Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII.14.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 07. 15 - 2021. 07. 15

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 114. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása szerint, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pusztamonostor Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociális szolgáltatások körében:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és
e) támogató szolgáltatás
ellátásokat biztosít.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szociális szolgáltatások közül:
a) az (1) bekezdés a)-b) pontban foglalt szolgáltatásokat közvetlenül az Önkormányzat
b) az (1) bekezdés c) pontban foglalt szolgáltatást külön megállapodás alapján Jászfényszaru Város Önkormányzata Jászfényszaru Város Gondozási központja útján,
c) az (1) bekezdés d)-e) pontban foglalt szolgáltatást külön megállapodás a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény útján
biztosítja.

(3) Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a (2) bekezdés a)-b) pontjában foglalt szolgáltatások megállapítására vonatkozó hatáskörét Pusztamonostor Község Polgármesterére (a továbbiakban: Polgármester) ruházza.

2. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelmet az 1§ (1) bekezdés a)-b) és d)-e) pontjában foglalt ellátások iránt az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A Polgármester a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt az ellátás igénybevételéről, és erről írásban értesíti a kérelmezőt.

(3) A döntés felülvizsgálatáért – az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül – a Képviselő- testülethez lehet fordulni, amely határozattal dönt az ellátás nyújtásáról, illetve igénybevehetőségéről.

(4) Az Önkormányzat külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása közvetlenül veszélyeztetné.

3. § Az 1§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti ellátás igénybevételéről a Polgármester és az ellátott, vagy annak törvényes képviselője írásbeli megállapodást köt. Az étkezés vonatkozásában kötendő megállapodást a rendelet 2. melléklete, a házi segítésnyújtás vonatkozásában kötendő megállapodást a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat az étkeztetés keretén belül ellátási naponként egyszeri meleg étel biztosításával gondoskodik az étkezésre jogosult rászorulókról óvodai nevelési napokon.

(2) Az étkeztetés igénybevételére jogosult, aki:
a) a 65. életévét betöltötte,
b) egészségügyi állapota alapján önmagát korlátozottan képes ellátni,
c) fogyatékosságban, szenvedély-, vagy pszichiátriai betegségben szenved,
d) hajléktalan,
e) jövedelemmel nem rendelkezik, vagy
f) életét, létfenntartását súlyosan veszélyeztető élethelyzetben van.

(3) Étkeztetés személyes átvétellel, vagy ha azt a kérelmező egészségügyi állapota indokolja, házhozszállítással vehető igénybe

(4) A (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeket:
a) a (2) bekezdés a) és d) pontjában foglalt esetben személyazonosításra alkalmas személyi okmány és lakcímet igazoló okmány bemutatásával,
b) a (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben házi-, vagy szakorvosi vélemény benyújtásával,
c) a (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben szakorvosi vélemény benyújtásával,
d) a (2) bekezdés e) pontjában foglalt esetben jövedelemnyilatkozat csatolásával,
e) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt esetben az életet, létfenntartást súlyosan veszélyeztető élethelyzetről tett nyilatkozat csatolásával
kell igazolni.

(5) Ha a kérelmező az étkezési szolgáltatást házhozszállítással kéri, a házhozszállítást megalapozó orvosi véleményt a (4) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell.

5. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért – kivéve családsegítés esetében - térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézményi térítési díj összege étkeztetés esetén 625,- Ft/ellátási nap, házhoz szállított étkezés esetén 805,- Ft/ellátási nap, házi segítségnyújtás esetén 940,- Ft/ gondozási óra.

6. § (1) Házi segítségnyújtás esetén a fizetendő térítési díj összege:

  • a) 57.000,-Ft/hó jövedelemhatárig az ellátás térítésmenetes,
  • b) 85.500,-Ft/hó jövedelemhatárig 393,-Ft/gondozási óra,
  • c) 85.501,-Ft/hó jövedelemhatártól 785,-Ft/gondozási óra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jövedelemhatárok megállapításakor a rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.

7. § (1) Személyes átvétellel történő étkezés esetén a fizetendő térítési díj összege:

  • a) jövedelemmel nem rendelkező igénybevevő esetén az ellátás térítésmentes,
  • b) 42.750,- Ft/hó jövedelemhatárig 145,- Ft/ ellátási nap,
  • c) 85.500,- Ft/hó jövedelemhatárig 425,- Ft/ ellátási nap,
  • d) 130.000,- Ft/hó jövedelemhatárig 570,- Ft/ ellátási nap,
  • e) 130.001,- Ft/hó jövedelemhatártól 625,- Ft/ ellátási nap.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jövedelemhatárok megállapításakor a rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.

(3) Házhozszállítással igénybe vett étkezés esetén a fizetendő térítési díj összegét az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti estben a házhozszállítás díjával, 180,- Ft/ellátási nap összeggel meg kell emelni.

8. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2014 (VIII.29..) önkormányzati rendelete.

9. § Ez a rendelet 2021. július 15-én lép hatályba.

1. melléklet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

1. Az ellátást kérelmező adatai:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési helye,időpontja:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, szabad mozgás és tartózkodás joga:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Az ellátást kérelmező cselekvőképes: igen - nem

Amennyiben nem, úgy törvényes képviselőjének:
neve:
lakóhelye:
telefonszáma:

A tartására kötelezett személy:
neve:
lakóhelye:
telefonszáma:

Legközelebbi hozzátartozójának:
neve:
lakóhelye
telefonszáma:

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

Szociális étkeztetés igénybevétele:
Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását (hónap, nap):
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
Az étkeztetés módja: (megfelelő részt szíveskedjen jelölni) elvitellel - kiszállítással

Házi segítségnyújtás igénybevétele:
Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását (hónap, nap):
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
Igényelt segítség:

3. Kérelmemhez mellékelten csatolom a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.

Dátum:

az ellátást kérelmező (törvényes képviselő) aláírása

2. melléklet

Megállapodás szociális alapellátás –étkeztetés - biztosítására

amely létrejött egyrészről Pusztamonostor Község Önkormányzata, 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74., képviselője: a polgármester, mint ellátást biztosító, másrészről

Név: ………………………………………....................................... mint ellátást igénybe vevő
születési név:………………………………….. .....................................................................
születési hely, idő:……………………………………...…………………………………….
anyja neve:…………………………………….......................................................................
szig.szám:…………………………………... TAJ szám: ........................................................
lakcím:…………………………………………………………………………………………

Név: ...………………………………........... mint ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
születési név:………………………………….. .....................................................................
születési hely, idő:……………………………………...…………………………………….
anyja neve:…………………………………….......................................................................
szig.szám:…………………………………... TAJ szám: ........................................................
lakcím:…………………………………………………………………………………………
szám alatti lakos között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1./ Szolgáltatások biztosítása

Pusztamonostor Község Önkormányzata alapszolgáltatás keretében étkeztetést biztosít azon személyek részére, akik szociális, egészségi, mentális állapotuk, és a helyi rendeletben szabályozottak alapján rászorulónak tekinthetők, az igénybevevő önálló életvitelének fenntartása érdekében, szükségleteinek megfelelően.

2./ Az ellátás időtartama (A megfelelő sor aláhúzandó és a rovatok kitöltendők.)

Az ellátást biztosító az étkeztetést 20……év………………………………..hó…………..naptól kezdődően határozatlan időre,vagy határozott időtartamra 20……év………………………….……hó…………..naptól kezdődően, 20……év ……………………………….hó………….napig terjedő időszakra óvodai nevelési napokon napi egy alkalommal biztosítja.

3./ Az ellátás módja

Az étkeztetés keretében főétkezésként munkanapokon egyszeri meleg étel biztosítása:

elvitellel - az Óvoda Konyhán átvéve (Pusztamonostor, Szabadság út 26.) munkanapokon 11.45-12.45-ig

kiszállítással – gondozónő által az ellátott otthonába, munkanapokon 11.30-12.30 között.

Hétvégén és ünnepnapokon a szolgáltatás nyújtására nincs lehetőség.

A lakásra szállított és az igénybevevő által szállított étel kiszolgálásához 2 darab, váltó éthordó szükséges.

Az orvos előírása és igazolása alapján diétás étkezés biztosított.

4./ Térítési díj

Az igénybevevő az étkeztetésért térítési díjat köteles fizetni. Házi segítségnyújtás és étkeztetés együttes igénylése esetén személyi térítési díjként az ellátást kérő jövedelmének 30%-a állapítható meg.

A térítési díj összegét a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 10/2021.(VII.14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése, a házhozszállítás díját ugyanezen szakasz (3) bekezdése határozza meg.

A térítési díj összegének változása esetén (Képviselőtestületi döntés alapján, ellátott jövedelmének változása vagy az ellátás tartalmának változása esetén) az ellátást biztosító írásban értesíti az ellátottat.

Az igénybevevő a térítési díjat a házi gondozónál köteles befizetni utólag, nyugta ellenében, minden hó 20. napjáig. Az ellátásért fizetendő havi gondozási díjösszeg számításának alapja a gondozó által vezetett igénybevételi napló.

A térítési díj beszedése érdekében a gondozó az ellátottat otthonában keresi meg.

Amennyiben az ellátást igénybevevő a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a szolgáltatást biztosító intézkedik a térítési díj hátralékának behajtásáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szabályainak megfelelően.

5./ Az étkeztetésre való jogosultság megszűnése, szüneteltetése

Megszűnik: - az ellátást igénylő saját kérelmére azonnal, határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, igénybevevő halálával, ha az ellátott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, hat hónapon át folyamatos térítési díj-tartozás áll fenn.

Szünetel: az igénylő kérésére, betegség vagy bármilyen ok fennállása esetén.

Az ellátás megszüntetéséről, ill. szüneteltetésről az ellátást biztosító írásban értesíti az igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét.

6./ Bejelentési kötelezettség

Az ellátást igénybevevő köteles a személyes adataiban, jövedelemhelyzetében bekövetkezett változásokat, ill. a jogosultsági feltételeket érintő lényeges tényeket, körülményeket (pl. elutazás, kórházi ápolás stb.) 15 napon belül bejelenteni az ellátást biztosító felé.

Az ellátást igénybe vevő az étkezés lemondására vonatkozó bejelentését legkésőbb a szolgáltatás iránti igény megszűnésének napját megelőző nap 11 óráig teheti meg az élelmezésvezetőnél (Óvoda Konyha - Pusztamonostor, Szabadság út 26.; Tel.: 57/421-150). A le nem mondott étkezés díját az ellátott köteles megfizetni.

7./ Panaszjogok gyakorlásának módja

A „Megállapodás”-t aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. További panasz esetén az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója a fenntartóhoz (Pusztamonostor Község Képviselőtestülete 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.) ill. az ellátott jogi képviselőhöz (Hajdu Lajosné Tel.: 06-20-4899-530, e-mail: hajdu.lajosne@obdk.hu) fordulhat.

Jelen „Megállapodás”-ban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv továbbá a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: …………………………………........…

………………………………… ………. ……………………………

az ellátást igénybevevő és az ellátást biztosító aláírása

A megállapodás 1 példányát átvettem 20………év………………………….

....................................................................

az ellátást igénybevevő

3. melléklet

Megállapodás szociális alapellátás – házi segítségnyújtás - biztosítására

amely létrejött egyrészről Pusztamonostor Község Önkormányzata

5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.

képviselője: a polgármester, mint ellátást biztosító

másrészről

Név: …………………………………............................................... mint ellátást igénybe vevő

születési név:………………………………….. .....................................................................

születési hely, idő:……………………………………...…………………………………….

anyja neve:…………………………………….......................................................................

szig.szám:…………………………………... TAJ szám: ........................................................

lakcím:…………………………………………………………………………………………

Név: ...………………………………........... mint ellátást igénybe vevő törvényes képviselője

születési név:………………………………….. .....................................................................

születési hely, idő:……………………………………...…………………………………….

anyja neve:…………………………………….......................................................................

szig.szám:…………………………………... TAJ szám: ........................................................

lakcím:…………………………………………………………………………………………

szám alatti lakos között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1./ Szolgáltatást nyújtó személye

Az ellátást biztosító gondozó alkalmazásával a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jelen megállapodásban szabályozott módon házi segítségnyújtást biztosít.

2./ Szolgáltatások biztosítása

A szolgáltatást biztosító a házi segítségnyújtás keretében az igénybevevő kérelme alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: (A kért szolgáltatást/szolgáltatásokat aláhúzással kell jelölni.)
Az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.
Az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása.
Gyógyszer felíratása, és annak kiváltása a gyógyszertárban.
Gyógyszerek rendeltetésszerű adagolásában, beszedésében való segítségnyújtás.
Segítségnyújtás a személyi higiénia megtartásában.
Segítségnyújtás az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében (pld. bevásárlás, takarítás, mosás, mosogatás stb.)
Segítségnyújtás az ellátást igénybevevőnek a környezetével való kapcsolattartásban.
Segítségnyújtás az ellátást igénybevevőt érintő vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult vészhelyzet elhárításában.
Az ellátást igénybevevő segítése a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
Igény esetén a szociális intézménybe való beköltözés segítése.
Szociális étkezés igénybevétele esetén az ebéd házhozszállítása.
Egyéb ellátási feladatok (igény szerint):
….......................................................................................................................................

3./ A házi segítségnyújtás szolgáltatásának időtartama (A megfelelő sor aláhúzandó és a rovatok kitöltendők.)
Az ellátást biztosító a házi segítségnyújtást 20……év………………………………..hó…………..naptól kezdődően határozatlan időre,
vagy határozott időtartamra 20……év………………………….……hó…………..naptól kezdődően, 20……év ……………………………….hó………….napig terjedő időszakra biztosítja napi, heti, havi ……….órában munkanapokon 8 órától 16 óráig.

4./ Térítési díj

Az igénybevevő a házi segítségnyújtásért térítési díjat köteles fizetni. Házi segítségnyújtás igénylése esetén személyi térítési díjként az ellátást kérő jövedelmének legfeljebb 25 %-a, étkezéssel együtt 30%-a állapítható meg.

A térítési díj összegét a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 10/2021.(VII.14.) önkormányzati rendelet 6. § határozza meg.

A térítési díj összegének változása eseten (Képviselőtestületi döntés alapján, ellátott jövedelmének változása vagy az ellátás tartalmának változása esetén) az ellátást biztosító írásban értesíti az ellátottat.

Az igénybevevő a térítési díjat a házi gondozónál köteles befizetni utólag minden hó 20. napjáig. Az ellátásért fizetendő havi gondozási díjösszeg számításának alapja a gondozó által vezetett gondozási napló, mely tartalmazza a személyes segítésnyújtás keretében végzett napi tevékenységet és az ellátott igazoló aláírását.

A térítési díj beszedése érdekében a gondozó az ellátottat otthonában keresi meg.

Amennyiben az ellátást igénybevevő a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a szolgáltatást biztosító intézkedik a térítési díj hátralékának behajtásáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szabályainak megfelelően.

5./ A házi segítségnyújtásra való jogosultság megszűnése, szüneteltetése

Megszűnik: - az ellátást igénylő saját kérelmére azonnal, határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, igénybevevő halálával, illetve ha az ellátott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, hat hónapon át folyamatos térítési díj-tartozás áll fenn,

Szünetel: az igénylő kérésére, betegség vagy bármilyen ok fennállása esetén. Az ellátás megszüntetéséről, ill. szüneteltetésről az ellátást biztosító írásban értesíti az igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét.

6./ Bejelentési kötelezettség

Az ellátást igénybevevő köteles a személyes adataiban, jövedelemhelyzetében bekövetkezett változásokat, ill. a jogosultsági feltételeket érintő lényeges tényeket, körülményeket (pl. elutazás, kórházi ápolás stb.) 15 napon belül bejelenteni az ellátást biztosító felé.

7./ Panaszjogok gyakorlásának módja

A „Megállapodás”-t aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. További panasz esetén az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója a fenntartóhoz (Pusztamonostor Község Képviselőtestülete 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.) ill. az ellátott jogi képviselőhöz (Hajdu Lajosné Tel.: 06-20-4899-530, e-mail: hajdu.lajosne@obdk.hu) fordulhat.

Jelen „Megállapodás”-ban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv továbbá a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: …………………………………........…

………………………………… ………. ……………………………

az ellátást igénybevevő az ellátást biztosító

A megállapodás 1 példányát átvettem 20………év………………………….hó…….nap

....................................................................

az ellátást igénybevevő