Csehimindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 07. 09- 2022. 08. 18

Csehimindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete1

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

2021.07.09.

Csehimindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében,92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A szociális ellátásokról

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az ellátások igénylésének, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai

1. § A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátás iránti kérelmeket a Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Csehimindszenti Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal)lehet előterjeszteni..

2. § (1) A kérelmező köteles a jogosultság megállapítása érdekében a jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő igazolást benyújtani, a kérelmekhez minden esetben mellékelni kell a háztartásban élők jövedelemigazolását, az alábbiak szerint:

a) a keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről munkáltatói igazolást;
b) rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását, pénzintézeti számlakivonatot, postai kézbesítési szelvényt;
c) A Vas Megyei Kormányhivatal Vasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége igazolását a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján folyósított pénzbeli ellátásról, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozóan;
d) a nyugdíjakról és egyéb járadékokról a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről, a tárgyhavi vagy előző havi igazolószelvényt és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonatot,
e) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelemről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (- a továbbiakban Szt.) 10. § (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot;
f) az alkalmi munkából származó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelmére vonatkozó nyilatkozatot és az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetében az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény mellékletét képező munkaszerződés másolatát;
g) a tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző havi összeg átvételéről szóló iratot vagy elismervényt, postai feladóvevényt, pénzintézeti számlakivonatot vagy a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet;
h) az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a postai kézbesítési szelvényt, átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonatot,
i) a családi pótlékról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását vagy postai kézbesítési szelvényt vagy átutalási folyószámlára utalás esetén pénzintézeti számlakivonatot.
(2) A rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a kérelem alapját szolgáló tények igazolására:
a) hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról a tűzoltóság által kiadott „Műszaki/mentési jelentés” másolatát;
b) betegségről vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményi ellátásról hat hónapnál nem régebbi háziorvosi vagy szakorvosi igazolást;
c) a temetéshez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a temetési költségről a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére – a temetési szolgáltatást végző szerv által – kiállított számla eredeti példányának hitelesített másolatát.
(3) A jegyző a döntés-előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről, életkörülményeiről környezettanulmányt készíthet, az ellátás jogosultsági feltételeinek fennállását pedig jogosult ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fent, az ellátás megszüntetése iránt intézkedik.
(4) A megállapított ellátás összegének kifizetéséről, utalásáról a jegyző gondoskodik a határozatban megjelölt személy részére. A kifizetés történhet bankszámlára utalással vagy postai úton.
(5) Az ellátás felhasználását a jegyző ellenőrizheti, ennek keretében kötelezheti a kérelmezőt, hogy a rendkívüli települési támogatás kérelemben megjelölt célra történő felhasználását 30 napon belül igazolja.
(6) A támogatásban részesülő személy köteles a támogatás felhasználásának ellenőrzésében együttműködni.
(7) A települési támogatás kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Kámi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
II. Fejezet

Pénzbeli ellátások

2. Rendkívüli települési támogatás

3. § (1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a személynek, aki önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át.

(2) A települési támogatás összege egy naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.
(3) Életvitelszerűen lakott lakást érő természeti csapás, elemi kár esetén jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül adható rendkívüli települési támogatás.
(4) Ha a rendkívüli települési támogatást közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segély közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítható.

4. § (1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást állapít meg különösen:

a) a település lakójaként anyakönyvezett újszülött gyermek szülője részére,
b) annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.
(2) Rendkívüli települési támogatásban az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a) az 4. §(1) bekezdés a) pontjában megjelölt esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.
b) az 4. § (1) bekezdés b) pontjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.
(3) Az 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a rendkívüli települési támogatás összege 30.000,- Ft, mely kérelmet a gyermek születését követő 90 napon belül kell benyújtani melyhez csatolni a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
(4) A 4. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott esetben a települési támogatás legkisebb összege 30.000.- Ft, a legmagasabb összege elérheti a helyben elfogadott legolcsóbb temetés teljes költségét, a 200.000.- Ft-ot.
(5) A rendelet 3–4. § szerinti rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

5. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető továbbá:

a) az a községben lakóhellyel rendelkező 60. életévét betöltött személy, amennyiben háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át.

b) az a községben élő gyermekes család, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át.

c) tanévkezdés alkalmával a községben lakóhellyel rendelkező óvodáskorú, alsó-, közép-,felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek szülője vagy törvényes képviselője, illetve az a jogosult nagykorú személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át.

d) az év végi rendkívüli kiadások mérséklése céljából – tüzelő támogatásként - a községben lakóhellyel rendelkezőszemély, amennyiben háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át.

(2) Az (1) bekezdés a. és d. pontjában adható települési támogatás összege legfeljebb 25.000,- Ft.

(3) Az (1) bekezdés b-c. pontjában adható települési támogatás összege gyermekenként legfeljebb 30.000,- Ft.

(4) Az (1) bekezdés a. és b. pontja alapján nyújtható települési támogatás természetbeni támogatásként (csomag, utalvány, intézményi étkezési térítési díj kifizetéséhez) is nyújtható.

(5) Az (1) bekezdés c. pontja szerinti támogatási kérelemhez a helyben általános iskolai oktatásban részesülő gyermekeken kívül csatolni kell az iskolalátogatási igazolást.

(6) A rendelet 5. § szerinti rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

III. Fejezet

Természetben nyújtott települési támogatás

3. Köztemetés költségei alóli mentesítés

6. § A képviselő-testület az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól:

a) részben mentesítheti az eltemetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 300 %-át, egyedül élő esetén a 400 %-át.
b) egészben mentesíti az eltemetésre köteles személyt, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át, és sem az eltemettetésre köteles személy, sem a családja nem rendelkezik vagyonnal.
IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

4. Ellátási formák

7. § (1) A személyes gondoskodás ellátási formáin belül, ugyanazon jogosultat - az összes szociális körülmények ismeretében- többféle ellátási forma is megillethet.

(2) A Képviselő-testület az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) szociális étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) falugondnoki szolgáltatás.

5. Szociális étkeztetés

8. § (1) A Képviselő-testület az Szt 62. §-ában foglaltak szerint napi egyszeri meleg étkezést biztosít a szociálisan rászorultaknak.

(2) Szociálisan rászorultnak tekintendő , az
a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíj korhatárt betöltötte,
b) egészségi állapota alapján mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut vagy egyéb betegsége miatt a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.
c) az a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, akinek az állapota háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján indokolja.
d) aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül, és hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni.
(3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díját és az önkormányzat által nyújtott kedvezményeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

9. § (1) Csehimindszent Község Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

(2) A Polgármester a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokra vonatkozó igényt a hatályos jogszabályok szerint nyilvántartásba veszi.
(3) Az Szt. 115/A §-a és a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó valamennyi e rendelet alapján nyújtandó személyes gondoskodási forma esetén be kell nyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. r. 1. sz. melléklete II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.
(4) A Polgármester a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybe vevőjével megállapodást köt, mely tartalmazza az igénybe vevő személyi adatait, a nyújtott szolgáltatást, annak térítési díját, díjkedvezményét vagy díjmentességét, a díjfizetés elmulasztása esetén az eljárás menetét, a jogviszony létrejöttének idejét, a megszüntetés módjait, a szolgáltatás elleni panasz beterjesztésének módját, és annak kivizsgálását, az ellátott jogai biztosításának módozatait, a díjfizetés kötelezettségének módozatait, és esetleges egyéb kötelezettségeit, az adatkezeléssel, tájékoztatással, titoktartással kapcsolatos szabályokat.
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnésének általános esetei:
a) határozott idejű igénybevétel esetén a határozott idő lejártával,
b) az ellátott halálával,
c) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
d) a jogosult illetve törvényes képviselője kérelmére,
e) az ellátott súlyos kirívó magatartásával az ellátás nyújtását lehetetlenné teszi,
f) ellátást az igénybe vevő 30 napot meghaladóan nem veszi igénybe, s ezt követően az intézményvezető 15 napos írásbeli felhívására sem igényli az ellátást.

6. Házi segítségnyújtás

10. § A házi segítségnyújtást a Képviselő-testület a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás által fenntartott Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ, 9800, Vasvár, Árpád tér 8. szám útján biztosítja.

7. Családsegítés

11. § A Képviselő-testület az Szt. 64. §-a szerinti családsegítési szolgáltatás a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás által fenntartott Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ, 9800, Vasvár, Árpád tér 8. szám útján vehető igénybe.

8. Falugondnoki szolgálat

12. § A Képviselő-testület falugondnoki szolgálatot működtet.

MÁSODIK RÉSZ

A gyermekvédelmi ellátások

V. Fejezet

Természetbeni ellátások

9. Gyermekétkeztetés

13. § A Képviselő-testület gyermek étkeztetést biztosít a gyermekek részére az Alsóújlaki Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alsóújlaki Konyha, Alsóújlak, Kossuth u. 4. szám útján biztosítja.

10. Szünidei étkeztetés

14. § (1) A Képviselő-testület szünidei étkeztetést a gyermekek részére az Alsóújlaki Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alsóújlaki Konyha, Alsóújlak, Kossuth u. 4. szám útján biztosítja.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a szülő vagy más törvényes képviselő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti nyilatkozaton írásban nyújtja be a Hivatalban.
(3) Ha az intézményi, vagy szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a kötelezett, az intézményi étkeztetés esetén az intézmény vezetőjénél, szünidei gyermekétkeztetés esetén a Hivatalban kell bejelenteni a távolmaradást, és annak várható időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.
VI. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

11. A gyermekek napközbeni ellátása

15. § Igény esetén a Képviselő-testület a Gyvt. 41-43. §-ában foglaltak szerint szervezi és biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását .

12. Gyermekjóléti szolgálat

16. § A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás által fenntartott Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ 9800 Vasvár, Árpád tér 8. szám útján biztosítja.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

17. §2

18. § Ez a rendelet 2021. július 8-án lép hatályba.

1. melléklet
KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatás megállapításához
Kérelmező neve: ..............................................................................................
Kérelmező születési neve: ........................................................................... Anyja neve: ......................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................
Lakóhely:.....................................................................................................
Tartózkodási hely: ...........................................................................................
Állampolgárság: ............................................ Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................
Kérelem indoka: ....................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................................................................................................................... .......................................................................................................................
Amennyiben releváns:
Az eltemetett hozzátartozó neve: .....................................................
Rokoni kapcsolat: .............................................................................
A haláleset ideje: ..............................................................................
A temetés költségei: ................................................................................
A kérelmező jövedelme:………………………………. Ft/hó
A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:

Név

Szül. idő

Rokoni kapcsolat

TAJ szám

Jövedelem

Egyéb jövedelmek:
Gyermektartásdíj: .......................................... Ft
Családi pótlék: ................................................. Ft
Önkormányzati egyéb rendszeres támogatást: ....................................... Ft
Együtt élők összes jövedelme: …………………Ft
(ügyintéző tölti ki) Egy főre jutó jövedelem: ………………………Ft (ügyintéző tölti ki)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok a valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a NAV-nál ellenőrizhető.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyes adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.
Dátum: ........................................... ……………………………… Kérelmező
A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint amennyiben releváns az eredet temetési számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolást, született gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
2. melléklet
K É R E L E M
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Kérelmező (törvényes képviselő) neve: ………………..............................................................Születési neve: …………………………………………………………………………………...............
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...............
Anyja neve: …………………………………………………………………………………….................
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………................
Lakcím: …………………………………………………………………………………………...............
KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN ÉLŐK ADATA

Név, születési név,

TAJ szám

Születési hely, idő

Anyja neve

NYILATKOZAT Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtása időpontjában: - a családomban a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
kelt………………………… …. …………………
kérelmező aláírása
Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntése elleni fellebbezési jogomról lemondok. kelt: ……………………………
kérelmező aláírása
3. melléklet
Szociális étkeztetés (ebéd) térítési díja: 390,- Ft/fő/nap
1

A Normaszöveg a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.