Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 06. 01

Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.31.

Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nyírtass Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Nyírtass Község Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.13.) rendelet (továbbiakban: RENDELET) 2. § (1) (2) (3) (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

866 122 024 Ft

Költségvetési bevétellel

866 122 024Ft

Költségvetési kiadással

0 Ft
0 Ft
0 Ft

Költségvetési egyenleggel
- ebből működési(hiány,többlet)
felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlásának összevont mérlegét, e Rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) (3) A bevételi és kiadási előirányzatok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az1.2., 1.3., 1.4.mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e Rendelet 2.1. melléklete részletezi.

(5) A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e Rendelet 2.2. melléklete részletezi.”

2. § A RENDELET 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3.melléklet tartalmazza, mely önkormányzatunk esetében nemleges.

(2) Az Önkormányzat sajátbevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza, mely a költségvetési évre vonatkozóan nemleges.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. mellékle tszerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint kell kimutatni, mely a jelen gazdasági évre vonatkozóan nemleges.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az eves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.5., mellékletek szerint határozza meg.”

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.