Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete

Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek járművel történő használatának szabályairól

Hatályos: 2021. 06. 25 - 2022. 01. 27

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete

Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek járművel történő használatának szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, 16/A. §-ában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/D. § (2) bekezdésében, 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 15/A. § (4) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 13. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés 17. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek Tulajdonosi Bizottsága, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 45. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén:

 • a) a helyi közutakon,
 • b) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban, és egyéb közterületeken,

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdés e/2. pontjában meghatározott „várakozási övezet (zóna)” táblával megjelölt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekre, amelyek járművel való szabályos várakozásra alkalmasak. A várakozási területeken belül a KRESZ 40-41. §-aiban meghatározott megállásra és várakozásra vonatkozó általános szabályok érvényesek, továbbá a járművek elhelyezését a KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott „várakozóhely” tábla és alatta a várakozó helyen a kötelező elhelyezés módját jelző kiegészítő tábla, vagy burkolati jel, vagy burkolatkiosztás, vagy felfestés jelölheti.

(2) A rendelet területi hatálya kiterjed a Közszolgáltató által üzemeltetett mélygarázsokban, parkolóházakban létesített díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekre is.

(3) E rendelet tárgyi és személyi hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, valamint ezen járművek tulajdonosára, üzembentartójára.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki:

 • a) a taxiállomások területére,
 • b) a filmforgatási célú közterülethasználat esetén a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai tevékenység és a stáb parkolása során igénybevett díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekre,
 • c) üzemképtelen, roncs és elhagyott járművek közterületen való tárolása során igénybevett díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekre,
 • d) városi vagy egyéb (kulturális, sport stb.) rendezvények tartása során igénybevett díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

 • 1. Jármű tulajdonosa: az a személy, aki a gépjármű törzskönyvében tulajdonosként be van jegyezve.
 • 2. Jármű üzembentartója: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott üzembentartó.
 • 3. Használó: a jármű tulajdonosa, üzembentartója és a rajtuk kívül álló olyan harmadik személy, aki a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területet, várakozóhelyet járművel igénybe veszi,
 • 4. Mélygarázs: terepszint alatt kialakított, rámpával vagy gépkocsi lifttel megközelíthető, legalább 20 darab várakozóhelyet tartalmazó építmény.
 • 5. Parkolóház: legalább 20 darab 3 oldalról nyitott várakozóhelyet tartalmazó épület.
 • 6. Közszolgáltató: DV Parking Kft.
 • 7. Díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási terület: a helyi közút és a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánút, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok és egyéb közterületek, továbbá mélygarázsok és parkolóházak járművel díjfizetési kötelezettség ellenében történő várakozásra kijelölt része.
 • 8. Hétköznap: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek.
 • 9. Ünnepnap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.
 • 10. Környezetkímélő gépkocsi: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (6)-(8) bekezdésében meghatározott jármű.
 • 11. elektromos töltőállomás: olyan töltési szolgáltatás céljára fenntartott közterületen elhelyezett töltőberendezés, amely legalább egy darab elektromos meghajtású gépjármű akkumulátorának szabványokban rögzített módon történő töltésére alkalmas töltőponttal rendelkezik.

II. FEJEZET Részletes rendelkezések

3. A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek és azok kategóriájának kijelölése, működtetése

3. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területen a járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást a Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés útján látja el.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt közterületeket, mélygarázsokat, parkolóházakat díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekké jelöli ki.

(3) A várakozási területek díjfizetési kategóriái:

 • a) kiemelt várakozási övezet,
 • b) I. számú várakozási övezet,
 • c) II. számú várakozási övezet,
 • d) mélygarázsok, parkolóházak.

4. § (1) A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a Közszolgáltató köteles:

 • a) a Közszolgáltató nevét és címét,
 • b) a használók díjfizetési kötelezettségét,
 • c) a várakozási díj és pótdíj összegét,
 • d) a várakozási díj megfizetésének módját,
 • e) a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát,
 • f) a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási terület őrzésére vonatkozó feltételeket,
 • g) mélygarázsokban, parkolóházakban az a)–f) pontokban foglaltakon kívül a várakozóhelyek használatának rendjét, a magasságkorlátozást, és a közlekedési rendnek megfelelő kötelező haladási és elsőbbségadási szabályokra figyelmeztetést

tartalmazó tájékoztató táblákat elhelyezni és a táblákat karbantartani.

(2) A Közszolgáltató díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási terület működtetéséből eredő feladatai:

 • a) a működtetéshez szükséges parkoló automaták beszerzése, telepítése, működtetése, karbantartása, javítása, állagmegőrzése, a hozzájuk tartozó távfelügyeleti rendszer fenntartása,
 • b) a működtetéshez szükséges egyéb eszközök biztosítása,
 • c) a nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségek teljesítése érdekében a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek várakozási díjának, pótdíjának beszedése és kezelése, saját nevében számla, nyugta vagy egyéb bizonylat kiállítása, havi pénzügyi adatok szolgáltatása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára,
 • d) központi ügyfélszolgálati iroda fenntartása legalább 8 óra folyamatos nyitva tartás biztosításával, a közszolgáltatással kapcsolatos panaszok intézése,
 • e) a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási terület-gazdálkodási rendszer működtetése, az egyes várakozóhelyek igénybevételének szabályaira vonatkozó (1) bekezdés szerinti tájékoztatások közzététele,
 • f) a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek járműközlekedésre alkalmas állapotban tartása, rendszeres takarítása, hó- és síkosságmentesítése,
 • g) a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken kialakított egyes várakozóhelyek 0,5 m2 felületnagyságig történő burkolatjavítása,
 • h) a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek útburkolati jeleinek évente történő szükség szerinti felfestése.

5. § (1) A kiemelt, az I. és a II. számú várakozási övezet kézi díjbeszedéssel, parkoló automata felszerelésével vagy mobil parkolás útján működtethető.

(2) A mélygarázsokban, parkolóházakban a Közszolgáltató zárt rendszerű ki- és beléptető rendszert működtethet.

4. A díjköteles várakozási időszakok

6. § (1) Díjköteles a kiemelt, az I. és a II. számú várakozási övezetben történő várakozás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az alábbi időszakban:

 • a) hétköznapokon: 8-18 óra között,
 • b) szombaton: 8-14 óra között.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott várakozási területek nem tartoznak díjfizetési kötelezettség alá ünnepnapokon.

(3) A mélygarázsokban és parkolóházakban kialakított díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezet 0-24 óráig folyamatosan működik, a díjköteles várakozási időszak ezzel megegyezik.

5. A várakozási területek használata

7. § (1) A díjfizetési kötelezettséggel érintett várakozási területeket a díjköteles várakozási időn belül a használó csak a várakozási díj megfizetését követően veheti igénybe, kivéve, ha annak használata e rendelet értelmében díjmentesnek minősül.

(2) A használó a kiemelt, az I. és II. számú várakozási övezeteket igénybe veheti:

 • a) a helyszínen parkoló automatából készpénzzel, chipkártyával vagy bankkártyával vásárolt parkolójeggyel,
 • b) előre váltott bérlettel,
 • c) mobil telefonos díjfizetéssel,
 • d) interneten, elektronikus eszközökkel váltott bérlettel.

(3) A mélygarázsban, parkolóházban kialakított várakozási területeket a használó igénybe veheti:

 • a) a helyszínen vásárolt parkolójeggyel,
 • b) chipkártyával
 • c) mélygarázsba érvényes bérlettel,
 • d) a kiemelt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekre érvényes éves bérlettel és az ahhoz megvásárolt éves Garázs PLUSZ bérlettel,
 • e) mobiltelefonos fizetéssel.

(4) A használó a várakozási területeket a díjköteles várakozási időszakon kívül ingyenesen veheti igénybe.

8. § (1)[1] A kiemelt, I. és II. számú várakozási övezetekre előre váltott bérlet érvényességi ideje

 • a) egy nap,
 • b) egy hónap,
 • c) egy negyedév,
 • d) egy félév,
 • e) egy év

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérletek csak a Közszolgáltató által elektronikus formában nyilvántartott forgalmi rendszámú járműre érvényesek. Az egy hónapig, negyedévig és félévig érvényes bérletek a megjelölt időszak első napjának 0:00 órájától, vagy időszakon belül a vásárlás időpontjától, a megjelölt időszakot követő nap 24. órájáig, az 1 évig érvényes bérletek a váltásukat követő év január 15. napján 24 óráig érvényesek.

(3) A kiemelt övezeti bérlet valamennyi díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetre érvényes.

(4) Az I. övezeti bérlet az I. és II. számú várakozási övezetre érvényes.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bérletek és parkolójegyek:

 • a) motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral és quaddal,
 • b) személygépkocsival,
 • c) legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival és
 • d) autóbusszal

történő várakozásra használhatók

(6) A mélygarázsokba, parkolóházakba megváltott:

 • a) Havi mélygarázsbérlet: a megváltás időpontjától az azt követő 30 napig érvényes. Naponta 0:00-24:00 óra között biztosít lehetőséget a mélygarázsok, parkolóházak igénybevételére. A bérlet hosszabb időszakra is megváltható a havidíj többszörösének megfizetésével.
 • b) Garázs Plusz bérlet: a bérlet megváltásának az évében érvényes. Naponta 0:00-24:00 óra között biztosít lehetőséget a mélygarázsok, parkolóházak igénybevételére. Kizárólag a kiemelt díjfizetési övezetbe érvényes éves bérlethez vásárolható meg.

(7) A Darabos utca-Hunyadi utca-Bethlen utca tömbbelső területén található felszíni parkoló Hunyadi bérlettel is igénybe vehető, mely 1 hónapra érvényes. A Hunyadi bérletből legfeljebb 50 db értékesíthető egy hónapban.

9. § (1) A használónak a parkolójegyet (ideértve a parkoló automatából vásárolt napi parkolójegyet is), valamint az egyéb várakozásra jogosító engedélyeket, igazolványokat az érvényesség ellenőrizhetősége céljából a jármű első szélvédő üvege mögött, jól látható helyen kell elhelyeznie.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak be nem tartása a 14. § szerint pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

9/A. § A Debrecen közigazgatási területén létesített elektromos töltőállomásokat kizárólag gépjármű elektromos töltése céljából, a töltőpontra csatlakozva és legfeljebb folyamatosan 3 óra időtartamra lehet igénybe venni. A töltés befejezése után az elektromos töltés céljára kijelölt várakozóhelyet haladéktalanul, de legfeljebb 15 perces türelmi időn belül el kell hagyni.

6. A fizetendő várakozási díj mértéke

10. § (1) A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek használatáért fizetendő díjat e rendelet 2. mellékletének 1. pontja tartalmazza.

(2) A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek használatáért fizetendő díjat parkoló bérlet váltása esetén e rendelet 2. mellékletének 2. pontja tartalmazza.

(3) Aki a kiemelt, az I. és a II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó övezetekbe tartozó várakozási területeket rendeltetésétől eltérően (pl.: felújítási, hibaelhárítási, beruházási munkák) veszi igénybe, a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendeletben meghatározott díjat köteles megfizetni az Önkormányzat részére.

(4) Aki a mélygarázsokat, parkolóházakat rendeltetésétől eltérően (pl.: felújítási, hibaelhárítási, beruházási munkák) veszi igénybe, a közszolgáltatóval kötött külön megállapodásban foglaltak szerinti díjat köteles megfizetni a közszolgáltató részére.

(5) A mélygarázsokban, parkolóházakban kialakított díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes parkolókártya vagy a felszíni parkoló automatákban használatos chipkártya elvesztése, illetve használójánál történő meghibásodása, vagy megrongálódása esetén a Közszolgáltató 2 500 Ft+ áfa cseredíj megfizetése esetén pótolja azt a használó részére.

(6) Ha a mélygarázsokban, parkolóházakban kialakított díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetet használó a parkoló jegyét elveszíti, 2 800 Ft pótdíj megfizetése ellenében hagyhatja el a várakozási övezetet. Amennyiben az igénybevétel időtartama az egy naptári napot meghaladja, és a használó a parkolójegyét elveszíti, akkor a várakozási övezet elhagyásakor a használat kezdetétől számított minden naptári nap után köteles a fenti díjat megfizetni.

7. A díjfizetés alól mentesítettek, valamint a kedvezményes várakozásra jogosultak köre, a kedvezményes várakozási díj mértéke

11. § (1) A kiemelt, I. és II. számú várakozási övezeteket díjmentesen vehetik igénybe:

 • a) a megkülönböztető fény- és hangjelző berendezéssel felszerelt járművet jogosan igénybe vevő használók,
 • b) a rendőrség debreceni székhelyű szerveinek tulajdonában, üzembentartásában lévő olyan gépjárművet használók, amely gépjárművek a Közszolgáltató erre a célra létrehozott nyilvántartásában szerepelnek,
 • c) az ügyészség debreceni székhelyű szerveinek tulajdonában, üzembentartásában lévő olyan gépjárművet használók, amely gépjárművek a Közszolgáltató erre a célra létrehozott nyilvántartásában szerepelnek,
 • d) a bíróság debreceni székhelyű szerveinek tulajdonában üzembentartásában lévő olyan gépjárművet használók, amely gépjárművek a Közszolgáltató erre a célra létrehozott nyilvántartásában szerepelnek,
 • e) a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárműveit használók,
 • f) a figyelmeztető jelzést (sárga villogó) berendezést használó kommunális gépjárműveket használók, az általuk végzett munkavégzés időtartamára,
 • g) a Debreceni Közterület Felügyelet tulajdonában, üzembentartásában lévő olyan járműveket használók, amely járművek a Közszolgáltató erre a célra létrehozott nyilvántartásában szerepelnek,
 • h) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő olyan gépjárművek használói, mely gépjárművek a Közszolgáltató erre a célra létrehozott nyilvántartásában szerepelnek,
 • i) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott műszaki- és útellenőrök hivatali időben, hivatali célra használt saját tulajdonú vagy üzemeltetésű gépjárműveit használók, amely gépjárművek a Közszolgáltató erre a célra létrehozott nyilvántartásában szerepelnek.
 • j) a világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblával rendelkező - a 2. § (10) bekezdésében meghatározott - környezetkímélő gépkocsik.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mentesség a rendőrség debreceni székhelyű szerveit 20 db gépjármű vonatkozásában illeti meg.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott mentesség az ügyészség debreceni székhelyű szerveit 5 db gépjármű vonatkozásában illeti meg.

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott mentesség a bíróság debreceni székhelyű szerveit 15 db gépjármű vonatkozásában illeti meg.

(5) Díjmentesen igénybe veheti a használó

 • a) a kiemelt várakozási övezetben,
 • b) az I. számú várakozási övezetben

található bölcsődék, óvodák és általános iskolák főbejáratának 25 méteres környezetében lévő várakozóhelyeket gondozási, nevelési, oktatási időben 8.00 óra és 8.30 óra közötti időszakban.

12. § (1) A várakozási övezeten belül a természetes személy használó a lakcímet igazoló hatósági igazolványában szereplő lakóhelyként megjelölt közterületen vagy az első kereszt utcákban vagy a lakóhelyével párhuzamos első utcákban 1 db felszíni várakozóhelyet díjkedvezménnyel korlátlan ideig használhat az érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező saját tulajdonú vagy üzembentartású 1 db személygépkocsija várakoztatására. A díjkedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy az érvényes forgalmi engedélynek tartalmaznia kell a személygépkocsi tulajdonosának vagy üzemben tartójának a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő és a bérlet érvényessége/használata helyével megegyező lakcímet.

(2) Debrecen Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátásában működő háziorvosok és házi gyermekorvosok a tulajdonukban vagy üzemeltetésükben álló olyan gépjárművekkel, melyek a Közszolgáltató által külön erre a célra készült nyilvántartásában szerepelnek, kedvezményes házi-, és házi gyermekorvos bérlettel vehetik igénybe a kiemelt, I. és II. számú várakozási övezeteket. A díjkedvezmény a háziorvosokat, házi gyermekorvosokat 1 db gépjárműre illeti meg.

(3) Debreceni illetékességgel rendelkező regionális és területi közigazgatási szervek a kiemelt várakozási övezetben és az I. számú várakozási övezetben található épületeik előtt 25 méteren belül a várakozóhelyeket a gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek részére szóló, 50%-os díjkedvezménnyel megváltott bérlettel használhatják a saját tulajdonú vagy bérelt személygépjárművükkel. A díjkedvezmény maximum 5 db személygépjárműre illeti meg őket.

(4) A mélygarázsokban és parkolóházakban nem vehetőek igénybe a 11. §-ban és a jelen §-ban meghatározott díjmentességek és díjkedvezmények.

(5) Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott kedvezményes bérlettípusok díját a 2. melléklet 2.4. pontja tartalmazza.

12/A. § Amennyiben a II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben, a Pallagi útnak a Nagyerdei körút-Móricz Zsigmond utca közötti szakaszán a Klinikáknál található szervizút mellett levő várakozási területen a várakozási díj legalább két óra időtartamra megfizetésre kerül, úgy annak mértéke az első órában 16 Ft+áfa. Az első órát követően minden megkezdett óra után a Rendelet 2. mellékletben meghatározottak szerint kell a várakozási díjat megfizetni.

8. A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek jogellenes használata

13. § (1) A kiemelt, I. és II. számú várakozási övezetet tilos igénybe venni

 • a) vontatóval,
 • b) nyerges vontatóval,
 • c) a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival,
 • d) mezőgazdasági vontatóval,
 • e) lassú járművel,
 • f) pótkocsival,
 • g) félpótkocsival,
 • h) járműszerelvénnyel,
 • i) kerékpárral,
 • j) veszélyes anyagot szállító járművel,
 • k) mezőgazdasági erőgéppel és vontatmányával,
 • l) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező járművel,
 • m)

(2) A mélygarázsokban, parkolóházakban kialakított várakozási övezetet tilos igénybe venni:

 • a) autóbusszal,
 • b) a táblával megjelölt magasságot, és hosszúságot meghaladó személygépkocsival,
 • c) vontatóval,
 • d) nyerges vontatóval,
 • e) a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival,
 • f) mezőgazdasági vontatóval,
 • g) lassú járművel,
 • h) pótkocsival,
 • i) félpótkocsival,
 • j) járműszerelvénnyel,
 • k) veszélyes anyagot szállító járművel,
 • l) mezőgazdasági erőgéppel és vontatmányával,
 • m) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező járművel,
 • n)

(3) A mélygarázsokban parkolóházakban tilos:

 • a) a várakozóhelyre való beállás valamint annak elhagyása kivételével a járművek motorját működtetni, üzemeltetni,
 • b) bármilyen tűz- és robbanásveszélyes anyagot szállító járművel várakozni, illetve oda behajtani,
 • c) a terepszint alatti szinteken gázüzemű motorral ellátott járművel várakozni, illetve oda behajtani.

(4) A használó a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken az útburkolati jelzések szerint köteles igénybe venni 1 db várakozóhelyet.

14. § Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen az adott területre érvényes díj megfizetése nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint túllépi, a fizetendő várakozási díj és pótdíj mértéke, valamint alkalmazása és nem teljesítése esetén teendő intézkedések tekintetében a Közszolgáltató a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C.-15/D. §-ában foglalt rendelkezéseket köteles alkalmazni.

III. FEJEZET Záró rendelkezések

9. Hatályba léptető, módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

16. §

17. §

1. melléklet a 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek és azok kategóriái

1. Kiemelt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezet

1. Aranybika szálloda mögötti tömbbelső területe

2. Bajcsy-Zsilinszky utca Piac utca-Tisza István utca közötti szakasza

3. Batthyány utca szervizútja

4. Bethlen utca

5. Blaháné utca

6. Burgundia- Blaháné utca és Kossuth utca közötti-szervízút

7. Csapó utca Dósa nádor tér-Vár utca közötti szakasza

8. Darabos utca Kálvin tér-Hunyadi utca közötti szakasza

10. Dósa nádor tér

11. Füvészkert utca

12. Hatvan utca Kossuth tér-Zúgó utca közötti szakasza

13. Holló János utca

14. Iparkamara utca

15. Jászai Mari utca

16. Jászai Mari tér

17. Kálvin tér belső

18. Kálvin tér külső

19. Kossuth utca Piac utca-Burgundia utca közötti szakasza

20. Liszt Ferenc utca Csapó utca és Blaháné utca közötti szakasza

21. Mester utca 1-3. előtti díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozóhelyek

22. Múzeum utca

23. Pásti utca

24. Perényi utca

25. Petőfi tér

26. Petőfi téri szervizút

27. Péterfia utca Kálvin tér-Ajtó utca közötti szakasza

28. Piac utca

29. Rózsa utca MÁV székház felőli oldala

30. Sas utca páros oldala

31. Simonffy utca Kápolnási utca-Tisza István utca közötti szakasza

32. Szent Anna utca Piac utca-Klaipeda utca közötti szakasza,

33. Vár utca,

34. Varga utca

35. Vármegyeháza utca

1.1. Szombati napokon kiemelt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezet

1. Sas utca páratlan oldala

2. I. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezet

1. Abigél utca

2. Ady Endre út

3. Ajtó utca

4. Arany János utca

5. Bajcsy Zsilinszky utca Tisza István utca-Nyugati utca közötti szakasza

6. Barna utca

7. Barna utca belső tömb

8. Bem tér

9. Bem téri szervizút

10. Berek utca

11. Bethlen utca-Thaly Kálmán utca-Darabos utca tömbbelső területe

12. Cegléd utca

13. Csapó utca Rákóczi utca-Árpád tér közötti szakasza

14. Csapó utcai szervízút Pacsirta utca - Berek utca közötti szakasza

15. Cserepes utca

16. Csokonai utca

17. Csók utca

18. Darabos utca Hunyadi utca-Honvéd utca közötti szakasza

19. Darabos utca Hunyadi utca-Bethlen utca tömbbelső területe

20. Egyetem sugárút Honvéd utca és Füredi út közötti szakasza

21. Egymalom utca

22. Eötvös utca Péterfia utca-Rákóczi utca közötti szakasza

23. Garai utca

24. Görbe utca

25. Hajó utca a teljes szakaszán

26. Haláp utca

27. Hatvan utca Zúgó utca-Segner tér közötti szakasza

28. Honvéd utca Mester utca-Bethlen utca közötti szakasza

29. Iskola utca

30. Ispotály utca trafóház melletti terület

31. Ispotály utca és az Erzsébet utca közötti lakótelepi szervizút

32. Jókai utca

33. Kandia utca

34. Kandia utca lakótelepi díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozóhelyei

35. Kazinczy utca

36. Kígyó utca

37. Kossuth utca Burgundia utca-Méliusz tér közötti szakasza

38. Kölcsey utca

39. Külső vásártér szervizútja

40. Mácsai Sándor utca

41. MÁV Állomás Posta előtti területe

42. Malomköz utca

43. Nagy-Gál István utca

44. Ókút utca

45. Őszirózsa köz

46. Pallagi út II. János Pál pápa tér és Nagyerdei körút közötti szakasza

47. Rákóczi utca Hunyadi utca-Eötvös utca közötti szakasza

48. Serház utca

49. Simonffy utca Tisza István utca-Szepességi utca közötti szakasza

50. Sumen utca és szervízútjai

51. Szepességi utca

52. Szent Anna utca Klaipeda utca-Attila tér közötti szakasza

53. Szombati István utca

54. Tanító utca

55. Teleki utca

56. Thaly Kálmán utca

58. Vásáry István utca

59. Vígkedvű Mihály utca Haláp utca és Szent Anna utca közötti szakasza

60. Vörösmarty utca

61. Wesselényi utca szervízút

62. Zöldfa utca

63. Zúgó utca

3. II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezet

1. Nagyerdei körút Egyetem tér-DEOEC főépület közötti szakasza

2. Pallagi út Nagyerdei körút-Móricz Zsigmond utca közötti szakasza a Klinikáknál található szervizút mellett

4. Mélygarázsokban, parkolóházakban kialakított díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezet

1. Bethlen utcai mélygarázs

2. Debreceni Ítélőtábla épületéhez tartozó mélygarázs

3. Halköz-üzletház mélygarázs

4. Kölcsey Központ mélygarázs

5. Nagyerdei mélygarázs

2. melléklet

A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek használati díjai

1. A parkolójegyek díja

1.1. Parkolójegyek díja a kiemelt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben

A

B

C

Járműkategória

Parkolójegy díja óránként (Ft)

Parkolójegy díja pénzérmével 15 percenként (Ft)

1.

személygépkocsi

378

95

2.

autóbusz

756

189

3.

motorkerékpár, segédmotoros kerékpár és quad

378

95

4.

legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi

378

95

1.2. Parkolójegyek díja az I. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben

A

B

C

Járműkategória

Parkolójegy díja óránként (Ft)

Parkolójegy díja pénzérmével 15 percenként (Ft)

1.

személygépkocsi

268

67

2.

autóbusz

536

134

3.

motorkerékpár, segédmotoros kerékpár és quad

268

67

4.

legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi

268

67

1.3. Parkolójegyek díja a II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben

A

B

C

Járműkategória

Parkolójegy díja óránként (Ft)

Parkolójegy díja pénzérmével 15 percenként (Ft)

1.

személygépkocsi

142

72

2.

autóbusz

284

142

3.

motorkerékpár, segédmotoros kerékpár és quad

142

72

4.

legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi

142

72

1.4. Parkolójegyek díja a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben kialakított mélygarázsokban, parkolóházakban

A

B

C

Járműkategória

Parkolójegy díja óránként
(Ft)

Parkolójegy díja készpénzzel 15 percenként (Ft)

1.

a 13. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével valamennyi járműkategória

315

79

2. Napi parkolójegy és parkolóbérletek díja

2.1. Napi parkolójegy díja a kiemelt, I. számú és II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben természetes személyek, valamint gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek részére

A

B

C

D

E

Kiemelt, díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes napijegy díja
(Ft)

I. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes napijegy díja
(Ft)

II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes napijegy díja, kivéve az E oszlopban foglalt terület
(Ft)

Pallagi út Nagyerdei körút-Móricz Zsigmond utca közötti szakasza a Klinikáknál található szervízút mellett

1.

Napi parkolójegy

1512

1071

567

441

2.2. Parkolóbérletek díja a kiemelt, I. számú és II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben természetes személyek részére

A

B

C

Parkolóbérlet érvényességi idő szerinti fajtája

Kiemelt, I. számú és II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes bérlet díja (Ft)

I. számú és II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes bérlet díja (Ft)

1.

havi bérlet

16 535

16 535

2.

negyedéves bérlet

40 945

24 409

3.

féléves bérlet

66 929

40 945

4.

éves bérlet

115 748

69 291

2.3. Parkolóbérletek díja kiemelt, I. számú és II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek részére

A

B

C

Parkolóbérlet érvényességi idő szerinti fajtája

Kiemelt, I. számú és II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes bérlet díja (Ft)

I. számú és II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes bérlet díja (Ft)

1.

havi bérlet

22 835

22 835

2.

negyedéves bérlet

61 417

37 008

3.

féléves bérlet

97 638

58 268

4.

éves bérlet

173 228

94 488

2.4. Parkolóbérletek díja a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben kialakított mélygarázsokban, parkolóházakban

A

B

Parkolóbérlet érvényességi idő szerinti fajtája

Mélygarázsokban, parkolóházakban kialakított díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes bérlet díja
(Ft)

1.

havi mélygarázsbérlet

11 811

2.

éves Garázs Plusz bérlet

23 622

2.5. Parkolóbérlet díja a Darabos utca Hunyadi utca-Bethlen utca tömbbelső területén

A

B

Parkolóbérlet fajtája

I. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben érvényes bérlet díja
(Ft)

1.

havi Hunyadi bérlet

7 874

2.6. Kedvezményes parkolóbérletek díja a kiemelt, az I. számú és a II. számú díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási övezetben

A

B

C

D

Kedvezményes parkolóbérlet fajtája

Negyedéves bérlet díja
(Ft)

Féléves bérlet díja
(Ft)

Éves bérlet díja
(Ft)

1.

lakossági kedvezményes bérlet

1 575

3 150

4 724

2.

házi-, házi gyermekorvos bérlet

nem vehető igénybe

nem vehető igénybe

28 347

3.

debreceni illetékességű regionális és területi közigazgatási szervek bérlete

30 708

48 819

86 614

A díjak az áfát nem tartalmazzák.


[1] A 8. § (1) bekezdése a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 19. §-ával megállapított szöveg.