Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 07. 15

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Somogyzsitfa Község Önkormányzat ( a továbbiakban: Önkormányzat) a község lakossága művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját, mértékét és finanszírozását.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Somogyzsitfa község közigazgatási területén található közművelődési intézményre, közösségi színterekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevőkre.

(2) Az önkormányzat elismeri, hogy a község minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.

(3) Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletét ötévente felülvizsgálja, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A §. (2) pontja figyelembevételével szükség szerint módosítja.

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

3. § (1) Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások meghatározása és a feladatellátással kapcsolatos célok:

 • a) a község kulturális élete sokszínűségének megtartása, fejlesztése;
 • b) a község művelődő közösségeinek létrehozásának támogatása, működésüknek helyszín biztosítása;
 • c) a településen élő lakosság közösségi és társadalmi részvételének fejlesztése;
 • d) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása;
 • e) a hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítésének feltételeinek biztosítása;
 • f) amatőr alkotó és előadóművészet feltételeinek biztosítása;
 • g) tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása;
 • h) kulturális alapú gazdaságfejlesztés;
 • i) új kulturális értékek létrehozásának támogatása az önkormányzat közművelődési feladataival, ellátási formáival, finanszírozásának formáival és mértékével összhangban.

A helyi közművelődési feladatok

4. § (1) Az Önkormányzat kötelező feladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 76. §-ában foglaltak figyelembe vételével:

 • a) iskolarendszeren kívüli öntevékeny önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése;
 • b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása:
  • ba) megismerő folyamatokban segítség nyújtása a település lakói számára,
  • bb) a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, továbbfejlesztése, megőrzése,
  • bc) a település és a régió természeti, környezeti és kulturális közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságainak közismertté tétele,
  • bd) a helyi információk cseréje,
  • be) a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése,
  • bf) a helytörténeti, települést megismertető kiállítások, művészeti napok, helyi ünnepek, műsorok, találkozások, ötletbörzék, fesztiválok, vetélkedők, a község életéhez tartozó nagyrendezvények szervezése,
 • c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása:
  • ca) a színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata, irodalmi estek, művészeti baráti körök szervezése,
  • cb) a népdal, néptánc és hagyományőrző közösség életre hívása, illetve működtetése, segítése, találkozók, fesztiválok rendezése,
  • cc) a világi és egyházi ünnepek közismertté tétele,
  • cd) a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek biztosítása,
 • d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása:
  • da) az amatőr művészeti csoportok, tanfolyamok, alkotó műhelyek, kézművestevékenységek támogatása,
  • db) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítása,
 • e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése:
  • ea) az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása,
  • eb) a helyi együttműködésekhez, szolidáris szándékokhoz a közművelődési intézmény igénybevételéhez közösségenként ingyenes lehetőség biztosítása,
 • f) a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése:
  • fa) a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival együttműködés kialakítása,
  • fb) kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel,
 • g) egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.

(2) Az Önkormányzat könyvtári ellátással kapcsolatos feladatai:

 • a) nyilvános könyvtári feladatok ellátása, mely feladatának az önkormányzat integrált közművelődési intézmény fenntartásával tesz eleget;
 • b) a könyvtári dokumentumok, a gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, feldolgozása, gondozása, a felhasználók rendelkezésére bocsátása;
 • c) a könyvtári dokumentumok közvetlen és közvetett szolgáltatása, könyvtárközi kölcsönzés;
 • d) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében;
 • e) rendszeres tájékoztatás biztosítása az olvasóközönség számára a könyvtár dokumentumairól, azok elérhetőségéről, egyéb szolgáltatásairól;
 • f) gyermekkönyvtári, iskolakönyvtári szolgáltatások támogatása;
 • g) működés-közösségfejlesztés, elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály körében.

Közművelődési feladatok ellátásának módja, formái

5. § (1) Az Önkormányzat a kultúrával, közművelődéssel, annak támogatásával, valamint a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával kapcsolatos feladatait a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján a Községi Könyvtár látja el.

(2) A település közművelődési színterei:

a)Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához kettő községi könyvtárat tart fenn (8734 Somogyzsitfa, Kossuth u. 20., 8734 Somogyzsitfa, Mártírok u. 44. )

a) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület (közösségi színtér udvar, játszótér, polgármesteri hivatal irodái).

(3) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a lakossággal,

b) a településen működő köznevelési intézményekkel, valamint az Önkormányzattal feladatellátási szerződést kötött önkormányzatok köznevelési intézményeivel,

c) kulturális tevékenységet is végző helyi társadalmi, civil szervezetekkel,

d) egyházakkal és

e) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.

(4) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.

(5) A közművelődési megállapodások megkötésére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(6) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről

a) plakátok, szórólapok útján,

b) a települési honlapon,

c) közösségi oldalakon

adhatnak tájékoztatást a község lakossága részére.

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

6. § (1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait az éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, az elkülönített állami pénzalapokból és pályázati úton elnyerhető támogatás, az intézmény saját bevétele.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

A helyi közművelődési feladatok személyi és szakképzettségi feltételei

7. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátására teljes- vagy részmunkaidős foglalkozású, továbbá megbízási jogviszonyban álló szakember alkalmazását biztosítja, legalább középfokú végzettséggel.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. július 15-én lép hatályba.