Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VII.14.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgáltatásról

Hatályos: 2021. 08. 01

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgáltatásról

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében szociális alapszolgáltatásként biztosítja a falugondnoki szolgáltatást.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Kondó község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ban meghatározott személyekre, az Szt. 4. §-ának alkalmazásával.

II. FEJEZET A falugondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatok rendszere

2. § A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok:

 • a) alapfeladatok:
  • aa) közreműködés étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
  • ab) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,
  • ac) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.
 • b) kiegészítő feladatok, lakossági szolgáltatások:
  • ba) közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
  • bb) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
  • bc) egyéb lakossági szolgáltatások és az alapszolgáltatásokon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
 • c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:
  • ca) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
  • cb) falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

III. FEJEZET Alapfeladatok

3. § Az étkeztetésben történő közreműködés keretében a falugondnok közreműködik:

 • a) a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés során az étel szolgáltatótól történő szállításában,
 • b) szociális étkeztetés keretében a jogosultak részére az étel házhoz szállításában,
 • c) a szünidei gyermekétkeztetés keretében az étel, ételhordóban történő kiosztásában.

4. § A házi segítségnyújtásban történő közreműködés keretében a falugondnok – szükség esetén – közreműködhet a szociális gondozó beszerzési, ügyintézési feladatai ellátásában, a gyógyszer kiváltásában.

5. § (1) A közösségi- és szociális információk szolgáltatásában történő közreműködés keretében a falugondnok tájékoztatja a lakosságot, különösen az élethelyzetük alapján ellátásra szorulókat, az általuk igényelhető szociális- és egyéb ellátásokról, támogatásokról, jogaikról, aktuális kötelezettségeikről, a településen elérhető közösségi eseményekről.

(2) Az információszolgáltatási tevékenysége körében a falugondnok együttműködik a településen ellátást nyújtó szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, igazgatási, kulturális és egyéb közösségi feladatokat ellátó szervekkel, intézményekkel, elsősorban a települési önkormányzat képviselőivel, alkalmazottaival és az önkormányzati hivatal dolgozóival.

6. § (1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása érdekében a falugondnok segíti a rászorultakat a háziorvosi rendelésre, vagy egyéb egészségügyi intézménybe történő eljutásban. Ennek keretében igény esetén szállítja a betegségük, idős koruk vagy fogyatékosságuk miatt egészségügyi ellátáshoz önállóan eljutni nem képes rászorulókat.

(2) A falugondnok az egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítást abban az esetben végezheti, ha a kérelmező tömegközlekedés igénybevételére nem képes, feltéve, ha az egészségi állapota nem igényli mentő vagy betegszállító igénybevételét. Ebben az esetben a szolgáltatás igénybevételét – a háziorvos javaslatát figyelembe véve, az igénybe vevő egészségi állapotára, a kezelés jellegére, az igénybe vevő szociális helyzetére vonatkozó információk ismeretében, a falugondnok javaslata alapján – a polgármester egyedi mérlegelés alapján engedélyezi.

(3) A falugondnok kizárólag járóbeteg szállítást végezhet, sürgősségi betegszállítást nem.

(4) A falugondnok biztosítja rászorulók részére a gyógyszerkiváltást és a gyógyászati segédeszközök beszerzését a községben lévő gyermekorvosi és háziorvosi rendelésekhez igazodóan.

7. § (1) A falugondnok közreműködhet a tanulók iskolai foglalkozásra, az óvodás gyermekek és tanulók rendezvényekre, versenyekre, ünnepségekre, kirándulásokra való szállításában, figyelembe véve az ellátási területen működő iskolabusz járatait.

(2) A gyermekek szállítását az (1) bekezdésben foglalt szállítási igény esetén a falugondnok az intézménnyel vagy egyéb szervezetekkel, szülőkkel együttműködve biztosítja a polgármester egyedi döntése alapján.

IV. FEJEZET Kiegészítő feladatok

8. § (1) A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése körében a képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás bevonásával bonyolítja az önkormányzati szervezésű programokat, a polgármester irányítása mellett.

(2) Amennyiben az alapfeladatok és az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátását nem veszélyeztetik, a falugondnok a polgármester előzetes engedélyével közreműködhet a településen megvalósuló egyéb közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében is a szervező felkérésére.

(3) Egy időben megvalósuló több program esetében a közreműködés mértéke a szervező, a polgármester és a falugondnok közötti egyeztetés alapján kerül meghatározásra.

(4) A falugondnoki szolgáltatás biztosítja a helyi kulturális, sport csoportok, nyugdíjas- vagy gyermekcsoportok szállítását más településen megvalósuló művelődési, sporteseményekre, szabadidős programokra. A szállítási feladatokat a polgármester előzetes engedélyével lehet ellátni.

9. § (1) A falugondnok az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, a lakossági igények továbbítása, valamint az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés körében rendszeresen kapcsolatot tart a településen működő, a településen ügyfélfogadást tartó önkormányzati, és állami közigazgatási szervekkel, helyben ellátást nyújtó költségvetési szervekkel, intézményekkel.

(2) A falugondnok közreműködik kérelmek, nyomtatványok beszerzésében, címzettekhez történő eljuttatásában.

(3) A helyben képviselettel nem rendelkező, helyben ellátást nem nyújtó szervezetek esetében a közreműködés mértékét az egyedi helyzet alapján kell megállapítani.

10. § Az egyéb lakossági szolgáltatások és az alapszolgáltatásokon kívüli egyéb szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés keretében a falugondnoki szolgáltatás

 • a) igény esetén segítséget nyújt a kapcsolatfelvételben, és kapcsolattartásban a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival,
 • b) segítséget nyújt az életkora, fogyatékossága, vagy egyéb okból rászorulók részére a napi fogyasztási cikkek, illetve tartós fogyasztási cikkek beszerzésében, háztartási gépek, berendezések javításának intézésben.

V. FEJEZET Önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások

11. § (1) Az Önkormányzat a falugondnoki szolgáltatás bevonásával közvetíti az önkormányzati információkat a lakosság részére, szórólapok, plakátok elhelyezésével, kézbesítésével, valamint személyes kapcsolattartás formájában.

(2) A falugondnok részt vesz az önkormányzati egyéb feladatok, valamint a falugondnoki szolgáltatás működésével kapcsolatos teendők ellátásában,

 • a) beszerzések lebonyolításával,
 • b) a falugondnoki gépjármű fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásával,
 • c) önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan a polgármester, képviselők és önkormányzati alkalmazottak szállításával,
 • d) az önkormányzat által működtetett közmunka programok lebonyolításának segítésével.

VI. FEJEZET Falugondnoki szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó egyéb rendelkezések

12. § (1) A falugondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosultak elsősorban azok

 • a) akik szociálisan rászorultak és koruk, egészségi állapotuk miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak, hozzátartozó, vagy más személy segítségét igénybe venni nem tudják,
 • b) akik szociális vagy mentálhigiénés állapotuk miatt veszélybe kerültek,
 • c) akik önmaguk és családjuk szállítását megoldani nem tudják, vagy az számukra aránytalanul nagy terhet jelentene.

(2) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele elsősorban szóbeli – személyes vagy telefonos – kérelem alapján történik, melyet közvetlenül a falugondnokhoz lehet bejelenteni.

(3) A szolgáltatás biztosításáról vagy a kérelem elutasításáról, a szolgáltatás tartalmáról a falugondnok köteles az igénylőt haladéktalanul tájékoztatni.

(4) A falugondnoki szolgáltatás elsősorban az alapfeladatnak minősülő szolgáltatásokat köteles ellátni, a kiegészítő feladatnak minősülő és az önkormányzati feladatok megoldását segítő kérelmek, szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetik.

(5) A feladatok rangsorolását a falugondnok a polgármester irányításával végzi.

VII. FEJEZET Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.