Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01 - 2021. 07. 01

Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegőkkel szemben)

  • „a. „természetes személy esetén tízezer forinttól százötvenezer forintig terjedő,”

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A közigazgatási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint. A közigazgatási bírság mértékének, összegének megállapításánál figyelembe kell venni:

  • a) az elkövető személyi, jövedelmi, vagyoni viszonyait, amennyiben azokat az eljárás alá vont személy az erre vonatkozó felhívás alapján igazolja,
  • b) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, veszélyességét, gyakoriságát, és a felróhatóság mértékét.”

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését valósítja meg az ingatlanhasználó, ha az ingatlanon található lágy- és fás szárú növények ápolásáról, valamint a közösséget zavaró módon felnőtt fű folyamatos kaszálásáról nem gondoskodik.”

4. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.