CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2021.(VI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2006.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 06. 15 - 2021. 06. 16

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2021.(VI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2006.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL[1]

Cakóháza Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva – tekintettel Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) - (2) bekezdéseiben, a 131. § (1) bekezdésében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályairól szóló 2/2006.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályairól szóló 2/2006.(I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) az „Intézményi gyermekétkeztetés” címmel és a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. 21/A §-ában meghatározott intézményi gyermekétkeztetést a Bősárkány Térségi Óvodai Társulás útján biztosítja.

(2) Az önkormányzat a Gyvt. 21/B §-ában meghatározott ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a Bősárkány Térségi Óvodai Társulás útján biztosítja.

(2) Az R. a „Szünidei gyermekétkeztetés” címmel és a következő 2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. 21/C §-ában meghatározott módon biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

(2) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére kizárólag a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére biztosítja ingyenesen.

(3) A szünidei gyermekétkeztetésnél a gyermek részére biztosított ételt a szülő, más törvényes képviselő vagy az általa meghatalmazott személy az Önkormányzat által meghatározott helyszínről, éthordóban viheti el.

(4) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal Rábcakapi Kirendeltségén lehet benyújtani.

2. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 16. napjával.