Kunfehértó Község Képviselő-testületének 14/2017 (VI.29..) önkormányzati rendelete

A házasságkötés és egyéb családi események lebonyolításáról, valamint azok szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2021. 07. 01

Kunfehértó Község Képviselő-testületének 14/2017 (VI.29..) önkormányzati rendelete

A házasságkötés és egyéb családi események lebonyolításáról, valamint azok szolgáltatási díjairól

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 1. § 3. pont, 5. § és 1. melléklet 5. pontja tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

  • 1. hivatali helyiség: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. szám alatti tanácskozó terme.
  • 2. hivatali munkaidő: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.
  • 3. egyéb családi esemény: névadó ünnepség, valamint 25, 50 és 60 éves házassági évforduló

2. Házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli szabályai

2. § (1)[1] Hivatali munkaidőn túl az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott napok kivételével - házasságkötés pénteken 14.00-19.00 óráig, szombaton 9.00-19.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

(2)[2]

3. Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli szabályai

3. § (1) A hivatalos helyiségen kívül házasságkötés csak akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött ezen helyiség házasságkötésre alkalmasságáról, valamint ahol az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve a személyi adatok védelme biztosított.

(2)[3] Házasságkötésre egyházi szertartások helyszínén nem, magánlakásban és vendéglátóhelyeken pedig az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, a megfelelő körülmények biztosítása esetén kerülhet sor.

Díjfizetési kötelezettség

4. § (1) A hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben, valamint hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén az önkormányzat részére a többletszolgáltatásért fizetendő díjat és -annak részeként - az anyakönyvvezetőt megillető díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt díjakat a házasságkötést megelőző 10 napon belül, feladóvevény, vagy hivatalos számla bemutatásával az eljáró anyakönyvvezetőnek kell igazolni.

(3) Díjmentes a szolgáltatás, ha hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívül anyakönyvvezetői közreműködésre a kérelmezők valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt van szükség.

(4) Az anyakönyvvezetőt a külső helyszínen, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő közreműködése esetén választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő helyett az e rendelet 1. mellékletében meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

Egyéb családi eseményre vonatkozó szabályok

5. § (1) Az egyéb családi eseményeken történő közreműködést az anyakönyvvezető a munkaköri leírása alapján látja el.

(2) Az egyéb családi események megtartására 2.§ (1) bekezdését és a 3.§ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a házasságkötés alatt egyéb családi eseményt kell érteni.

(3) Az egyéb családi események megtartása esetén az önkormányzat részére a fizetendő díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

6. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2017. július 15. napjától lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali munkaidőn ill. a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és egyéb családi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2011. (II.01.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

1. melléklet


[1] Módosította a 7/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 1. napjától.
[2] Hatályon kívül helyezte a 7/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet.
[3] Módosította a 7/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. július 1. napjától.