Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2021. 08. 01 - 2021. 10. 21

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében, 44. §- 45. §-ában, 46. § (3) bekezdésében, 48. § (2)-(4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (2) bekezdésben, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. § (1)-(3) bekezdésében, 57. § (1)-(2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 68. § (2)-(3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 120. § (1) bekezdés d) pontjában, 143. § (4) bekezdés a) pontjában, a 22. § tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében, a 63. §- 64. § tekintetében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 10. § (6) bekezdésében és 80. § (2) bekezdésében, a 24. § tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében, a 65. §- 67. § tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében, a 68. § tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában és 47. § (2) bekezdésében, a 69. § tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 49. § (2) bekezdésében és 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)[1] pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közgyűlés Jogi, Ügyrendi és Bűnmegelőzési Bizottsága, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága, Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága, Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alapvető rendelkezések

1. § (1) Kecskemét megyei jogú város.

(2) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata.

(3) Az önkormányzat székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

(4) Az önkormányzat jelképei a város címere és zászlója. A város jelképeire, azok használatára vonatkozó részletes szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(5) Kecskemét Város Napja október 2-a.

(6) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának a hivatalos elnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

2. § A Közgyűlés véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben – a polgármester indítványára – a Közgyűlés a közvetlenül érintett lakossági réteg, érdekképviseleti szerv vagy civil szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt vagy tesz kezdeményezést.

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI ÉS AZOK ELLÁTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐK

3. § (1) Az önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) és az ágazati törvényekben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokat, amelyek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatásköröket a 2. melléklet, a polgármesterre átruházott hatásköröket a 3. melléklet és a jegyzőre átruházott hatásköröket a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés feladatainak eredményes megoldása érdekében – a kölcsönös érdekek alapján – együttműködik a megyei önkormányzattal, más települési önkormányzatokkal, az illetékességi területén működő települési nemzetiségi önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel és civil szervezetekkel.

II. FEJEZET A KÖZGYŰLÉS MŰKÖDÉSE

3. A működés általános szabályai

4. § (1) A Közgyűlés tagjainak száma 21[2] fő.

(2) A Közgyűlés döntéseit ülésein hozza meg.

(3) Az ülések típusai:

 • a) alakuló ülés,
 • b) rendes ülés,
 • c) rendkívüli ülés.

4. Az alakuló ülés

5. § Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai:

 • a) a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a választások eredményéről,
 • b) a képviselők eskütétele,
 • c) a polgármester eskütétele,
 • d) a polgármester programjának ismertetése,
 • e) a polgármester illetményének megállapítása,
 • f) az alpolgármesterek megválasztása, eskütételük, illetményük megállapítása.

5. A rendes ülés

6. § [3] A Közgyűlés az Mötv. 44. §-ában meghatározottak szerint évente legalább hat, lehetőség szerint a hónap utolsó csütörtöki napján 9.00 órától rendes ülést tart, ebédszünet biztosításával. A Közgyűlés az ülésein kétóránként szünetet tarthat.

6. A rendkívüli ülés

7. § (1) A Közgyűlést 15 napon belüli időpontra össze kell hívni az Mötv. 44. §-ában meghatározott esetekben. Az ilyen okból szükségessé vált rendkívüli ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával a polgármester halaszthatatlan ügyben, indokolt esetben rendkívüli ülést hívhat össze.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel, amely annak összehívását indokolttá tette, vagy indokolttá tenné.

7. A munkaterv

8. § (1) A rendes ülések tervszerű megtartása érdekében a Közgyűlés a polgármester javaslatára féléves munkatervet határoz meg. A következő félévi munkatervet jóváhagyásra legkésőbb a júniusi, valamint a decemberi ülésre kell a Közgyűlés elé terjeszteni.

(2) A munkatervnek tartalmaznia kell:

 • a) a tervezett főbb napirendi javaslatokat,
 • b) a közgyűlések tervezett időpontját, ideértve a közmeghallgatást is,
 • c) a napirendek előadóit, a napirendhez meghívni javasoltakat,
 • d) azon napirendeket, amelyek előkészítéséhez javasolt a lakossági fórumok -----[4] közreműködése,
 • e) az előkészítésben résztvevő személyek, bizottságok vagy szervek, szervezetek helyi önszerveződő közösségek megjelölését,
 • f) az éves pénzügyi - gazdasági ellenőrzésről szóló beszámoló időpontját,
 • g) az adott félévre beszámoltatásra kötelezetteket vagy a tájékoztatásra felkérteket.

(3) A munkaterv tervezetét a jegyző állítja össze, amelynek során javaslatot kér a

 • a) Közgyűlés tagjaitól,
 • b) tisztségviselőktől,
 • c) Közgyűlés bizottságaitól,
 • d) tanácsnoktól,
 • e) települési nemzetiségi önkormányzatok testületeitől,
 • f) ------[5]
 • g) Polgármesteri Hivatal osztályvezetőitől,
 • h) területi gazdasági kamaráktól.

8. A Közgyűlés összehívása, meghívója

9. § (1) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, valamint tartós akadályoztatásuk esetén a Közgyűlést a korelnök hívja össze és vezeti.

(2) A Közgyűlést írásbeli – papíralapú vagy elektronikus levél formájú – meghívóval kell összehívni.

(3)[6] A Közgyűlés meghívóját és annak mellékleteit – a rendkívüli ülés kivételével – úgy kell megküldeni, hogy azt a meghívottak az ülésnap előtt 7 nappal megkapják.

(4) A Közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell:

 • a) az ülés helyét és időpontját,
 • b) a napirendi javaslatot és azok előterjesztését,
 • c) a napirend zárt ülés keretében történő tárgyalását vagy arra szóló javaslatot.

(5) A meghívó mellékletei a napirendek tárgyalásához készített anyagok.

(6) A Közgyűlés rendkívüli ülésének időpontját a polgármester a képviselőcsoportok vezetőinek véleményét előzetesen kikérve tűzi ki. A rendkívüli ülés összehívásakor a meghívót a polgármester az ülés előtt legalább 24 órával korábban az összehívás okának megjelölésével küldi meg. Az írásbeli meghívó mellőzhető, ha az ülésre okot adó körülmény a Közgyűlés ülésének azonnali megtartását indokolja.

(7) A jegyző gondoskodik a Közgyűlés időpontjának és a napirendi javaslat Kecskemét város honlapján történő közzétételéről.

9. A meghívottak

10. § (1) A Közgyűlés tagjai mellett, állandó meghívottként, valamint további meghívottként – tanácskozási joggal – a Közgyűlésre meg kell hívni az 5. mellékletben szereplő személyeket.

(2)[7] A Közgyűlés ülésére meg kell hívni a Városi Civil Kerekasztal képviselőit.

(3) ------[8]

10. Az ülések nyilvánossága

11. § (1) A Közgyűlés ülése nyilvános.

(2) A Közgyűlés zárt ülést tart az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben.

(3) A Közgyűlés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben az érintett kérésére zárt ülést tart.

(4) A Közgyűlés az érdekelt, az előterjesztő, vagy a Közgyűlés bármely tagja javaslata alapján – minősített többséggel – az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben zárt ülést rendelhet el.

(5) Zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

11. Határozatképesség

12. § (1) A polgármester az ülés megnyitásakor – a jegyző közreműködésével – megvizsgálja a Közgyűlés határozatképességét, s kihirdeti az arra vonatkozó megállapításait.

(2) Ha a Közgyűlés határozatképtelenné válik, a polgármester kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására.

(3) Ha a Közgyűlés a polgármester kísérlete ellenére határozatképtelen marad, a polgármester az ülést berekeszti. Az ülés berekesztése esetén a Közgyűlés a következő ülésén elsőként az elmaradt napirendi pontokat tárgyalja meg.

12. A napirend

12/A. § [9] (1) Rendes közgyűlési ülésen a napirend előtt – ülésenként egy alkalommal - a frakcióvezető legfeljebb 3 perc időtartamban felszólalhat. Napirend előtt felszólalni a város életét, vagy a közgyűlés munkáját érintő kérdésekben lehet, kivéve az olyan ügyeket, amelyek az általános szabályok alapján napirendre tűzhetők, valamint kérdésként, interpellációként vagy indítványként terjeszthetők elő.

(2) A napirend előtti felszólalás iránti igényt legkésőbb az ülés napját megelőző második napon 16:00 óráig kell a polgármesternek írásban – a napirend előtti felszólalás tárgyának és szó szerinti tartalmának a megküldésével – előre jelezni.

(3) A napirend előtti felszólalásra a személyében érintett legfeljebb 3 perc időtartamban reagálhat.

(4) A napirend előtti felszólalás határozati javaslatot nem tartalmaz, arról a közgyűlés határozatot nem hoz.

13. § (1) A napirend tervezetét a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. A képviselők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elhagyását, elnapolását vagy a javasolt sorrend megváltoztatását.

(2) A polgármester a napirend – meghívó szerinti – írásos tervezetét szóban kiegészíti az ülésen kiosztott anyagok napirendre vételéről szóló javaslattal. Az ülésre – a rendeletben foglaltaknak megfelelően – írásban beterjesztett képviselői indítványt, kérdést, interpellációt a napirendre felvettnek kell tekinteni.

(3) A Közgyűlésen kiosztott anyag tárgyalására – a képviselői indítványok, interpellációk és kérdések kivételével – csak halasztást nem tűrő esetben kerülhet sor a polgármester indokolt javaslata alapján, a jegyző törvényességi véleményével, amennyiben a Közgyűlés a napirendre vételt megszavazza.

(4) Nem kerülhet a Közgyűlésen kiosztásra:

 • a) a munkatervben meghatározott feladatokkal kapcsolatos anyag,
 • b) 10 millió forintot meghaladó mértékű költségvetés-átcsoportosítást, vagy költségvetés-módosítást eredményező javaslat,
 • c) az Mötv. 41. § (6) bekezdés szerinti intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, létesítő okiratának módosítása,
 • d) önkormányzati társulás létrehozásáról, az ahhoz való csatlakozásról szóló előterjesztés,
 • e) önkormányzati pénzeszköz, vagyon átadásáról vagy elidegenítéséről szóló javaslat,
 • f) rendeletalkotás vagy módosítás.

14. § (1) A napirendet a Közgyűlés vita nélkül határozza meg – figyelemmel a 12. § (3) és a 17. § (4) bekezdésére – a Közgyűlés eltérő döntése hiányában az alábbi sorrend megtartásával:

 • a) előterjesztés, e körben a tárgyalási sorrend:
  • aa) rendeletalkotásra vonatkozó előterjesztés,
  • ab) minősített többséget igénylő előterjesztés,
  • ac) az aa) és ab) pont alá nem tartozó előterjesztés,
 • b) beszámoló,
 • c) tájékoztató,
 • d) indítvány,
 • e) ------[10]
 • f) jellegétől függetlenül az ülésen kiosztott anyag,
 • g) interpelláció, kérdés.

(2) A Közgyűlés – bármely képviselőcsoport vezetője vagy a polgármester javaslatára – legkésőbb a napirend elfogadásakor elhatározhatja, hogy a lakosság széles rétegeit érintő témát két fordulóban – előbb az előterjesztés elveit, majd a vita után a szerkesztett előterjesztést – tárgyalja meg.

(3) Kétfordulós tárgyalást kell tartani helyi adók bevezetéséről szóló rendelet megalkotásánál, településrendezési terv és településfejlesztési koncepció elfogadásánál, kivéve azok módosítását.

13. A tanácskozás rendje

15. § (1) Az ülés vezetésével kapcsolatban a polgármester feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. Ennek érdekében:

 • a) figyelmeztetheti a hozzászólót, hogy csak a napirenddel kapcsolatban tegye meg észrevételét, javaslatát és attól ne térjen el,
 • b) felszólíthatja a hozzászólót, hogy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kijelentésektől tartózkodjon,
 • c) rendre utasíthatja azt, aki a testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
 • d) megvonhatja a szót attól, aki a fentiekben írt rendzavaró magatartást megismétli,
 • e) a nem képviselő résztvevőt – ismételt rendzavarás esetén – a teremből kiutasíthatja.

(2) A Közgyűlés – bármely tagjának javaslatára – vita nélkül, minősített többséggel hozott határozattal rendbírsággal sújthatja azt a képviselőt, aki

 • a) az adott ülésen több mint két alkalommal – engedély nélkül – túllépte a részére biztosított időkeretet,
 • b) az ülésen másokat sértő vagy a testülethez méltatlan, nem illő kifejezést vagy hangnemet használt,
 • c) a napirendtől ismételt figyelmeztetés ellenére eltért.

(3) A rendbírság összege alkalmanként 3.000,- Ft.

(4) A rendbírság megfizetése a kiszabást követő tiszteletdíj, vagy illetmény kifizetésekor esedékes.

(5) ------[11]

16. § [12]

17. § (1) A polgármester minden napirendi pontról – kivéve a tájékoztató jellegű napirendeket – külön vitát nyit. Új napirendi pont tárgyalása, vitája 17.00 óra után nem kezdhető meg kivéve, ha a Közgyűlés – a meg nem tárgyalt napirendek számára és tartalmára figyelemmel – vita nélküli szavazással mégis a további, felvett napirendi pontok tárgyalása mellett dönt.

(2) Amennyiben a Közgyűlés úgy dönt, hogy 17.00 óra után nem kezdi meg az új napirendi pont tárgyalását, a képviselők által benyújtott interpelláció és kérdés megtárgyalására ekkor is lehetőséget kell biztosítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit rendkívüli ülés esetén nem kell alkalmazni.

(4) Az (1) bekezdésben írtak okán elmaradt témák a következő ülés első napirendi pontjait képezik, halaszthatatlan esetben tárgyalásukra rendkívüli ülést kell összehívni.

(5) A napirendi pont tárgyalásakor elsőként annak előterjesztője legfeljebb 5 perc időtartamban a döntéshozatalt befolyásoló, szóbeli kiegészítést fűzhet az írásbeli előterjesztéshez.

(6) Az előterjesztő esetleges szóbeli kiegészítését követően az előterjesztőhöz kérdéseket lehet intézni, amelyekre válaszolnia kell. Az előterjesztő a válaszok megadásánál igénybe veheti a tanácskozási joggal nem rendelkező személyek segítségét is.

18. § (1) A kérdésekre adott válaszok ismertetését követően a polgármester a döntést igénylő napirendi pont felett a tájékoztatók és a kérdésekre, interpellációkra adott válaszok kivételével vitát nyit.

(2) A költségvetési rendelet-tervezet tárgyalásakor, valamint, ha a Közgyűlés bármely képviselő javaslatára úgy dönt, vagy legalább 2 képviselőcsoport vezető kéri, a napirendi pont vitájánál elsőként – jelentkezésük sorrendjében – a képviselőcsoportok vezetői vagy a képviselőcsoportok által kijelölt tagok, ezt követően a tárgyban érintett bizottság elnöke legfeljebb 5 percben ismertetik a képviselőcsoport álláspontját és a bizottság véleményét. Ezt követően az elsőként szólásra jelentkezett független képviselő, majd – jelentkezési sorrendben – a képviselők és a tanácskozási joggal résztvevők kapnak szót.

(3) A képviselő ugyanahhoz a napirendi ponthoz legfeljebb kétszer szólhat hozzá. A képviselő hozzászólása alkalmanként legfeljebb 5 percig tarthat.

(4) Az ülésen megjelent 10. § (1)-(2) bekezdésében megjelölt meghívottaknak a polgármester, más személyeknek a Közgyűlés a tárgyhoz tartozó kérdésben hozzászólási jogot biztosíthat. A hozzászólás ebben az esetben sem lehet 5 percnél hosszabb.

(5) Az időhatárt túllépő képviselőtől vagy hozzászólótól a polgármester megvonja a szót.

(6) A rendeletben írt időkorlátok alól a polgármester – a tárgyalt téma fontosságára figyelemmel – felmentést adhat.

(7) Bármikor szót kérhet:

 • a) az előterjesztő,
 • b) bármely képviselő ügyrendi kérdésben,
 • c) a jegyző, ha törvényességet érintő észrevételt kíván tenni.

(8) Ügyrendinek minősül az a hozzászólás, kérdés, melyben a képviselő a Közgyűlés munkájával – ülésének lefolytatásával – kapcsolatos eljárási ügyben tesz észrevételt.

(9) A vita során a képviselők a (3) bekezdés szerinti hozzászólásuk részeként, a tárgyalt előterjesztésre vonatkozóan módosító vagy kiegészítő javaslatokat tehetnek. A módosító és kiegészítő javaslatokat szövegszerűen kell megfogalmazni. Új változatot vagy módosító indítványt csak a vita lezárásáig lehet előterjeszteni.

(10) Nagyobb terjedelmű módosító indítványt a polgármester kérésére írásban kell benyújtani. Ha ezen indítvány a vita során hangzik el, az indítvány írásbeli elkészítése érdekében a polgármester a napirend tárgyalását felfüggesztheti, szünetet rendelhet el.

(11) A rendelet-alkotásról, rendelet-módosításról szóló előterjesztéshez érdemi képviselői módosító indítvány csak szövegszerűen, írásban legkésőbb a módosítást napirendjére tűző ülést megelőző [13]második napon 16.00 óráig terjeszthető be, amelyet a jegyző törvényességi véleményével lát el.

19. § (1) A polgármester lezárja a vitát, ha megállapította, hogy hozzászólásra több hozzászóló nem jelentkezik. A vita lezárásáról szóló döntését a polgármester kimondja.

(2) A vita lezárását bármely képviselő javasolhatja, amelyről a Közgyűlés külön vita és felszólalás nélkül, minősített többséggel határoz. Ebben az esetben a Közgyűlés a vitát azzal a feltétellel zárja le, hogy a vitában még szót nem kapott képviselő szót kaphat, ha a vita lezárására vonatkozó szavazásig szólásra jelentkezett. Az így tett hozzászólásokat a vita részének kell tekinteni.

(3) A vita lezárását követően a napirend előterjesztője válaszol a hozzászólásokra, és legkésőbb ekkor nyilatkozik az elhangzott kiegészítések és módosító javaslatok felvállalásáról.

(4) Az előterjesztő által elfogadott módosításokat, kiegészítéseket a napirendre vonatkozó eredeti döntési javaslat részének kell tekinteni.

(5) Az előterjesztő a (3) bekezdés szerinti válasz, valamint a nyilatkozat megtétele előtt, vagy legalább 2 képviselőcsoport-vezető a szavazás előtt kérheti szünet elrendelését, amelyet az elnök köteles megadni.

(6) A válasz után a polgármester az elhangzott módosító javaslatokat összefoglalja és szövegszerűen, az eredeti javaslathoz illeszkedő módon ismerteti az arra vonatkozó (3) bekezdés szerinti előterjesztői nyilatkozattal együtt.

(7) Bármely képviselő javaslatára a Közgyűlés döntése alapján, valamint az előterjesztő vagy legalább 2 képviselőcsoport-vezető kérésére a több eldöntendő kérdésre osztható határozat-tervezetről a Közgyűlés külön-külön szavaz.

20. § (1) A képviselőcsoportok vezetői a zárószavazás megkezdése előtt bármikor javasolhatják a téma napirendről való levételét, amelyről a Közgyűlés vita és felszólalás nélkül határoz.

(2) A napirendi pont tárgyalásától annak előterjesztője az ülés bármely – a kérdéses anyag tárgyában történő szavazást megelőző – szakaszában elállhat, és a beterjesztett anyagot közgyűlési döntés nélkül visszavonhatja.

(3) Bármely képviselő javaslatára a Közgyűlés a napirendi pontot a következő rendes közgyűlési ülésre elnapolhatja. A Közgyűlés az elnapolásról vita és felszólalás nélkül, minősített többséggel határoz.

(4) Amennyiben a vita lezárására és az elnapolásra is érkezik javaslat, az elnapolásra vonatkozó javaslat eldöntése megelőzi a vita lezárására vonatkozó javaslat eldöntését.

(5) Ugyanazt a napirendi pontot a Közgyűlés legfeljebb egy alkalommal napolhatja el.

20/A. § [14] (1) Rendes közgyűlési ülésen a napirend után bármely képviselő és a nem a közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester legfeljebb 3 perc időtartamban felszólalhat. Napirend után felszólalni a város életét, vagy a közgyűlés munkáját érintő kérdésekben lehet, kivéve az olyan ügyeket, amelyek az általános szabályok alapján napirendre tűzhetőek, valamint kérdésként, interpellációként, vagy indítványként terjeszthetők elő.

(2) A napirend utáni felszólalás iránti igényt legkésőbb az ülés napját megelőző második napon 16:00 óráig kell a polgármesternek írásban – a napirend utáni felszólalás tárgyának és szó szerinti tartalmának a megküldésével – előre jelezni.

(3) A napirend utáni felszólalásra a személyében érintett legfeljebb 3 perc időtartamban reagálhat.

(4) A napirend utáni felszólalás határozati javaslatot nem tartalmaz, arról a közgyűlés határozatot nem hoz.

14. Személyes érintettség

21. § (1) A képviselő köteles a napirendi pont tárgyalása kezdetén – közeli hozzátartozójára is kiterjedően – bejelenteni személyes érintettségét.

(2) A személyesen érintett képviselő – érintettségének jelzése mellett bejelentheti, hogy az adott döntéshozatalban nem kíván részt venni.

(3) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására – annak ismertté válását követően azonnal – a Közgyűlés ügyrendi vizsgálat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása a Közgyűlés összeférhetetlenségi és ügyrendi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága hatáskörébe tartozik.

(4) A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását, bizonyítékai előterjesztését.

(5) A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a Közgyűlés soron következő ülésén előterjeszti. A Közgyűlés külön határozattal dönt a személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról.

15. Összeférhetetlenségi eljárás

22. § A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a Közgyűlés összeférhetetlenségi és ügyrendi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságának adja át kivizsgálásra. A Közgyűlés összeférhetetlenségi és ügyrendi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága a vizsgálat eredményét – törvény eltérő rendelkezése hiányában – döntés céljából a Közgyűlés elé terjeszti.

16. A döntések meghozatala

23. § (1) A Közgyűlés döntéseit szavazással hozza. A határozati javaslatról a Közgyűlés tagjai „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.

(2) A szavazás nyílt vagy titkos.

(3) A Közgyűlés bármely képviselő javaslatára név szerinti nyílt szavazást rendelhet el. A javaslatról a Közgyűlés dönt.

(4) Szavazás közben a szavazást indokolni nem lehet.

24. § (1) A nyílt szavazás szavazatszámláló gép alkalmazásával, vagy annak meghibásodása esetén kézfelemeléssel történik. Ha a szavazás kézfelemeléssel történt, a polgármester a szavazatokat a jegyző közreműködésével megszámláltatja.

(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyző abc rendben felolvassa a képviselők nevét, akik „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A szavazás eredményét a jegyző összesíti, és ennek dokumentumait a polgármesternek átadja. A név szerinti szavazás tényét és eredményét a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(3) A titkos szavazás szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik. A titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket a Közgyűlés összeférhetetlenségi és ügyrendi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága látja el. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a Közgyűlés a feladat ellátásra a polgármester javaslatára - nyílt szavazással - 3 fős szavazatszámláló bizottságot választ.

25. § (1) Az eldöntendő javaslatokat a polgármester bocsátja szavazásra. Egy előterjesztésről csak egy határozat hozható. A javaslat szövegét szavazásra egyértelműen és úgy kell feltenni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen szavazni.

(2) A szavazásra bocsátás során a polgármester szövegszerűen ismerteti a szavazás tárgyát képező javaslatot. A javaslatot szövegszerűen nem kell ismertetni – elegendő csupán arra utalni – ha az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, továbbá akkor sem, ha az előterjesztő a vitában elhangzott módosító javaslatokat elfogadta, és ezen javaslatok a vita során félreérthetetlen szövegszerűséggel megfogalmazást nyertek.

(3) A polgármester először – az elhangzás sorrendjében külön-külön – az előterjesztő által el nem fogadott módosító és kiegészítő javaslatokat bocsátja szavazásra.

(4) A módosító és kiegészítő javaslatok feletti szavazás lezárása után dönt a Közgyűlés az eredeti előterjesztés szerinti javaslat előterjesztő által felvállalt, és a Közgyűlés által elfogadott módosításokat is tartalmazó egészéről.

(5) Az ügyrendi javaslatokat a polgármester soron kívül, az elhangzást követően azonnal szavazásra bocsátja.

(6) A képviselőknek lehetőségük van feltételtől függő, kapcsolódó módosító javaslat megfogalmazására. Ezeket csak akkor kell szavazásra bocsátani, ha a képviselő által megfogalmazott feltétel az előterjesztő felvállalása vagy a módosítások megszavazása során bekövetkezik.

26. § (1) A javaslat elfogadásához – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges (a továbbiakban: egyszerű többség).

(2) A megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges (a továbbiakban: minősített többség) az Mötv-ben meghatározottakon túl:

 • a) a Közgyűlés munkatervének elfogadásához,
 • b) gazdasági program, közép- és hosszú távú program, annak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához,
 • c) kötvény kibocsátásáról szóló döntéshez,
 • d) gazdasági társaságba történő belépésről, gazdasági társaság üzletrészének átruházásáról szóló döntéshez
 • e) kitüntetések és elismerő címek, díszpolgári cím adományozásához,
 • f) fegyelmi eljárás megindításához,
 • g) a képviselő rendbírsággal való sújtásához,
 • h) a vita lezárására vonatkozó javaslatról szóló döntéshez,
 • i) amennyiben a vagyontárgy értéke a költségvetési törvényben meghatározott, az ellenérték fejében történő hasznosítással és elidegenítéssel kapcsolatos kötelező versenyeztetést megalapozó értékhatárt meghaladja, az önkormányzati vagyontárgy visszterhes szerződés keretében történő elidegenítéséhez, hasznosításának átengedéséhez, valamint gazdasági társaságba viteléről, vagyonkezelésbe adásáról és haszonélvezeti jogának átengedéséről szóló döntéshez, továbbá az elővásárlási jogról való lemondáshoz,
 • j) önkormányzati vagyon ingyenes hasznosításáról vagy tulajdonjogának ingyenes átruházásáról, valamint az ingyenes használatba adott vagyon fenntartására, állagának megóvására vonatkozó kötelezettségnek az önkormányzat általi átvállalásáról szóló döntéshez,
 • k) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló rendeletben meghatározott mértéknél alacsonyabb éves bérleti díj ellenében történő bérbeadásról szóló döntéshez,
 • l) az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó ingatlan forgalomképessé nyilvánításához.

(3) Több ugyanazon rendelkezésre vonatkozó eltérő javaslat, módosító javaslat közül – ha egynél több megkapta az elfogadásához szükséges szavazatot – a Közgyűlés által elfogadott változat az, amelyikre több „igen” szavazatot adtak le. Ha több változatra azonos számú igen szavazatot adtak le, ezekre vonatkozóan a szavazást egy esetben meg kell ismételni.

27. § (1) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja és kihirdeti a javaslat mellett, majd ellene szavazók, a tartózkodók és a szavazásban részt nem vett, de jelenlévő képviselők számát, és kihirdeti a döntést.

(2) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, a szavazást bármely képviselő megindokolt kérésére meg kell ismételni. A szavazás megismétlésére csak közvetlenül a döntés kihirdetése után, újabb napirendi pont tárgyalása előtt kerülhet sor.

17. AZ ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

28. § (1) A Közgyűlésről írásbeli jegyzőkönyv készül 2[15] példányban. A testületi ülés teljes hanganyaga számítógépen kerül rögzítésre, melynek anyagát CD-lemezen, vagy DVD-lemezen kell tárolni.

(2) Az írásos jegyzőkönyv az Mötv-ben meghatározottakon túl tartalmazza:

 • a) előterjesztésenként a képviselő kérése alapján külön feltüntetve a képviselő véleményét,
 • b) az elhangzott interpellációt, az arra adott szóbeli válasz lényegét, az interpelláló véleményét, és a Közgyűlés döntését,
 • c) a napirenden kívül felszólaló nevét, felszólalása lényegét,
 • d) az elhangzott bejelentések lényegét.

(3) A jegyzőkönyv mellékletei:

 • a) az ülésre szóló meghívó,
 • b) az előterjesztések és azok mellékletei,
 • c) a névszerinti szavazás névsora,
 • d) titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyv,
 • e) a képviselői kérdésre adott írásbeli válasz,
 • f) a jelenléti ív.

(4) A zárt ülés hangfelvétele külön kerül rögzítésre. A napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról 1[16] példányban külön jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvre vonatkozó előírások megtartásával.

(5) A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyv is tartalmazza a zárt ülésen hozott határozat szövegét és kihirdetésének tényét.

(6) A zárt ülés hanganyagát csak a zárt ülésen részt venni jogosultak hallgathatják meg. A zárt ülés jegyzőkönyvét elkülönítetten kell kezelni, betekintésre csak a zárt ülésen részvételi joggal rendelkező személyek jogosultak.

(7) A jegyzőkönyv és a hangfelvétel elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(8) A jegyző gondoskodik a jegyzőkönyv egy eredeti példányának megőrzéséről és évenkénti beköttetéséről.

(9) Az ülések jegyzőkönyvét az elkészültétől számított 5 napon belül el kell juttatni a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárba, és ott nyilvános helyen elhelyezni. A lakosság számára a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben biztosítani kell a hozzátartozó dokumentumokkal együtt a jegyzőkönyv egy példányának – a zárt ülés kivételével – a megtekintését, az adatvédelmi szabályok megfelelő alkalmazása mellett.

(10) ------[17]

18. A KÖZMEGHALLGATÁS ÉS A LAKOSSÁGI FÓRUM

29. § (1)[18] A Közgyűlés évente az Mötv. 54. §-ában meghatározottak szerint legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdést és javaslatot tehetnek.

(2) A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról az érdekelteket 30 nappal előtte a helyi elektronikus és írott sajtó útján értesíteni kell.

(2a)[19] A kérdést és javaslatot a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 10 nappal, abban az esetben, ha a kérdéssel vagy javaslattal érintett ügy ezen határidőnél később merült fel, legalább 2 nappal írásban kell a jegyzőhöz benyújtani. Az ügy későbbi felmerülésének okát – ha az természeténél fogva nem derül ki – a beadványban ismertetni kell. A beadványnak tartalmaznia kell a benyújtó nevét és lakcímét, helyben érdekelt szervezet esetén a székhelyét és a képviselő nevét, valamint a kérdés vagy javaslat rövid összefoglalását.

(2b)[20] A jegyző a benyújtott kérdést és javaslatot a jogszabályi megfelelőség szerint megvizsgálja. A közmeghallgatáson csak azt a kérdést és javaslatot lehet ismertetni, amely a vizsgálat alapján megfelel a közmeghallgatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. Ha a beadványt a vizsgálat alapján nem lehet ismertetni, azt a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerint kell kezelni, és erről a bejelentőt értesíteni kell haladéktalanul.

(3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti és gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról.

(3a)[21] Ha a beadványozó a közmeghallgatáson nem jelenik meg, a beadványát nem kell ismertetni, és a (4) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) A közmeghallgatáson meg nem válaszolt kérdést és javaslatot az annak tárgyában feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságnak, tanácsnoknak, tisztségviselőnek ki kell adni kivizsgálás céljából. Az érintett 15 napon belül köteles írásban válaszolni a kérdezőnek, melyről a Közgyűlést a következő ülésen tájékoztatni kell.

30. § (1) A polgármester, az alpolgármester és a képviselő a városrész lakosságát közvetlenül érintő ügy megtárgyalására városrész-tanácskozást szervezhet.

(2) A városrész-tanácskozás feladatai:

 • a) az önkormányzat és a városrészben élő lakosság érdekösszhangjának elősegítése,
 • b) a városrész lakosságának, egyesületeinek közvetlen tájékoztatása az időszerű önkormányzati feladatokról, városfejlesztési programokról, közérdekű kérdésekről,
 • c) a városrész lakossága, egyesületei észrevételeinek, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása a Közgyűlés vagy annak illetékes szerve, intézménye felé,
 • d) a városrészben működő civil és gazdasági szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel való kapcsolattartás és folyamatos együttműködés,
 • e) a városrész lakossága körében a városszépítő munka szervezésének elősegítése,
 • f) állásfoglalás kialakítása a városrészt érintő fejlesztési, rendezési tervek megállapítása előtt, amelyet a városrész-tanácskozás vezetője a Közgyűlés előtt ismertet.

(3) ------[22]

III. FEJEZET A KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSEI

19. A Rendelet

31. § (1) A Közgyűlés – a lakosság szélesebb körét érintő rendelet előkészítésénél – alapelveket, szempontokat állapíthat meg.

(2) A rendelet-tervezetet és annak indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet) a Polgármesteri Hivatal készíti elő. Megbízható azonban az előkészítéssel a tárgy szerint érintett állandó bizottság, tanácsnok, ideiglenes bizottság, valamint külső szakértő is. A Polgármesteri Hivatal akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a tervezetet állandó bizottság, tanácsnok, ideiglenes bizottság vagy külső szakértő készíti el. A megbízásról – ha a tervezetet nem a Polgármesteri Hivatal készíti el – a Közgyűlés vagy a polgármester dönthet.

(3) A tárgyban szükséges, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel történő egyeztetést, vélményeztetést a Polgármesteri Hivatal folytatja le. Ezen szervek és szervezetek körét – a törvényben meghatározott véleményezési jog biztosítása mellett – a polgármester határozza meg.

(4) A tervezetet – a jegyző törvényességi véleményével együtt – véleményezés céljából valamennyi tárgykör szerint érintett bizottság, valamint a Közgyűlés rendeletalkotási és jogszabályszerkesztési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága elé kell terjeszteni.

(5) A (10) bekezdésben foglalt kivétellel a rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (a továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen.

(6) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli.

(7) A rendelet-tervezetet úgy kell a véleményezésére kialakított oldalon közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő álljon rendelkezésre a rendelet-tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez.

(8) -------[23]

(9) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények megismerése érdekében a Polgármesteri Hivatal lakossági fórumot szervezhet.

(10) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

 • a) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet,
 • b) a Közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó, a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos rendelet-tervezetet, valamint
 • c) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.

32. § (1) A rendelet-tervezetet a polgármester, az alpolgármester, a közgyűlési bizottság, a tanácsnok, az ideiglenes bizottság vagy a jegyző terjeszti a Közgyűlés elé.

(2) A rendelet-tervezetet indokolással együtt kell a Közgyűlés elé terjeszteni. Egyidejűleg tájékoztatni kell a Közgyűlést az előkészítés és a véleményezés során felvetett, de a tervezetben fel nem vett kisebbségi javaslatokról - utalva a mellőzés indokaira is.

33. § (1)[24] A rendeleteket a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell megjelölni.

(2) A Közgyűlés által elfogadott rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel valósul meg.

(3) A rendelet irattári példányát kihirdetési záradékkal kell ellátni.

(4) A rendeletet törvényben meghatározottakon túl meg kell küldeni azon szerveknek, szervezeteknek és intézményeknek is, amelyek számára az feladatot, vagy hatáskört állapít meg.

20. A határozat

34. § (1)[25] A határozatokat az IM rendelet 15. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ában foglaltak szerint kell megjelölni.

(2) A határozat tartalmazza a végrehajtásért felelős szerv nevét, a végrehajtás határidejét.

(3) A végrehajtásért felelősek lehetnek:

 • a) a polgármester, az alpolgármester,
 • b) a bizottság elnöke, a tanácsnok,
 • c) a jegyző.

(4) A Közgyűlés határozatait meg kell küldeni a tisztségviselőknek, az állandó bizottságok elnökeinek, ------[26] valamint a végrehajtás és az érintettek részére történő megküldés végett a Polgármesteri Hivatal tárgy szerint érintett osztályainak. A határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet.

(5) A határozat végrehajtásáról a felelős a határidő lejárta után, félévente beszámol a Közgyűlésnek.

(6) A normatív határozatot Kecskemét Megyei Jogú Város honlapján közzé kell tenni.

IV. FEJEZET A KÖZGYŰLÉSI ANYAGOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI ÉS A BENYÚJTÁSUKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

21. A közgyűlésI anyagok általános szabályai

35. § (1) A közgyűlés elé kerülhetnek:

 • a) ------[27]
 • b) előterjesztés,
 • c) beszámoló,
 • d) tájékoztató,
 • e) képviselői indítvány,
 • f) interpelláció, kérdés.

(2) Az (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti anyagokat előzetesen, írásban kell benyújtani a jegyző részére, aki a benyújtott anyagok alapján – az e)-f) pont kivételével, előzetes törvényességi véleményezést követően – gondoskodik az ülés napirendi tervezetének elkészítéséről. A benyújtáskor – az e)-f) pont kivételével – figyelemmel kell lenni az ülés meghívójának kézbesítésére irányuló 9. § (3) bekezdés szerinti időpontra.

(3) ------[28]

22. Az előterjesztés

36. § (1) Az előterjesztés benyújtására a polgármester, az alpolgármester, feladatkörében eljárva a Közgyűlés bizottsága, a tanácsnok és a jegyző, továbbá a jogszabály alapján beszámolásra kötelezettek jogosultak.

(2) Az előterjesztés irányulhat rendelet alkotására, vagy határozat meghozatalára.

(3) A Közgyűlés elé kerülő írásos előterjesztések főbb tartalmi elemei:

 • a) a tárgy pontos meghatározása, valamint a téma esetleges korábbi közgyűlési ülés napirendjén való megjelenésének és az azzal kapcsolatban meghozott döntésnek az áttekintése,
 • b) a meghozandó döntés indokainak bemutatása,
 • c) a tárgykört rendező jogszabályok megjelölése,
 • d) mindazon új követelmény, összefüggés, lakossági vélemény elemzése, amely új intézkedést, testületi döntést igényel,
 • e) mindazon körülmény, összefüggés, tény és adat bemutatása, amely lehetővé teszi az értékelést és a döntést indokolja,
 • f) az előkészítés során végzett összehangoló munka főbb tapasztalatainak, az egyeztetésben résztvevő személyek és szervezetek, a felmerült lényeges érdek- és véleménykülönbségek, valamint a döntésre vonatkozó javaslatból mellőzött kisebbségi vélemények bemutatása,
 • g) azon személyek, szervek és szervezetek körének bemutatása, amelyeknek törvény alapján véleményezési, egyetértési joga áll fenn a meghozandó döntés körében, valamint amelyeket arról tájékoztatni szükséges,
 • h) a döntéssel érintett feladat, valamint annak ellátásához szükséges feltételek és a végrehajtás során elérhető eredmények konkrét megjelölése,
 • i) a téma átfogó értékelését segítő mellékletek, statisztikai táblák, korábbi határozatok és a g) pont szerinti személyek, szervek és szervezetek véleményét, álláspontját tartalmazó írásos dokumentumok,
 • j) az előterjesztés megállapításaira – logikailag és tartalmilag – épülő döntési javaslat, amely
  • ja) egyértelmű, szakszerű és végrehajtható, valamint határozati javaslat esetén tartalmazza a végrehajtásért felelősök nevét, a végrehajtási határidő megjelölését,
  • jb) a tárgykörben korábban hozott döntés esetén rendelkezik annak további hatályáról, szükség szerint hatályon kívül helyezéséről, módosításáról, határozat esetén a hatályban fenntartásáról,
 • k) önkormányzati hatósági ügyben készített előterjesztés esetén a döntési javaslat tömör kivonata, és arra való utalás, hogy az eljárás iratanyaga a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg.

(4) A Közgyűlés elé kerülő előterjesztések sokszorosítási példányának az előterjesztő vagy kijelölt helyettese aláírását tartalmaznia kell, továbbá meg kell jelölni, hogy a határozat végrehajtása a Polgármesteri Hivatal mely osztályának feladatkörébe tartozik, több osztály esetén pedig a területet irányító alpolgármestert, aki a végrehajtás koordinálását végzi.

(5) Az előterjesztést a 2. melléklet szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottság előzetesen véleményezi.

(6) A költségvetési rendelet végrehajtását érintő valamennyi előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó módosító javaslatot csak a Közgyűlés költségvetést érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága állásfoglalásával lehet benyújtani.

(7) Amennyiben előterjesztés vagy módosító javaslat a költségvetés kiadásának növelését vagy bevételének csökkenését eredményezheti, meg kell benne jelölni a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében javasolt megoldást is.

(8) A gazdasági tárgyú előterjesztéseket a tárgyban érintett területi gazdasági kamara és az érdekelt gazdasági érdekképviseleti szervezet előzetes véleményével kell benyújtani.

(9) A könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésekhez mellékelni kell a könyvvizsgáló jelentését. Ennek hiányában a javaslatról érvényes döntés nem hozható.

(10) A területi vagy települési jelentőségű, ezen belül egyes ágazatokba tartozó közalkalmazottak jogviszonyát érintő kérdésekben – törvényben meghatározott esetekben – az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum véleményét ki kell kérni, az így megadott vélemény az előterjesztés mellékletét képezi.

(11) Az önkormányzat területén működő gazdasági érdekképviseleti szervezet vagy területi gazdasági kamara kezdeményzése alapján készített közgyűlési anyagot a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

(12) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kinevezések, választások, és egyéb pályázatok esetén a pályázatra beérkezett pályamunkák az előterjesztés mellékletét képezik, azonban azokat a személyi jellegű döntések, és nagyobb terjedelmű egyéb pályázatok esetén csak a frakcióvezetőknek és az érintett bizottság tagjai részére kell megküldeni. Személyi jellegű döntés esetén, ha az érintett nem kérte a személyét érintő ügy zárt ülésen történő tárgyalását, a további meghívottak a Polgármesteri Hivatalban tekinthetnek be a pályamunkákba.

(13) A zárt ülés napirendjén szereplő előterjesztés jobb felső sarkában a "ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE" megjelölést kell alkalmazni.

23. A beszámoló

37. § (1) A beszámoló

 • a) önkormányzati hatáskör gyakorlásáról,
 • b) a Közgyűlés valamely határozatának végrehajtásáról,
 • c) az interpellációk kivizsgálásáról,
 • d) a Közgyűlés és szervei tevékenységéről

készíthető.

(2) A beszámoló benyújtására a 36. § (1) bekezdésében meghatározottak jogosultak, azzal, hogy a jogszabály alapján beszámolásra kötelezett nem önkormányzati szervek beszámolóját a polgármester terjeszti elő.

(3) A beszámoló elfogadásáról - a 40. § (4) bekezdésben foglalt eltéréssel - a Közgyűlés határozatot hoz.

24. A tájékoztató

38. § (1) A tájékoztató olyan információk Közgyűlés elé terjesztését jelenti, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá, valamint valamely a város életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv tevékenységének megismerését segítik elő.

(2) Tájékoztató formájában kell beterjeszteni

 • a) a jogszabályok ismertetését,
 • b) az önkormányzat költségvetési mérlegére vonatkozó adatokat,
 • c) a Közgyűlés és szervei működésére jellemző adatokat,
 • d) a városra vonatkozó különböző adatok, jelenségek ismertetését,

ha nem valamely döntés meghozatalát támasztják alá.

(3) Tájékoztató benyújtására a 36. § (1) bekezdésben meghatározottak jogosultak.

(4) A tájékoztató határozati javaslatot nem tartalmaz, elfogadásáról a Közgyűlés vita és felszólalás nélkül dönt. Amennyiben a Közgyűlés a tájékoztatót nem fogadja el, azt átdolgozva a következő rendes ülésre ismét be kell terjeszteni.

25. Indítvány

39. § [29] (1) Az indítvány javaslatot tartalmaz rendelet megalkotására vagy határozat meghozatalára. Az indítványnak tartalmaznia kell a javasolt döntés főbb elemeit.

(2) Indítványt bármely képviselő benyújthat a polgármesterhez, legkésőbb a Közgyűlés ülését megelőző 4. napon 16:00 óráig.

(3) A képviselői indítvány vonatkozhat

 • a) halasztást nem tűrő döntés meghozatalára vagy
 • b) az indítvánnyal javasolt döntés előkészítésére.

(4) Az indítvány elfogadásáról a polgármester vitát nyit. A (3) bekezdés b) pontja szerinti indítvány elfogadása esetén a Közgyűlés a döntés előkészítésére a polgármestert, az alpolgármestert, a jegyzőt, a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságot vagy a tanácsnokot kéri fel.

(5) Az indítvány tárgyalásától számított féléven belül ugyanabban a tárgyban újabb indítvány nem nyújtható be.

26. Interpelláció

40. § (1) Interpellációnak minősül az a felvetés, amelyben a képviselő valamilyen hibás, helytelen gyakorlatot jelez. A Közgyűlés tagjai a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz vagy a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság elnökéhez, a tanácsnokhoz interpellációt intézhetnek önkormányzati feladatkörbe tartozó minden ügyben. Az írásban beadott interpellációt a képviselő szóban is elmondhatja, időtartama maximum 3 perc.

(2) Az interpellált a Közgyűlés ülésén szóban, vagy 15 napon belül írásban köteles választ adni. Amennyiben az interpelláló képviselő az adott ülésen kíván választ kapni, az interpellációt az ülést megelőzően legalább 8 nappal írásban el kell juttatnia az interpelláció címzettjének és a polgármesternek.

(3) Az interpellációra adott írásbeli választ a Közgyűlés következő ülésén napirendre tűzi.

(4) A válasz után – az írásban adott válasz esetében is – az interpelláló képviselőnek viszontválaszra van joga, majd nyilatkozik a válasz elfogadásáról. Ha a képviselő a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a Közgyűlés vita nélkül dönt.

(5) Ha a Közgyűlés a választ nem fogadja el, akkor

 • a) az eredetileg a polgármesternek címezett interpellációt a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságnak vagy a jegyzőnek,
 • b) az a) pont alá nem tartozó interpellációt a polgármesternek, a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságnak vagy a jegyzőnek

adja kivizsgálásra.

(6) Az interpelláció alapján a Közgyűlés részletesebb vizsgálatot is elrendelhet. Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is be kell vonni. Ideiglenes bizottság is megbízható kivizsgálással, és ebbe külső szakértő is bevonható.

27. A kérdés

41. § Kérdés feltevésére és megválaszolására a 40. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy

 • a) a képviselő viszontválaszra nem jogosult,
 • b) a kérdésre adott írásbeli választ a Közgyűlés csak akkor tűzi napirendjére, ha azt a képviselő beadványában kifejezetten kéri,
 • c) a Közgyűlés napirendjére vett írásbeli válasszal együtt a képviselő kérdését is meg kell küldeni a Közgyűlés tagjainak.

V. FEJEZET A KÖZGYŰLÉS SZERVEIRE, TAGJAIRA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

28. A polgármester

42. § (1) A polgármester a Közgyűlés elnöke, a város első tisztségviselője. Megbízatását főállásban látja el. A polgármester polgármesteri esküjének megfelelően képviseli a Közgyűlést. Államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős.

(2) A polgármester szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, biztosítja az önkormányzat demokratikus működését. Tevékenységével hozzájárul Kecskemét Megyei Jogú Város fejlődéséhez, az önkormányzat szervei munkájának hatékonyságához. Biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését. Gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról, a helyi fórumok szervezéséről, támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, kapcsolatot tart a megyei önkormányzat, az egyházak, a helyi pártok és civil szervezetek vezetőivel, ---------[30] és a települési nemzetiségi önkormányzatok testületeivel.

(3) A polgármester szervezi az önkormányzat és az állami szervek kapcsolatait és együttműködését, az önkormányzat és a külföldi partnervárosok, szervezetek együttműködését.

(4) A polgármester – az alpolgármesterek közreműködésével – összehangolja a bizottságok működését, indítványozhatja azok összehívását, a bizottságok elnökeit egyeztető megbeszélésre összehívhatja.

(5) ------[31]

(6) ------[32]

(7) A polgármester negyedévente beszámol a Közgyűlésnek az önkormányzat bírósági pereinek az állásáról.

29. Az alpolgármester

43. § (1) A Közgyűlés a saját tagjai közül – a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel – a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére kettő főállású[33] alpolgármestert választ.

(2)[34] A Közgyűlés – a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel – a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére kettő társadalmi megbízatású és egy főállású olyan alpolgármestert választ, akik nem tagjai a Közgyűlésnek.

(3) Az alpolgármester feladatköreit a polgármester határozza meg.

30. A jegyző

44. § (1) A jegyző – a polgármester irányításával – vezeti a Polgármesteri Hivatalt, biztosítja a képviselők munkájának tárgyi és személyi feltételeit.

(2) Előkészíti a közgyűlési előterjesztéseket, valamint a Polgármesteri Hivatal tárgy szerint érintett szervezeti egységén keresztül a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket. Ellátja a Közgyűlés és a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetőivel egyezteti és írásban rögzíti a költségvetési rendelet-tervezetet.

(4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságának vezetője látja el.

31. A képviselő

45. § (1) A képviselő:

 • a) részt vehet a Közgyűlés döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében,
 • c) részt vesz a Közgyűlés ülésein,
 • d) felszólalhat,
 • e) indítványt tehet,
 • f) kérdéseket tehet fel,
 • g) interpellálhat,
 • h) szavaz a döntést igénylő ügyekben.

(2) A képviselő döntéseit kizárólag saját meggyőződése alapján hozza. Szavazatát megindokolni nem köteles, emiatt semmiféle hátrány nem érheti.

(3) A képviselő a (2) bekezdésben foglalt jogai megsértése miatt a polgármesterhez fordulhat. A polgármester köteles haladéktalanul intézkedni a sérelem megszüntetése érdekében. A képviselő védelmében esetlegesen szükséges bírósági eljárást – a hivatalos személyekre vonatkozó előírások alapján – az önkormányzat indítja meg.

46. § (1) A képviselőt megbízatásával összefüggő feladatainak ellátásában a Polgármesteri Hivatal folyamatosan segíti.

(2) A képviselő a fentieken túl:

 • a) képviselői munkája keretében a Városháza erre kijelölt helyiségét használhatja, eszközeit díjmentesen igénybe veheti,
 • b) ------[35]

(3) A képviselőt a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője köteles soron kívül fogadni.

32. A képviselőcsoport

47. § (1) A képviselők képviselőcsoportokat hozhatnak létre úgy, hogy egy képviselő csak egy képviselőcsoport tagja lehet és képviselőcsoport alakításához legalább 2 képviselő részvétele szükséges. Az ugyanazon párthoz tartozó képviselők csak egy képviselőcsoportot alkothatnak.

(2) A képviselőcsoport megalakulását a Közgyűlésnek be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselőcsoport elnevezését, a csoport vezetőjének és helyettesének nevét, a képviselőcsoport tagjainak névsorát, valamint ezen adatok megváltozását.

(3) A képviselőcsoportot a Közgyűlés előtt megnevezett vezetője (frakcióvezető) vagy akadályoztatása esetén Közgyűlés előtt megnevezett helyettesei képviselik.

(4) A képviselőcsoportok vezetőit a polgármester és az alpolgármesterek és a legnagyobb képviselőcsoport vezetője egyeztető tárgyalásra összehívhatják. Az egyeztető tárgyalást össze kell hívni, ha legalább 2 képviselőcsoport vezetője írásban kéri.

33. AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK

48. § (1) A Közgyűlés hat[36] állandó bizottságot hoz létre.

(2)[37] Az állandó bizottságok megnevezése, tagjainak száma:

 • a) Esélyteremtési Bizottság, 7 fő,
 • b) Értékmegőrzési Bizottság, 7 fő,
 • c)[38] Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság, 7 fő,
 • d) Jogi és Ügyrendi Bizottság, 7[39] fő,
 • e) Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, 7 fő,
 • f)[40] Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság, 7 fő.

49. § (1) A Közgyűlés állandó bizottsága ellát minden olyan feladat- és hatáskört, amelyet önkormányzati döntés számára meghatároz. E körben a bizottság:

 • a) dönt
  • aa) a Közgyűlés által részére átruházott hatáskörökben,
  • ab) az I. és II. féléves munkatervéről,
 • b) előkészíti
  • ba) a szakterületét érintő önkormányzati koncepciót,
  • bb) a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztést,
  • bc) a hatályos önkormányzati rendeletek feladatkörébe tartozó szükség szerinti módosítását,
 • c) javaslatot tesz
  • ca) a szakterületéhez tartozó, önkormányzati fenntartású intézmény vezetői álláshelyének betöltésére beérkező pályázatot értékelő bizottság személyi összetételére,
  • cb) az I. és II. féléves közgyűlési munkaterv összeállításához,
  • cc) az önkormányzat felügyelete alatt álló és a bizottság szakterületét érintő gazdasági társaság, intézmény létesítésével, átalakításával, megszüntetésével, átvételével és ellátottságával kapcsolatos testületi döntésekre,
  • cd) a külön önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntetések, elismerő címek és díszoklevél odaítélésére és indokolt esetben történő megvonására,
 • d) véleményezi
  • da) a Közgyűlés elé kerülő előterjesztések feladatkörébe tartozó kérdéseit,
  • db) az önkormányzat éves pénzügyi tervének és költségvetési rendelet-tervezetének szakterületét érintő részét,
  • dc) a szakterületéhez tartozó Mötv. 41. § (6) bekezdés szerinti intézmény szakmai munkáját,
  • dd) az önkormányzat nevében a szakterületét érintően a területfejlesztési és egyéb támogatások elnyerésére külső szervezetek vagy személyek által benyújtandó pályázatokat,
  • de) a hatályos önkormányzati rendeletek feladatkörébe tartozó szükség szerinti módosítását,
 • e) ellenőrzi
  • ea) a Közgyűlés és a bizottság döntéseinek végrehajtását,
  • eb) a szakterületükhöz tartozó önkormányzati fenntartású intézmények működését,
 • f) beszámol éves tevékenységéről,
 • g) kezdeményezi a szakterületéhez tartozó önkormányzati rendeletek szükség szerinti módosítását.

(2) A bizottságok közötti feladat- vagy hatásköri összeütközés esetén a Közgyűlés összeférhetetlenségi és ügyrendi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága állásfoglalását kell kérni. A Közgyűlés dönt az összeütközés tárgyában, ha az érintett bizottság az állásfoglalással nem ért egyet.

50. § (1) A bizottság a működési szabályait tartalmazó ügyrendjét – a rendelet keretei között – maga állapítja meg. A bizottsági ügyrendet a bizottság megalakulását követő 30 napon belül a jegyzőnek meg kell küldeni. Az ügyrendjét az érintett bizottságnak folyamatosan felül kell vizsgálnia, figyelemmel a rendelet és a jogszabályok változásaira.

(2) A Közgyűlés működésére vonatkozó szabályokat a napirendről való levételnél azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a levételt a bizottság elnöke vagy alelnöke[41] kezdeményezheti, továbbá elnapolás és vita lezárása esetén azzal az eltéréssel, hogy az elnapolásra és vita lezárására a bizottság bármely tagja javaslatot tehet.

(3) A bizottság döntési, közgyűlési döntésre előkészítési, beszámolási hatáskörébe és feladatkörébe tartozó kérdésekben előterjesztés benyújtására – a 36. § (1) bekezdésében felsoroltak mellett – a bizottsági elnök is jogosult.

(4) A bizottság üléseit az elnök – az ülést megelőzően legalább három nappal – írásban hívja össze. A bizottság meghatározhatja azokat a napokat, amikor a rendes üléseit tartja.

(5) A meghívót a hivatalos hirdetőtáblára is el kell helyezni.

(6) A jegyző, a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetője - vagy az általa megbízott személy - tanácskozási joggal vesz részt a bizottság ülésén.

(7) A bizottság határozatot hoz.

(8) A bizottság működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a jegyző biztosítja.

(9) A bizottság munkacsoportot vagy szakértői testületet hozhat létre.

51. § (1) A Közgyűlés bizottságai együttes ülést is tarthatnak. Az együttes ülésre a bizottság működésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2) Az együttes bizottsági ülés elnöke

 • a) az együttes ülést kezdeményező bizottsági elnök, vagy
 • b) amennyiben az együttes ülés összehívását a Közgyűlés rendeli el, úgy a Közgyűlés ezen határozatában megjelölt bizottsági elnök.

(3) Az együttes ülésről egy jegyzőkönyv készül, amelyben egymást követően szerepelnek az egyes bizottságok által hozott határozatok, a saját sorszámozásuk szerint. A jegyzőkönyvet a résztvevő bizottságok elnökei írják alá.

(4) Az együttes bizottság által a Közgyűlés elé kerülő előterjesztést a résztvevő bizottságok elnökei írják alá.

52. § (1) A bizottság elnöke:

 • a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit,
 • b) kiadmányozza a bizottság döntéseit,
 • c) ellenőrzi a bizottság határozatainak végrehajtását,
 • d) képviseli a bizottságot,
 • e) a bizottsági ülések között munkakapcsolatot tart fenn a Polgármesteri Hivatal tárgy szerint szervezeti egységeinek vezetőivel és az intézményvezetőkkel.

(2) A bizottság elnökének helyettesítésére a Közgyűlés alelnököt választ.[42]. Helyettesítés esetén az alelnököt[43] a bizottság elnökével azonos jogok illetik meg.

53. § A bizottság tagja:

 • a) részt vesz a bizottság ülésein,
 • b) részt vehet a bizottsági döntések előkészítésében, javasolhatja témakörök napirendre tűzését,
 • c) a bizottság elé kerülő témakörökkel kapcsolatban külső szakértő segítségét kérheti, javasolhatja az elnöknek a bizottság ülésére való meghívását,
 • d) az elnök megbízása alapján képviselheti a bizottságot.

54. § (1) A bizottság elnökének és tagjának megbízatása megszűnik:

 • a) lemondással,
 • b) a képviselői mandátum megszűnésével,
 • c) a Közgyűlés megbízatásának megszűnésével,
 • d) az összeférhetetlenség kimondásával,
 • e) visszahívással.

(2) A bizottsági elnöki tisztség vagy bizottsági tagság megszűnése esetén, a polgármester tesz javaslatot az új tag megválasztására a képviselőcsoport-vezetők véleményének kikérése után.

34. AZ IDEIGLENES BIZOTTSÁG

55. § (1) A Közgyűlés meghatározott feladat ellátására, javaslat kidolgozására bármely képviselő javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján ideiglenes bizottságot választhat.

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát, megbízatásának terjedelmét, elnevezését, tagjainak számát a Közgyűlés a bizottság felállításakor határozza meg.

(3) Az ideiglenes bizottság elnökének, tagjainak megválasztására, a bizottság működésére és megszűnésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a rendelet vagy a Közgyűlés eltérő rendelkezése hiányában.

35. A vizsgáló bizottság

56. § (1) A Közgyűlés bármely kérdés megvizsgálására ideiglenes bizottságként vizsgáló bizottságot állíthat fel.

(2) A vizsgáló bizottságot létre kell hozni, ha azt a képviselők egynegyede indítványozza.

(3) A vizsgáló bizottság tagja csak képviselő lehet.

(4) A vizsgáló bizottságba paritásos alapon minden képviselőcsoportból legalább egy tagot kell jelölni.

(5) A vizsgáló bizottság tevékenységéről jelentést készít, amelynek tartalmaznia kell:

 • a) a bizottság feladatát,
 • b) a bizottság által alkalmazott eljárást és vizsgálati módszereket,
 • c) a bizottság megállapításait,
 • d) a bizottság megállapításait alátámasztó bizonyítékok bemutatását,
 • e) a vizsgálattal érintett észrevételeit a lefolytatott vizsgálat módszereire és megállapításaira,
 • f) szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot, vagy javaslat kidolgozásának kezdeményezését.

36. A TANÁCSNOK

57. § (1)[44] A Közgyűlés a városszolgáltatási, nemzetiségi és közbiztonsági ügyek, a megyei területfejlesztéssel kapcsolatos egyeztetés, koordináció, a járáshoz tartozó településekkel, a civil és az egyházi szervezetekkel való kapcsolattartás, a település-fenntartási ügyek, továbbá a fenntarthatósági és környezetvédelmi ügyek felügyeletére négy tanácsnokot választ.

(1a) A városszolgáltatási és közbiztonsági ügyekért felelős tanácsnok felügyeli a vízrendezéssel, víziközművel és egyéb közművel, a közparkok és egyéb közterületek rendjével, a közterületek fellobogózásával kapcsolatos tevékenységeket, a települési nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolattartást és a közbiztonsággal összefüggő feladatok ellátását. Koordinálja a települési nemzetiségi önkormányzatok együttműködését, továbbá programjaik megvalósítását.

(1b) A megyei területfejlesztésért, valamint a járáshoz tartozó településekkel, a civil és az egyházi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tanácsnok felügyeli a megyei területfejlesztéssel kapcsolatos egyeztetési és koordinációs feladatok ellátását, továbbá kapcsolatot tart a járáshoz tartozó településekkel, a civil szervezetekkel és az egyházakkal.

(1c) A település-fenntartásért felelős tanácsnok felügyeli a köztisztasággal, települési környezet tisztaságával, közterület-fenntartással, a temetőfenntartással és a temetőüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátását.

(1d) A fenntarthatósági és környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok felügyeli a város környezet- és természetvédelmi helyzetével kapcsolatos ügyeket kiemelt figyelemmel a fenntarthatósági szempontokra.

(2) A tanácsnok feladatkörében:

 • a) a polgármester megbízása alapján képviselheti az önkormányzatot,
 • b) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőitől a feladatkörükbe tartozó ügyekben felvilágosítást és közreműködést kérhet,
 • c) írásban véleményezi a feladatkörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket, ebben a körben előterjesztést készíthet,
 • d) figyelemmel kíséri a feladatkörével összefüggő közgyűlési döntések végrehajtását.

(3) A tanácsnok megbízatása megszűnik:

 • a) lemondással,
 • b) a képviselői mandátum megszűnésével,
 • c) visszahívással.

(4) A tanácsnokra – eltérő szabályozás hiányában – a bizottsági elnökre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

37. -----------

59. § [45]

60. § [46]

61. § [47]

38. A POLGÁRMESTERI HIVATAL

62. § (1)[48] A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését a 7. melléklet, munka és ügyfélfogadási rendjét a 8. melléklet tartalmazza.

(1a)[49] A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban a polgármester [50]sporttal, valamint a sportszervezetekkel való kapcsolattartással összefüggő feladatainak segítésére 1 önkormányzati főtanácsadói munkakört hoz létre.

(2) A Polgármesteri Hivatal felépítését, működési feltételeit érintő közgyűlési döntések előtt a helyi érdekképviseleti szerv véleményét ki kell kérni.

(3) A jegyző az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló jogszabályokban előírt feladatait a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésért felelős szervezeti egysége útján látja el. A belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység vezetője, mint belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési feladatkörében független, nem utasítható, és csak a jegyzőnek van alárendelve.

VI. FEJEZET[51] A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

39. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA

63. § (1) Az önkormányzat a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok, a nemzetiséghez tartozók érdekeinek érvényesülése - különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése - érdekében együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal.

(2) Az önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzatok hatékony érdekérvényesítéséhez, törvényben meghatározott egyéni és közösségi jogainak gyakorlásához együttműködési megállapodás alapján, az abban rögzített feltételek szerint ingyenesen biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzatok részére

 • a) a helyiséghasználatot, és
 • b) a Polgármesteri Hivatal közreműködésével
  • ba) a testületi működéssel, a testületi és tisztségviselői döntések előkészítésével, végrehajtásával, valamint
  • bb) a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási és adminisztratív feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

40. EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL

64. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzatok képviselőit a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője köteles soron kívül fogadni.

(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi közügyek intézése érdekében a polgármesternél kezdeményezhetik a Közgyűlés eljárását, ilyen ügyekről tájékoztatást kérhetnek, továbbá a Közgyűlés részére javaslatot tehetnek.

(3) A polgármester a Közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó, (2) bekezdés szerinti kezdeményezéssel kapcsolatos közgyűlési előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatát olyan időpontban terjeszti a Közgyűlés elé, hogy az a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 79. § (2) és (4) bekezdéseiben foglalt határidőn belül érdemben döntést tudjon hozni.

(4) A nemzetiségi ügyekben eljáró tanácsnok rendszeres konzultációt tart a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel, elősegíti együttműködésüket, programjaik megvalósítását.

VII. FEJEZET[52] ---- TISZTELETDÍJRA ÉS TERMÉSZETBENI JUTTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

41. -------[53]

65. § [54]

42. TISZTELETDÍJ

66. § [55] (1) A képviselőt a közgyűlési munkájának ellátásáért – megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig – havi bruttó 150.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.

(2) A (3) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselőt, valamint a bizottság nem képviselő tagját a bizottsági munkájának ellátásáért – megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig – egy bizottsági tagság esetén havi bruttó 67.500,- Ft, második bizottsági tagság esetén további havi bruttó 37.500,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.

(3) A bizottsági elnököt és a tanácsnokot – megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig – egyéb megbízatása esetén is az (1) bekezdésben foglaltakon túl további havi bruttó 135.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.

66/A. § [56] (1) Amennyiben a képviselő 12 hónap átlagában a Közgyűlés vagy a bizottság üléseinek legalább felén nem jelenik meg – ide nem értve a rendkívüli üléseket –, a Közgyűlés a polgármester vagy bármely képviselő javaslatára 66. § szerint járó tiszteletdíját a döntést követő hónaptól számítva 12 hónapra 25%-kal csökkentheti. E rendelkezés alkalmazása során a Közgyűlés és a bizottsági munkában való részvétellel kapcsolatos mulasztás külön-külön értékelendő és vizsgálandó.

(2) Amennyiben a képviselő 12 hónap átlagában a Közgyűlés vagy a bizottság üléseinek – ide nem értve a rendkívüli üléseket – legalább felén bár megjelent, de az ülésről annak lezárása előtt eltávozik, és így nem vesz részt az elfogadott napirendek legalább felének tárgyalásán, vele szemben erre tekintettel az (1) bekezdésben írtak megfelelően alkalmazhatók.

(3) A Közgyűlés a polgármester javaslatára az elmulasztott képzés pótlásáig megvonhatja azon képviselő tiszteletdíját, aki az Mötv. 32. § (2) bekezdés j) pontjában írt kötelezettségét megszegi.

(4) A polgármester vagy bármely képviselő javaslatára a Közgyűlés a döntés meghozatalától számított 12 hónapra a 66. § szerinti tiszteletdíját 25%-kal csökkentheti annak a képviselőnek, aki az Mötv. 32. § (2) bekezdés k) pontjában írt tájékoztatási kötelezettségét megszegi.

(5) E § alkalmazása során az érintett képviselőt megilleti a nyilatkozattétel joga, a Közgyűlés megfelelően mérlegelni köteles, hogy a mulasztás milyen okra vezethető vissza. Felróhatóság hiányában az (1)-(4) bekezdésben rögzített jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, ebben az esetben a közgyűlés a kezdeményezést elutasítja, és azonos tényekre hivatkozva ismételt kezdeményezés benyújtásának nincs helye.

(6) Az e § szerinti kezdeményezést a képviselő írásban a polgármesterhez juttatja el, melyben elő kell adni a mulasztás tényét, és hivatkozni kell annak bizonyítékaira.

43. TERMÉSZETBENI JUTTATÁS

67. § A Közgyűlés tagját és a bizottság nem képviselő tagját – választása szerint – Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén összvonalas autóbuszbérlet, vagy a fizetővárakozó helyek díjmentes igénybevételére jogosító igazolvány illeti meg. Az összvonalas autóbuszbérlet természetbeni juttatás, az pénzre nem váltható. ------[57]

VIII. FEJEZET HELYI NÉPSZAVAZÁS[58]

44. helyi népszavazás

68. § (1) A helyi népszavazást a polgármesternél a törvényben meghatározottakon túl kezdeményezheti a választópolgárok legalább 10 százaléka.

(2) A Közgyűlés köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább 25 százaléka kezdeményezte.

45. ------[59]

69. § [60]

VIII/A. FEJEZET[61] TANÁCSADÓ TESTÜLETEK

69/A. § (1) A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város minden egyéni választókerületében véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező tanácsadó testületet hoz létre megbízatásának időtartamára. A tanácsadó testület működési területe megegyezik az adott egyéni választókerület területével.

(2) A tanácsadó testület az egyéni választókerületet érintő ügyekben javaslatot tehet, véleményt fogalmazhat meg az elnök részére, valamint az egyéni választókerületi keret céljára – közösségi programok és városrészi fejlesztések finanszírozására – biztosított forrás felhasználását véleményezi és javaslatot tesz a nyújtandó támogatásra, vagy biztosítandó forrásra.

(3) A tanácsadó testületek létszáma legalább 11 fő, legfeljebb 21 fő.

(4) A tanácsadó testületnek automatikusan tagja mindazon önkormányzati képviselő és külső bizottsági tag, aki az adott egyéni választókerületben lakóhellyel rendelkezik. A tanácsadó testület elnöke az adott egyéni választókerületben megválasztott önkormányzati képviselő. Önkormányzati képviselő kizárólag egy tanácsadó testület tagja lehet.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott létszámkorlátot a (4) bekezdés alapján tagságot szerző megbízatásának az új lakóhely létesítése esetén nem kell figyelembe venni.

(6) A (4) bekezdés alapján tagságot szerzőkön túl a tanácsadó testület további tagjait nyilvános jelentkezés vagy az egyéni választókerületben megválasztott képviselő javaslata alapján a közgyűlés pénzügyi és költségvetési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága választja meg. A tanácsadó testület megválasztott tagja az lehet, aki nagykorú és a kiírás szerint benyújtott jelentkezésben bemutatja az adott egyéni választókerületben kifejtett korábbi közösségi tevékenységét, valamint jövőbeli elképzeléseit. A jelentkezők közül legfeljebb 10 tartalék tagot is kell választani.

(7) A tag megbízatása megszűnik:

 • a) a tag lemondásával,
 • b) a tag halálával,
 • c) a megválasztott tag visszahívásával,
 • d) az önkormányzati képviselő vagy a külső bizottsági tag megbízatásának, vagy – az elnök kivételével – a tanácsadó testület működési területén lévő lakóhelyének megszűnésével,
 • e) ------[62]

(8) A tanácsadó testület tagja az elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le, amely alapján a tanácsadó testületi tagság a lemondásban meghatározott, a lemondás benyújtását követő 30 napon belüli időpontban, vagy ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat elnök által történő átvételének napján szűnik meg.

(9) A tanácsadó testület megválasztott tagja megbízatásának megszűnése esetén helyét a tartalék tagok közül a megválasztás sorrendjében soron következő személy tölti be. Az elnök kivételével a (4) bekezdés szerinti tag tanácsadó testületi tagságának megszűnése esetén – amennyiben ezzel a tanácsadó testület tagjainak száma a (3) bekezdés szerinti létszám alá csökkenne – helyét a tartalék tagok közül a megválasztás sorrendjében soron következő személy tölti be. Amennyiben nincs lehetőség a tartalék tagok közül a megüresedő hely betöltésére, és ezzel az adott tanácsadó testület tagjainak száma a (3) bekezdés szerinti létszám alá csökkenne, úgy az adott tanácsadó testület vonatkozásában a (6) bekezdés megfelelő alkalmazásával gondoskodni kell új jelentkezés kiírásáról.

(10) A tanácsadó testület megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város … számú Egyéni Választókerület Tanácsadó Testülete.

(11) A tanácsadó testület működési szabályait az ügyrendjében maga határozza meg.

(12) A tanácsadó testület – január, július, augusztus, december hónapok kivételével – szükség szerint ülésezik.

(13) A tanácsadó testület ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

IX. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

70. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

71. § Hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 47/1998. (XII. 21.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet 1. melléklet

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK[63]

1. IDEGENFORGALOM ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A
kötelező feladat

B
önként vállalt feladat

C
jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

1.


testvérvárosi kapcsolatok szervezése, külföldi önkormányzatokkal való együttműködés, ezeken belül
programok, rendezvények, látogatások szervezése, együttműködés kialakítása civil szervezetekkel való külkapcsolatok

Alaptörvény 32. cikk k) pont

2.

idegenforgalom helyi fejlesztésének összehangolása, idegenforgalom alakulásának elemzése, értékelése

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 13. pont

2. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK[64]

A

kötelező feladat

B

önként vállalt feladat

C

jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

1.

étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés,
idősek nappali ellátása,
fogyatékos és autista személyek nappali ellátása,
szenvedélybetegek nappali ellátása,
pszichiátriai betegek nappali ellátása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 62-64/A. §, 65/F. §, 90. (2) bekezdés

2.

támogató szolgáltatás,
utcai szociális munka,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása,
szenvedélybetegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása

Sztv. 65-65/E. §

3.

idősek otthona,
időskorúak gondozóháza

Sztv. 68-68/B. §, 82. §,
90. § (2) bekezdés

4.

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása,
hajléktalanok otthona,
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye,
éjjeli menedékhely,
hajléktalan személyek átmeneti szállása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 10. pont,
Sztv. 71/B. §, 74/A. §,
84. §, 90. § (2) bekezdés

5.

bölcsődei ellátás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 43. §, 94. § (3) bekezdés a) pont

6.

család- és gyermekjóléti központ,
család-és gyermekjóléti szolgálat

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont,
Gyvt. 40-40/A. §, 94. § (4) bekezdés

7.

családok átmeneti otthona

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont,
Gyvt. 51. §, 94. § (3) bekezdés c) pont

8.

gyermekek átmeneti otthona

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont,
Gyvt. 50. §, 94. § (3) bekezdés b) pont

9.

helyettes szülői ellátás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont, Gyvt. 49. §

10.

települési támogatás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8a. pont,
Sztv. 45. §

11.

köztemetés

Sztv. 48. § (1)-(2) bekezdés

12.

intézményi gyermekétkeztetés,
ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés,
szünidei gyermekétkeztetés

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont,
Gyvt. 21-21/C. §

13.

közfoglalkoztatás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pont és 15. §,
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 8. § (4) bekezdés a) pont,
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv. 1. § (3) bekezdés

14.

személyi térítési díj csökkentése, elengedése

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szoc. rendelet) 29. §

15.

a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó külön szolgáltatások

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont, Szoc. rendelet 17. § (3) bekezdés

16.

nyugdíjasházi gondozószolgálat

Az önkormányzat tulajdonában levő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Lakásrendelet) 22. (1) bekezdés

17.

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatokról szóló 43/2006. (IX.18) önkormányzati rendelet

18.

házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása, ennek keretében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön nyújtása

Sztv. 26. §,
A házi szennyvízhálózat kiépítésének lakossági támogatásáról szóló 12/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet

3. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

A
kötelező feladat

B
önként vállalt feladat

C
jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

1.

háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont,
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. (továbbiakban: Alapellátási tv.) 5. § (1) bekezdés a) pont

2.

fogorvosi alapellátás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont,
Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdés b) pont

3.

fogászati röntgen

Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont,
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. (továbbiakban: Eütv.) 152. § (3) bekezdés

4.

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont,
Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdés c) pont

5.

védőnői ellátás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont,
Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdés d) pont

6.

iskola-egészségügyi ellátás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont,
Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdés e) pont

7.

szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetése

Eütv. 152. § (3) bekezdés

8.

köztisztasági és településtisztasági feladatok

Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pont,
Eütv. 153. § (1) bekezdés a) pont

9.

rovar- és rágcsálómentesítési feladatok

Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pont,
Eütv. 153. § (1) bekezdés b) pont

10.

egészségfejlesztési tevékenység támogatása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont

11.

anyatejgyűjtő állomás működtetése

88/1989. TH számú határozat

12.

vérvételi helyek működtetése

342/1998. (IV.29) KH számú határozat

13.

lelki elsősegély telefon-szolgálat működtetése

198/1998. (III.18.) KH számú határozat

4. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI FELADATOK

A
kötelező feladat

B
önként vállalt feladat

C
jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

1.

megyei hatókörű városi múzeum fenntartása
(önkormányzat)
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: közművelődési törvény) 45. § (2) bekezdés,
Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pont

2.

megyei könyvtár fenntartása

közművelődési törvény 64. § (1) és (6) bekezdés,
Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pont

3.

a helyi közművelődés feltételeinek biztosítása, a helyi közművelődési tevékenység támogatása

közművelődési törvény 73. § (2) bekezdése; 76. § (1) bekezdése
Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. és 15. pont,
a közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)-b) pontok, 5. §.

4.

közművelődési intézmény biztosítása
(KKKK Kft.,Ifjúsági Otthon, HELPI, Planetárium)

közművelődési törvény 78. § (2) bekezdés,
a közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)- b) pontok, 5. §, 7. § (1) bekezdés,és (2) bekezdés a- d) pontok

5.

kulturális örökség védelme

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény. 5. § (1) bekezdés

6.

városi nagyrendezvények, szervezése, lebonyolítása, kiemelt kulturális programok támogatása

a közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 5. § és 6. §

7.

előadó-művészeti szervezet fenntartása
(Katona József Színház, Ciróka Bábszínház)

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1)-(2), (7)-(8) bekezdés, 17. § (1) bekezdés, 18. § (1)- (3) bekezdés, 23. § (1) bekezdés és 24. § (1) bekezdés,
a közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)- b) pontok, 5. §, 7. § (3) bekezdés a) - b) pontok
310/2013. (XI.28.) határozat,
295/2012. (X.18.)KH számú határozat.

8.

tematikus múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek működésének támogatása

az önkormányzat mindenkor hatályos éves költségvetési rendelet

9.

közművelődési célú tevékenységet folytatók támogatása

közművelődési törvény 80. §-a
a közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 6. §

5. KÖZNEVELÉSI FELADATOK

A
kötelező feladat

B
önként vállalt feladat

C
jogszabály megjelölése,
a feladatellátás alapja

1.

óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pont,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése

2.[65]

-----------

---------------

-------------

6. SPORT FELADATOK

A
kötelező feladat

B
önként vállalt feladat

C
jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

1.

helyi sportfejlesztési koncepció meghatározása és annak megvalósítása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont,
A sportról szóló 2004. évi I. törvény(továbbiakban:sporttv.) 55. § (1) bekezdés a) pont

2.

együttműködés a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont,
sporttv. 55. § (1) bekezdés b) pont

3.

önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont,
sporttv. 55. § (1) bekezdés c) pont

4.

iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtése

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont,
sporttv. 55. § (1) bekezdés d) pont

5.

iskolai sportkörök működéséhez, vagy ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek biztosítása a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont,
sporttv. 55. § (2) bekezdés

6.

a területén tevékenykedő sportszövetségek működése alapvető feltételeinek segítése

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont,
sporttv. 55. § (3) bekezdés a) pont

7.

sportszakemberek képzésében és továbbképzésében való közreműködés

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont,
sporttv. 55. § (3) bekezdés b) pont

8.

a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításában, valamint az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolításában való közreműködés

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont,
sporttv. 55. § (3) bekezdés c) pont

9.

adottságainak megfelelően résztvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont,
sporttv. 55. § (3) bekezdés d) pont

10.

nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat ellátása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont,
sporttv. 55. § (3) bekezdés e) pont

11.

közreműködés a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont,
sporttv.55. § (3) bekezdés f) pont

12.

közreműködés a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont,
sporttv. 55. § (3) bekezdés g) pont

13.

önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények térítésmentes biztosítása szabadidősport rendezvények lebonyolítása céljából

A sportról szóló 23/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: sportrendelet) 7. § (3) bekezdés

14.

a sport különböző területei közötti szakmai fórumok keretében zajló együttműködési folyamatok támogatása

sportrendelet 21. §

15.

sportiskolai képzés támogatása

a sportiskolai képzés beindításáról szóló 286/2008. (VI. 24.) KH. számú határozat

7. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KOMMUNÁLIS FELADATOK

A
kötelező feladat

B
önként vállalt feladat

C
jogszabály megjelölése,
feladatellátás alapja

1.

víziközmű szolgáltatás
(közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés-tisztítás)

Mötv. 13. § (1) bekezdés 21. pont,
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv

2.

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

A vízgazdáskodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: víztv) 4,§,
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet

3.

vízgazdálkodási feladatok

Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pont,
víztv. 4. §

4.

közvilágítás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont

5.

lakossági önerős közműfejlesztések támogatása

A lakossági kezdeményezésre megvalósuló közműépítések támogatási rendszeréről szóló 23/2010. (VI.15.) önkormányzati rendelet(továbbiakban: közműrendelet) 4. § (1) bekezdés

6.

köztemető fenntartása és üzemeltetése

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont,
feladattv. 18. §,
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. tv.5. § (3) bekezdés,
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet

7.

helyi közutak fejlesztése,
fenntartása és üzemeltetése, közlekedés szervezés, forgalmi rend kialakítása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont,
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.(továbbiakban: közúti tv.) 8. § (1) bekezdés, 34. § (2)-(3) és (5) bekezdés

8.

közterületen járművel való várakozás biztosítása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont,
közúti tv. 8. § (1) bekezdés c) pont

9.

lakossági önerős út- és járdaépítések támogatása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont,
közúti tv. 31. § (1) bekezdés közműrendelet 4. § (1) bekezdés e)-f) pontok

10.

helyi közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont,
A zöldfelületek (a parkok, játszóterek, labdaterek,
egyéb zöldfelületek) védelméről, létesítéséről,
fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről
szóló 14/1999. (V.25.) önkormányzati rendelet

11.

hulladékgazdálkodás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pont,
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdése

12.

kéményseprő-ipari közszolgáltatás

kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 2. §
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 34/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet

13.

épített környezet akadálymentesítése

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 5. § (1) bekezdés

14.

erdőgazdálkodás

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 41. §

15.

helyi közösségi közlekedés biztosítása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 18. pont,
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés

16.

iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának valamint az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 17/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

17.

környezetvédelmi feladatok
együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó szervezetekkel

Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pont,
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: környtv.) 37. § (1) bekezdés, 46. § (1) bekezdés, 48. § (1)-(2) és (4) bekezdés
A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: körny.rend.)

18.

Környezetvédelmi Program készítése

Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pont,
környtv. 46. § (1) bekezdés b) pont

19.

környezeti állapot értékelése, lakosság tájékoztatása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pont,
környtv. 46. § (1) bekezdés e) pont

20.

stratégiai zajtérkép és zajcsökkentési intézkedési terv készítése, felülvizsgálata

Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pont,
környtv. 46. § (4) bekezdés,
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004.(X.20.) Korm.rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont, 2. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés
A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet

21.

Füstködriadó terv készítése és végrehajtása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pont,
környtv. 48. § (4) bekezdés a) pont, (6) bekezdés a)-c) pontok,
A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 2. melléklet

22.

környezetvédelmi célú rendezvények szervezése

Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pont,
környtv. 54. § (1)-(2) bekezdése

23.

Környezetvédelmi Alap működtetése

Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pont,
környtv. 58. § (1) bekezdés
környrend. 12-14. §

24.

természetvédelmi feladatok

Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontja
1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontja, 30. § (2) bekezdés b) pontja, 36. § (1) bekezdése, 55. § (1) bekezdése

25.

katasztrófavédelem

Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pont,
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 15. § (1)-(2) bekezdés, 16. §

26.

állat-egészségügyi feladatok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (2) bekezdés

27.

távhőszolgáltatás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 20. pont,
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. §,
54/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet

8. LAKÁSGAZDÁLKODÁS

A
kötelező feladat

B
önként vállalt feladat

C
jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

1.

önkormányzati tulajdonú lakás céljára szolgáló ingatlanok hasznosítása/lakásgazdálkodás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 9. pont,
Lakásrendelet

2.

helyi lakásépítési/lakásvásár-lási támogatás

A lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban lakástámogatási rendelet)1.-11. §

3.

helyi lakbér-, albérleti támogatás

lakástámogatási rendelet 12. §-17. §-a

4.

lakbértámogatás

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: lakástv.) 34. § (3) bekezdés,
lakástámogatási rendelet 18-24. §

5.

lakástörvény 85/F. §-a szerinti elővásárlási jog gyakorlása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 9. pont,
lakástörvény 85/F. § (1)-(5) bekezdés,
lakásrendelet 62/A. §

6.

városrehabilitációs feladatok

lakásrendelet 30/A. §

9. VAGYONGAZDÁLKODÁS

A
kötelező feladat

B
önként vállat feladat

C
jogszabály megjelölése,
a feladatellátás alapja

1.

kataszteri nyilvántartás vezetése

Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 42. §,
A nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény (továbbiakban: vagyontörvény)
Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet,
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 41. §

2.

településrendezési eszköz változása, vagy az ott előírt korlátozás miatti kártalanítás, kisajátítás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 30. §,
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény

3.

önkormányzati vagyon ingyenes hasznosítása

vagyontörvény 11. §,
vagyonrendelet

4.

önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos feladatok

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:30. §
Mötv. 106-110. §
vagyontv.,
vagyonrendelet

10. EGYÉB FELADATOK[66]

A
kötelező feladat

B
önként vállalt feladat

C
jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja

1.

esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok

Az esélyegyenlőségről és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. § (1) bekezdés

2.

ifjúságpolitikai feladatok, és bűnmegelőzési feladatok

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. és 17. pont,
253/2018. (XII. 13.) határozat,
810/2004.(XII.15.) KH. számú határozat

3.

drog prevencióval kapcsolatos feladatok

8/2001.(I.17.) KH. számú határozat,
438/2001.(VII.11.) KH. számú határozat

4.

idős- és civilügyek

217/2009.(V.28.) KH. számú határozat,
135/2019. (VI. 20.) határozat,
166/2012.(V.31.) KH számú határozat

5.

településfejlesztési koncepció készítése, Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése, karbantartása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 1.pont,
Étv. 6. §
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés

6.

településrendezési feladatok ellátása:
helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítése és karbantartása,
településszerkezeti terv készítése és karbantartása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont,
Étv. 6. §,

7.

településképi véleményezési eljárás,
településképi bejelentési eljárás,
szakmai konzultáció,
településképi kötelezési eljárás,
önkormányzati tervtanács működtetése

Étv. 6/A. §,
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV tv. 2. § (2) bekezdés,
Kecskemét megyei jogú város településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet

A helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 17/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet

8.

az épített környezet védelme, valamint a helyi építészeti örökség védelme

Étv. 6/A. § (1) bekezdés aa) pont

9.

közterület-felügyelet működtetése

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 1. § (1)-(2)
Kecskemét Megyei Jogú Város területén ellátandó közterület-felügyeletről szóló 23/2000. (VI.5.) önkormányzati rendelet

10.

választási bizottságok (szavazatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság) tagjainak megválasztása


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv 22-23. §, és 24. § (1) bekezdés

11.

bírósági ülnökök megválasztásának lebonyolítása

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. tv. 213-215. § (1) bekezdés

12.

a települési nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, továbbá a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (1) bekezdése

13.

városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevelek adományozása

A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet

14.

nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések szervezése

az önkormányzat mindenkor hatályos éves költségvetési rendelete

15.

települési nemzetiségi önkormányzatok támogatása

az önkormányzat mindenkor hatályos éves költségvetési rendelete

16.

önkormányzati közlemények, hirdetmények megjelentetése

17.

piac fenntartása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 14. pont,
az önkormányzat mindenkor hatályos éves költségvetési rendelete

18.

polgárőr egyesületek
támogatása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. és 17. pont

19.

közterületek fellobogózása

Magyarország címerének és zászlajának használatáról valamint állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. tv. 6. §,
A város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek fellobogózásáról szóló 7/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet

20.

üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjének szabályozása

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6. § (4) bekezdés, 12. § (5) bekezdés,
Az egyes üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 29/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet

21.

együttműködés más önkormányzattal, tagság érdek-képviseleti szövetségben

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja

22.

helyi adókkal kapcsolatos feladatok

Mötv. 13. § (1) bekezdés 13. pont,
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdés,

2. melléklet 2.
2. melléklet[67]

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

1. Esélyteremtési Bizottság

1.1. A bizottság dönt:

1.1.1. Az önkormányzati rendeletekben meghatározott köznevelési, egészségügyi, szociális, lakásgazdálkodási, gyermek- ifjúság- és családvédelmi, idősügyi, valamint otthonteremtési ügyekben

1.1.2. ------[68]

1.1.3. A lakáshasznosítási javaslat jóváhagyásáról

1.1.4. Az iskolában működő intézményi tanácsba az önkormányzatot képviselő személyek kijelöléséről

1.1.5. Az önkormányzati fenntartású óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról

1.1.6. Az óvodák működési, felvételi körzetéről

1.1.7. Iskolai felvételi körzetek véleményezése tárgyában

1.1.8. Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény ellenőrzésében résztvevő szakértő kijelöléséhez szükséges egyetértési jog gyakorlásáról

1.1.9. Díszoklevél adományozásának előkészítéséről, és adományozásáról

1.1.10. Az önkormányzati fenntartású egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, valamint szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében házirendjének jóváhagyásáról

1.1.11. Elsőfokú hatóságként a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről

1.1.12. -----[69]

1.1.13. A házi szennyvízhálózat kiépítésének lakossági támogatásáról szóló 12/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet 13. §-ban foglalt kamatmentes kölcsön iránti kérelemről (a kamatmentes kölcsönre való jogosultságról és a folyósítható kölcsön maximális mértékéről).

1.1.14. Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról

1.1.15. Az egészségügyi alapellátási kötelezettség teljesítése érdekében a nem önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatókkal létesítendő szerződések tartalmáról, a konkrét szerződések megkötéséről, módosításáról, vagy megszüntetéséről

1.1.16. Az önkormányzat egészségügyi szolgáltató intézményének hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjéről, a szolgáltató által megállapított térítési díj mérséklésére, valamint elengedésére vonatkozó rendelkezéseket megállapító szolgáltatói szabályzat jóváhagyásáról.

1.1.17. ------[70]

1.1.18. A lakáshasznosítási javaslat végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

1.1.19. A legalább 100.000,- Ft összeget meghaladó bérleti díj-, közüzemi díj- vagy bérleti díjjal egybeszámított közüzemi díjtartozással rendelkező bérlő kérelmére a bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó tilalom alóli felmentés megadásáról.

1.1.20. A szociális alapon történő bérbeadás feltételeinek és a szociális rászorultság mértékének részletes vizsgálati szempontrendszeréről (továbbiakban: szociális szempontrendszer), beleértve a súlyszámokat és a lakásigénylési névjegyzékbe vételhez szükséges adatlapot is.

1.1.21. A szociális szempontrendszer alkalmazása alóli felmentésről, ha az igénylő által korábban lakott lakás az ott lakók életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti, vagy tartós egészségromlás, rokkantság indokolja.

1.2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti:

1.2.1. A feladatkörébe tartozó rendeletek alkotására és módosítására vonatkozó előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket

1.2.2. ------[71]

1.2.3. A nem önkormányzati és nem állami köznevelési intézmények szolgáltatásainak igénybevételét

1.2.4. ------[72]

1.2.5. A város ifjúsági, köznevelési, idősügyi és esélyegyenlőségi koncepcióját és azok módosításait.

1.2.6. Az egészségügyi alapellátás, valamint a szociális- és gyermekvédelmi ellátások korszerűsítésével kapcsolatos javaslatokat

1.2.7. A szociális szolgáltatás tervezési koncepció elkészítésére és felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztéseket

1.2.8. Az önkormányzat éves gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést

1.2.9. A nem önkormányzati intézmény útján ellátott szociális- és gyermekvédelmi ellátási kötelezettség teljesítése érdekében a szolgáltató szervezettel kötendő ellátási szerződéseket és ezek módosításait

1.2.10. A rágcsálóirtással kapcsolatos önkormányzati feladatokra vonatkozó előterjesztéseket

1.2.11. A Kecskemét Szociális Ügyéért Díj, a Kecskemét Városért Egészségügyi Díj, a Kecskemét Ifjúságáért Díj, a Kecskemét Városért Oktatási Díj és az Ifjúság a közösségért Díj adományozására vonatkozó előterjesztéseket, és tájékoztatja a kitüntetési javaslattétel lehetőségéről a helyi rendelet alapján javaslattételre jogosultakat.

1.3. A bizottság javaslatot tesz:

1.3.1. A Közgyűlés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó közgyűlési előterjesztésekre

1.3.2. ------[73]

1.3.3. A külön önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntető címek és Város Kulcsa kitüntetés adományozására, és a kitüntető címek indokolt esetben történő visszavonására

1.3.4. ------[74]

1.3.5. Díszdiplomák átadására

1.3.6. A köznevelési intézmények önerőt igénylő pályázatainak támogatására

1.3.7. Országos és megyei kitüntetések, szakmai elismerések adományozására

1.3.8. Új ifjúsági díjak létrehozására

1.3.9. A megye és a város területén működő, ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködésre

1.3.10. ------[75]

1.3.11. A szakterületén új gazdasági társaság vagy intézmény létesítésére, már működő gazdasági társaság vagy intézmény működésére, átalakítására, megszüntetésére, átvételére és ellátottságával kapcsolatos kérdésekben

1.3.12. ------[76]

1.4. A bizottság véleményezi:

1.4.1. A szakterületeit érintő közgyűlési előterjesztéseket, az állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat

1.4.2. Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá a csoport átlaglétszámtól, valamint a maximális létszámtól való eltérést

1.4.3. ------[77]

1.4.4. Integrált Településfejlesztési Stratégiát

1.4.5. ------[78]

1.4.6. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat

1.4.7. -----[79]

1.4.8. A lakáscélú ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos terveket

1.5. A bizottság ellenőrzi:

1.5.1. A szakterületeihez tartozó közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását

1.5.2. Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét

1.5.3. Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket

1.5.4. A szakterületeihez tartozó intézmények működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét

1.5.5. Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, valamint pedagógiai programját

1.5.6. A szociális szolgáltatások teljesítése érdekében a nem önkormányzati fenntartású szolgáltatókkal megkötött szerződések alapján azok tevékenységének szerződésszerűségét a beszámolóik alapján

1.6. A bizottság értékeli:

1.6.1. A köznevelési intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, szakértői vélemények alapján

1.7. A bizottság beszámol:

1.7.1. Éves tevékenységéről a Közgyűlés munkatervében meghatározottak szerint.

2. Értékmegőrzési Bizottság

2.1. A bizottság dönt:

2.1.1. Az önkormányzati rendeletben meghatározott ------[80], kulturális, közművelődési, közgyűjteményi, idegenforgalmi, nemzetközi kapcsolatok-, testvérvárosi kapcsolatok gondozásával, a határon túli magyarsággal kapcsolatos [81]sport, valamint egyházi ügyekben

2.1.2. ------[82]

2.1.3. A tárgyévi költségvetésben e célra biztosított kereteken belül a közterületen, valamint az önkormányzati tulajdonú épületeken lévő művészeti alkotások felújításáról a városüzemeltetési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság véleményének kikérésével

2.1.4. Az önkormányzati fenntartású könyvtár és kulturális (előadó- és alkotóművészeti, közművelődési, közgyűjteményi) intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2.1.5. Az önkormányzati fenntartású muzeális intézmény éves és középtávú feladatairól, munkatervéről, beszámolójáról, teljesítményértékeléséről

2.1.6. Az önkormányzati fenntartású muzeális intézmény küldetésnyilatkozatának jóváhagyásáról

2.1.7. Az önkormányzati fenntartású könyvtár használati szabályzatának és gyűjtőköri szabályzatának, stratégiai tervének, minőségpolitikai nyilatkozatának, éves szakmai beszámolójának és munkatervének jóváhagyásáról, valamint törvényben foglaltakon túl további könyvtárhasználati feltételekről és kedvezményekről.

2.1.8. Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény szakmai beszámolójának és éves munkatervének jóváhagyásáról.

2.1.9. Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény használati szabályainak meghatározásáról

2.1.10. Az önkormányzat által támogatott kulturális egyesületek szakmai támogatási feltételeiről

2.1.11. Az önkormányzati fenntartású kulturális intézményben dolgozó szakemberek továbbképzési terveinek és módosításainak jóváhagyásáról

2.1.12. Önkormányzati önrészt nem igénylő, feladatkörét érintő önkormányzati pályázatok benyújtásáról, illetve egyéb szervek pályázatainak elvi támogatásáról, a velük kötendő együttműködési megállapodásokról, kivéve azokat a pályázatokat, amelyek az európai uniós fejlesztési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsághoz tartoznak

2.1.13. A tárgyévi költségvetésben e célra biztosított kereteken belül a művészeti fesztiválok programjáról és költségvetéséről a szervezéssel megbízott szakemberek, intézmények javaslata alapján

2.1.14. A Művésztelepi villák bérbeadására vonatkozó pályázathoz benyújtott pályamunkákat és a bérleti szerződés hosszabbítására vonatkozó kérelmeket véleményező bírálóbizottság tagjainak és póttagjainak kijelöléséről.

2.1.15. ------[83]

2.1.16. A határon túli magyarság érdekeit képviselő[84] szervezetekkel együtt benyújtandó, önkormányzati önrészt nem igénylő, feladatkörét érintő pályázatok benyújtásáról

2.1.17. Az önkormányzattal együttműködő határon túli magyar szervezetek, valamint az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött történelmi egyházak pályázatainak elvi támogatásáról

2.1.18. ------[85]

2.1.19. ------[86]

2.1.20. Az önkormányzat költségvetési rendeletében az egyházak támogatására elkülönített pénzösszeg felhasználásáról.

2.1.21. Az önkormányzati fenntartású előadó-művészeti intézmény évadtervének és szakmai beszámolójának jóváhagyásáról.

2.1.22. Első fokon a vendéglátó üzletek külön önkormányzati rendeletben meghatározott nyitvatartási rendjétől eltérő nyitvatartásának engedélyezéséről.

2.2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti:

2.2.1. A feladatkörébe tartozó közgyűlési rendeletek alkotására és módosítására vonatkozó előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket

2.2.2. A szakterületét érintő önkormányzati koncepciót

2.2.3. A város idegenforgalmi fejlődését meghatározó turizmus-marketing koncepció kidolgozását

2.2.4. A Katona József-díj, a Kodály Zoltán-díj, a Tóth László-díj, [87]a Kecskemét Sportjáért Díj, a Kecskemét Közművelődéséért Díj, a Bozsó János-díj, valamint az Év Kecskeméti Civil Szervezete díj adományozására vonatkozó előterjesztéseket, és tájékoztatja a kitüntetési javaslattétel lehetőségéről a helyi rendelet alapján javaslattételre jogosultakat

2.2.5. Az emléktáblák elhelyezésére és megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket

2.2.6. Az önkormányzat nemzetközi testvér- és partnervárosi, valamint egyéb nemzetközi kapcsolataival, az Európai Uniós tagsággal kapcsolatos – a Közgyűlés hatáskörébe tartozó – döntéseket

2.2.7. Az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására kötendő közművelődési megállapodásokat.

2.2.8. A város testnevelési és sport koncepcióját, valamint a szakterületét érintő egyéb önkormányzati koncepciót.

2.3. A bizottság javaslatot tesz:

2.3.1. A Közgyűlés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó közgyűlési előterjesztésekre

2.3.2. ------[88]

2.3.3. Országos és megyei kitüntetések, szakmai elismerések adományozására

2.3.4. A külön önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntető címek és Város Kulcsa kitüntetés adományozására, és a kitüntető címek indokolt esetben történő visszavonására

2.3.5. Új kulturális- és művészeti díjak létrehozására

2.3.6. Kecskemét komplex turisztikai információs rendszerének kialakítására (információs és útbaigazító táblarendszer, promóciós eszközök)

2.3.7. Kecskemét országos és nemzetközi turisztikai kiállításokon történő bemutatásának megszervezésére

2.3.8. Kulturális, közművelődési és közgyűjteményi intézmények önerőt igénylő pályázatainak támogatására

2.3.9. Közterület elnevezéséhez az ismertető táblának a névadó személy megismertetése, vagy az egyéb elnevezés közérthetővé tétele érdekében történő kihelyezésére és szövegére

2.3.10. A Közgyűlés részére Kecskemét Megyei Jogú Város Európai Uniós, nemzetközi kapcsolatainak, külügyeinek szervezésével, irányításával összefüggő feladatok meghatározására

2.3.11. A testvérvárosi kapcsolatok kiszélesítésére

2.3.12. ------[89]

2.3.13. A Közgyűlés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó – a határon túli magyarsággal, valamint az egyházakkal kapcsolatos – közgyűlési előterjesztésekre

2.3.14. A hazai és ------[90] külföldi egyházakkal és az azokhoz kapcsolódó intézményekkel, civil szervezetekkel való kapcsolatfelvételre, együttműködésre

2.3.15. A várost híressé tevő termékek termelésének és értékesítésének segítésére, céltámogatására

2.3.16. A szakterületén új gazdasági társaság vagy intézmény létesítésére, már működő gazdasági társaság vagy intézmény működésére, átalakítására, megszüntetésére, átvételére és ellátottságával kapcsolatos kérdésekben

2.3.17. Új sportdíjak létrehozására

2.3.18. A sport kapcsolatok kiszélesítésére

2.3.19. A megye és a város területén működő testneveléssel és sporttal foglalkozó civil szervezetekkel történő együttműködésre

2.3.20. A kiemelten támogatott sportszervezetek körére

2.3.21. A várost híressé tevő termékek termelésének és értékesítésének segítésére, céltámogatására

2.4. A bizottság véleményezi:

2.4.1. A szakterületeit érintő közgyűlési előterjesztéseket, az állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat

2.4.2. ------[91]

2.4.3. Integrált Településfejlesztési Stratégiát

2.4.4. Azon közterület elnevezésekre vonatkozó előterjesztéseket, amelyek valamely oktatói, művészeti, egyházi, kulturális munkásságáról neves személyiség emlékének megörökítésére irányulnak

2.4.5. A Közgyűlés elé kerülő egyházakat érintő előterjesztéseket

2.4.6. A közterületen elhelyezendő új műalkotások terveit

2.4.7. Az önkormányzati kiadásban megjelenő kulturális vonatkozású turisztikai kiadványok szöveg- és látványtervét

2.4.8. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat

2.4.9. A közterület-használatról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően kulturális szempontból a közterület-használati szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot, tervezett rendezvények terveit

2.4.10. Az önkormányzat nemzetközi, testvér- és partnervárosi kapcsolatait, nemzetközi együttműködésben való részvételét

2.4.11. A határon túli magyarságot érintő közgyűlési előterjesztéseket

2.4.12. Az önkormányzatnak a határon túli magyarság érdekeit[92] képviselő szervezetekkel megvalósuló együttműködését

2.4.13. Az önkormányzatnak a hazai és ------[93] külföldi egyházakkal és az azokhoz kapcsolódó intézményekkel, civil szervezetekkel megvalósuló együttműködését

2.4.14. A tárgyévi költségvetésben e célra biztosított kereten belül a közterületen, valamint az önkormányzati tulajdonú épületeken lévő művészeti alkotások felújítását

2.4.15. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (V.30.)[94] önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdésében és a 9. §-ában foglalt rendezvények programtervét, az ott írt indokokat, és azokra figyelemmel a hangosító berendezések üzemeltetésének időtartamát.

2.4.16. A települési nemzetiségi önkormányzatok beszámolóit, a részükre biztosított támogatás felhasználását.

2.4.17. Az önkormányzat tulajdonában lévő sportvagyon, sportolásra alkalmas terület, létesítmény részleges vagy teljes hasznosításával, kialakításával, azon végzett beruházással, annak megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket

2.4.18. A város sportéletében kiemelkedő szerepet játszó, az önkormányzat által finanszírozott rendezvények terveit

2.4.19. Az önkormányzat és a sportcélú szervezetek között megkötendő közhasznú megállapodásban foglaltakat

2.4.20. Az önkormányzat által közvetlenül és közvetetten nyújtott sportcélú támogatásokat.

2.5. A bizottság ellenőrzi:

2.5.1. A szakterületeihez tartozó közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását

2.5.2. A szakterületeihez tartozó intézmények működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét

2.5.3. A szakterületeihez tartozó intézmények turizmust érintő tevékenységét

2.6. A bizottság értékeli:

2.6.1. Szakértő közreműködésével az önkormányzati fenntartású könyvtár szakmai tevékenységét

2.7. A bizottság beszámol:

2.7.1. Éves tevékenységéről a Közgyűlés munkatervében meghatározottak szerint

3. Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság

3.1. A bizottság dönt:

3.1.1. Az önkormányzati rendeletekben meghatározott környezetvédelmi, városrendezési és mezőgazdasági ügyekben.

3.1.2. Természetvédelmi feladatok ellátására fordítható pénzkeret részletes felosztásáról

3.1.3. A mezőgazdasági rendezvények, termelői versenyek szervezéséről

3.1.4. Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlanok nem bérleti vagy nem értékesítési célú hasznosításáról

3.1.5. Az adott évben az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap számára biztosított költségvetési előirányzat felosztásáról.

3.1.6. ------[95]

3.1.7. A zöldterület kialakítására vonatkozó tervekről.

3.1.8. ------[96]

3.2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti:

3.2.1. ------[97]

3.2.2. A feladatkörébe tartozó közgyűlési rendeletek alkotására és módosítására vonatkozó előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket

3.2.3. A környezetvédelmi program kialakítását

3.2.4. A város mezőgazdasági koncepcióját, annak módosításait

3.2.5. A [98]Kada Elek-díj, a Mathiász János-díj, Mészöly Gyula-díj, Kecskemét város Környezetvédelméért Díj -----[99] adományozására vonatkozó előterjesztéseket, és tájékoztatja a kitüntetési javaslattétel lehetőségéről a helyi rendelet alapján javaslattételre jogosultakat

3.2.6. A zajgátló védőövezetek kijelölési eljárásaiban az önkormányzati vélemény kialakítására vonatkozó előterjesztéseket

3.2.7. A településszerkezeti tervet

3.2.8. A helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet

3.2.9. A várost érintő országos és megyei területrendezési- és fejlesztési tervekkel, koncepciókkal kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására vonatkozó előterjesztéseket

3.2.10. A térképészeti határ kiigazítására vonatkozó véleményezési, valamint a földrajzi nevek megállapítására, megváltoztatására vonatkozó ügyeket

3.2.11. A közterületi alkotások elhelyezésére és megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket

3.2.12. Az örökségvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseket

3.2.13. A távfűtéssel kapcsolatos előterjesztéseket

3.2.14. ------[100]

3.3. A bizottság javaslatot tesz:

3.3.1. A Közgyűlés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó közgyűlési előterjesztésekre

3.3.2. A mezőgazdasági rendezvények, termelői versenyek szervezésére

3.3.3. ------[101]

3.3.4. ------[102]

3.3.5. ------[103]

3.3.6. A növényvédelemmel összefüggő jogszabályok módosítására

3.3.7. A város mezőgazdasági koncepciójának elkészítésére

3.3.8. A külön önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntető címek és Város Kulcsa kitüntetés adományozására, és a kitüntető címek indokolt esetben történő visszavonására

3.3.9. Országos és megyei kitüntetések, szakmai elismerések adományozására 3.3.10. ------[104]

3.3.11. A mezőgazdasági szakmai intézmények koordinálására

3.3.12. A mezőgazdasági továbbképzések, tanfolyamok céltámogatására

3.3.13. A szakterületén új gazdasági társaság vagy intézmény létesítésére, már működő gazdasági társaság vagy intézmény működésére, átalakítására, megszüntetésére, átvételére és ellátottságával kapcsolatos kérdésekben

3.4. A bizottság véleményezi:

3.4.1. A szakterületeit érintő közgyűlési előterjesztéseket, az állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat

3.4.2. ------[105]

3.4.3. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat.

3.4.4. ------[106]

3.4.5. Integrált Településfejlesztési Stratégiát

3.4.6. ------[107]

3.4.7. ------[108]

3.4.8. Az önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok környezetvédelmi tevékenységét

3.4.9. A mezőgazdasági ingatlanok hasznosításának elveit

3.4.10. A környezetgazdálkodási beruházási célú javaslatokat

3.4.11. A külterületre vonatkozó településfejlesztési és rendezési programokat, terveket

3.4.12. A területrendezés folytán kialakuló, kialakítandó új építési telkek esetén közterületek elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket

3.4.13. A közterületek elnevezésének megváltoztatására vonatkozó előterjesztéseket

3.4.14. A közterület-használatról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően városképi, környezeti szempontból a közterület-használati szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot, tervezett rendezvények terveit

3.4.15. Előzetesen a villamos energia korlátozási sorrend felállítását
3.4.16.[109]. A piaccsarnok és a szabadtéri piacok szakmai tevékenységét.

3.5. A bizottság kezdeményezi:

3.5.1. A mezőgazdasági szakmai szervezetek koordinációját, a termelő és felvásárló szervezetek együttműködését

3.5.2. A környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények szervezését

3.5.3. ------[110]

3.5.4. ------[111]

3.6. A bizottság ellenőrzi:

3.6.1. A szakterületeihez tartozó közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását

3.6.2. A természetvédelmi feladatok ellátására fordítható pénzkeretnek a részletes felosztás szerinti felhasználását

3.6.3. ------[112]

3.7. A bizottság beszámol:

3.7.1. Éves tevékenységéről a Közgyűlés munkatervében meghatározottak szerint

4. Jogi és Ügyrendi Bizottság

4.1. A bizottság dönt:

4.1.1. Az önkormányzati rendeletben meghatározott, jogi, [113]ügyrendi, közbiztonsági, zászló és címerhasználati ügyekben

4.1.2. Kérelem alapján a „Kecskemét” helységnév, a város címere, zászlaja használatának engedélyezéséről

4.1.3. -----[114]

4.1.4. -----[115]

4.1.5. -----[116]

4.1.6. -----[117]

4.1.7. A más bizottság területéhez nem tartozó, gazdasági feladatok ellátására létrehozott önkormányzati fenntartású intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

4.1.8. A közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztatóval, közfoglalkoztatás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről, ha az az önkormányzat számára anyagi kötelezettséget nem jelent.

4.1.9. ------[118]

4.1.10. A polgárőr egyesületek támogatására fordítható pénzkeret részletes felosztásáról

4.2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti:

4.2.1. A feladatkörébe tartozó rendeletek alkotására és módosítására vonatkozó előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket

4.2.2. ------[119]

4.2.3. A közterület elnevezésére, az elnevezések megváltoztatására, közterületnevek védetté nyilvánítására vonatkozó előterjesztéseket

4.2.4. A jegyzővel együttműködve az önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szerv törvényességi felhívása alapján készülő előterjesztéseket

4.2.5. Az Év Kecskeméti Rendőre, Az Év Kecskeméti Tűzoltója, Az Év Kecskeméti Büntetés-Végrehajtási Intézet Dolgozója, Az Év Kecskeméti Városrendésze, Az Év Kecskeméti Polgárőre elismerő címek adományozására, és tájékoztatja a javaslattétel lehetőségéről a helyi rendelet alapján javaslattételre jogosultakat.

4.3. A bizottság javaslatot tesz:

4.3.1. A Közgyűlés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó közgyűlési előterjesztésekre

4.3.2. A döntéshozó számára az önkormányzat valamennyi közbeszerzési eljárása bíráló bizottságába való tag kijelölésére

4.3.3. A külön önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntető címek és Város Kulcsa kitüntetés adományozására, és a kitüntető címek indokolt esetben történő visszavonására

4.3.4. Országos és megyei kitüntetések, szakmai elismerések adományozására

4.3.5. A szakterületén új gazdasági társaság vagy intézmény létesítésére, már működő gazdasági társaság vagy intézmény működésére, átalakítására, megszüntetésére, átvételére és ellátottságával kapcsolatos kérdésekben

4.3.6. A város közbiztonságát javító intézkedések civil szervezetek útján történő ellátására.

4.3.7. A közbiztonság javítását célzó koncepciókkal kapcsolatos tervekre.

4.4. A bizottság véleményezi:

4.4.1. A szakterületeit érintő közgyűlési előterjesztéseket, az állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat

4.4.2. A szervezeti és működési szabályzat hatályosulását

4.4.3. A hatályos jogszabályok alapján a Közgyűlés elé terjesztendő rendelet- tervezeteket

4.4.4. Felkérés esetén az önkormányzat által kötendő szerződéseket

4.4.5. Azokat az önkormányzat által támasztott vagy az önkormányzattal szemben érvényesített egy millió forint értéket meghaladó igényeket, amelyekben perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére van lehetőség.

4.4.6. ------[120]

4.4.7. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat

4.4.8. Integrált Településfejlesztési Stratégiát.

4.4.9. A Kecskeméti Rendőrkapitányság éves tevékenységéről szóló beszámolót.

4.4.10. A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntéseket.

4.5. A bizottság ellenőrzést végez:

4.5.1. A feladat vagy hatáskörét érintő közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását illetően

4.5.2. A civil szervezetek által végzett közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozóan

4.6. A bizottság beszámol:

4.6.1. Éves tevékenységéről a Közgyűlés munkatervében meghatározottak szerint.

4.7. A bizottság ellátja:

4.7.1. A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a vizsgálat lefolytatását

4.7.2. A polgármester, az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozatának nyilvántartását, ellenőrzését, vizsgálatát

4.7.3. Az összeférhetetlenség, méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálását és átveszi az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony megszüntetéséről szóló írásban megerősített lemondó nyilatkozatokat

4.7.4. A titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket

4.8. A bizottság állást foglal:

4.8.1. A bizottságok közötti hatásköri összeütközés tárgyában.

5. Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

5.1. A bizottság dönt:

5.1.1. Az önkormányzati rendeletben meghatározott pénzügyi, költségvetést érintő, vagyongazdálkodási ------[121] ügyekben

5.1.2. A mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok értékesítéséről, és a vagyonkezelői szerződés keretében vagyonkezelésbe átadott ingatlanok kivételével bérbe, valamint használatba adásáról

5.1.3. Az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság féléves- és számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének, üzleti tervének, szervezeti és működési szabályzatának, vezetői javadalmazási szabályzatának, valamint a felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásáról, továbbá a választással és díjazással kapcsolatos ügyekben

5.1.4. Nettó 10 millió forintot elérő és nettó 25 millió forint értékhatár alatti ingó és – a lakások kivételével – ingatlan[122] vagyontárgy bérbe- vagy használatba adására vonatkozó pályázat kiírásáról és annak elbírálásáról, vagy a pályázat mellőzéséről

5.1.5. A nettó 3 millió forintot elérő és nettó 25 millió forint értékhatár alatti ingó és ingatlan vagyontárgy elidegenítésére vonatkozóan árverési hirdetmény kibocsátásáról, pályázat kiírásáról és elbírálásáról, vagy a pályázat mellőzéséről.

5.1.6. A távhővel ellátott lakóépületek lakóházankénti hőfogyasztásának szabályozására, fűtéskorszerűsítés támogatására kiírt pályázatokról

5.1.7. Azokban a perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére irányuló ügyekben, melyekben az önkormányzattal szemben vagy az önkormányzat által támasztott igény az 1 millió forintot meghaladja, azonban a 3 millió forintot nem haladja meg, a Közgyűlés jogi ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága véleményének figyelembevételével.

5.1.8. A gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közötti megállapodás jóváhagyásáról, amely a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti

5.1.9. Az önkormányzatot külföldön képviselő hivatalos delegáció tagjairól

5.1.10. Az elővásárlásra jogosult kérelmére az önkormányzat tulajdonában lévő, beköltözhető lakás értékesítése érdekében pályázat kiírásáról és elbírálásáról
5.1.11.------[123]

5.1.12. Az önkormányzat által alapított, vagy részvételével működő alapítvány, közalapítvány esetében a választással kapcsolatos ügyekben

5.1.13. A lakásbérlet megszüntetésekor fizetendő pénzbeli térítésről.

5.1.14. Azon önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséről és vételárának jóváhagyásáról, melyek elővásárlási joggal érintettek, vagy fenntartásuk az önkormányzat részéről gazdaságtalan.

5.1.15. Nettó 10 millió forintot elérő és nettó 25 millió forint értékhatár alatti, lakáshasznosítási javaslatban nem lakáscélú hasznosításra kijelölt lakás bérbe-vagy használatba adására vonatkozó pályázat kiírásáról és annak elbírálásáról, vagy a pályázat mellőzéséről.

5.1.16. Nettó 3 millió forintot elérő és nettó 25 millió forint értékhatár alatti a lakások értékesítéséről szóló törvény szerinti elővásárlási joggal nem érintett, vagy a gazdaságtalan felújítású ingatlanok körébe nem tartozó lakások értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról és annak elbírálásáról, vagy a pályázat mellőzéséről.

5.1.17. Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének elfogadásáról és módosításáról

5.1.18. A Nemzetgazdasági Minisztérium és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött, a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló megállapodás II.2.2. pontjában meghatározott értékelési feladatokkal kapcsolatban

5.1.19. A polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásáról a szabadság kiadása kivételével.

5.1.20. A tanácsadó testületekbe tagok és tartalék tagok megválasztásához szükséges jelentkezés kiírásáról, a tag és a tartalék tag megválasztásáról, a tartalék tagok sorrendjéről, a megválasztott tag visszahívásáról.

5.2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti:

5.2.1. A feladatkörébe tartozó rendeletek alkotására és módosítására vonatkozó előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket

5.2.2. A szakterületét érintő önkormányzati koncepciókat.

5.2.3. ------[124] A Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj, és a Kecskemét Gazdasági fejlődéséért Díj adományozására vonatkozó előterjesztéseket, és tájékoztatja a kitüntetési javaslattétel lehetőségéről a helyi rendelet alapján javaslattételre jogosultakat

5.2.4. Az önkormányzat településfejlesztési koncepciójának kidolgozásával kapcsolatos előterjesztéseket

5.2.5. A műszaki infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó koncepciókat, programokat, terveket

5.2.6. A közműfejlesztéssel összefüggő koncepciókat

5.3. A bizottság javaslatot tesz:

5.3.1. A Közgyűlés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó közgyűlési előterjesztésekre

5.3.2. A szakterületét érintően a magyar szervezetek, valamint alapok által finanszírozott pályázatok benyújtására

5.3.3. ------[125]

5.3.4. A külön önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntető címek és Város Kulcsa kitüntetés adományozására, és a kitüntető címek indokolt esetben történő visszavonására

5.3.5. ------[126]

5.3.6. Országos és megyei kitüntetések, szakmai elismerések adományozására

5.3.7. ------[127]

5.3.8. ------[128]

5.3.9. ------[129]

5.3.10. ----[130]

5.3.11. A szakterületén új gazdasági társaság vagy intézmény létesítésére, már működő gazdasági társaság vagy intézmény működésére, átalakítására, megszüntetésére, átvételére és ellátottságával kapcsolatos kérdésekben

5.4. A bizottság véleményezi:

5.4.1. A szakterületeit érintő közgyűlési előterjesztéseket, az állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat

5.4.2. ------[131]

5.4.3. ------[132]

5.4.4. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat

5.4.5. Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról, költségvetéséről és annak módosításáról szóló előterjesztéseket

5.4.6. A zárszámadásról szóló rendelettel kapcsolatos előterjesztést, az éves pénzmaradvány felhasználására és felosztására vonatkozó javaslatot

5.4.7. A rövid- és hosszú lejáratú hitelek felvételére vonatkozó javaslatot

5.4.8. A költségvetést érintő közgyűlési előterjesztéseket, különös tekintettel a költségvetési bevétel csökkenését eredményező előterjesztéseket

5.4.9. A későbbi évek költségvetését érintő kötelezettség-vállalásokat tartalmazó közgyűlési előterjesztéseket

5.4.10. Az önkormányzati feladatellátáshoz rendelt gazdálkodási formák és érdekeltségi szabályok tervezeteit

5.4.11. A helyi adók bevezetésére vagy módosítására vonatkozó javaslatokat

5.4.12. Az önkormányzat középtávú gazdálkodási és költségvetési terveit

5.4.13. A költségvetési tartalék felhasználására vonatkozó javaslatot

5.4.14. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot

5.4.15. ------[133]

5.4.16. ------[134]

5.4.17. ------[135]

5.4.18. ------[136]

5.4.19. ------[137]

5.4.20. Integrált Településfejlesztési Stratégiát.

5.5. A bizottság ellenőrzést végez:

5.5.1. A feladat vagy hatáskörét érintő közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását illetően

5.5.2. A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzat bármely intézményénél, társaságánál

5.5.3. Célellenőrzés formájában, esetenként a polgármester felkérése alapján

5.6. A bizottság beszámol:

5.6.1. Éves tevékenységéről a Közgyűlés munkatervében meghatározottak szerint.

5.7. A bizottság figyelemmel kíséri:

5.7.1. Az Mötv. 120. § (1) bekezdés b) pontja alapján a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat

5.8. A bizottság vizsgálja:

5.8.1. Az Mötv. 120. § (1) bekezdés c) pontja alapján az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését

6. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság

6.1. A bizottság dönt:

6.1.1. Az önkormányzati rendeletekben meghatározott városüzemeltetési, kommunális, közlekedésigazgatási és európai uniós ügyekben.

6.1.2. ------[138]

6.1.3. ------[139]

6.1.4. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a helyi közút forgalmi rendjének 5 évenként történő felülvizsgálatáról.

6.1.5. A Kecskeméti Városüzemeltetési[140] Nonprofit Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés szerinti éves feladatterv jóváhagyásáról

6.1.6. A lakossági önerős közműpályázatok megvalósításának szakmai, műszaki elfogadásáról, a közműberuházás támogatásáról vagy az igénybejelentés elutasításáról

6.1.7. ------[141]

6.1.8. Temetőfejlesztésre fordítható pénzkeret részletes felosztásáról.

6.2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészíti:

6.2.1. A feladatkörébe tartozó rendeletek alkotására és módosítására vonatkozó előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket

6.2.2. ------[142]

6.2.3. ------[143]

6.2.4. ------[144]

6.2.5. ------[145]

6.2.6. ------[146]

6.2.7. ------[147]

6.2.8. A közösségi közlekedési[148] feladatokkal és közlekedési koncepciókkal összefüggő terveket

6.2.9. ----[149]

6.2.10. ----[150]

6.2.11. ----[151]

6.2.12. ----[152]

6.2.13. ----[153]

6.2.14. Az Év Kecskeméti Mestere Díj kitüntetés adományozására vonatkozó előterjesztéseket, és tájékoztatja a kitüntetési javaslattétel lehetőségéről a helyi rendelet alapján javaslattételre jogosultakat

6.2.15. A parkolóhely kialakítással, fejlesztéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztéseket

6.3. A bizottság javaslatot tesz:

6.3.1. A Közgyűlés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó közgyűlési előterjesztésekre

6.3.2. ------[154]

6.3.3. ------[155]

6.3.4. ------[156]

6.3.5. A külön önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntető címek és Város Kulcsa kitüntetés adományozására, és a kitüntető címek indokolt esetben történő visszavonására

6.3.6. Országos és megyei kitüntetések, szakmai elismerések adományozására

6.3.7. A szakterületén új gazdasági társaság vagy intézmény létesítésére, már működő gazdasági társaság vagy intézmény működésére, átalakítására, megszüntetésére, átvételére és ellátottságával kapcsolatos kérdésekben

6.3.8. Az Európai Unió és szervei, más nemzetközi szervezetek, valamint alapok által finanszírozott pályázatok benyújtására

6.3.9. Európai Uniós prioritások meghatározására

6.4. A bizottság véleményezi:

6.4.1. A szakterületeit érintő közgyűlési előterjesztéseket, az állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat

6.4.2. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat

6.4.3. ------[157]

6.4.4. Az önkormányzat által fenntartott vagy működtetett, valamint állami intézményfenntartó által működtetett köznevelési intézmények használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok kialakításával, azon végzett beruházással kapcsolatos előterjesztéseket

6.4.5. ------[158]

6.4.6. Integrált Településfejlesztési Stratégiát

6.4.7. . A közmű beruházási célú javaslatokat

6.4.8. Az önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok kommunális tevékenységét

6.4.9. -----[159]

6.4.10. -----[160]

6.4.11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos beruházási, üzemeltetési és egyéb döntést igénylő kérdéseket

6.4.12. -----[161]

6.4.13. A ------[162]hó- és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos kérdéseket

6.4.14. -----[163]

6.4.15. -----[164]

6.4.16. -----[165]

6.4.17. -----[166]

6.4.18. -----[167]

6.4.19. . A várost érintő Európai Uniós fejlesztési projekt megvalósításáról szóló előterjesztést

6.4.20. Szakmai beszámolói alapján a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. tevékenységét, és a tervezett stratégiai intézkedéseit.

6.5. A bizottság ellenőrzi:

6.5.1. A feladat vagy hatáskörét érintő közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását

6.5.2. ------[168]

6.5.3. ------[169]

6.5.4. Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák éves fenntartását és karbantartását, valamint az erre a feladatra elkülönített előirányzat szabályszerű felhasználását és az ellenőrzés műszaki tartalmát

6.5.5. Az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek fenntartására szolgáló és köztisztasági pénzkeretnek, valamint a közvilágítás-fejlesztés és üzemeltetés céljára fordítható pénzkeretnek a részletes felosztás szerinti felhasználását.

6.5.6. A temetőfejlesztésre fordítható pénzkeretnek a részletes felosztás szerinti felhasználását.

6.6. A bizottság beszámol:

6.6.1. Éves tevékenységéről a Közgyűlés munkatervében meghatározottak szerint.”

6.7. . A bizottság kezdeményezi:

6.7.1. A kapcsolattartást a megyékkel és megyei jogú városi önkormányzatokkal, valamint más szervezetekkel az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekben.

6.7.2. A regionális támogatások hátterének, az ehhez kapcsolódó szabályozásoknak, a támogatási rendszerek alapjainak jobb megismerése érdekében, tájékoztató információk Közgyűlés elé terjesztését.

3. melléklet

A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

1. A polgármester:
1.1 Dönt a költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig folyószámla-hitel (rulírozó-hitel) felvételéről

1.3. Dönt az éves költségvetési rendeletben meghatározott céltartalék a célnak megfelelő felhasználásáról

1.4. A költségvetési előirányzat erejéig dönt a törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak pótlására, létesítésére, gyarapítására irányuló szerződések megkötéséről

1.5. Dönt az átszervezés vagy feladatváltozás miatt feleslegessé vált ingó vagyontárgy hasznosításáról

1.6. ------[170]

1.7. Dönt a pályázat mellőzéséről a hatáskörébe utalt vagyonhasznosítással kapcsolatos ügyekben.

1.8. A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői felett a prémium meghatározása és a személyi alapbér emelése kivételével gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat

1.9. A piaci zavarok megelőzése céljából figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, szükség szerint intézkedést kezdeményez

1.10. A költségvetésből rendelkezésre bocsátott pénzeszközök keretein belül – az utak forgalmának és jelentőségének sorrendjét figyelembe véve – gondoskodik arról, hogy közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen

1.11. Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről

1.12. Gondoskodik az út elbontásáról

1.13. Útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti – a részt vevő által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig – az útépítési együttműködésben részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt magánszemélyt, vagy jogi személyt, ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz

1.14. Eljár az útkezelői kötelezettség megszegésével okozott kár – polgári jog általános szabályai szerinti – megfizetése érdekében

1.15. Intézkedhet a közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozó módon mozgatható hóvédmű, valamint – kártalanítás ellenében – azon, az alatt vagy felett műtárgy, közúti jelzés elhelyezése és fenntartása iránt

1.16. A miniszter által megállapított keretek között meghatározza az útellenőri szolgálat működésének feltételeit

1.17. Gondoskodik közvillamossági berendezés létesítéséről és üzemeltetéséről

1.18. Villamos energia korlátozási sorrend felállítását előzetesen véleményezi

1.19. Gondoskodik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemutatásáról, valamint helyreállításáról

1.20. Elkészítteti a területfejlesztési koncepció alapján a külön jogszabályban meghatározott energia-ellátási tanulmányt

1.21. Dönt a „Bursa Hungarica” ösztöndíjra benyújtott pályázatokról.

1.22. ------[171]

1.23. Első fokon dönt a más önkormányzat fenntartásában működő tartós bentlakásos intézménybe történő beutalásról, amennyiben az ellátás igénybevételéről nem az intézményvezető intézkedik

1.24. Első fokon dönt a tartós bentlakásos intézménybe 2008. január 1-jét megelőzően felvételt nyert ellátottak vonatkozásában a személyi térítési díj megállapításáról

1.25. Első fokon dönt az egyes szociális intézményekben fizetendő térítési díjak csökkentéséről vagy elengedéséről

1.26. Eljár a közterület-használati szerződéskötés iránti ajánlatokkal kapcsolatban, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára irányuló kérelmek esetén gyakorolja a jogszabályok alapján a Közgyűlést megillető hatásköröket. Kiadja továbbá a tulajdonosi hozzájárulást azokra a közterület-használatokra vonatkozóan, melyeknél szerződés megkötése nem szükséges.

1.27. Dönt a nyomvonal jellegű építmények elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

1.28. Az 500.000 Ft-ot meg nem haladó összegű támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról a közgyűlés költségvetést érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága véleményének kikérésével dönt

1.29. Dönt az egy évet meghaladóan keletkezett, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelés törléséről.

1.30. ------[172]

1.31. Az intézményvezetők tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat

1.32. Dönt a helyi közösségi közlekedés[173] menetrendjével összefüggésben az indulási és érkezési időpontok, vagy a járat napi első és utolsó indulási időpontját és a köztes járatgyakoriságot érintő módosításról

1.33. Dönt a közbeszerzési eljárás során kötött szerződés megszüntetéséről

1.34. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30/E. § (1) bekezdés alapján elektronikus adatnyilvántartást vezet az önkormányzati fenntartású intézmények, mint munkáltatók tájékoztatása alapján a betöltetlen munkakörökről és adatot szolgáltat a 30/A. § (3) bekezdése szerint

1.35. ------[174]

1.36. ------[175]

1.37. ------[176]

1.38. Dönt – ingóság, valamint nettó 3 millió forint értékhatárig ingatlan esetében:

1.38.1. Az önkormányzat javára megnyílt örökség visszautasításáról a Ptk. 674. § (1) bekezdése alapján, ideértve a Ptk. 674. § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezését is.

1.38.2. Az önkormányzat javára felajánlott ajándék, ideértve bármilyen, az önkormányzat javára élők között tett ingyenes felajánlás visszautasításáról.

1.39. Gyakorolja a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi munkáltatók esetén – amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója – a magasabb vezető megbízásához és annak visszavonásához szükséges egyetértési jogot

1.40. ------[177]

1.41. Dönt az önkormányzati tulajdonú lakást részletfizetéssel megvásárló vevőnek a részletfizetés halasztására vonatkozó kérelméről – a vevő személyes körülményeiben beállott rendkívüli, méltányolható változás, így különösen jövedelmi, vagyoni helyzetének önhibáján kívüli-, saját- valamint az eltartásában élő gyermek egészségi állapotának megromlása esetén – maximum 1 évre terjedő időtartamra

1.42. Dönt az elővásárlásra jogosult részére értékesített önkormányzati lakás elidegenítéséhez és megterheléséhez való hozzájárulásról.

1.43. A kérelmező személyes jövedelmi, vagyoni, egészségügyi, családi körülményeit figyelembe véve kivételesen indokolt esetben hozzájárulhat a részletfizetéssel, árengedménnyel, valamint vételárhátralék-kedvezménnyel megvásárolt lakás elidegenítéséhez oly módon, hogy a lakáson fennálló tartozás biztosítékául szolgáló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom az újonnan megszerzett ingatlanra új jelzálogjog szerződés megkötése alapján változatlan tartalommal átjegyzésre kerüljön

1.44. Dönt a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint a helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatás odaítéléséről, visszafizetésének elhalasztásáról, elengedéséről, a kölcsönszerződés módosításáról

1.45. Dönt a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerinti helyi lakbér-, albérleti támogatással kapcsolatos kérelmekről

1.46. Dönt a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének megfizetéséhez nyújtható helyi támogatással kapcsolatos kérelmekről
1.47.------[178]

1.48. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett nevében, a fel nem használt támogatási összegekről 100.000 Ft értékhatárig jogosult saját hatáskörben lemondani

1.49. Első fokon dönt az önkormányzat által megvalósított kiszolgáló út- és közműberuházással érintett ingatlan tulajdonosait terhelő [179]útépítési és közművesítési[180] hozzájárulás mértékéről és a megfizetésének módjáról, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás engedélyezéséről és ezzel összefüggésben a hozzájárulás megfizetésére történő kötelezésről

1.50. Dönt a 70 éven felüliek szemétszállítási díjmentessége és a szociálisan rászorulók díjkedvezménye megállapításáról

1.51. A lakóközösségek és egyes társadalmi szervezetek által benyújtott pályázatok alapján dönt az öntözővíz hozzájárulási díjak kifizetéséről.

1.52. Dönt a közvilágítás-fejlesztés és üzemeltetés céljára biztosított keret felosztásáról

1.53. ------[181]

1.54. Dönt nettó 10 millió forint értékhatár alatt ingó és – a lakások kivételével – ingatlan[182] vagyontárgy bérbe- vagy használatba adására vonatkozó pályázat kiírásáról és annak elbírálásáról vagy a pályázat mellőzéséről

1.55. Dönt nettó 3 millió forint értékhatár alatt ingó és – a lakások kivételével – ingatlan[183] vagyontárgy elidegenítésére vonatkozó pályázat kiírásáról és annak elbírálásáról, vagy a pályázat mellőzéséről

1.56. Dönt az árverési hirdetmény kibocsátásáról, vagy annak mellőzéséről, amennyiben – a lakások kivételével – a vagyontárgy[184] értéke a nettó 3 millió forintot nem haladja meg.

1.57. Ellátja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletét a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok legfőbb szerveinek ülésein

1.58. A közterület besorolású ingatlanok egyesítése, összevonása, megosztása vagy telekhatár-rendezése esetében, amennyiben a telekalakítás nem jár a művelési ág, kataszter szerinti besorolás és a tulajdoni viszonyok változásával, tulajdonosi jognyilatkozat tesz

1.59. Peres- és peren kívüli eljárásokban, nettó 3 millió forint összeghatárig az önkormányzatot megillető követelések tekintetében dönt a részletfizetés vagy a fizetési halasztás engedélyezése iránti kérelmekről

1.60. A szerződő felek adataiban bekövetkező változás esetén dönt a háziorvosi szerződések módosításáról

1.61. ------[185]

1.62. A Közgyűlés által elfogadott céloknak megfelelően pályázatot ír ki az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program felhasználására vonatkozóan

1.63. A feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság véleménye alapján dönt az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott Városi Támogatási Program terhére nyújtandó támogatás odaítéléséről.

1.64. Véleményezi a szomszédos települések településszerkezeti tervét a városrendezési feladatokkal foglalkozó bizottság tájékoztatása mellett

1.65. Dönt az óvodai felvételre javaslatot tevő bizottság tagjainak kijelöléséről, ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát

1.66. Jóváhagyja a köznevelési intézmény továbbképzési programját

1.67. Dönt ------[186] az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tarozó ügyekkel kapcsolatban az önkormányzat, mint tulajdonos képviseletének ellátásához szükséges álláspont kialakításáról, beleértve a Közgyűlés vagy e rendelet alapján feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság hatáskörébe tartozó, két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyeket, a törvény alapján a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyek kivételével.

1.68. Eljár a szociális temetés igénylésével összefüggő ügyekben.

1.69. Eljár a temetési hely felett rendelkezni jogosultnak a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy sírbolt helyreállítására történő felhívásával kapcsolatos ügyekben, továbbá azokban az esetekben, amikor a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre, és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, dönt a közvetlen veszélynek a rendelkezni jogosult költségére történő megszüntetéséről.

1.70. ------[187]

1.71. Dönt az önkormányzat költségvetési rendeletében az önkormányzattal együttműködő határon túli magyar szervezetek és határon túli magyar kapcsolatok támogatására elkülönített pénzösszeg felhasználásáról.

1.72. Dönt a nettó 10 millió forint értékhatár alatti, a lakáshasznosítási javaslatban nem lakáscélú hasznosításra kijelölt lakás bérbe-vagy használatba adására vonatkozó pályázat kiírásáról és annak elbírálásáról, vagy a pályázat mellőzéséről.

1.73. Dönt a nettó 3 millió forint értékhatár alatti, a lakások értékesítéséről szóló törvény szerinti elővásárlási joggal nem érintett, vagy a gazdaságtalan felújítású ingatlanok körébe nem tartozó lakások értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról és annak elbírálásáról, vagy a pályázat mellőzéséről.

1.74. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, dönt a forgalmi körülmények, vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén a helyi közút forgalmi rendjének módosításáról.

1.75. A költségvetésben elfogadott előirányzat mértékéig dönt a lakossági kezdeményezésű útépítési támogatásokról és megköti a támogatási megállapodásokat.

1.76. Jóváhagyja a KIK-FOR Kft-nek az önkormányzat tulajdonában lévő lakások éves karbantartási és felújítási ütemtervét, valamint dönt az önkormányzati lakásokat érintő egyéb felújítási és karbantartási munkákról, továbbá megköti az önkormányzati tulajdonú lakások felújítására és karbantartására vonatkozó vállalkozási szerződéseket.

1.77. Dönt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok társasházzá történő alakításáról.

1.78. Dönt azokban a perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére irányuló ügyekben, melyekben az önkormányzattal szemben vagy az önkormányzat által támasztott igény az 1 millió forintot nem haladja meg.

1.79. Dönt halaszthatatlan esetben az önkormányzatot képviselő hivatalos delegáció tagjainak esetleges pótlásáról.

1.80. A tanácsadó testületek véleménye és javaslata alapján dönt az önkormányzat költségvetési rendeletében választókerületi keret céljára – közösségi programok és városrészi fejlesztések finanszírozására – biztosított forrás felhasználásáról az alapítványi forrás átadásának kivételével.

1.81. Ingatlanok esetében értékhatártól függetlenül dönt az önkormányzatot megillető elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadásáról.

2. A polgármester a jegyző ellenjegyzésével dönt:

2.1. Az éves költségvetési rendeletben értékmegjelöléssel felsorolt ingatlanok értékhatáron vagy afölötti értéken történő értékesítéséről

2.2. ------[188]

2.3. Az önkormányzat tulajdonát képező értékpapír, részvényvagyon és váltó névértéken, vagy afeletti, de legfeljebb a névérték 85 %-án történő elidegenítéséről, nettó 3 millió forint értékhatárig

2.4. ------[189]

2.5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló rendeletben meghatározott kivétellel a kötvénykibocsátásból származó, fel nem használt pénzeszköz betétben történő elhelyezéséről vagy állampapír vásárlására történő felhasználásáról legalább három ajánlat bekérése és azok összehasonlító elemzése után.

2.6. Megállapodások, együttműködési megállapodások megkötéséről, azon esetekben, amennyiben évente visszatérő módon, változatlan tartalommal történik a megállapodás megkötése és az önkormányzat forrásokhoz jut.

2.7. Fejlesztéspolitikai dokumentumok, támogatási kérelmek benyújtásáról, azok visszavonásáról, valamint ezekhez kapcsolódó megállapodások, együttműködési megállapodások megkötéséről, amennyiben a pályázatok esetén a határidő szükségessége miatt nincs lehetőség a hatáskörrel rendelkező testületi szervek döntésének meghozatalára, de a polgármesteri hivatal a szükséges igazolásokat, ellenjegyzéseket megtette.

4. melléklet

A JEGYZŐRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

1. A jegyző:
1.1.Eljár a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott önkormányzati közútkezelői hatáskörbe tartozó ügyekben.

1.2. Eljár a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott közterületi rendezvények hangosító berendezései és mobil hangreklám üzemeltetésére vonatkozó engedély kiadása iránti ügyekben.

1.3. eljár a szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében és az Sztv. 48. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott hatáskörökben.

5. melléklet

A KÖZGYŰLÉSI ÜLÉSEK MEGHÍVOTTAI

1. A közgyűlési ülések állandó meghívottai:

1.1. Kecskeméten egyéni választókerületben megválasztott vagy Kecskeméten lakóhellyel rendelkező országgyűlési képviselő

1.2. jegyző, aljegyző

1.3. települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei

1.4. állandó bizottságok nem képviselő tagjai

1.5. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői

1.6. véleményezési körébe tartozó napirendekhez a könyvvizsgáló

1.7. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke

1.8. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

1.9. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Bács-Kiskun Megyei elnöke

1.10. Város Civil Kerekasztal képviselője

2. A közgyűlési ülések további meghívottai:

2.1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja

2.2. Kecskeméti Járási Hivatal hivatalvezetője

2.3. Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

2.4. Kecskeméti Járásbíróság elnöke

2.5. Kecskeméti Járási Ügyészség vezetője

2.6. Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője

2.7. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

2.8. ------[190]

2.9. Klebelsberg Központ Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója

2.10. ------[191]

2.11. az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői

2.12. helyi média képviselői

2.12.1. Petőfi Népe Szerkesztősége

2.12.2. Kecskeméti Lapok Szerkesztősége

2.12.3. Kecskeméti Televízió Szerkesztősége

2.12.4. Gong Rádió Szerkesztősége

2.12.5. ------[192]

2.12.6. ------[193]

2.13. reprezentatív szakszervezetek vezetői

2.14. az előterjesztésben érintett intézmények vezetői

2.15. Neumann János Egyetem

2.16. Nyugdíjasok Klubjai Megyei Jogú Városi Szövetsége képviselője

6. melléklet [194]

7. melléklet
[195]

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti egységeinek tagolódása

1. Hatósági Iroda

1.1. Adó Osztály

1.1.1. Adó Kivetési és Ellenőrzési Csoport

1.1.2. Könyvelési és Végrehajtási Csoport

1.2. Igazgatási Osztály

1.2.1. Általános Igazgatási Csoport

1.2.2. Anyakönyvi-hagyatéki Csoport

1.3. Szociálpolitikai Osztály

1.3.1. Szociális Ellátások Csoport

2. Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

2.1. Pénzügyi Osztály

2.2. Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

2.2.1. Költségvetési Csoport

2.2.2. Gondnoksági Csoport

3. Fejlesztéspolitikai Iroda

3.1. Pályázati és Közbeszerzési Osztály

3.1.1. Közbeszerzési Csoport

3.2. Projektkoordinációs Osztály

4. Mérnöki Iroda

4.1. Várostervezési Osztály

4.1.1. Városépítési Csoport

4.1.2. Városrendezési Csoport

4.2. Közszolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi Osztály

4.2.1. Környezetvédelmi Csoport

4.3. Közterületfenntartási és Beruházási Osztály

4.3.1. Közterületfenntartási Csoport

4.3.2. Beruházási Csoport

5. Humánszolgáltatási Iroda

5.1. Társadalompolitikai Osztály

5.2. Közösségi Kapcsolatok Osztálya

5.2.1. Intézményi Csoport

6. Szervezési és Jogi Iroda

6.1. Jogi Osztály

6.1.1. Jogi Csoport

6.1.2. Vagyongazdálkodási Csoport

6.1.3. Társaságirányítási és Tőkebefektetési Csoport

6.2. Szervezési Osztály

6.2.1. Testületi Csoport

6.2.2. Polgármesteri Titkársági Csoport

7. Jegyzői Titkárság (osztály)

7.1. Jegyzői Csoport

8. Humánpolitikai Csoport

9. Ellenőrzési Csoport

10. Ügyfélkapcsolati Csoport

8. melléklet
[196]

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munka- és ügyfélfogadási rendje

1. A Polgármesteri Hivatal munkarendje
A heti munkaidő 40 óra. A munkaidő hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart.

2. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

2.1. A Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1. szám alatti székhelyén és a Szabadság tér 2. szám alatti telephelyén működő ügyfélszolgálatok ügyfélfogadási rendje

A
nap

B
ügyfélfogadás

1.

hétfő

7.45 órától 12.00 óráig

2.

13.00 órától 16.00 óráig

3.

kedd

7.45 órától 12.00 óráig

4.

13.00 órától 16.00 óráig

5.

szerda

7.45 órától 12.00 óráig

6.

13.00 órától 18.00 óráig

7.

csütörtök

7.45 órától 12.00 óráig

8.

13.00 órától 18.00 óráig

9.

péntek

7.45 órától 13.30 óráig

2.2. A Polgármesteri Hivatal Rákóczi út 3. szám alatti telephelyén az ügyfélfogadási rend

2.2.1. A Polgármesteri Hivatal Rákóczi út 3. szám alatti telephelyén az általános ügyfélfogadási rend

A
nap

B
ügyfélfogadás

1.

hétfő

7.45 órától 12.00 óráig

2.

13.00 órától 16.00 óráig

3.

kedd

7.45 órától 12.00 óráig

4.

13.00 órától 16.00 óráig

5.

szerda

7.45 órától 12.00 óráig

6.

13.00 órától 16.00 óráig

7.

csütörtök

13.00 órától 18.00 óráig

8.

péntek

7.45 órától 13.30 óráig

2.2.2. A 2.2.1. ponttól eltérően a Polgármesteri Hivatal Rákóczi út 3. szám alatti telephelyén lévő házipénztárának ügyfélfogadási rendje

A
nap

B
ügyfélfogadás

1.

kedd

9.30 órától 11.30 óráig

2.

szerda

9.30 órától 11.30 óráig

3.

csütörtök

9.30 órától 11.30 óráig

4.

péntek

9.30 órától 11.30 óráig

2.3. A Polgármesteri Hivatal Hetényegyházi Kirendeltségén az ügyfélfogadási rend

A
nap

B
ügyfélfogadás

1.

hétfő

7.45 órától 12.00 óráig

2.

13.00 órától 16.00 óráig

3.

szerda

7.45 órától 12.00 óráig

4.

13.00 órától 18.00 óráig


[1] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ a) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[2] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ b) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[3] Módosította: 15/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2020. július 3.
[4] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[5] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[6] Módosította: 20/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2019. november 22.
[7] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ c) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[8] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[9] Kiegészítette: 20/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2019. november 22.
[10] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[11] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[12] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[13] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ d) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[14] Kiegészítette: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2019. október 24.
[15] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ e) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[16] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ f) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[17] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[18] Módosította: 15/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2020. július 3.
[19] A 29. § (2a) bekezdését a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.
[20] A 29. § (2b) bekezdését a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.
[21] A 29. § (3a) bekezdését a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
[22] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát veszti: 2015. január 1.
[23] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[24] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2019. október 24.
[25] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2019. október 24.
[26] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2015. január 1.
[27] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[28] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[29] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályba lép: 2019. október 24.
[30] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[31] Hatályon kívül helyezte: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 8.§ a) pontja. Hatályát vesztette: 2014. október 22.
[32] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. március 1.
[33] Módosította: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályba lép: 2014. október 22.
[34] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályba lép: 2019. október 24.
[35] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[36] Módosította: 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2013. április 1.
[37] Módosította: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2014. október 22.
[38] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ g) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[39] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ h) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[40] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ i) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[41] Módosította: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályba lép: 2014. október 22.
[42] Módosította: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályba lép: 2014. október 22.
[43] Módosította: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályba lép: 2014. október 22.
[44] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályba lép: 2019. október 24.
[45] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát veszti: 2015. január 1.
[46] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát veszti: 2015. január 1.
[47] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát veszti: 2015. január 1.
[48] Módosította: 4/2015. önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2015. március 1.
[49] Kiegészítette: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2015. március 1.
[50] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ j) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[51] Módosította: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2014. október 22.
[52] Hatályon kívül helyezte: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 8.§ b) pontja. Hatályát veszti: 2014. október 22.
[53] Hatályon kívül helyezte: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 8.§ c) pontja. Hatályát veszti: 2014. október 22.
[54] Hatályon kívül helyezte: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 8.§ c) pontja. Hatályát veszti: 2014. október 22.
[55] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályba lép: 2019. október 24.
[56] Kiegészítette: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályba lép: 2014. október 22.
[57] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[58] Hatályon kívül helyezte: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 8.§ d) pontja. Hatályát veszti: 2014. október 22.
[59] Hatályon kívül helyezte: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 8.§ e) pontja. Hatályát veszti: 2014. október 22.
[60] Hatályon kívül helyezte: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 8.§ e) pontja. Hatályát veszti: 2014. október 22.
[61] Kiegészítette: 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2020. február 14.
[62] Hatályon kívül helyezte: 15/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályát veszti: 2020. július 3.
[63] Módosította: 6/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2014. április 25.
[64] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályba lép: 2019. október 24.
[65] Hatályon kívül helyezte: 2/2020. (II.13) önkormányzati rendelet 6.§ a) pontja. Hatályát veszti: 2020. február 14.
[66] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályba lép: 2019. október 24.
[67] Módosította: 18/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályba lép: 2014. október 22.
[68] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[69] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[70] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[71] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[72] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[73] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette:015. január 1.
[74] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[75] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[76] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[77] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[78] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[79] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[80] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[81] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ k) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[82] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[83] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[84] Módosította: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályba lép: 2015. március 1.
[85] Hatályon kívül helyezte: 10/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályát vesztette: 2015. május 29.
[86] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[87] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet12.§ l) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[88] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[89] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. március 1.
[90] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. március 1.
[91] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[92] Módosította: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályba lép: 2015. március 1.
[93] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. március 1.
[94] Módosította: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2015. január 1.
[95] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[96] Hatályon kívül helyezte: 20/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályát veszti: 2019. november 22.
[97] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[98] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ m) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[99] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[100] Hatályon kívül helyezte: 20/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályát veszti: 2019. november 22.
[101] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[102] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[103] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[104] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[105] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[106] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[107] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[108] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[109] Kiegészítette: 20/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2019. november 22.
[110] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[111] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[112] Hatályon kívül helyezte: 20/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályát veszti: 2019. november 22.
[113] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ n) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[114] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2014. december 19.
[115] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[116] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[117] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[118] Hatályon kívül helyezte: 20/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályát veszti: 2018. november 23.
[119] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[120] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[121] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[122] Módosította: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2015. január 1.
[123] Hatályon kívül helyezte: 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ b) pontja. Hatályát veszti: 2020. február 14.
[124] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[125] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[126] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[127] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[128] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[129] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[130] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[131] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[132] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[133] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése. Hatályát veszette: 2015. március 1.
[134] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[135] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[136] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[137] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[138] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[139] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[140] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ o) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[141] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[142] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[143] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[144] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[145] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[146] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[147] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[148] Módosította: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2015. január 1.
[149] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[150] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[151] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[152] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[153] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[154] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[155] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[156] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát veszette: 2015. január 1.
[157] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[158] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[159] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[160] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[161] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[162] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[163] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[164] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[165] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[166] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[167] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[168] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[169] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[170] Hatályon kívül helyezte: 22/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 8.§ b) pontja. Hatályát vesztette: 2013. augusztus 1.
[171] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. március 1.
[172] Hatályon kívül helyezte: 22/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 8.§ b) pontja. Hatályát vesztette: 2013. augusztus 1.
[173] Módosította: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2015. január 1.
[174] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[175] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[176] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[177] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[178] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[179] Módosította: 24/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályba lép: 2019. február 1.
[180] Módosította: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ p) pontja. Hatályba lép: 2019. október 24.
[181] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[182] Módosította: 23/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2015. január 1.
[183] Módosította: 23/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2015. január 1.
[184] Módosította: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2015. január 1.
[185] Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. november 1.
[186] Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályát vesztette: 2014. április 25.
[187] Hatályon kívül helyezte: 14/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályát veszti: 2019. június 21.
[188] Hatályon kívül helyezte: 22/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 8.§ b) pontja. Hatályát vesztette: 2013. augusztus 1.
[189] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[190] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[191] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[192] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[193] Hatályon kívül helyezte: 18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályát veszti: 2019. október 24.
[194] Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályát vesztette: 2015. január 1.
[195] Módosította: 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályba lép: 2015. március 1. A 7. melléklet a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[196] Módosította: 7/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2019. március 29.