Gic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 05. 28

Gic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Gic Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díját és a kedvezményeket az 1. melléklet tartalmazza.

2. § [1]

3. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.


[1] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.