futballpálya),
 • f) nyomvonal jellegű sportpálya,
 • g) nyomvonal jellegű szállító eszköz,
 • h) nem zavaró hatású rendezvények, kiállítások ideiglenes létesítményei,
 • i) kutatás-, ismeretterjesztés építményei.

(7) A gazdasági- és közjóléti erdő övezetben amennyiben a telek természetvédelmi érintettségű (Natura 2000 területtel vagy Nemzeti Ökológiai Hálózat övezetével, vagy országos jelentőségű védett vagy fokozottan védett területekkel vagy más a 1996 évi. LIII. tv. által védett természeti értékkel érintett telken), épületet elhelyezni – erdei kilátó, magasles valamint az erdő rendeltetésével nem ellentétes természetvédelmi célú épület kivételével – nem lehet. A beépíthetőség maximuma 0,1%.

XIV. FEJEZET MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

41. Általános mezőgazdasági terület (Má)

68. § (1) Az általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, a borászat és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el.

(2) Az övezetben

 • a) a 720 m2-t el nem érő területű telken épületet elhelyezni nem szabad,
 • b) a 720-1500 m2 közötti területnagyságú telken - a nádas, a gyep és a szántó művelési ágban nyilvántartottak kivételével - legfeljebb 10%-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el,
 • c) az 1500 m2-nél nagyobb, de 5000 m2-nél kisebb területnagyságú telken legfeljebb 7%-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el,
 • d) az 5000 m2-nél nagyobb, de 10000 m2-nél kisebb területnagyságú telken legfeljebb 5%-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el,
 • e) az egy hektárt meghaladó területű telken építmény legfeljebb 3%-os beépítettséggel helyezhető el.

(3) Az övezetben gazdasági épületeket elhelyezni szabadon álló beépítési móddal, maximum 7,5m épületmagassággal lehet.

(4) Az övezetben lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 3%-os beépítettség felét nem haladhatja meg, és bruttó alapterülete nem lehet több 200 m2-nél. A különálló lakóépület épületmagassága legfeljebb 4,5 m lehet. Lakóépületet 35-45°-os egyszerű nyeregtetővel lehet építeni.

(5) A mezőgazdasági területen több önálló telekből mezőgazdasági birtoktest alakítható ki. A birtoktest esetében a beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva, a (2) bekezdésben meghatározottak szerint csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe legalább a 10 000 m2-t eléri, és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatára nincs korlátozó hatással, vagy azt nem veszélyezteti. Ebben az esetben a birtokközpont beépítettségének meghatározásakor beszámításra került telkeken épületet elhelyezni nem lehet. A birtokközpont telkén a beépítettség a 45%-ot nem haladhatja meg.

(6) A birtokközpont telkén az (1) és a (4) bekezdésben foglaltakon túl a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szállás jellegű épület, vendéglátó épület is elhelyezhető.

(7) Az állattartó épületek trágya és híg trágya tárolását zárt műtárggyal helyben kell megoldani.

(8) Az övezetben amennyiben a telek természetvédelmi érintettségű (Natura 2000 területtel vagy Nemzeti Ökológiai Hálózat övezetével, vagy országos jelentőségű védett vagy fokozottan védett területekkel vagy más a 1996 évi. LIII. tv. által védett természeti értékkel érintett), annak művelési ága a természetvédelmi területtel érintett részeken nem változtatható meg.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott telken belül a természetvédelmi érintettségű területrészen építményt elhelyzni nem lehet.

42. Kertes mezőgazdasági terület (Mk)

69. § (1) Az övezetbe azok a mezőgazdasági területek tartoznak, ahol jellemzően kertgazdálkodást, valamint zöldség-, gyümölcstermesztést folytatnak.

(2) Az övezetben lakó rendeltetésű épületek nem helyezhetők el.

(3) Az övezetben a telkek legfeljebb 5%-os beépítésével elhelyezhető egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince). Az építmények maximális épületmagassága 4,0 m lehet.

(4) Növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor vagy üvegház bármely földrészleten elhelyezhető. Az üvegház gerincmagassága maximum 5,0 m lehet.

(5) Az övezetbe tartozó telkeken szabadon álló beépítéssel lehet elhelyezni épületet.

(6) Az övezetben amennyiben a telek természetvédelmi érintettségű (Natura 2000 területtel vagy Nemzeti Ökológiai Hálózat övezetével, vagy országos jelentőségű védett vagy fokozottan védett területekkel vagy más a 1996 évi. LIII. tv. által védett természeti értékkel érintett), annak művelési ága a természetvédelmi területtel érintett részeken nem változtatható meg.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott telken belül a természetvédelmi érintettségű területrészen építményt elhelyzni nem lehet.

XV. FEJEZET VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK

43. Vízgazdálkodási terület (V)

70. § (1) Az övezetbe a vízgazdálkodással összefüggő területek, az álló- és folyóvizek, közcélú nyílt csatornák medre, valamint a vízkivételi helyek területe tartozik.

(2) Az övezetben - ha külön jogszabály másként nem rendelkezik - a közforgalmú vízi közlekedési építményeken túlmenően a vízkár-elhárítási, vízisport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi építmények helyezhetők el.

(3) Az övezetben a beépítettség legnagyobb mértéke legfeljebb 1%. Az elhelyezésre kerülő építmények legnagyobb épületmagassága 4,0 méter.

XVI. FEJEZET KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

44. Beépítésre nem szánt különleges közműterület (K-közb)

71. § (1) Az övezetbe a település közműellátásának biztosításához szükséges kialakult állapotú területigényes létesítmények elhelyezésére (hőközpont, trafóállomás, gázfogadó stb.) szolgáló területek tartoznak, melyek külön jogszabályban meghatározottak szerint beépítésre szánt területnek nem jelölhetők ki.

(2) A meglévő létesítmény körül a tevékenység és az alkalmazott technológia függvényében a szabályozási terven feltüntetett védőtávolságot kell biztosítani.

(3) Az építési övezetben elhelyezhetők a közművek területigényes építményei, azokat kiszolgáló épületek, műtárgyaik, műszaki és biztonsági berendezéseik, valamint a létesítmények üzemeltetését, fenntartását, védelmét szolgáló építmények.

45. Sípálya különleges terület (K-sí)

72. § (1) Az övezet területén csak a sípályák üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges műtárgyak (pl. kötéltartó oszlopok, felvonóberendezés, stb.), valamint a sportoláshoz szükséges, annak biztonságosságát elősegítő épületnek nem minősülő építmények helyezhetők el.

46. Kegyeleti park különleges terület (K-kp)

73. § (1) Az övezetbe az egykori izraelita temető területe tartozik.

(2) Az övezetben

 • a) a kegyeleti park fenntartását, üzemeltetését, védelmét szolgáló épületek és
 • b) kápolna, kegyeleti emlékhely

helyezhető el.

(3) Az övezetben épületeket szabadon állóan, legfeljebb 5%-os beépítettséggel lehet elhelyezni, legfeljebb 6,0 méteres épületmagassággal.

47. Anyagkezelő különleges terület (K-ak)

74. § (1) Az övezet területén

 • a) az anyag mozgatását, átválogatását, ártalmatlanítását, elhelyezését szolgáló építmények (pl.: mérlegház, hídmérleg, átválogató csarnok, stb),
 • b) a tevékenységhez kapcsolódó kiszolgáló rendeltetésű épületek (szociális-, irodaépület, raktár, porta, stb),
 • c) a létesítmény üzemeltetését, fenntartását, védelmét szolgáló építmények

helyezhetők el.

(2) Az övezetben

 • a) a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2,
 • b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5%.

(3) Az övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság 6,5 méter.

48. Megújuló energia hasznosítási különleges terület (K-en)

75. § (1) Az övezet területén a megújuló energiaforrások hasznosításának sajátos építményfajtái és a funkcióhoz közvetlenül kapcsolódó építmények és a tevékenységhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló rendeltetések helyezhetőek el.

(2) Az övezet területén elhelyezett létesítményt be kell keríteni.

(3) A napelemtáblák közül a kevésbé tükröződő, illetve polarizáló típusúak telepíthetők (fényvisszaverődést csökkentő bevonattal).

(4) A napelemtábláknak fehér, nem polarizáló osztó sávozást kell tartalmazniuk.

(5) Az övezetben

 • a) a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2,
 • b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 10%.

(6) Az övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság 5,0 méter.

49. Sétány különleges terület (K-sé)

76. § (1) Az övezet az OTÉK szerinti „fásított köztér, sétány” terület.

(2) Az övezet területén

 • a) vendéglátó rendeltetésű építmény,
 • b) pavilonok,
 • c) utca-, és parkbútorok,
 • d) pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmények,
 • e) kültéri sporteszközök,
 • f) ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építményei és
 • g) nyilvános illemhelyek

helyezhetők el.

49/A. [3] Rekreációs célú különleges terület (K-rek)

76/A. § (1) Az övezetben az idegenforgalomhoz kapcsolódó építmények, pihenés és rekreációs célú valamint sportolást szolgáló létesítmények helyezhetők el a terület maximum 2%-os beépíthetőségével, amennyiben a talajmechanikai adottságok azt lehetővé teszik.

(2) Az övezetben a telek minimum 80%-ban zöldfelületként alakítandó ki.

NEGYEDIK RÉSZ Egyes településrészek kiegészítő előírásai

XVII. FEJEZET Egyes településrészek kiegészítő előírásai

50. Városközpont kiegészítő előírásai

77. § (1) A „…/Vk-…” jelű építési övezetekben az alábbi előírásokat is be kell tartani:

 • a) Az építési telek területén belül az épület elhelyezésére szolgáló területet a következők szerint kell meghatározni:
  • aa) a telek építési határvonala az utca felől azonos az utcafronti telekhatárral. E telekhatártól hátrahúzott homlokzat, árkád, illetve az emeleten előreugró homlokzat, zárterkély nem alakítható ki,
  • ab) zártsorú beépítési mód esetén az építési hely a telek mindkét oldalhatáráig tart. Az építési hely területén belül az épületek új beépítés esetén a telek mindkét oldalhatárán zárt beépítéssel csatlakozzanak,
  • ac) meglévő „hézagosan zártsorú” beépítés esetén tömör kerítés épített kapuépítménnyel, legalább 3,0 méter magassággal létesítendő,
  • ad) a fő funkciót tartalmazó épület mindenkor az utcai beépítési vonalra épüljön. Az épületszárny vagy a hátsó telekhatárig épül, vagy az épület és a hátsó telekhatár közötti távolság nem lehet kevesebb sem 6,0 m-nél, sem az oda néző homlokzat magasságának tényleges mértékénél.

(2) Az építési telken új épület építésekor egy főépület építhető. A megmaradó épülettel már beépített telken a gépjárművek saját telken történő tárolásának elősegítésére egy legfeljebb 3,0 m épületmagasságú gépjárműtároló épület építhető, ha az egyéb vonatkozó előírások betarthatók.

51. Dél-Kálváriapart kiegészítő előírásai

78. § (1) A „…/Dk-…” jelű építési övezetekben az alábbi előírásokat is be kell tartani:

 • a) A lakóterületen nem helyezhető el
  • aa) üzemanyagtöltő
  • ab) szálláshely szolgáltató épület,
  • ac) igazgatási épület,
  • ad) termelő kertészeti építmény,
  • ae) egyéb közösségi szórakoztató épület,
  • af) haszonállat tartására szolgáló épület.
 • b) Az előkert mérete minimum 5,0 méter, csoportos beépítés esetén 3,0 méter.
 • c) Az alakítható telek minimális szélessége 18,0 méter.
 • d) Az OTÉK 42. §-a szerint számítandó kötelező parkoló-férőhely legfeljebb 20%-át, a –közterület tulajdonosának és kezelőjének hozzájárulásával – a közterületen is ki lehet alakítani.

(2) Az „Lke/Dk-…” jelű építési övezetekben maximálisan csak a kötelezően előírt parkoló szükséglet kétszeresének megfelelő számú vagy nagyságú garázs építhető.

52. Észak-Kálváriapart kiegészítő előírásai

79. § (1) Az „…/Ék-…” jelű építési övezetekben az alábbi előírásokat is be kell tartani:

 • a) a lakóterületeken az épületek földszintjén kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó funkciók és a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműves tevékenység is megengedett, azzal a feltétellel, hogy ezek bruttó szintterülete nem haladhatja meg a beépített bruttó szintterület 1/3-át,
 • b) háztartással kapcsolatos tárolóépület, barkácsműhely, műterem, járműtároló önálló épületként is elhelyezhető,
 • c) nem helyezhető el
  • ca) üzemanyagtöltő,
  • cb) árusító pavilon,
 • d) a kialakítható minimális telekszélesség 17,0 méter, kivéve a „Lke/Ék-4”, „Lk/Ék-2” és „Lke/Ék-1” építési övezetekben,
 • e) az oldalkert mérete
  • ea) szabadonálló beépítési mód esetén a maximális épületmagasság fele,
  • eb) oldalhatáron álló beépítési mód esetén minimum 5,0 méter, kivéve a „Lke/Ék-1” jelű építési övezetben;
 • f) szabadonálló beépítési mód esetén a telken belül a burkolt felület aránya legfeljebb 30% lehet,
 • g) az előkert mérete kialakult utcafronti beépítés esetén 0,0 méter, nem kialakult utcaszakasz esetén minimum 3,0 méter.

(2) Az „Lke/Ék-1” jelű építési övezetben

 • a) a kialakítható minimális telekszélesség 15,0 méter, a minimális telekmélység 40,0 méter,
 • b) az oldalkert mérete minimum 4,0 méter.

(3) Az „Lke/Ék-4” és „Lk/Ék-2” jelű építési övezetben az előírt számú gépjárműtároló csoportonként tömbösítve is elhelyezhető.

53. A Seregély utca – Diósmalom utca – Kakastánc utca – Rigó utca

által határolt terület kiegészítő előírásai

80. § (1) Az „…/S-…” jelű építési övezetekben az alábbi előírásokat is be kell tartani:

 • a) az építési övezetekben telkenként legfeljebb három rendeltetési egység helyezhető el, melyből maximum kettő lehet lakó rendeltetésű,
 • b) a háztartással kapcsolatos tárolóépület, barkácsműhely, műterem, járműtároló kiegészítő funkciójú épületként elhelyezhető a főépület tömegéhez csatlakozóan;
 • c) az építési övezetekben
  • ca) az előkert mérete 5,0 méter,
  • cb) az oldalkert mérete minimum 4,5 méter,
  • cc) a hátsókert mérete minimum 6,0 méter;
 • d) a csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, illetve csapadékvíz-gyűjtő ciszterna létesíthető.

54. A Károly Róbert Campus Mátrai úti tangazdasága és környezete kiegészítő előírásai

81. § (1) A „…/T-…” építési övezetekben az alábbi előírásokat is be kell tartani:

 • a) az előkert mélysége 5,0 méter,
 • b) a hátsókert mérete minimum 6,0 méter,
 • c) a vezetékes közművek és hírközlési vezetékek föld alatt helyezendők el.

(2) A „Vt/T-1” építési övezetben lakóépület önállóan nem építhető.

55. Zsellérközös településrészek kiegészítő előírásai

82. § (1) Az „…/Zs-…” jelű építési övezetben az alábbi előírásokat is be kell tartani:

 • a) Az építési telek területén az építési hely a telek mindkét oldalhatáráig tart. Az építési hely területén belül az épületek új beépítés esetén a telek mindkét oldalhatárán zárt beépítéssel csatlakozzanak.
 • b) Az építési övezetekben lakóépületek mellett kereskedelmi, szolgáltatási és igazgatási-intézményi, vendéglátó, kézműipari, turisztikai funkciójú létesítmények is elhelyezhetők.
 • c) Az építési övezetben új épület csak a 150 m2-t meghaladó építési telken építhető. A 150 m2-nél kisebb telken álló meglévő épület felújítható és korszerűsíthető, de nem bővíthető.

(2) Az „Lk/Zs-3” jelű, az „Lk/Zs-5” jelű, az „Lk/Zs-4” jelű és az „Lk/Zs-6” jelű építési övezetekben

 • a) új épület a telek északi sávjában összeépülve, a déli homlokzat felé keretes jelleggel alakítható ki;
 • b) a kötelező építési hely a telek északi sávjában 8,0 méter;
 • c) a telek déli sávjában legfeljebb 6,0 méter hosszan építhető be, de ez a sáv nem lehet nagyobb a telek hosszának 1/3-ánál.

(3) Az „Lk/Zs-3” jelű, az „Lk/Zs-2” jelű, az „Lk/Zs-6” jelű, és az „Lk/Zs-1” jelű, építési övezetekben

 • a) új épület a telek nyugati sávjában összeépülve, a keleti homlokzat felé keretes jelleggel alakítható ki;
 • b) a kötelező építési hely a telek nyugati sávjában 8,0 méter;
 • c) a telek keleti sávjában legfeljebb 6,0 méter hosszan építhető be, de ez a sáv nem lehet nagyobb a telek hosszának 1/3-ánál.

(4) A „Vt/Zs-…” jelű építési övezetekben

 • a) új épület a telek keleti sávjában összeépülve, a nyugati homlokzat felé keretes jelleggel alakítható ki;
 • b) a kötelező építési hely a telek keleti sávjában 8,0 méter;
 • c) a telek nyugati sávjában legfeljebb 6,0 méter hosszan építhető be, de ez a sáv nem lehet nagyobb a telek hosszának 1/3-ánál.

ÖTÖDIK RÉSZ Záró rendelkezések

XVIII. FEJEZET HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

56. Hatályba léptető rendelkezés

83. § Ez a rendelet 2020. december 1-én lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

57. Hatályon kívül helyező rendelkezés

84. § Hatályát veszti a Gyöngyös Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2007. (II.19.) Önk. rendelet.

1. melléklet

Építési övezetek beépítési paraméterei

1. Nagyvárosias lakóterületek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Ln-1

K

50

600

20

K

Teljes

4

Ln-2

Sz

40

600

20

14,0

Teljes

5

Ln-3

K

50

1000

20

12,5

Teljes

6

Ln-4

K

80

K

10

K

Teljes

7

Ln-5

Sz

40

600

20

10,5

Teljes

8

Ln-6

Sz

60

800

10

10,5

Teljes

9

Ln-7

Sz

60

800

10

12,5

Teljes

10

Ln-8

K

75

550

10

K

Teljes

11

Ln/Dk-1

Sz

30

2000

30

16,5

Teljes

12

Ln/Dk-2

K

40

K

30

K

Teljes

13

Ln/Dk-3

Sz

40

500

20

12,5

Teljes

14

Ln/Dk-4

Sz

40

1000

30

10,5

Teljes

15

Ln/Dk-5

K

80

K

10

K

Teljes

16

Ln/Dk-6

K

80

800

10

K

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló, K - kialakult

** Rövidítés: K - kialakult

2. Kisvárosias lakóterületek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)**

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Lk-1

Z

40

600

20

5,0

Teljes

4

Lk-2

Z

50

500

25

5,5

Teljes

5

Lk-3

Sz

30

1000

20

9,0

Teljes

6

Lk-4

I

40

K

25

K

Teljes

7

Lk-5

Sz

25

500

60

6,0

Teljes

8

Lk-6

K

50

K

20

K

Teljes

9

Lk-7

Z

40

600

30

5,0

Teljes

10

Lk-8

Sz

30

550

40

K

Teljes

11

Lk-9

K

45

K

30

K

Teljes

12

Lk-10

K

50

K

25

K

Teljes

13

Lk-11

K

40

500

40

K

Teljes

14

Lk-12

O

30

K

40

K

Teljes

15

Lk-13

Z

40

500

30

6,0

Teljes

16

Lk-14

Z

50

350

40

5,5

Teljes

17

Lk-15

Cs

40

K

25

K

Teljes

18

Lk-16

O

40

300

20

4,5

Teljes

19

Lk-17

O

40

300

20

5,0

Teljes

20

Lk-18

Z

40

800

20

10,5

Teljes

21

Lk-19

O

40

300

30

4,5

Teljes

22

Lk-20

K

40

400

40

7,5

Teljes

23

Lk-21

Z

40

300

35

K

Teljes

24

Lk-22

K

50

K

30

K

Teljes

25

Lk-23

K

50

K

35

K

Teljes

26

Lk-24

K

60

K

20

K

Teljes

27

Lk-25

K

40

300

30

5,0

Teljes

28

Lk-26

K

50

800

30

K

Teljes

29

Lk-27

Z

40

900

20

12,5

Teljes

30

Lk-28

K

50

550

30

K

Teljes

31

Lk-29

K

40

350

20

4,5

Teljes

32

Lk-30

O

40

600

40

4,5

Teljes

33

Lk-31

I

40

300

35

K

Teljes

34

Lk-32

K

40

450

40

7,5

Teljes

35

Lk-33

Z

K

150

10

K

Teljes

36

Lk-34

O

60

300

20

5,0

Teljes

37

Lk-35

K

40

450

25

K

Teljes

38

Lk-36

Z

40

300

30

5,0

Teljes

39

Lk-37

Z

50

240

20

5,0

Teljes

40

Lk-38

K

40

500

30

K

Teljes

41

Lk-39

Z

40

550

30

4,5

Részleges

42

Lk-40

Z

60

300

20

8,0

Teljes

43

Lk-41

K

40

K

40

K

Teljes

44

Lk-42

Cs

40

300

30

5,0

Teljes

45

Lk-43

Z

40

300

20

4,5

Teljes

46

Lk-44

K

40

300

35

K

Teljes

47

Lk-45

K

40

700

40

K

Teljes

48

Lk-46

Z

60

1000

30

K

Teljes

49

Lk-47

K

30

K

40

K

Teljes

50

Lk-48

Z

60

550

30

7,5

Teljes

51

Lk/Dk-1

Cs

60

K

20

K

Teljes

52

Lk/Dk-2

Cs

40

300

30

5,0

Teljes

53

Lk/Dk-3

Sz

30

1000

30

10,5

Teljes

54

Lk/Dk-4

I

30

K

40

K

Teljes

55

Lk/Ék-2

Cs

60

150

20

4,5

Teljes

56

Lk/Ék-3

O

30

700

50

4,5

Teljes

57

Lk/Ék-4

O

40

600

50

5,0

Teljes

58

Lk/S-1

K

45

K

30

K

Teljes

59

Lk/Vk-1

Z

60

700

30

K

Teljes

60

Lk/Vk-2

Z

60

300

20

8,0

Teljes

61

Lk/Vk-3

Z

60

300

20

7,5

Teljes

62

Lk/Vk-4

Z

40

600

20

K

Teljes

63

Lk/Vk-5

Z

80

250

10

11,0

Teljes

64

Lk/Vk-6

Z

60

600

20

K

Teljes

65

Lk/Vk-7

Z

60

300

20

K

Teljes

66

Lk/Vk-8

Z

60

200

20

5,0

Teljes

67

Lk/Vk-9

I

60

300

20

8,5

Teljes

68

Lk/Vk-10

Z

40

300

30

5,0

Teljes

69

Lk/Vk-11

Z

60

300

20

6,0

Teljes

70

Lk/Vk-12

Z

40

600

30

5,0

Teljes

71

Lk/Vk-13

Sz

K

700

20

K

Teljes

72

Lk/Vk-14

K

40

300

30

5,0

Teljes

73

Lk/Vk-15

I

40

300

30

5,0

Teljes

74

Lk/Vk-16

Z

K

300

20

K

Teljes

75

Lk/Vk-17

Z

60

400

20

8,0

Teljes

76

Lk/Vk-18

Z

60

800

20

6,0

Teljes

77

Lk/Vk-19

Z

60

400

20

5,0

Teljes

78

Lk/Vk-20

Z

60

150

20

5,0

Teljes

79

Lk/Vk-21

Z

60

300

10

8,0

Teljes

80

Lk/Zs-1

Z

40

150

20

5,0

Teljes

81

Lk/Zs-2

Z

60

150

20

5,0

Teljes

82

Lk/Zs-3

Z

60

240

20

5,0

Teljes

83

Lk/Zs-4

Z

40

500

30

6,0

Teljes

84

Lk/Zs-5

Z

60

150

20

K

Teljes

85

Lk/Zs-6

Z

60

K

20

4,0

Teljes

86

Lk/Zs-7

Z

K

150

20

K

Teljes

87

Lk/Zs-8

Z

60

400

20

5,0

Teljes

* Rövidítések: O - oldalhatáron álló, Sz - szabadonálló, Z - zártsorú, I - ikres, Cs - csoportos, K - kialakult

** Rövidítés: K - kialakult

3. Kertvárosias lakóterületek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Lke-1

Sz

30

1000

50

4,5

Teljes

4

Lke-2

Z

30

500

50

4,5

Teljes

5

Lke-3

O

25

K

50

6,0

Teljes

6

Lke-4

Sz

30

700

50

5,0

Teljes

7

Lke-5

Sz

30

550

30

5,5

Teljes

8

Lke-6

Sz

25

800

50

6,0

Teljes

9

Lke-7

O

30

550

50

4,5

Teljes

10

Lke-8

I

30

450

50

4,5

Teljes

11

Lke-9

Z

30

600

50

6,0

Teljes

12

Lke-10

Sz

25

K

50

6,0

Teljes

13

Lke-11

Sz

30

700

50

4,5

Teljes

14

Lke-12

Sz

30

1000

50

5,0

Teljes

15

Lke-13

K

30

K

50

K

Teljes

16

Lke-14

K

30

500

50

K

Teljes

17

Lke-15

K

30

K

50

5,0

Teljes

18

Lke-16

Cs

30

450

50

4,5

Teljes

19

Lke-17

K

25

800

50

6,0

Teljes

20

Lke-18

O

30

K

50

K

Teljes

21

Lke-19

O

30

500

50

4,5

Teljes

22

Lke-20

O

30

K

50

4,5

Teljes

23

Lke-21

I

30

300

50

K

Teljes

24

Lke-22

Z

30

600

50

4,5

Teljes

25

Lke-23

O

25

800

50

6,0

Teljes

26

Lke-24

Cs

30

K

50

4,5

Teljes

27

Lke-25

O

30

550

50

5,5

Teljes

28

Lke-26

Sz

30

1000

50

6,0

Teljes

29

Lke-27

O

25

500

60

6,0

Teljes

30

Lke-28

Sz

25

500

60

6,0

Teljes

31

Lke-29

O

30

500

50

5,0

Teljes

32

Lke/Dk-1

K

30

K

50

5,0

Teljes

33

Lke/Dk-2

I

30

400

50

5,0

Teljes

34

Lke/Dk-3

K

30

400

50

5,0

Teljes

35

Lke/Ék-1

O

30

700

50

5,0

Teljes

36

Lke/Ék-2

Cs

30

500

50

4,5

Teljes

37

Lke/Ék-3

O

30

500

50

5,0

Teljes

38

Lke/Ék-4

Sz

30

500

50

5,0

Teljes

39

Lke/S-1

O

30

550

50

4,5

Teljes

40

Lke/S-2

K

30

K

50

K

Teljes

* Rövidítések: O - oldalhatáron álló, Sz - szabadonálló, Z - zártsorú, I - ikres, Cs - csoportos, K - kialakult

** Rövidítés: K - kialakult

4. Falusias lakóterületek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Lf-1

O

30

700

50

4,5

Teljes

4

Lf-2

O

30

800

50

4,5

Teljes

5

Lf-3

Z

30

800

50

4,5

Teljes

* Rövidítések: O - oldalhatáron álló, Z - zártsorú

5. Településközpont területek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)**

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Vt-1

Sz

50

2000

30

K

Teljes

4

Vt-2

Sz

30

800

50

K

Teljes

5

Vt-3

Z

80

2500

10

10,5

Teljes

6

Vt-4

Sz

K

K

30

7,5

Teljes

7

Vt-5

Sz

40

1000

25

7,5

Teljes

8

Vt-6

Sz

40

1200

30

7,5

Teljes

9

Vt-7

Sz

30

2000

30

10,5

Teljes

10

Vt-8

Sz

40

K

40

K

Teljes

11

Vt-9

Sz

40

1000

30

7,5

Teljes

12

Vt-10

Sz

30

1000

30

10,5

Teljes

13

Vt-11

Sz

K

800

50

K

Teljes

14

Vt-12

Sz

40

1200

30

6,0

Teljes

15

Vt-13

Sz

40

K

40

6,0

Teljes

16

Vt-14

Sz

30

1200

40

10,5

Teljes

17

Vt-15

Z

40

600

30

7,5

Teljes

18

Vt-16

Z

35

1200

40

6,0

Teljes

19

Vt-17

Sz

80

K

10

K

Teljes

20

Vt-18

K

70

K

10

K

Teljes

21

Vt-19

Z

80

200

10

7,5

Teljes

22

Vt-20

Sz

40

600

25

4,5

Teljes

23

Vt-21

O

30

600

30

4,5

Teljes

24

Vt-22

Sz

K

K

25

6,0

Teljes

25

Vt-23

Sz

40

2000

40

10,5

Teljes

26

Vt-24

O

30

600

30

6,0

Teljes

27

Vt-25

Sz

30

800

30

5,5

Teljes

28

Vt-26

Sz

40

4000

30

7,5

Teljes

29

Vt-27

Sz

50

2000

30

9,0

Teljes

30

Vt-28

K

30

800

50

6,0

Teljes

31

Vt-29

K

80

K

10

K

Teljes

32

Vt-30

Z

50

K

25

K

Teljes

33

Vt-31

Sz

30

K

40

K

Teljes

34

Vt-32

Sz

30

K

40

6,0

Teljes

35

Vt-33

K

60

K

20

K

Teljes

36

Vt-34

Z

40

1200

30

7,5

Teljes

37

Vt-35

K

50

K

30

K

Teljes

38

Vt-36

Z

60

1200

40

10,5

Teljes

39

Vt-37

Sz

35

K

30

K

Teljes

40

Vt-38

Sz

50

K

30

K

Teljes

41

Vt-39

Z

50

K

40

K

Teljes

42

Vt-40

Z

60

1000

20

6,0

Teljes

43

Vt-41

Sz

25

800

50

K

Teljes

44

Vt-42

Sz

50

K

25

K

Teljes

45

Vt-43

Sz

40

K

30

K

Teljes

46

Vt-44

K

80

400

10

K

Teljes

47

Vt-45

Sz

50

1000

25

14,0

Teljes

48

Vt-46

Sz

45

600

25

4,5

Teljes

49

Vt-47

Z

60

K

20

7,5

Teljes

50

Vt-48

Sz

40

3500

10

10,0

Teljes

51

Vt-49

Sz

K

K

10

K

Teljes

52

Vt-50

Sz

30

700

50

12,0

Teljes

53

Vt-51

Sz

50

1000

25

12,0

Teljes

54

Vt/Dk-1

K

45

K

30

4,5

Teljes

55

Vt/Dk-2

Sz

30

1000

30

10,5

Teljes

56

Vt/Dk-3

Sz

30

2000

30

10,5

Teljes

57

Vt/S-1

Sz

40

500

30

7,5

Teljes

58

Vt/T-1

Sz

30

3000

30

8,0

Teljes

59

Vt/Vk-1

Sz

60

4000

20

K

Teljes

60

Vt/Vk-2

Z

60

700

30

6,0

Teljes

61

Vt/Vk-3

Sz

80

K

10

K

Teljes

62

Vt/Vk-4

Z

80

K

10

8,0

Teljes

63

Vt/Vk-5

Z

75

K

10

K

Teljes

64

Vt/Vk-6

Z

80

150

10

8,0

Teljes

65

Vt/Vk-7

Z

80

1800

10

K

Teljes

66

Vt/Vk-8

Sz

60

K

10

K

Teljes

67

Vt/Vk-9

Sz

K

K

60

K

Teljes

68

Vt/Vk-10

Z

80

200

10

5,0

Teljes

69

Vt/Vk-11

Z

60

800

20

13,0

Teljes

70

Vt/Vk-12

Z

50

9000

30

K

Teljes

71

Vt/Vk-13

Sz

60

K

30

K

Teljes

72

Vt/Vk-14

Sz

40

2000

20

8,0

Teljes

73

Vt/Vk-15

Z

70

300

20

5,5

Teljes

74

Vt/Vk-16

Z

50

K

25

K

Teljes

75

Vt/Vk-17

Z

80

300

10

8,0

Teljes

76

Vt/Vk-18

Z

60

800

20

6,0

Teljes

77

Vt/Vk-19

Z

60

300

20

5,5

Teljes

78

Vt/Vk-20

Z

60

300

20

8,0

Teljes

79

Vt/Vk-21

Z

60

K

20

8,0

Teljes

80

Vt/Vk-22

Z

60

800

20

5,5

Teljes

81

Vt/Vk-23

Z

80

K

10

10,0

Teljes

82

Vt/Vk-24

Z

60

300

20

6,0

Teljes

83

Vt/Vk-25

Z

80

250

10

10,5

Teljes

84

Vt/Vk-26

Z

60

400

20

6,0

Teljes

85

Vt/Vk-27

Z

60

400

20

8,0

Teljes

86

Vt/Vk-28

Z

80

2500

10

12,0

Teljes

87

Vt/Vk-29

Sz

40

9000

30

K

Teljes

88

Vt/Vk-30

Z

60

K

10

K

Teljes

89

Vt/Vk-31

Z

75

150

10

5,0

Teljes

90

Vt/Vk-32

Z

80

K

10

K

Teljes

91

Vt/Vk-33

Z

80

K

10

5,5

Teljes

92

Vt/Vk-34

Z

60

K

20

11,0

Teljes

93

Vt/Vk-35

Z

60

200

20

5,0

Teljes

94

Vt/Vk-36

K

50

1500

25

K

Teljes

95

Vt/Vk-37

Z

80

K

10

13,0

Teljes

96

Vt/Vk-38

Sz

40

K

20

K

Teljes

97

Vt/Vk-39

Z

60

2500

20

K

Teljes

98

Vt/Zs-1

Z

60

300

20

8,0

Teljes

99

Vt/Zs-2

Z

75

150

10

5,0

Teljes

100

Vt/Zs-3

Z

60

400

20

8,0

Teljes

101

Vt/Zs-4

Z

60

200

20

5,0

Teljes

102

Vt/Zs-5

Z

60

300

20

6,0

Teljes

103

Vt/Zs-6

Z

80

200

10

5,0

Teljes

* Rövidítések: O - oldalhatáron álló, Sz - szabadonálló, Z - zártsorú, K - kialakult

** Rövidítés: K - kialakult

6. Kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Gksz-1

K

40

1000

30

7,5

Teljes

4

Gksz-2

Sz

30

1200

30

4,5

Teljes

5

Gksz-3

Sz

40

1500

30

K

Teljes

6

Gksz-4

Sz

40

2000

25

4,5

Teljes

7

Gksz-5

O

30

800

30

4,5

Teljes

8

Gksz-6

Sz

35

5000

30

K

Teljes

9

Gksz-7

Sz

40

5000

20

15,0

Teljes

10

Gksz-8

Sz

45

3000

20

15,0

Teljes

11

Gksz-9

Sz

30

10000

40

7,5

Teljes

12

Gksz-10

Z

45

1000

30

4,5

Teljes

13

Gksz-11

Sz

50

1000

20

K

Teljes

14

Gksz-12

Sz

40

1000

20

9,0

Teljes

15

Gksz-13

Sz

45

5000

20

15,0

Teljes

16

Gksz-14

Sz

45

5000

20

20,0

Teljes

17

Gksz-15

Sz

45

2000

30

7,5

Teljes

18

Gksz-16

Sz

35

2000

25

12,5

Teljes

19

Gksz-17

Sz

45

1500

25

12,5

Teljes

20

Gksz-18

Sz

40

10000

30

12,5

Teljes

21

Gksz-19

Sz

40

1500

30

9,0

Teljes

22

Gksz-20

Sz

35

2000

30

7,5

Teljes

23

Gksz-21

Sz

40

2000

25

7,5

Teljes

24

Gksz-22

Sz

40

2000

20

7,5

Teljes

25

Gksz-23

Sz

45

900

30

4,5

Teljes

26

Gksz-24

Sz

60

3000

20

12,0

Teljes

27

Gksz-25

Sz

30

1500

40

5,5

Teljes

28

Gksz-26

Sz

40

1500

20

12,0

Teljes

29

Gksz-27

Z

60

800

20

7,5

Teljes

30

Gksz-28

K

50

500

30

6,0

Teljes

31

Gksz-29

Sz

45

2000

20

9,0

Teljes

32

Gksz-30

Sz

40

5000

30

9,0

Teljes

33

Gksz-31

Sz

60

1000

20

K

Teljes

34

Gksz-32

K

60

500

20

10,0

Teljes

35

Gksz-33

Z

45

800

20

7,5

Teljes

36

Gksz-34

K

45

2000

20

9,0

Teljes

37

Gksz-35

Sz

45

1000

20

9,0

Teljes

38

Gksz-36

Sz

45

1000

25

9,0

Teljes

39

Gksz-37

K

40

K

30

K

Teljes

* Rövidítések: O - oldalhatáron álló, Sz - szabadonálló, Z - zártsorú, K - kialakult

** Rövidítés: K - kialakult

7. Ipari területek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)**

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Gip-1

K

45

1000

25

25,0

Teljes

4

Gip-2

Sz

35

2000

30

15,0

Teljes

5

Gip-3

Sz

K

K

40

K

Teljes

6

Gip-4

Sz

30

5000

40

K

Teljes

7

Gip-5

Sz

30

3000

25

12,5

Teljes

8

Gip-6

Sz

50

1000

25

K

Teljes

9

Gip-7

Sz

30

2000

40

9,0

Teljes

10

Gip-8

K

50

1000

25

15,0

Teljes

11

Gip-9

Sz

40

20000

30

20,0

Teljes

12

Gip-10

Sz

35

3000

40

12,0

Teljes

13

Gip-11

Sz

50

1000

25

16,5

Teljes

14

Gip-12

K

45

1000

25

15,0

Teljes

15

Gip-13

Sz

50

2000

30

8,0

Teljes

16

Gip-14

Sz

40

20000

25

15,0

Teljes

17

Gip-15

Sz

50

2000

25

9,0

Teljes

18

Gip-16

Sz

30

K

40

K

Teljes

19

Gip-17

Sz

40

5000

25

15,0

Teljes

20

Gip-18

K

50

1000

25

9,0

Teljes

21

Gip-19

Sz

50

3000

25

12,0

Teljes

22

Gip-20

Sz

40

2000

25

15,0

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló, K - kialakult

** Rövidítés: K - kialakult

8. Üdülőházas területek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Üü-1

Sz

20

K

50

7,5

Teljes

4

Üü-2

Sz

20

K

50

K

Teljes

5

Üü-3

Sz

20

K

60

K

Teljes

6

Üü-4

Sz

25

K

50

K

Teljes

7

Üü-5

Sz

25

1000

50

7,5

Teljes

* Rövidítés: Sz - szabadonálló

** Rövidítés: K - kialakult

9. Hétvégiházas területek építési övezetei

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

Üh-1

K

20

K

60

4,0

Teljes

4

Üh-2

Sz

20

800

60

5,0

Teljes

5

Üh-3

Sz

15

800

60

5,0

Teljes

6

Üh-4

K

20

800

60

5,0

Teljes

7

Üh-5

Sz

20

800

60

4,0

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló, K - kialakult

** Rövidítés: K - kialakult

10. Különleges állatkert terület (K-ál)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-ál-1

K

40

1500

40

7,5

Teljes

* Rövidítések: K - kialakult

11. Különleges bevásárlóközpont terület (K-bk)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-bk-1

Sz

40

5000

40

9,0

Teljes

4

K-bk-2

Sz

40

20000

40

15,0

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló

12. Különleges egészségügyi terület (K-eü)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-eü-1

K

40

K

40

K

Teljes

4

K-eü-2

Sz

20

K

60

K

Teljes

5

K-eü-3

Sz

20

50000

50

K

Teljes

6

K-eü-4

Sz

40

K

40

18,0

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló, K - kialakult

** Rövidítés: K - kialakult

12. Különleges garázs terület (K-g)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-g-1

Z

40

1000

40

3,0

Közművesítetlen

4

K-g-2

K

40

K

40

K

Közművesítetlen

* Rövidítések: Z – zártsorú, K - kialakult

** Rövidítés: K - kialakult

13. Különleges honvédelmi terület (K-hon)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-hon-1

K

40

K

40

K

Közművesítetlen

* Rövidítések: K - kialakult

** Rövidítés: K - kialakult

14. Különleges idegenforgalmi terület (K-id)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)**

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-id-1

Sz

K

K

50

K

Teljes

4

K-id-2

Sz

35

300

40

7,5

Teljes

5

K-id-3

Sz

20

900

40

6,0

Részleges

* Rövidítések: Sz - szabadonálló

** Rövidítés: K - kialakult

15. Különleges közműterület (K-köz)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)**

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-köz-1

Sz

40

K

40

K

Hiányos

4

K-köz-2

Sz

30

K

50

K

Hiányos

5

K-köz-3

Sz

40

K

40

4,5

Hiányos

6

K-köz-4

Sz

K

K

40

K

Hiányos

* Rövidítések Sz - szabadonálló

** Rövidítés: K - kialakult

16. Különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-mü)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-mü-1

O

25

1000

40

7,5

Teljes

4

K-mü-2

Sz

30

3000

30

7,5

Teljes

* Rövidítések: O – oldalhatáron álló, Sz - szabadonálló

17. Különleges oktatási terület (K-ok)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)**

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-ok-1

Sz

30

2000

40

8,0

Teljes

4

K-ok-2

Sz

40

5000

40

K

Teljes

5

K-ok-3

Sz

40

K

40

8,0

Teljes

6

K-ok-4

K

40

K

40

K

Teljes

7

K-ok-5

Sz

40

2000

40

K

Teljes

8

K-ok/T-1

Sz

30

2000

40

13,5

Teljes

9

K-ok/T-2

Sz

30

2000

40

8,0

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló, K - kialakult

** Rövidítés: K - kialakult

18. Különleges pince terület (K-pi)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-pi-1

K

20

K

40

4,5

Hiányos

* Rövidítések: K - kialakult

** Rövidítés: K - kialakult

19. Különleges sportolási célú terület (K-sp)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)**

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-sp-1

Z

40

4000

40

10,5

Teljes

4

K-sp-2

Sz

30

K

30

7,5

Teljes

5

K-sp-3

Sz

10

K

40

24,0

Teljes

6

K-sp-4

Sz

25

720

40

4,5

Teljes

7

K-sp-5

K

30

K

40

10,5

Teljes

8

K-sp-6

Sz

40

5000

40

8,0

Teljes

9

K-sp-7

Sz

40

K

40

4,5

Teljes

10

K-sp-8

O

30

1500

40

6,0

Teljes

11

K-sp-9

Sz

40

1500

40

10,5

Teljes

12

K-sp/T-1

Sz

40

8000

40

15,0

Teljes

13

K-sp/T-2

Sz

30

5000

50

13,0

Teljes

14

K-sp/Vk-1

Sz

40

K

40

7,5

Teljes

* Rövidítések: Z - zártsorú, O - oldalhatáron álló, Sz - szabadonálló, K - kialakult

** Rövidítés: K - kialakult

20. Különleges strand terület (K-st)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-st-1

Sz

40

3000

40

9,0

Teljes

* Rövidítések: Sz - szabadonálló

21. Különleges temető terület (K-t)

A

B

C

D

E

F

G

1

Építési övezet jele

Az építési telek

Megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

Előírt közművesítettség mértéke

2

beépítési módja*

legnagyobb beépítettsége (%)

kialakítható legkisebb területe (m2)

legkisebb zöldfelületi fedettsége (%)

3

K-t-1

Sz

40

500

40

6,0

Hiányos

* Rövidítések: Sz - szabadonálló

2. melléklet [4]

2. melléklet

1. függelék

Régészeti lelőhelyek jegyzéke

Azonosító

Név

Védelem

Helyrajzi szám

32540

Mátrafüred, Bene-vár

szakmai

0126

39035

Ferences templom és kolostor

szakmai

1923, 1924, 1925, 1928, 1929, 1930/1, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1939, 1940, 1942/1, 1943/1, 1944, 2197, 1942/2, 1927, 2137, 1949/5, 1949/6, 1950, 1930/2

39486

Déli külhatár

szakmai

4014/9, 4017

39487

Lovastanya

szakmai

4042/4, 4042/3, 0287/40, 0287/38, 0287/39, 0288/1, 0288/2

48859

Szt. Bertalan templom

szakmai

4527, 4528, 2038, 1488, 1489, 2041/1, 2041/2, 1483, 2041/3

49692

Külső-Mérges-patak hídjánál

szakmai

1775

49693

Gyöngyöspatak út 22.

szakmai

5692, 5673, 5669, 5670, 5671, 5672, 5747, 5693, 5716

48863

Mátrafüred- Muzslatető

szakmai

0108/5

49695

Szent Anna kápolna

szakmai

2038, 4528, 2041/2

48868

Szt. Erzsébet templom és ispotály

szakmai

1903, 1904, 1905

63496

Orczy kastély kert

szakmai

1630/16, 1629/1, 1820/8, 1630/38, 1630/27, 1629/2

63508

Gyöngyöspüspöki

szakmai

4223, 4222, 4175, 4183, 4182, 4235/3, 4213, 4229, 4228, 4227, 4226/3, 4226/2, 4225, 4224, 4177, 4176/2, 4226/1, 4236, 4237, 4238/1, 4230, 4238/2, 4243, 4231/2, 4232, 4235/1, 4242, 4240, 4239, 4244, 4245, 4246/2, 4246/1, 4247/1, 4247/2, 4248, 4249/6, 4250, 4251, 4252/3, 4184, 4193, 4192, 4191, 4190, 4189, 4187, 4186, 4185

63518

Sár-hegy

szakmai

10001, 10002, 10003, 10004, 10007, 10008, 10009, 10010, 8600/25, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9809, 9808, 9807, 9806, 9805, 9804

48867

Szt. Orbán templom

szakmai

5432, 5435, 5436, 5437, 5439, 5440, 5418, 5419, 5420, 5725, 5726

44775

Dobogó

szakmai

099/18, 099/19, 099/20

44774

Gépjavító műhely

szakmai

2854, 2855, 2856

77151

Toka-dűlő 1.

szakmai

4049/2, 4049/3, 4049/4, 4048/44, 4048/45, 4048/46, 4048/47

77243

Borhy-Tag 2.

szakmai

0207/1, 0207/12, 0207/14, 0207/13

77245

Borhy-Tag 3.

szakmai

0207/23, 0207/24, 0207/22

77247

Borhy-Tag 4.

szakmai

0207/3, 0207/15, 0207/14, 0207/13

77249

Borhy-Tag 5.

szakmai

0207/12, 0207/11, 0207/26, 0207/24, 0207/25, 0207/3

77251

Borhy-Tag 6.

szakmai

0207/27, 0210/15, 0207/28, 0208, 0207/26, 0207/25, 0207/5, 0210/16, 0210/17, 0210/18

77253

Borhy-Tag 7.

szakmai

0210/15, 0210/16

77255

Borhy-Tag 8.

szakmai

0112/19, 0112/18, 0112/20

77257

Borhy-Tag 9.

szakmai

0205/18

77259

Borhy-Tag 10.

szakmai

0207/23, 0207/24, 0207/31, 0207/30, 0207/5, 0207/22

90609

Külső-Mérges-patak 1.

szakmai

0242/17, 0242/20, 0242/34, 0242/18, 0242/19, 0242/21, 0242/23, 0242/33

91223

Külső-Mérges-patak 2.

szakmai

0242/34, 0238, 0236/14, 0236/10, 0236/1, 0236/11, 0236/12, 0236/13, 0237

91973

Galagonyás-dűlő

szakmai

0236/1, 0236/7, 0236/6, 0236/34

92195

Galagonyás-dűlő 2.

szakmai

0236/7, 0236/9, 0236/18, 0236/15, 0236/17, 0236/8, 0236/19, 0236/20, 0236/16, 0236/10

93807

Toka-dűlő 1.

szakmai

4051/81, 4051/72

93809

Toka dűlő-2

szakmai

4048/43, 4048/47

93811

Toka-dűlő 4.

szakmai

4048/27, 4048/31

Külső-Mérges-patak 4.

szakmai

0254/24, 0254/23, 0254/2, 0254/13, 0254/14, 0254/15, 0254/16

Külső-Mérges-patak 3.

szakmai

11239

2. függelék

A katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

A

B

1

I. osztály

2

Riasztás

a lakosság központi riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek biztosítása

3

Lakosság védelmi módszer

a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, elsősorban elzárkózás, indokolt esetben kitelepítés

4

Felkészítés

a) a lakosság évente történő aktív tájékoztatása,
b) a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával,
c) a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási szabályokra

5

Védekezés

a) különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) bevonásának tervezése és begyakoroltatása,
b) a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári védelmi szervezetek megalakítása,
c) a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése és begyakoroltatása

6

Induló katasztrófavédelmi készlet

teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte

3. függelék

Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke

Lombos fafajok

tudományos (latin) elnevezés

magyar elnevezés

hegyvidéki területen telepíthető faj

domb-
vidéki területen telepíthető faj

alföldi jellegű terüle-ten telepít-hető faj

vizes élőhelyekre (pl. patakparti védősáv) telepíthető faj

szárazabb területekre
telepíthető faj

városi környezetbe (pl. parkba) telepíthető faj

Acer campestre

mezei juhar

+

+

+

+

+

+

Acer platanoides

korai juhar

+

+

+

+

+

Acer pseudoplatanus

hegyi juhar, jávorfa

+

+

Acer tataricum

tatár juhar, feketegyűrű juhar

+

+

+

+

Alnus glutinosa (allergén)

enyves éger, mézgás éger, berekfa

+

+

+

+

Carpinus betulus

közönséges gyertyán

+

+

Cerasus avium (Prunus avium)

vadcseresz-nye, madárcse-resznye

+

+

+

+

+

Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb)

sarjmeggy, török meggy

+

Fagus sylvatica

közönséges bükk

+

+

Fraxinus angustifolia ssp. pannonica

magyar kőris

+

+

+

+

Fraxinus excelsior

magas kőris

+

+

Fraxinus ornus

virágos kőris, mannakőris

+***

+***

+

Malus sylvestris

vadalma

+

+

Padus avium

zelnice-meggy, májusfa

+

Populus alba *

fehér nyár, ezüst nyár

+

+

+

+

Populus canescens *

szürke nyár

+

+

+

+

Pyrus pyraster

vadkörte, vackor

+

+

+

Quercus cerris

csertölgy, cserfa

+

+

+

+

Quercus petraea (Q. sessiliflora)

kocsányta-lan tölgy

+

+

+

+

Quercus pubescens

molyhos tölgy

+

+

+

Quercus robur (Q. pedunculata)

kocsányos tölgy, mocsártölgy

+

+

+

+

+

Sorbus aria

lisztes berkenye

+

Sorbus aucuparia

madárber-kenye

+

+

+

Sorbus torminalis

barkóca berkenye, barkócafa

+

+

+

+

Tilia cordata (T. parviflora)

kislevelű hárs

+

+

+

+

+

Tilia platyphyllos (T. grandifolia)

nagylevelű hárs

+

+

+

+

Ulmus glabra (U. montana, U. scabra)

hegyi szil

+

+

+

Ulmus laevis

vénic szil, lobogós szil, vénicfa

+

+

+

+

Ulmus minor (Ulmus campestris)

mezei szil, simalevelű mezei szil

+

+

+

+

+

+

Cserjék

tudomá-nyos
(latin) név

magyar elnevezés

hegy-vidéki területen telepíthető faj

domb-vidéki területen telepíthető faj

alföldi jellegű területen telepíthető faj

vizes élőhelyekre (pl. patak-parti védősáv) telepíthető faj

szárazabb területekre
telepíthető faj

városi környezetbe (pl. parkba) telepíthető faj

Colutea arborescens

pukkanó dudafürt

+

+

+

Cornus mas

húsos som

+

+

+

+

+

Cornus sanguinea

veresgyűrű som

+

+

+

+

+

+

Crataegus laevigata (C. oxyacantha)

kétbibés galagonya

+

+

+

+

+

+

Crataegus monogyna

egybibés galagonya

+

+

+

+

+

+

Euonymus europaeus

csíkos kecskerágó

+

+

+

+

+

+

Euonymus verrucosus

bibircses kecskerágó

+

+

+

+

+

+

Frangula alnus (Rhamnus frangula)

kutyabenge

+

+

+

+

+

Juniperus communis

Közönséges boróka

+

+

+

+

+

Lonicera xylosteum

ükörke lonc, ükörke

+

+

+

+

Prunus spinosa

kökény

+

+

+

+

+

Rhamnus catharticus

varjútövis (benge)

+

+

+

+

+

Rosa canina

gyepűrózsa

+

+

+

+

Salix cinerea

rekettyefűz, hamvas fűz

+

+

Salix purpurea

csigolyafűz

+

+

Salix viminalis

kosárkötő fűz

+

+

Sambucus nigra

fekete bodza

+

+

+

+

+

+

Sambucus racemosa**

fürtös bodza

+

Staphylea pinnata

mogyorós hólyagfa

+

+

+

Viburnum lantana

ostorménfa

+

+

+

+

Viburnum opulus

kányabangita

+

+

+

+

+

+

* nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt csak

** 500 m felett javasolható a telepítése

*** kivéve a Mátra térsége, ahol nem javasolt a telepítése

Allergén növényfajok telepítése kizárólag külterületen, belterülettől és beépítésre szánt területtől nagy távolságra javasolható

4.a. függelék

Idegenhonos inváziós növényfajok jegyzéke

4.a. függelék a 33/2020. (X.30.) önkormányzati rendelethez

magyar név

tudományos név

aligátorfű (papagájfű, papagájlevél)

Alternanthera philoxeroides

karolinai tündérhínár

Cabomba caroliniana

közönséges vízijácint

Eichhornia crassipes

cingár (aprólevelű) átokhínár

Elodea nuttallii

hévízi gázló

Hydrocotyle ranunculoides

nagy fodros-átokhínár

Lagarosiphon major

nagyvirágú tóalma

Ludwigia grandiflora

sárga tóalma

Ludwigia peploides

strucctoll-süllőhínár

Myriophyllum aquaticum

felemáslevelű süllőhínár

Myriophyllum heterophyllum

közönséges selyemkóró

Asclepias syriaca

chilei óriáslapu (óriásrebarbara)

Gunnera tinctoria

kaukázusi medvetalp

Heracleum mantegazzianum

perzsa medvetalp

Heracleum persicum

Szosznovszkij-medvetalp

Heracleum sosnowskyi

bíbor nebáncsvirág

Impatiens glandulifera

sárga lápbuzogány

Lysichiton americanus

japán gázlófű

Microstegium vimineum

keserű hamisüröm

Parthenium hysterophorus

rózsás tollborzfű

Pennisetum setaceum

ördögfarok-keserűfű

Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum)

japán nyílgyökér (kudzu)

Pueraria montana var. lobata (Pueraria lobata)

borfa, tengerparti seprűcserje

Baccharis halimifolia

4.b. függelék

Mátrai Tájvédelmi Körzet országos természetvédelmi területe által érintett földrészletek helyrajzi számainak jegyzéke ( 137/2007. (XII.27.) KvVM rendelet):

0114, 0115/1, 0117, 0118, 0119, 7300/1-3, 7300/5-6, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309/1-2, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320/1-2, 7321, 7322, 7323

Fokozottan védett terület által érintett helyrajzi számok jegyzéke:

0115/1 hrsz-ból 52,6 ha (a 2C, 2D, 2E, 2F, 2TI, 2UT1, 2UT2, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3TN, 3TI1, 3UT2, 3UT3 erdőrészletek), 0117 hrsz-ból 76,3 ha (az 5E, 6A, 6B, 6C, 6D erdőrészletek, a 17A erdőrészlet területén fekvő rész és a 17B, 17C, 17D, 17E erdőrészletek)

5. függelék

A Gyöngyösi Sár-hegy Természetvédelmi Terület által érintett földrészletek helyrajzi számainak jegyzéke ( 52/2007. (X.18.) KvVM rendelet; 55/2016. (VIII.16.) FM rendelet):

0152/2, 0153, 0163, 0164/2, 0165/2, 0165/4−5, 8401-8420, 8951, 077/2, 080, 0154/2−3, 0155, 0156, 0169/37, 0170/3−4, 0198/11

a 078 hrsz.-ú földrészletből az

Y X

719089 274550

719089 274546

EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,4005 hektár kiterjedésű rész,

a 086/1 hrsz.-ú földrészletből az

Y X

719089 274557

719089 274550

EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 46,8049 hektár kiterjedésű rész,

a 0154/1 hrsz.-ú földrészletből az

Y X

719943 274525

719951 274526

EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,9034 hektár kiterjedésű rész,

6. függelék

Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek helyrajzi számainak jegyzéke ( 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet)

Különleges madárvédelmi területek – HUBN10006 – Mátra

„„3.5.5. Gyöngyös

099/2, 099/5, 099/6, 099/7, 099/8, 099/9, 099/13, 099/15, 099/16, 099/19, 0100, 0101, 0102/1, 0102/2, 0104, 0105, 0106/1, 0106/2, 0107/4, 0107/5, 0107/6, 0107/8, 0108/2, 0108/3, 0108/4, 0108/5, 0111, 0113, 0114, 0115/1, 0115/2, 0115/3, 0115/4, 0115/5, 0115/6, 0115/7, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122/1, 0122/2, 0122/3, 0122/4, 0122/5, 0122/6, 0122/7, 0123, 0125/1, 0125/2, 0126, 0128, 0129, 0130/3, 0130/4, 0131/1, 0131/2, 0131/3, 0131/4, 0131/5, 0131/6, 0131/7, 0131/8, 0132, 0133, 6901, 6905/1, 6905/3, 6905/4, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930/1, 6930/2, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942/1, 6942/2, 6944, 6945, 6946/1, 6946/2, 6947, 6948, 6949, 6953/1, 6953/2”

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek – HUBN20046 – Gyöngyösi Sár-hegy

„„3.14.2. Gyöngyös

0152/2, 0153, 0163, 0164/1, 0164/2, 0165/2, 0165/4, 0165/5, 0169/37, 0170/3, 0170/4, 0198/11, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417/1, 8417/2, 8418, 8419, 8420, 8600/8, 8600/9, 8600/10, 8600/11, 8600/12, 8600/13, 8600/14, 8600/15, 8600/16, 8600/17, 8600/18, 8600/19, 8951”

7. függelék

Országos műemlékek jegyzéke

Törzsszám

Azonosító

Cím

Név

Védelem

10438

15444

Jókai u. 24. és Szent István u.

Földszintes melléképületek

Műemlék [tartozék]

2079

19075

Farkasmály

1. sz. pince

Műemlék

2079

19076

Farkasmály

2. sz. pince

Műemlék

2079

19077

Farkasmály

3. sz. pince

Műemlék

2079

19078

Farkasmály

4. sz. pince

Műemlék

2079

19079

Farkasmály

5. sz. pince

Műemlék

2079

19080

Farkasmály

6. sz. pince

Műemlék

2079

19081

Farkasmály

8. sz. pince

Műemlék

2079

19082

Farkasmály

10. sz. présház-pince

Műemlék

2079

19083

Farkasmály

11. sz. pince

Műemlék

2079

19084

Farkasmály

14. sz. pince

Műemlék

2079

19085

Farkasmály

15. sz. pince

Műemlék

2079

19086

Farkasmály

16. sz. présház-pince

Műemlék

2079

19087

Farkasmály

17. sz. pince

Műemlék

2079

19088

Farkasmály

18. sz. pince

Műemlék

2079

19089

Farkasmály

19. sz. pince

Műemlék

2079

19090

Farkasmály

20. sz. pince

Műemlék

2079

19091

Farkasmály

21. sz. présház-pince

Műemlék

2079

19092

Farkasmály

22. sz. pince

Műemlék

2079

19093

Farkasmály

23. sz. pince

Műemlék

2079

19094

Farkasmály

24. sz. présház-pince

Műemlék

2079

19095

Farkasmály

25. sz. pince

Műemlék

2079

19096

Farkasmály

26. sz. présház-pince

Műemlék

2106

27214

Ferences templom ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2070

27215

Ref. templom ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2107

27216

Volt Ferences kolostor ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2074

27218

Kálvária ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2075

27220

Lakóház ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2076

27221

Pietá-szobor ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2078

27222

Szt. Orbán-templom ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

9379

27223

Bérház ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2101

27225

R. k. templom (Szent Bertalan) ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2102

27227

Kőkereszt ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2082

27228

Kereskedelmi Bank Székház ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2084

27230

Lakóház ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

10249

27231

Heves Megyei Bank Rt. ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2085

27232

Grassalkovich-palota (Városi Könyvtár) ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2086

27233

Orczy-levéltár ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

10438

27234

Hajdu-ház ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2087

27235

Lakóház, egykori Orczy uradalom gazdasági épülete ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

9377

27236

Grüssner-villa (Tüdőbeteg-gondozó Intézet) ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2071

27240

Ispita ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2091

27242

Sankovich-ház ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2090

27243

R. k. templom (Árpád-házi Szent Erzsébet) ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2080

27244

Erős-Bíró-kúria ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2118

27245

Volt Angyal csárda ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

10250

27246

Víztorony ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2097

27247

Haller-Berényi-Orczy-kastély ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2098

27248

Haller-Berényi-Orczy-kastély ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2088

27249

R. k. templom (Olajbanfőtt Szent János) ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2089

27250

Érseki intézőház ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2099

27251

Lakóház ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2100

27252

Sóház ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2077

27254

Szt. Donát-szobor ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2094

27255

R. k. plébánia (Szent Korona-ház) ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2093

27256

Jezsuita gimnázium (Pátzay János Zeneiskola) ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2109

27258

Nepomuki Szent János-kápolna ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2110

27259

Vachott-ház ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2111

27260

Lakóház ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2112

27261

Lakóház ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2113

27262

Görögkeleti paplak ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2114

27263

Görögkeleti templom ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2115

27264

Állami méntelep ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2095

27266

R. k. templom (Keresztelő Szent János) ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

9380

27268

Pagoda ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

10781

27269

Kőkereszt ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2105

27270

Oroszlánszobor ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2092

27271

Volt Orczy kastély ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

2079

27272

Farkasmályi pincék és présházak ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

9380

30585

Mátraháza

melléképület

Műemlék [tartozék]

2087

12470

Kármán József u. 1.

Cselédlakások

Műemlék

2087

12471

Kármán József u. 3.

Istálló-kocsiszín

Műemlék

9376

12787

Jókai Mór u. 6.

Rusz-ház műemléki környezete

Műemléki környezet

2079

13839

Farkasmály

7. sz. présház-pince

Műemlék

2079

13840

Farkasmály

9. sz. présház-pince

Műemlék

2079

13841

Farkasmály

12. sz. présház-pince

Műemlék

2079

13842

Farkasmály

13. sz. présház-pince

Műemlék

2078

11869

Eötvös Lóránd tér

Kőkereszt

Műemlék

2070

5661

Arany János u. 2-4.

Ref. templom

Műemlék

2071

5685

Koháry István utca 2.

Ispita

Műemlék

2074

5664

Damjanich János u. 15.

Kálvária

Műemlék

2075

5666

Dózsa György u. 4/1

Lakóház

Műemlék

2076

5667

Egri út

Pietá-szobor

Műemlék

2077

5700

Szent Bertalan u. 1.

Szt. Donát-szobor

Műemlék

2078

5668

Eötvös Lóránd tér

Szt. Orbán-templom

Műemlék

2079

5671

Farkasmály 1-26.

Farkasmályi pincék és présházak

Műemlék

2080

5690

Kőrösi Csoma Sándor u. 17.

Erős-Bíró-kúria

Műemlék

2082

5675

Fő tér 2.

Kereskedelmi Bank Székház

Műemlék

2083

5676

Fő tér 5.

Lakóház

általános műemléki védelem

2084

5677

Fő tér 8.

Lakóház

Műemlék

2085

5679

F ő tér 10.

Grassalkovich-palota (Városi Könyvtár)

Műemlék

2086

5680

Fő tér 11.

Orczy-levéltár

Műemlék

2087

5683

Kármán József utca 1-3.

Lakóház, egykori Orczy uradalom gazdasági épülete

Műemlék

2088

5695

Püspöki u.

R. k. templom (Olajbanfőtt Szent János)

Műemlék

2089

5696

Püspöki u. 23.

Érseki intézőház

Műemlék

2090

5689

Kossuth Lajos u.

R. k. templom (Árpád-házi Szent Erzsébet)

Műemlék

2091

5687

Kossuth Lajos u. 8.

Sankovich-ház

Műemlék

2092

5688

Orczy u. 1.

Volt Orczy kastély

Műemlék

2093

5702

Szent Bertalan u. 11.

Jezsuita gimnázium (Pátzay János Zeneiskola)

Műemlék

2094

5701

Belváros tér

R. k. plébánia (Szent Korona-ház)

Műemlék

2095

5713

(Mátrafüred) Parádi út

R. k. templom (Keresztelő Szent János)

Műemlék

2096

5714

(Mátrafüred) Parádi út

Kőkereszt

általános műemléki védelem

2097

5693

Petőfi Sándor u. 30.

Haller-Berényi-Orczy-kastély

Műemlék