Vanyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 06. 02

Vanyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. Hatásköri és eljárási rendelkezések

1. § (1) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos következő hatásköreit a polgármesterre ruházza át:

 • a) települési temetési támogatás,
 • b) étkeztetéssel kapcsolatos hatáskört.

(2) A polgármester az átruházott hatáskörben a szociális ellátás tárgyában hozott döntéséről határozatot hoz.

(3) A polgármester az Önkormányzat e rendelete és az Szt. alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben.

2. § (1) A szociális ellátás iránti, illetve a települési támogatási kérelmet a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Vanyolai Kirendeltségénél (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni, a Hivatal által e célra rendszeresített 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy szóban előterjesztett kérelemmel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványokon a kérelmezők számára tömören és világosan fel kell tüntetni a nyomtatvány kitöltésének szabályait, valamint fel kell sorolni azokat a mellékleteket és nyomtatványokat, melyek a kérelem elbírálásához szükségesek.

(3) A kérelemhez – amennyiben e rendelet másképpen nem rendelkezik – mellékelni kell

 • a) az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást,
 • b) a gyermek elhelyezéséről, vagy gyámrendelésről szóló határozatot,
 • c) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról,
 • d) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat,
  c) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.

3. § E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szt.) - különösen annak 4. §‑ában - foglaltakat kell alkalmazni.

4. § (1) A jövedelmet elsősorban az alábbiak szerint kell igazolni:

 • a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás,
 • b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által
  kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a
  vállalkozó nyilatkozata,
 • c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az
  utolsó havi nyugdíjszelvény,
 • d) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolás,
 • e) e)gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai
  szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító
  jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett
  jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata,
 • f) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozat,
 • g) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés,
 • h) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás,
  bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása,
 • i) amennyiben az ellátást kérő jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az állami
  foglalkoztatási szervvel kötött együttműködés,
 • j) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

(2) A jövedelem-számításra vonatkozó időszakra az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.

5. § (1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Hivatal:

 • a) megkeresheti az állami adóhatóságot,
 • b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
 • c) megkeresheti az igazolást kiállító szervet,
 • d) megkeresheti a munkáltatót.
 • e) elrendelheti környezettanulmány készítését, vagy a már meglévő, gyermekjóléti vagy a családsegítő szolgálat, a védőnő, továbbá a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó
  szervek (a kérelem benyújtását megelőző legfeljebb 6 hónapon belül készített) környezettanulmánya figyelembevételével folytatja le a tartalmi ellenőrzést.

(2) A Hivatal a döntés előkészítése során környezettanulmányt készíthet a kérelmező szociális helyzetének megállapítása érdekében. Amennyiben a kérelem benyújtását megelőző legfeljebb 6 hónapon belül készített környezettanulmány rendelkezésre áll, az az eljárásban alapul vehető.
(3) Mellőzhető a (2) bekezdés szerinti környezettanulmány, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül már valamely – e rendelet hatálya alá tartozó – ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben változás nem állt elő.

2. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése

6. § . A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §‑a rendelkezései alkalmazandók.

II. FEJEZET Pénzbeli ellátások

7. § (1) Rendkívüli települési támogatások:

 • a) települési létfenntartási támogatás
 • b) települési gyógyszertámogatás
 • c) települési temetési támogatás
 • d) települési gyermeknevelési támogatás

(2) Egyéb pénzbeli ellátások

 • a) beiskolázási támogatás
 • b) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás
 • c) születési támogatás

3. Rendkívüli települési támogatások

8. § (1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást állapít meg létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben, amennyiben - települési temetési támogatás kivételével - az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg.

(2) A rendkívüli települési támogatás pénzben és természetben is nyújtható, – települési temetési támogatás kivételével - összege legalább 1000 forint, legfeljebb 20000 forint.

(3) Rendkívül indokolt és méltánylást érdemlő esetben (különösen: elemi kár, 3 hónapnál hosszabban tartó, súlyos betegség esetén) az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól – települési temetési támogatás kivételével - 100%-kal el lehet térni – települési temetési támogatás kivételével.

(4) Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, hivatalból vagy kérelemre azonnali települési támogatást állapíthat meg a Képviselő-testület, melynek összege – települési temetési támogatás kivételével - 200.000 Ft-ig terjedhet. Az azonnali támogatás feltétele, hogy a támogatott családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg. Hivatalból kezdeményezheti a települési támogatást a polgármester, képviselő, családgondozó, oktatási-nevelési intézmény vezetője.

(5) Nem minősül létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek, aki:

 • a) az Szt. 36. § (2) bekezdése d) pontja szerinti, aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésére vonatkozó vagy az Szt. 37/B. § (1a) bekezdése szerinti, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege folyósítása felfüggesztésére vonatkozó döntés folytán vált az ellátás(ok)ra jogosulatlanná, vagy
 • b) az Szt. vagy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó, e rendelet által nem szabályozott ellátást saját mulasztása miatt nem veszi igénybe, vagy
 • c) a családtámogatási ellátásokat saját mulasztása miatt nem veszi igénybe, vagy
 • d) jogerős és végrehajtható hatósági határozat vagy bírósági ítélet által számára megítélt pénzkövetelés tényleges megszerzése érdekében szükséges intézkedéseket önhibájából elmulasztja.

9. § (1) A polgármester települési temetési támogatást nyújt annak, aki elhunyt vanyolai lakos személy eltemettetéséről gondoskodott, amennyiben az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg.

(2) A települési temetési támogatás összege 20 000 Ft.

10. § (1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez, vagy ha az eljárás hivatalból indult, az eljárás során – ide nem értve a 8. § (4) bekezdésében szabályozott települési támogatás esetét – mellékelni kell az e rendelet 1. mellékletében meghatározott, megfelelően kitöltött és aláírt nyomtatványt, valamint az azt alátámasztó jövedelemigazolásokat.

(2) A 9. §-ban szabályozott települési temetési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

 • a) a temetés költségeiről a támogatást kérő vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát,
 • b) az e rendelet 2. melléklete szerinti, megfelelően kitöltött és aláírt nyomtatványt,
 • c) amennyiben a támogatás megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata eredeti példányának bemutatása mellett annak másolatát.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított támogatás összegét - vagy a kérelem elutasításának tényét -, illetve a határozat számát a Hivatal a számlákra rávezeti.

(4) Amennyiben a temetési települési támogatás megállapítására a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 33. §-a szerint kerül sor, a határozatban elő kell írni az utólagos elszámolási kötelezettséget. Az elszámolási kötelezettségnek a jogosult általi elmulasztása esetén a mulasztóval szemben úgy kell eljárni, mint aki az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe.

4. Beiskolázási támogatás

11. § (1) A Képviselő-testület évi egy alkalommal beiskolázási támogatásban részesíti azokat a községben lakóhellyel rendelkező gyermekes családokat, és gyermeküket egyedül nevelő szülőket, akiknek gyermeke

 • a) óvodában, általános iskolában, szakiskolában vagy középiskolában, vagy
 • b) felsőfokú tanintézményben nappali tagozaton, első felsőfokú végzettsége megszerzése érdekében tanul, és 25. életévét nem töltötte be, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500%-át.

(2) A beiskolázási támogatás összegéről a képviselő-testület minden év augusztus hónapban határoz.

(3) A beiskolázási támogatás természetben (tankönyv, füzetcsomag) is nyújtható.

(4) A beiskolázási támogatás – e rendelet 2. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltaktól eltérően – a 3. melléklet szerinti, kitöltött nyilatkozat és – a (4) bekezdésben szabályozott eset kivételével – az iskolalátogatás oktatási intézmény általi igazolásának bemutatása alapján történik.

(5) A (4) bekezdésben írt oktatási intézményi igazolás bemutatása az alapfokú oktatást nyújtó kötelező felvételt biztosító körzeti iskolát látogató tanulók esetében mellőzhető. A tanulói jogviszony igazolását a Hivatal hivatalból szerzi be az alapfokú oktatást nyújtó kötelező felvételt biztosító körzeti iskolától.

5. Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás

12. § (1) A Képviselő-testület a község közigazgatási területén az első lakásépítőket és vásárlókat egyszeri, 100.000.-Ft vissza nem térítendő támogatással segíti, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500%-át.

(2) A támogatást igénybe veheti, aki első lakását vásárolja, vagy első lakását építi, az épület legalább 50%-os készültségben áll (tető alatt van az épület).

(3) A kérelemhez mellékelni kell a megfelelően kitöltött, aláírt e rendelet 4. mellékletét és lakásvásárlás esetében ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés eredeti példányát, lakásépítés esetében az építésügyi hatósági bejelentés igazolását, tervdokumentációt, az érintett ingatlan tulajdoni lap másolatát.

(4) A kérelmet a képviselő-testület bírálja el a kérelem beadását követő első testületi ülésen.

6. Születési támogatás

13. § (1) Minden Vanyolán lakóhellyel rendelkező személy gyermeke születése esetén 10.000,-Ft születési támogatásban részesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500%-át. Amennyiben mindkét szülő vanyolai illetőségű, úgy részükre a támogatás csak egy személynek jár.

(2) A kérelmet a 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolandó az újszülött születési anyakönyvi kivonata.

(3) A kérelmet a képviselő-testület bírálja el a kérelem beadását követő első testületi ülésen.

III. FEJEZET Természetbeni ellátás

14. § Természetbeni ellátás: köztemetés

7. Köztemetés

15. § (1) Az Szt. 48. § szerinti köztemetést a képviselő-testület rendeli el.

(2) Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a képviselő-testület a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre, méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, ha a temetésre köteles

 • a) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy
 • b) egyedülálló, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege háromszorosát nem éri el.

IV. FEJEZET Szociális alapszolgáltatások

16. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

 • a) falugondnoki szolgáltatás (külön rendeletben foglaltak szerint)
 • b) étkeztetés,
 • c) családsegítés,
 • d) házi segítségnyújtás.

8. Étkeztetés

17. § A Képviselő-testület az Szt. 62. § (1) bekezdése szerint étkeztetés feltételeit biztosítja.

18. § Az étkeztetés jogosultsági feltételei:

 • a) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 65. életévét betöltötte.
 • b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut vagy egyéb betegsége miatt a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.
 • c) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.
 • d) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül.

19. § (1) Az étkeztetés igénybevételének módja:

 • a) Az étkeztetés igénybevétele önkéntes, kérelemre biztosítható, a 3. §-ban foglaltak szerint. A kérelemről a polgármester a kérelem benyújtását követő 8 napon belül dönt és erről a kérelmezőt értesíti.
 • b) Az étkeztetés igénybevétele külön eljárás nélkül történik, ha a rászoruló életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott eljárást soron kívül kell lefolytatni.
 • c) Az ellátás igénybe vehető
  • ca) az étel elvitelével
  • cb) lakásra szállítással a falugondnok által.

(2) Az étkeztetést igénybe vevővel a polgármester megállapodást köt, mely tartalmazza a szolgáltatás:

 • a) időtartamát (határozott vagy határozatlan időre)
 • b) körét, módját, formáját, ellátás kezdetét,
 • c) térítési díj mértékét és a díjfizetés szabályait,
 • d) megszüntetésre vonatkozó feltételeket,
 • e) panasztétel lehetőségét, kivizsgálási módját.

(3) Az étkeztetést meg kell szüntetni:

 • a) a jogosult vagy a törvényes képviselő kérelme alapján,
 • b) a rászorultság megszűnése esetén.

(4) Az étkeztetés megszűnik a jogosult halála esetén.

(5) Az ellátás megszüntetésének időpontjául az utolsó ellátásban töltött napot kell meghatározni.

9. Családsegítés

20. § (1) A családsegítést – az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok megsegítésére – az önkormányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata útján látja el.

(2) A szolgáltatás nyújtása a rászoruló kérelmére vagy az Szt. 64 § (2) bekezdés szerinti jelzőrendszer tagjai jelzésére történik. A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzését megtenni közvetlenül a családsegítőnél lehet.

(3) A családsegítő szolgálat feladatait az Szt. 64. § határozza meg.

10. Házi segítségnyújtás

21. § (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye útján látja el.

(2) A házi segítségnyújtás szolgáltatást igényelni a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményénél lehet.

V. FEJEZET

11. Hatályba léptető rendelkezések

22. § [1]

23. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.


[1] A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.