Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2013.(X.1.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 07. 21

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2013.(X.1.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság egyetértésével a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. Általános szabályok

1. § (1)[1] E rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Miskolc közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

(2)[2]

(3) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

1/A. [3] Értelmező rendelkezések

1/A. § E rendelet alkalmazásában:

 • 1. fiatalkorú: aki az e rendeletben meghatározott alapvető közösségi együttélési szabály megsértésekor, betartásának elmulasztásakor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem töltötte be,
 • 2. közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) e rendeletben a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg,
 • 3. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában foglaltakon túl, az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze,
 • 4. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontjában meghatározott ital.

2. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények

2. § (1)[4] Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásért való felelősség megállapítása során a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankciótv.) rendelkezései alapján:

 • a) figyelmeztetés vagy
 • b) közigazgatási bírság

szankció alkalmazható.

(2)[5] Az e rendelet 1/A. § 2. pontjában meghatározott magatartás miatt a közigazgatási bírság kiszabása feltételeinek teljesülése esetén, amennyiben a helyszíni intézkedés alkalmával a szabályszegő a jogsértést teljes egészében elismeri, a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek a felső határa természetes személy esetén ötvenezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forint.

Az egyes közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások

3. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata jelképeivel kapcsolatos cselekmények

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki

 • a) Miskolc Megyei Jogú Város címerét vagy zászlaját Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere által kiadott engedély nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő módon, avagy olyan célból vagy módon használja, amire engedély nem adható.
 • b)[6]

(2)[7] Az (1) bekezdés szerinti magatartás elkövetőjével szemben – természetes személy esetén kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében háromszázezer forintig terjedő – közigazgatási bírság szabható ki.

4. A köztisztasággal, a települési szilárd hulladékkal és a levegő minőségének védelmével összefüggő, a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző cselekmények

4. § (1)[8] A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról a közterületre kihajló – és ezáltal a közlekedésbiztonságot, vagyonbiztonságot veszélyeztető – növények gallyazását nem végzi el.

(2)[9] Az (1) bekezdés szerinti magatartás elkövetőjével szemben – természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő – közigazgatási bírság szabható ki.

5. § [10] A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző cselekményt követ el és természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyolcszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az ingatlantulajdonos vagy az ingatlant más címen használó, aki belterületi ingatlanának rendezett, tiszta állapotban tartásáról, illetve nem mezőgazdasági hasznosítású belterületi ingatlanának parlagfüvön kívüli, egyéb gyomok tekintetében történő gyommentesítéséről nem gondoskodik.

5. Közterületek rendjével kapcsolatos cselekmények

6. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki

 • a)[12] vállalkozás céljára használt 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó járművét közúton vagy más közterületen az Építési és Környezetvédelmi Osztály által kiállított közterület-használati engedély nélkül tárolja,
 • b) járművel a zöldterületen közlekedik, vagy parkol, zöldterületnek tekintve azt a területet is, amelyen a fásítás, parkosítás megkezdődött, vagy amelynek gyepfelülete esetlegesen hiányos.

(2)[13] Az (1) bekezdés szerinti magatartás elkövetőjével szemben – természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyolcszázezer forintig terjedő – közigazgatási bírság szabható ki.

6. Közterület használatával kapcsolatos, a közösségi együttélés szabályaiba ütköző cselekmények

7. § (1)[14] A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki:

 • a)[15] a közterületet a közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerinti közterület-használati engedély nélkül, vagy a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérően veszi igénybe,
 • b) a közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, közterületen nem engedélyezhető vagy tiltott tevékenységet folytat,
 • c) közterület-használati engedélyét a közterület használatakor nem tartja magánál és ezzel az ellenőrzést akadályozza,
 • d) áruszállítás állomáshelyének használatára jogosító közterület-használati engedélyének meglétét, díja befizetésének igazolását gépjárműve szélvédője mögött nem helyezi el és ezzel az ellenőrzést akadályozza vagy
 • e) a játszótéren vagy parkban a játszó-, sport-, valamint egyéb berendezési eszközöket nem a rendeltetésének megfelelően használja.

(2)[16] Az (1) bekezdés szerinti magatartás elkövetőjével szemben – természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő – közigazgatási bírság szabható ki.

7. A közterületi zöldfelületek élővilágának védelmébe ütköző cselekmények

8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki zöldfelület élővilága elleni cselekményt valósít meg, azaz közterületi zöldfelületen

 • a) növényeket engedély nélkül csonkít,
 • b) fák törzsét vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, kötél vagy kábel rögzítésére használja,
 • c) közterületen lévő virágot, dísznövényt szed, károsít vagy élő növény részeit engedély nélkül begyűjti.

(2)[17] A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületen lévő fás szárú növényt a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott engedély nélkül kivág, vagy a kivágással kapcsolatos bejelentési kötelezettségét elmulasztja.

(3)[18] Az (1) és (2) bekezdés szerinti magatartás elkövetőjével szemben – természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő – közigazgatási bírság szabható ki.

8. Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével összefüggő cselekmények

9. § [19]

9. Többlakásos lakóépületek közösségi együttélési szabályaival összefüggő

közösségellenes cselekmények

10. § [20] A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

 • a) a tulajdonában vagy bármely más módon használatában lévő lakásában és a közös használatú helyiségben és területen tevékenységével másoknak zavaró módon bűzt, füstöt, port, vagy egyéb más zavaró hatást okoz,
 • b) a tulajdonában vagy bármely más módon használatában lévő nem lakás célú helyiségében a keletkező hulladékot, göngyöleget nem a saját gyűjtőedényben helyezi el,
 • c) a tulajdonában vagy bármely más módon használatában lévő ingatlanának felújításával kapcsolatban keletkezett szennyeződést, hulladékot, törmeléket a közös használatú területekről naponta nem távolítja el,
 • d) nem éghető, háztartásinak nem tekinthető hulladékot, nagyobb tárgyakat az épület közös használatú helyiségeiben, területein tárol, azok elszállításáról nem gondoskodik,
 • e) a háztartási takarítási munkákat úgy végzi, hogy az másokat zavar, lakáson kívül szőnyeget, matracot, vagy más hasonló funkcióval rendelkező tárgyat munkanapokon nem 7.00-20.00 óra között, munkaszüneti napokon nem 9.00-14.00 óra között porol, tisztít, a tisztítást nem a kijelölt helyen végzi, befejezése után a keletkező szennyeződést, hulladékot nem távolítja el,
 • f) szőnyeget, matracot, takarítási eszközt, vagy más hasonló funkcióval rendelkező tárgyat erkélyen, loggián, ablakon, lépcsőházak függőfolyosóján, korlátjain porol, leseper, kiráz,
 • g) a lakásban vízhasználat során más helyiségét eláztatja, ide nem értve a szakértő igénybe vétele nélkül megállapítható, közműhálózat meghibásodásából eredő beázást,
 • h) nyílászárón keresztül folyadékot önt ki, hulladékot, dohánycsikket vagy egyéb tárgyat kidob, vagy
 • i) olyan többlakásos lakóépület lépcsőházában, ahol ingatlantulajdonnal, vagy ingatlan használatára más jogcímen jogosultsággal nem rendelkezik, szeszes italt fogyaszt.

10/A. § [21] A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

 • a) többlakásos lakóingatlan közös használatú területein és helyiségekben állata által okozott szennyeződés eltávolításáról haladéktalanul nem gondoskodik,
 • b) többlakásos lakóingatlan közös használatú udvarán, lakásainak erkélyén galambot tart, etet,
 • c) tulajdonában vagy használatában lévő többlakásos ingatlanban lévő lakásához tartozó vagy a használatában álló helyiségekben a galambok fészkelőhelyeit nem szünteti meg,
 • d) többlakásos ingatlan közös használatú helyiségeiben ebet – amennyiben a társasház szervezeti és működési szabályzata másként nem rendelkezik, – póráz nélkül vezet, vagy
 • e) többlakásos ingatlan közös használatú helyiségeiben – amennyiben a társasház szervezeti és működési szabályzata másként nem rendelkezik – nem biztosítja, hogy az eb más állatot, vagy embert harapásával ne veszélyeztessen.

10. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző egyéb cselekmények

11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el

 • a)[22]
 • b)[23]
 • c)[24]
 • d) aki a tulajdonában vagy használatában lévő épület utcai homlokzatán lévő galambfészkelő helyeket szükség szerint, de évente legalább egyszer nem szünteti meg, a fészkelő helyek alatti közterületet a galambok okozta szennyeződésektől nem tisztítja meg,
 • e) aki a város közterületein galambot etet.

(2)[25] Az (1) bekezdés szerinti magatartás elkövetőjével szemben – természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében háromszázezer forintig terjedő – közigazgatási bírság szabható ki.

12. § (1)[26] [27]

(2)[28]

 • a)
 • b)

(3)[29] A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el és természetes személy esetében kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki az ingatlan tulajdonosa, bérlője, az ingatlan felett más jogcímen rendelkezni jogosult hozzájárulása nélkül életvitelszerű tartózkodás céljából lép, arra nem alkalmas ingatlan birtokába.

12/A. § [30] (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki bejelentés-köteles parkolási szolgáltatási tevékenység igénybevételére felhív, ezen tevékenység végzésére jogosító hatósági nyilvántartásban megjelölt területen kívül.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki mást az (1) bekezdésben meghatározott magatartás tanúsításával megbíz.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti magatartás elkövetőjével szemben – természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő – közigazgatási bírság szabható ki.

(4) E § alkalmazásában a parkoltatási szolgáltatási tevékenységen és annak végzésére jogosító hatósági nyilvántartásban megjelölt területen a jegyző által, a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet 1. melléklet 104. pontjában megjelölt tevékenységet és annak folytatására vonatkozóan nyilvántartásban vett területet kell érteni.

12/B. § [31] (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az a láthatóan alkoholos állapotban lévő, vagy kábító, vagy pszichotrop anyag hatása alatt álló személy, aki közterületen, nyilvános helyen vagy közforgalmú közlekedési eszköz megállóhelyén tartózkodása során olyan magatartást tanúsít, amely a lakosság negatív értékítéletét váltja ki.

(2)[32] Az (1) bekezdés szerinti magatartás elkövetőjével szemben kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Eljárási rendelkezések

13. § (1)[33] A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyekben – átruházott hatáskörben – a jegyző jár el.

(2) A rendeletben foglaltak betartását Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának erre feljogosított ügyintézője, valamint közterület-felügyelői ellenőrzik.

(3)[34] A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(4)[35] Közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésével kapcsolatos bejelentést szóban vagy írásban bárki tehet. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni. A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.

(5)[36] A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás hivatalból, vagy bejelentés alapján történő észlelésétől számított 60 napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

(6)[37] Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja. Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben figyelmeztetés intézkedést kell alkalmazni.

(7)[38] Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni. A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell. A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.

14. § [39] Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint a Szankciótv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. § [40] A közigazgatási bírság összegének megállapításánál a Szankciótv. vonatkozó rendelkezései mellett figyelembe kell venni az elkövető személyi körülményeit, vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak, vagy azokat – a hatóság erre vonatkozó felhívására – önként igazolja.

16. § [41] A kötelezett a közigazgatási bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül, a helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon belül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10700086-42689106-51100005 költségvetési elszámolási számlájára készpénz-átutalási megbízással köteles megfizetni.

17. § (1) A 6. §-ban meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás gépjárművel történő elkövetése esetén a felelősség a gépjármű üzembentartóját terheli. Az üzembentartó mentesül a közigazgatási bírság megfizetése alól, ha

 • a) a gépjármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben szabályszegésre vonatkozó eljárást megelőzően kezdeményezte e tárgyban a megfelelő hatóság eljárását;
 • b) ha a gépjárművet más személy használatába adta, és ezt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt adatokkal (gépjármű hatósági jelzése, üzembentartó és használatba vevő neve, születési ideje, helye, lakcíme, nem természetes személy esetében megnevezése, székhelye, cégjegyzék száma) bizonyítja, vagy - azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt - olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amelyek a fent meghatározott adatokat tartalmazzák. E pont fennállása esetén a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások esetén kell alkalmazni.

20. § E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti:

(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 8/2010. (III.10.) számú rendelete a közösségi együttélés szabályairól, a lakóépületek házirendjéről,

(2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 38/2009 (XII.2) számú rendelete a lakcímbejelentés helyi szabályairól.


[1] Az 1. § (1) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. § (2) bekezdését a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
[3] Az 1/A. alcímet (1/A. §) a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
[4] Módosította a 14/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 13. napjától. A 2. § (1) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 2. § (2) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[6] Hatályon kívül helyezte a 38/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2014. december 20. napjától.
[7] Beiktatta a 14/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 13. napjától.
[8] Módosította a 38/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. december 20. napjától.
[9] Beiktatta a 14/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 13. napjától.
[10] Módosította a 14/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 13. napjától.
[11] Módosította a 38/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. december 20. napjától.
[12] A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.
[13] Beiktatta a 14/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 13. napjától.
[14] Módosította a 38/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. december 20. napjától. A 7. § (1) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[15] A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 29/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[16] Beiktatta a 14/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 13. napjától.
[17] Beiktatta a 14/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 13. napjától. A 8. § (2) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[18] A 8. § (3) bekezdését a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.
[19] Hatályon kívül helyezte a 38/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2014. december 20. napjától.
[20] A 10. § a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
[21] Beiktatta a 14/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 13. napjától. A 10/A. § a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
[22] Hatályon kívül helyezte a 38/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2014. december 20. napjától.
[23] Hatályon kívül helyezte a 38/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2014. december 20. napjától.
[24] A 11. § (1) bekezdés c) pontját a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
[25] Beiktatta a 14/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 13. napjától.
[26] Módosította a 14/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 13. napjától.
[27] Megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5047/2016/2. számú határozata. Hatálytalan 2017. január 31. napjától.
[28] Megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5047/2016/2. számú határozata. Hatálytalan 2017. január 31. napjától.
[29] Módosította a 14/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 13. napjától.
[30] Beiktatta a 35/2016. (XII.12) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. december 13. napjától.
[31] Beiktatta a 19/2018. (X.29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. november 13. napjától.
[32] A 12/B. § (2) bekezdését a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.
[33] A 13. § (1) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[34] A 13. § (3) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[35] A 13. § (4) bekezdése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[36] Módosította a 38/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. december 20. napjától.
[37] A 13. § (6) bekezdését a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdése iktatta be.
[38] A 13. § (7) bekezdését a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdése iktatta be.
[39] A 14. § a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
[40] A 15. § a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
[41] A 16. §-a a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-a szerint módosított szöveg.