CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I.30.) RENDELETE

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Hatályos: 2006. 02. 01 - 2021. 06. 14

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I.30.) RENDELETE

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Cakóháza község önkormányzati képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásól szóló 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18 § (2) bekezdésben a 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a Gyvt. (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Rábcakapi község területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

b) a Gyvt. 4 § (1) bekezdésének b) pontja és a (2) – (4) bekezdésének hatálya alá tartozó személyekre.

2. §

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(1) A képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, azt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg és a gyermeket gondozó család, vagy személy időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és a gyermek eltartásáról más módon nem nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulna.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását a nevelési-oktatási intézmény, a gyámhatóság és más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy, vagy a gyermek érdekének védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként és gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10% - 50%-a lehet.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 32/1993. (II.17.) Korm. Rendelet1. sz. mellékletében szereplő jövedelem nyilatkozatot, amelyben a kérelmező az egyéb jövedelme összegéről is büntetőjogi felelőssége mellett köteles nyilatkozni.

(5) A jövedelemszámításhoz

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást kell benyújtani,

b) munkanélküli járadék esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét vagy az utolsó bankszámla kivonatot lehet benyújtani.

(6) Vállalkozó kérelmező a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról az illetékes APEH igazgatóság által kiállított igazolást nyújthatja be.

(7) Amennyiben az (5) bekezdés b)-c) pontjaiban és a (6) bekezdésben megjelölt dokumentumokat a kérelmező nem nyújtja be, azokat az önkormányzat szerzi be.

(8) A rendkívüli pénzbeli támogatás a szülőn vagy törvényes képviselőn kívül kifizethető a családgondozó, illetve az ellátást nyújtó intézmény részére is.

(9) A képviselő-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni formában is odaítélheti. A természetbeni ellátás adható az általános iskolás gyermek tankönyv és tanszerellátás támogatására, a gyermek intézmények étkezésének átvállalására vagy díjkedvezményre, tandíj és az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének az átvállalására vagy támogatására.

3. §

Gyermekek napközbeni ellátása

(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával közösen létrehozott óvoda fenntartó társulás keretén belül a Bősárkány községben működtetett Napközi Otthonos Óvodában, valamint a Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával közösen létrehozott iskola fenntartó társulás keretén belül működtetett általános iskola napköziben biztosítja azon gyermekek részére, akiknek felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését meg kell szervezni, mert azok szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen olyan gyermekek számára kell biztosítani:

a) akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandóan napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben vagy ápolási díjban részesül,

c) akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

4. §

Gyermekjóléti szolgáltatás

Az önkormányzat a gyermek testi, lelki egészségének, a családban történő nevelkedésének az elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése érdekében a gyermekvédelmi törvény 39. §. - 40. §-ai szerint gyermekjóléti szolgáltatásból eredő feladatokat a kónyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Társulás útján látja el.

5. §

Záró rendelkezések

Jelen rendelet 2006. február 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 15/2004..(XII.29.) és a 13/2005. (XI. 21.) rendeletek.