Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelete

A falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 07. 13

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

A falugondnoki szolgálatról

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében és 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § A falugondnoki szolgáltatás célja:

 • a) Abod település hanyatlásának megakadályozása, illetve az elindult folyamat visszafordítása,
 • b) szociális alapellátások színvonalának javítása, jobb életminőség eléréséhez segítségadás,
 • c) a község intézményhiányaiból eredő települési hátrányok enyhítése,
 • d) biztosítani a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését,
 • e) a településen lakó családok életfeltételeinek javítása,
 • f) a helyi társadalmi és civil szféra erősítése a jobb életminőség elérése érdekében,
 • g) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

2. § A rendelet hatálya Abod község közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki.

2. A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok, a közvetlen, személyes szolgáltatás alapfeladatai

3. § (1) A falugondnoki szolgáltatás során alapfeladatnak minősül:

 • a) a közreműködés:
  • aa) az étkeztetésben,
  • ab) a házi segítségnyújtásban,
  • ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában.
 • b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, ennek keretében:
  • ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
  • bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
  • bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.
 • c) az óvodáskorú gyermekek szállítása, ennek keretében:
  • ca) az óvodába szállítás,
  • cb) az iskolába szállítás,
  • cc) az egyéb gyermekszállítás.

(2) A falugondnoki szolgáltatás során kiegészítő feladatnak minősülnek az alábbi lakossági szolgáltatások:

 • a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése (színház, kirándulás, helyi rendezvények stb.),
 • b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
 • c) az egyéb lakossági szolgáltatások, és az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A falugondnoki szolgáltatás során az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül:

 • a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
 • b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
 • c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

3. Étkeztetésben való közreműködés

4. § Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás igény szerint biztosítja az étel házhoz szállítását.

4. Házi segítségnyújtásban való közreműködés

5. § (1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás kérelemre ellátja a házi gondozó ellátotthoz való szállítását.

(2) A rendelet hatálya szerint meghatározott ellátási területen élők részére a bevásárlást, valamint a gyógyszer kiváltását és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutást.

5. Háziorvosi rendelésre, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás

6. § (1) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézménybe szállítása, mely az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti.

(2) A szállítás során figyelembe kell venni:

 • a) az igénylő egészségi állapotát,
 • b) a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jelleg stb.),
 • c) az igénylő és családja szociális helyzetét.

(3) Az egészségi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos, a házi gondozó véleményét.

6. A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása

7. § (1) A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása a rászoruló személy számára a gyógyszer kiváltásával a gyógyászati segédeszköz beszerzésével, illetve azok házhozszállításával történik.

(2) A gyógyszerkiváltás történhet:

 • a) a TAJ kártya és a szükséges meghatalmazás átadásával a falugondnoknak, illetve
 • b) a falugondnoknak korábbi jelzés alapján, vény nélkül kapható gyógyszerek kiváltásával.

(3) A falugondnok az átvett, illetve összegyűjtött igényeket heti egy alkalommal kiváltja, majd a gyógyszereket, illetve a beszerzett gyógyászati segédeszközöket az ellátottak számára házhoz szállítja.

7. A közösségi, művelődési, és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

8. § (1) A falugondnok feladata az önkormányzati rendezvények - közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek - szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester, irányításának megfelelően kell ellátni.

(2) Önkormányzati rendezvények többek között:

 • a) képviselő-testületi ülés,
 • b) közmeghallgatás,
 • c) falugyűlés,
 • d) önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények.

8. Egyéb szolgáltatás jellegű feladat

9. § (1) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni a lakosság érdekét szolgáló, komfortérzetét növelő feladatot is a polgármester utasítása alapján, különös tekintettel az életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek stb. beszerzésére.

(2) A falugondnok a bevásárlási kérelmeket írásban rögzíti, a vásárlás igénylőjétől előleget vesz át és a kért árucikkeket megvásárolja. A vásárlásról köteles nyugtát kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel, a bizonylat átadásával – a beszerzett áru átadásával egyidejűleg – elszámolni.

9. Tájékoztatási kötelezettség

10. § (1) A falugondnoki szolgáltatásokra, illetve azok elérhetőségére vonatkozó legfontosabb információkat a helyben szokásos módon

 • a) hirdetményben
 • b) az érintett lakásokba eljuttatott szórólapokon,
 • c) a helyi rendezvényeken,
  • ca) közmeghallgatás
  • cb) lakossági fórum
 • d) a település honlapján

kell közzétenni.

(2) A szolgáltatásokat érintő részletes felvilágosítással munkaidejében a falugondnok, ügyfélfogadási időben a polgármester vagy az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője szolgálhat.

10. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása

11. § A falugondnoknak elsősorban az alapfeladatokhoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön. Az egyéb – nem kötelező – szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.

11. A szolgáltatások igénybevételének módja

12. § (1) A település lakói az egyes szolgáltatásokra irányuló igényeket személyesen, telefonon, illetve írásban a falugondnoknál Abod Község Önkormányzata székhelyén (3753 Abod, Magyar út 42.) jelezhetik.

(2) Az igényeket legalább három munkanappal a szolgáltatás tervezett igénybevétele előtt kell jelezni.

(3) A falugondnok köteles a szociális ágazati portálon közzétett tevékenységnaplóban dokumentálni tevékenységét. A falugondnok által vezetett tevékenységi naplót a szolgáltatást igénybe vevőknek nem kell aláírnia.

12. A falugondnoki szolgálat ellátása

13. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésére álló önkormányzati gépjármű segítségével látja el. A falugondnok a feladatait a munkaköri leírásában, a polgármester utasításának megfelelően, a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjában, valamint e rendeletben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltakra figyelemmel köteles ellátni.

(2) A falugondnok a feladatokat a munkaköri leírásában meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni.

(3) A falugondnoki szolgáltatás nyújtását az önkormányzat nem szüneteltetheti. A falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesítésről gondoskodni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.

13. Térítési kötelezettség

14. § (1) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

(2) A szolgálat tevékenységére tekintettel díjazást sem a fenntartó Önkormányzat, sem a falugondnok nem fogadhat el és nem köthet ki.

14. Térítési díj megfizetésével igénybevehető egyéb szolgáltatások

15. § A rendeletben és a szakmai programban nem szereplő, térítés ellenében, díj megfizetésével igénybe vehető egyéb szolgáltatások díjának összegét egyedi döntés alapján Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza meg.

15. Záró rendelkezések

16. § Hatályát veszti Abod Község Önkormányzatának a falugondnoki szolgálatról szóló 3/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.