Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01 - 2021. 07. 02

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3./2021. (III.2.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.

1. § [1]

2. § [2]

3. § [3]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet [4]

B E V É T E L E K

1.1. melléklet ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.évi előirányzat")

változás

I. módosított előirányzat

A

B

C

önkorm.

köh

óvoda

összesen

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

168 622 659

2 365 477

170 988 136

170 988 136

170 988 136

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

81 415 814

81 415 814

81 415 814

81 415 814

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

53 775 150

53 775 150

53 775 150

53 775 150

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 018 720

1 270 477

15 289 197

15 289 197

15 289 197

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 628 495

15 628 495

15 628 495

15 628 495

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 784 480

3 784 480

3 784 480

3 784 480

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 095 000

1 095 000

1 095 000

1 095 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

12 156 787

12 156 787

9 076 000

3 080 787

12 156 787

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalapok

12 156 787

12 156 787

9 076 000

3 080 787

12 156 787

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

76 300 000

76 300 000

76 300 000

76 300 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

76 300 000

76 300 000

76 300 000

76 300 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

73 500 000

73 500 000

73 500 000

73 500 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

24 957 300

7 210 000

32 167 300

18 667 200

165 100

13 335 000

32 167 300

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 840 000

7 840 000

7 710 000

130 000

7 840 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

950 000

950 000

950 000

950 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 208 300

7 000 000

12 208 300

9 338 200

35 100

2 835 000

12 208 300

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

459 000

459 000

459 000

459 000

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 000 000

210 000

4 210 000

210 000

4 000 000

4 210 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 000 000

18 000 000

38 000 000

38 000 000

38 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 000 000

18 000 000

38 000 000

38 000 000

38 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

372 036 746

27 575 477

399 612 223

383 031 336

3 245 887

13 335 000

399 612 223

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

110 710 790

110 710 790

107 611 739

1 931 473

1 167 578

110 710 790

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

110 710 790

110 710 790

107 611 739

1 931 473

1 167 578

110 710 790

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

129 598 516

129 598 516

56 176 901

73 421 615

129 598 516

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Intézményfinanszírozás bevétele

129 598 516

129 598 516

56 176 901

73 421 615

129 598 516

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

240 309 306

240 309 306

107 611 739

58 108 374

74 589 193

240 309 306

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

612 346 052

27 575 477

639 921 529

490 643 075

61 354 261

87 924 193

639 921 529

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021.évi előirányzat")

változás

I. módosított előirányzat

A

B

C

önkorm.

köh

óvoda

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

384 418 629

15 945 477

400 364 106

251 466 652

61 354 261

87 543 193

400 364 106

1.1.

Személyi juttatások

143 362 915

1 549 803

144 912 718

52 619 379

44 603 473

47 689 866

144 912 718

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 122 320

193 674

22 315 994

7 935 749

7 036 888

7 343 357

22 315 994

1.3.

Dologi kiadások

149 163 870

20 028 000

169 191 870

126 968 000

9 713 900

32 509 970

169 191 870

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 624 000

2 605 000

14 229 000

14 229 000

14 229 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

50 000

2 605 000

2 655 000

2 655 000

2 655 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

8 204 000

8 204 000

8 204 000

8 204 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 370 000

3 370 000

3 370 000

3 370 000

1.18.

Tartalékok

56 145 524

-8 431 000

47 714 524

47 714 524

47 714 524

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

56 145 524

-8 431 000

47 714 524

47 714 524

47 714 524

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

91 584 000

11 630 000

103 214 000

102 833 000

381 000

103 214 000

2.1.

Beruházások

84 151 000

5 405 000

89 556 000

89 175 000

381 000

89 556 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

67 000 000

1 435 000

68 435 000

68 435 000

68 435 000

2.3.

Felújítások

7 433 000

6 225 000

13 658 000

13 658 000

13 658 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

476 002 629

27 575 477

503 578 106

354 299 652

61 354 261

87 924 193

503 578 106

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

136 343 423

136 343 423

136 343 423

136 343 423

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 744 907

6 744 907

6744907

6 744 907

6.3.

Központi irányítószervi támogatás

129 598 516

129 598 516

129598516

129 598 516

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

136 343 423

136 343 423

136 343 423

136 343 423

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

612 346 052

27 575 477

639 921 529

490 643 075

61 354 261

87 924 193

639 921 529

2. melléklet [5]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-
szám

Bevételek

2021.06.29

Kiadások

2021.06.29

Megnevezés

2021.évi előirányzat")

változás

I.módosított előirányzat

Megnevezés

2021.évi előirányzat")

változás

I.módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

168 622 659

2 365 477

170 988 136

Személyi juttatások

143 362 915

1 549 803

144 912 718

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12 156 787

12 156 787

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 122 320

193 674

22 315 994

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

149 163 870

20 028 000

169 191 870

4.

Közhatalmi bevételek

76 300 000

76 300 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

5.

Működési bevételek

24 957 300

7 210 000

32 167 300

Egyéb működési célú kiadások

11 624 000

2 605 000

14 229 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

56 145 524

-8 431 000

47 714 524

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

282 036 746

9 575 477

291 612 223

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

384 418 629

15 945 477

400 364 106

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

110 710 790

110 710 790

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

110 710 790

110 710 790

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

110 710 790

110 710 790

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

392 747 536

9 575 477

402 323 013

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

384 418 629

15 945 477

400 364 106

3. melléklet [6]

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-
szám

Bevételek

2021.06.29

Kiadások

2021.06.29

Megnevezés

2021.évi előirányzat")

változás

I.módosított előirányzat

Megnevezés

2021.évi előirányzat")

változás

I.módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

70 000 000

70 000 000

Beruházások

84 151 000

5 405 000

89 556 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

70 000 000

70 000 000

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

67 000 000

1 435 000

68 435 000

3.

Felhalmozási bevételek

20 000 000

18 000 000

38 000 000

Felújítások

7 433 000

6 225 000

13 658 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

90 000 000

18 000 000

108 000 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

91 584 000

11 630 000

103 214 000

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 744 907

6 744 907

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Központi irányítószervi támogatás

129 598 516

129 598 516

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Intézményfinanszírozás bevétele

129 598 516

129 598 516

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

129 598 516

129 598 516

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

136 343 423

136 343 423

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

219 598 516

18 000 000

237 598 516

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

227 927 423

11 630 000

239 557 423

4. melléklet [7]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2021.

6. sz. melléklet

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

MFP Építési telkek kialakítása-Közművesítés

15 000 000

2021

15 000 000

Bölcsöde létesítése TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00045

67 000 000

2021

67 000 000

Kamera és optika rendszer kiépítése

500 000

2021

500 000

Klíma berendezés Virágbolt

281 000

2021

281 000

Kisértékű tárgyi eszközök

989 000

2021

989 000

A regionális vízellátó rendszerhez való csatlakozási terv elkészítése

1 601 000

2021

1 601 000

Kamera és optika rendszer kiépítése (többletköltség)

25 400

2021

25 400

Bekötő vízvezeték kialakítása-kártalanítási díj

791 600

2021

791 600

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00011 Fő u. rehabilitáció pályázat keretében kerékpártároló és hulladékgyűjtő beszerzése

1 435 000

2021

1 435 000

Buszmegálló (2 db) beszerzése

1 552 000

2021

1 552 000

ÖSSZESEN:

89 175 000

89 175 000

5. melléklet [8]

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként 2021.

7. melléklet

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

Magyar Faluprogram MFP-BJA/2019 Járdaépítés

5 000 000

2021

5 000 000

MFP Közösségi tér kialakítása

2 280 000

2 021

2 280 000

irattár felújítása

153 000

2021

153 000

Magyar Faluprogram MFP-BJA/2019 Járdaépítés (önerő)

6 225 000

2021

6 225 000

ÖSSZESEN:

13 658 000

13 658 000

6. melléklet [9]

Megnevezés

Önkormányzat

2021.

2021.06.29

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

változás

I. módosított előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

168 622 659

2 365 477

170 988 136

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

81 415 814

81 415 814

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

53 775 150

53 775 150

1.3.1.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 018 720

1 270 477

15 289 197

1.3.2

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 628 495

15 628 495

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 784 480

3 784 480

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (EGYÉB SZOCIÁLIS)

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 095 000

1 095 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 076 000

9 076 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalapok

9 076 000

9 076 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

70 000 000

70 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

70 000 000

70 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

76 300 000

76 300 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

76 300 000

76 300 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 800 000

2 800 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

73 500 000

73 500 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 457 200

7 210 000

18 667 200

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 710 000

7 710 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

950 000

950 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 338 200

7 000 000

9 338 200

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

459 000

459 000

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

210 000

210 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 000 000

18 000 000

38 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 000 000

18 000 000

38 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

355 455 859

27 575 477

383 031 336

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

107 611 739

107 611 739

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

107 611 739

107 611 739

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

107 611 739

107 611 739

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

463 067 598

27 575 477

490 643 075

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

235 521 175

15 945 477

251 466 652

1.1.

Személyi juttatások

51 069 576

1 549 803

52 619 379

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 742 075

193 674

7 935 749

1.3.

Dologi kiadások

106 940 000

20 028 000

126 968 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 624 000

2 605 000

14 229 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

50 000

2 605 000

2 655 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

8 204 000

8 204 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 370 000

3 370 000

1.18.

Tartalékok

56 145 524

-8 431 000

47 714 524

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

56 145 524

-8 431 000

47 714 524

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

91 203 000

11 630 000

102 833 000

2.1.

Beruházások

83 770 000

5 405 000

89 175 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

67 000 000

1 435 000

68 435 000

2.3.

Felújítások

7 433 000

6 225 000

13 658 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

326 724 175

27 575 477

354 299 652

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáRatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

136 343 423

136 343 423

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 744 907

6 744 907

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

129 598 516

129 598 516

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

136 343 423

136 343 423

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

463 067 598

27 575 477

490 643 075

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

1

3


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.