Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII.5.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 07. 06

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésekben és a 131. § (1) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban meghatározott, Diósberény községben lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki.

2. Pénzbeli és természetbeni ellátások

2. § (1) Diósberény községben lakóhellyel rendelkező óvodai nevelésben, vagy nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő gyermek, vagy fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatás nyújtható tanévkezdési támogatás formájában.

(2) A tanévkezdési támogatás évente egy alkalommal július 1 és szeptember 30 között igényelhető.

(3) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Diósberényi Kirendeltségén kell előterjeszteni. A kérelem mellékleteként kell benyújtani a következő nevelési, oktatási évre vonatkozó óvodai, iskolalátogatási igazolást.

(4) A kérelem benyújtására a gyermek törvényes képviselője, vagy a fiatal felnőtt jogosult.

(5) A tanévkezdési támogatás összege az óvodások és általános iskolások esetén 10.000 Ft/fő/év, középiskolások és felsőoktatásban résztvevők esetén 20.000 Ft/fő/ év.

(6) A tanévkezdési támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(7) A Gyvt.-ben és a rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy annak megsértésével benyújtott kérelmet el kell utasítani, a kapott támogatást jogtalanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a kapott támogatás visszafizetésére.

3. § (1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést helyben a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás fenntartásában működő Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha intézményen keresztül biztosítja.

(2) Az intézményi térítési díjat a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa határozatban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

3. Személyes gondoskodás formái

4. § (1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást a Dám Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja intézmény keretében látja el.

(2) A nyújtott ellátásokat és az igénybevétel szabályait a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában rendeletalkotásra kötelezett Tamási Város Önkormányzat rendelete tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2021. július 6-án lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról szóló Diósberény település Önkormányzati képviselő-testületének 6/2006. (V.15.) számú önkormányzati rendelete.