Gic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 05. 27

Gic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Gic Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Gic Község Önkormányzata a a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott ellátások közül a

  • a) gyermekjóléti szolgáltatást,
  • b) szünidei gyermekétkeztetést

biztosítja.

2. § (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata útján látja el.

(2) A szolgáltatás nyújtása a szülő más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17.

(3) bekezdésében felsoroltak, valamint bármely állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján történik. A kérelmet előterjeszteni, illetve

(4) jelzését megtenni közvetlenül a családsegítőnél lehet.

(5) A gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40 §-ai határozzák meg.

3. § (1) A szünidei gyermekétkeztetés a Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Óvodai, Bölcsődei, Nevelési Intézményfenntartó Társulása fenntartásában és üzemeltetésében levő konyha útján, indokolt esetben vásárolt élelmezés formájában történik.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a szülő vagy más törvényes képviselő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatja be a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Gici Kirendeltségéhez írásban vagy elektronikusan az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott módon.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Gic Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete.

5. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.