Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII.14.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 07. 15

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontja, valamint az 58/B.§ felhatalmazása alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében - az Önkormányzat anyagi teljesítő képességére is figyelemmel – meghatározza a rászorultak részére nyújtandó, ill. nyújtható, pénzbeli vagy természetbeni ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Mezőkeresztes város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában - amennyiben a kérelmező életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él - tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) - (3) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében meghatározott természetes személyekre.

3. Ellátás típusai

3. § (1) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás:

 • a) rendkívüli települési támogatás,
 • b) temetési segély,
 • c) iskoláztatási támogatás,
 • d) oltási támogatás,
 • e) időskorúak támogatása,
 • f) 14 év alatti veleszületett kromoszóma vagy genetikai fejlődési rendellenességű gyermekek támogatása.

(2) Természetben nyújtott szociális ellátás:

 • a) köztemetés,
 • b) étkeztetés, nappali ellátás,
 • c) tanszercsomag támogatás.

4. Eljárási rendelkezések

4. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit a Sztv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az ellátások megállapítása iránti kérelmet a kérelmező a rendelet 1-8 mellékletében meghatározott nyomtatvány kitöltésével a Hivatalnál terjesztheti elő, melyhez köteles csatolni a jövedelmi viszonyait tükröző kereseti, jövedelmi igazolásokat.

(3) Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik:

 • a) pénzbeli ellátások megállapítása,
 • b) köztemetés elrendelése,
 • c) tanszercsomag támogatás,
 • d) 70 éven felüliek étkezési támogatása.

(4) A Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény vezetője hatáskörébe tartozik:

 • a) az étkeztetés és
 • b) a nappali ellátás iránti igények elbírálása.

II. FEJEZET Pénzbeli ellátások

5. Rendkívüli települési támogatás

5. § (1) A rendkívüli települési támogatás megállapítására a Sztv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerül sor.

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén alkalmanként 1.000 - 10.000 Ft-ig terjedő összegben rendkívüli települési támogatásban részesül az a Sztv. szerinti vagyonnal nem rendelkező személy, akinek, vagy vele egy háztartásban élő személyek együttes jövedelmét figyelembe véve az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át.

(3) A megállapított rendkívüli települési támogatás készpénzben vagy utalványban kerül kifizetésre.

(4) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak a személynek aki:·

 • a) a családsegítő szolgálattal,
 • b) védőnői szolgálattal nem működik együtt.

(5) A rendkívüli települési támogatás megítélésekor a Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendeletben megállapított jövedelem és egyéb értékösszegek tekintetében maximum az értékhatár 30 %-ig méltányosságból eltérhet.

(6) Amennyiben a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem rendkívüli élethelyzetben (elemi kár, tűz, súlyos baleset), vagy rendkívüli gyógyszer segély megállapítására irányul, a (2) bekezdésben meghatározott egy főre jutó jövedelem határtól el lehet tekinteni.

(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

6. Temetési segély

6. § (1) Temetési segély adható az elhunyt temettetéséről – számlával igazoltan – gondoskodó személynek, aki az eltemettetésre nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) Az e címen nyújtott önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-nál.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 150.000.-Ft.

(4) Temetési segély igénylésére az a személy jogosult, akinek, vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak együttes jövedelmét figyelembe véve az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 8-szorosát.

(5) A temetési segély iránti kérelem a temetést követő 60 napon belül nyújtható be, a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon.

7. Iskoláztatási támogatás

7. § (1) Az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékéig egyösszegű támogatás nyújtható a nappali tagozaton tanulmányokat folytató, közép- vagy felsőfokú képzésben résztvevők számára, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 12-szeresét.

(2) Az iskoláztatási támogatás iránti kérelmet tárgyév november 30-ig az oktatási intézmény által kiállított tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás benyújtásával lehet kezdeményezni a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon.

8. Oltási támogatás

8. § (1) A 0-14 éves korú gyermekek részére a nem kötelező védőoltás igénybe vételéhez évente személyenként 10.000,- Ft támogatás biztosítható. A támogatás megállapításához az oltási könyv és az oltóanyag megvásárlását igazoló gyógyszertári bizonylat bemutatása szükséges.

(2) Az oltási támogatást abban az esetben lehet megállapítani amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12-szeresét.

(3) Az oltási támogatás kérelmet a rendelet 4. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

9. Időskorúak támogatása

9. § (1) Egyösszegű természetbeni juttatásban részesíthető – minden év karácsonya előtt – a 70. életévét betöltött személy. A támogatás mértékét és formáját a képviselő-testület – évenként – határozattal állapítja meg.

(2) Az időskorúak támogatását abban az esetben lehet megállapítani, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 18-szorosát.

(3) Az időskorúak támogatása iránti kérelmet a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

10. 14 év alatti veleszületett kromoszóma vagy genetikai fejlődési rendellenességű gyermekek támogatása

10. § (1) Támogatásban részesíthető az a szülő, aki 14 év alatti egyéb meghatározott veleszületett rendellenességű különösen kromoszóma vagy genetikai fejlődési rendellenességgel született gyermekét saját háztartásában neveli, gondozza.

(2) A támogatás a gyermek lakhatási körülményeinek javításához, vagy az egészségbiztosítás által nem támogatott ápoláshoz szükséges eszköz vásárlásához, vagy gyógykezelésének támogatásához állapítható meg.

(3) A támogatás megállapításánál figyelembe vehető egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 8-szorosát.

(4) A támogatás összege 2.000.000,- Ft-ig terjedhet.

(5) A kérelmet a rendelet 6. melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani, a betegség meglétét és az orvosi együttműködést igazoló irat, valamint a nevelési, oktatási intézmény vezetőjének – az együttműködésre vonatkozó – igazolásával ellátva.

III. FEJEZET Természetben nyújtható támogatások

11. Köztemetés

11. § (1) Köztemetés elrendelésére a Sztv. 48. §-ban meghatározottak esetén kerül sor.

(2) Köztemetés a helyben lehetséges mindenkori legalacsonyabb összegű temetési szolgáltatás biztosításával történik, mely a rendelet hatályba lépésekor 150.000,- Ft.

(3) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíthető.

(4) Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő estén a 200 %-át nem haladja meg.

12. Szociális szolgáltatások, étkeztetés

12. § (1) A szociális alapszolgáltatások közül az Önkormányzat a Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény keretében az alábbi alapszolgáltatási formákat működteti:

 • a) étkeztetés,
 • b) nappali ellátás.

(2) Ezen alapszolgáltatásoknál a gondozásba vétel és az ellátási forma megválasztása a Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.

(3) Az (1) bek. szerinti szolgáltatásokért fizetendő térítési díj megállapításáról az Önkormányzat évenként egy alkalommal rendeletben intézkedik.

(4) A 70. életévüket betöltött személyek az önkormányzat által fenntartott központi konyhán vásárolt ebéd térítési díjából 20 % kedvezményben részesülnek, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 18-szorosát. A kedvezmény iránti kérelem a rendelet 7. melléklete szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő.

13. Tanszercsomag támogatás

13. § (1) Az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékéig tanszercsomag formájában természetbeni támogatás nyújtható a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskolában tanulók részére.

(2) A tanszercsomag támogatását abban az esetben lehet megállapítani, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12-szeresét.

(3) A tanszercsomag támogatás iránti kérelmet a rendelet 8. melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

14. Szociálpolitikai kerekasztal

14. § (1) Az Önkormányzat a Sztv. 58/B. § (2) bekezdése alapján létrehozza a helyi szociálpolitikai kerekasztalt, melynek feladata: a szociálpolitikai feladatok ellátásának figyelemmel kísérése, javaslattétel, új irányelvek meghatározása, szociális ellátási formák bevezetésének kezdeményezése.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

 • a) Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
 • b) önkormányzat jegyzője,
 • c) Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény vezetője,
 • d) Dél-borsodi Szociális Otthon vezetője,
 • e) a településen működő Nyugdíjas Klubok vezetői,
 • f) védőnők,
 • g) Mezőkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat delegáltja.

15. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás jogkövetkezményei

15. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet szabályainak megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, s az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell:

 • a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,
 • b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a szolgáltatásnak megfelelő ellenérték megfizetésére,
 • c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.

(2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését az igénybe vételről való tudomás szerzésétől számított három hónapon belül lehet elrendelni. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybe vételtől, illetve a folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől az egy év már eltelt.

(3) A szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítési összegét vagy pénzegyenértékét, valamint a kamat összegét méltányosságból elengedheti, vagy csökkentheti.

16. Jogorvoslat

16. § (1) Azokban az ügyekben, amelyekben I. fokon a Szociális és Egészségügyi Bizottság jár el a döntés ellen a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

(2) A képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül az illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

Kérelmező neve:___________________________________________________________

Születési név:______________________________________________________________

Adóazonosító: _________________________ TAJ szám:___________________________

Születési helye:___________________________ Születési ideje:_______________________

Anyja neve:_____________________________ Szem. ig. szám:______________________

Lakóhelye: ________________________________________________________________

Tartózkodási helye:__________________________________________________________

Munkahelye és címe vagy Nyugdíjas törzsszáma, munkanélküli segélyt megállapító határozat száma:

__________________________________________________________________________

Bankszámla szám:___________________________________________________________

Telefonszám (nem kötelező megadni):___________________________________________

Családi állapota: egyedülálló

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

Házastárs/élettárs adatai:

Házastárs/élettárs neve:_______________________________________________________

Adóazonosító:_________________________________TAJ szám:______________________


Születési helye:___________________________ Születési ideje:_______________________

Anyja neve:_____________________________ Szem. ig. szám:______________________

Munkahelye és címe vagy Nyugdíjas törzsszáma, munkanélküli segélyt megállapító határozat száma:

__________________________________________________________________________

A kérelem indoklása: ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai

N é v

Születési hely, idő

Rokonsági fok

Jövedelem

TAJ szám

Jövedelmi adatok

Jövedelmek típusai

A
kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs /élettárs/ jövedelme

A
kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme

A
kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jöv. és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésé-
ből származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások /GYED, GYES, GYET,
családi pótl, gyermektartásdíj, árvaellátás

6. Önkorm, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
/munkanélküli járadék, jöv.pótló támogatás stb.

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb/különösen kapott tartás, ösztöndíj,
értékpapírból származó jöv.

9. Összes bruttó jövedelem


10. Személyi jöv. adó vagy előleg összege

11. Egészség bizt. és nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család nettó jövedelme 9-(10+11+12)

14. A család összes nettó jövedelmét csökken-tő tényezők (tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi jövedelem _______________________________ Ft/hó

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Ingatlan adatai (amelyben lakik)

Ingatlan alapterülete: ___________ m2 szobáinak száma:_______________

komfortfokozata: összkomfort, komfortos, komfort nélküli.

Lakáshasználat jogcíme: -tulajdonos, tulajdonos rokona, -főbérlő, főbérlő rokona, albérlő, ágybérlő, jogcím nélküli lakó, nincs lakása

Nem saját tulajdon esetén a tulajdonos neve:___________________________címe:_________________________________

Vagyon hasznosításából, bérbeadásból származó jövedelem:

VAN:______Ft/hó, NINCS

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagok vagyoni helyzetéről:


Tulajdon fajtája


Címe

Alap-területe
m2

becsült forgalmi értéke

szerzési éve

Családi ház, öröklakás

Üdülő

telek, hétvégi ház

Garázs

egyéb ingatlan

Gépkocsi típusa

kora:
(év)

szerzés éve:

becsült forg. értéke (Ft.)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Mezőkeresztes, 20….. év …………………. hó ……. nap

…………………………………..

kérelmező aláírása

2. melléklet

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:………………………………………………………………………………………

Születési neve:...……………………………………………………………………..…….

Anyja neve: ………………..………………………………………………………..….....

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………..……………...……...

Lakóhely: ……………………………………………………………………...………….

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………..

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………...………………………

Állampolgársága: ………………………………...………………………………………

Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………….………………

A kérelmező közeli hozzátartozóinak személyére és jövedelmükre vonatkozó adatok

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:……….fő.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap), Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

Anyja neve

Családi kapcsolat megnevezése

Jövedelmi adatok

Jövedelmek típusai

A
kérelmező jöve-
delme

A kérelmezővel közös ház-tartásban élő házastárs/
élettárs jövedelme

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő
egyéb rokon jöve-
delme

A
kérelmezővel kö-zös háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jöv. és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésé-
ből származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások /GYED, GYES, GYET,
családi pótl, gyermektartásdíj, árvaellátás

6. Önkorm, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
/munkanélküli járadék, jöv.pótló támogatás stb.

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb/különösen kapott tartás, ösztöndíj,
értékpapírból származó jöv.

9. Összes bruttó jövedelem


10. Személyi jöv. adó vagy előleg összege

11. Egészség bizt. és nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család nettó jövedelme 9-(10+11+12)

14. A család összes nettó jövedelmét csökken-tő tényezők (tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi jövedelem _______________________________ Ft/hó

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Az elhunyt személyre vonatkozó adatok:

Neve:…………………………………………………………………………………….

Születési helye, ideje: ...………………………………………………………………...

volt lakóhely: …………………………………………………………………………...

Hozzátartozói minősége: ………………………………………………………………

Haláleset helye, ideje: …………………………………………………………………

Temetés időpontja: ……………...……………………………………………………..

Halotti anyakönyvi kivonat száma: ………………...………………………………….

Temetési költségek: …………………...………………………………………..……Ft

Tartási, öröklési, életjáradéki szerződése volt-e?: ………………..……………………

Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Mezőkeresztes, 20….. év …………………. hó ……. nap

…………………………………..

kérelmező aláírása

Tájékoztató:

- A kérelemhez csatolni kell a temetési számlákat és a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.

3. melléklet

KÉRELEM ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Alulírott kérem, az iskoláztatási támogatás megállapítását.

Kérelmező, törvényes képviselő adatai

Név:...........................................................................................................................

Születési név: ..........................................................................................................

Születési hely, idő: ..............................................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám):..........................................................................

Anyja neve:....................................................................................................................................

Lakóhelye:.....................................................................................................................................

A gyermek adatai, aki részére a támogatást igényli

Gyermek neve:..............................................................................................................................

Születési neve:...............................................................................................................................

Születési hely::.......................... szül. idő: év:....... hó:......................... nap:...............................

Anyja neve:....................................................................................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám):..........................................................................

Lakóhelye:.....................................................................................................................................

A kérelmező közeli hozzátartozóinak személyére és jövedelmükre vonatkozó adatok

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:……….fő.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap), Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

Anyja neve

Családi kapcsolat megnevezése

Jövedelmi adatok

Jövedelmek típusai

A
kérelmező jöve-
delme

A kérelmezővel közös ház-tartásban élő házastárs /
élettárs/ jövedelme

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő
egyéb rokon jövedel-me

A
kérelmezővel kö-zös háztartásban élő egyéb rokon -jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jöv. és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésé-
ből származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások /GYED, GYES, GYET,
családi pótl, gyermektartásdíj, árvaellátás

6. Önkorm, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
/munkanélküli járadék, jöv.pótló támogatás stb.

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb/különösen kapott tartás, ösztöndíj,
értékpapírból származó jöv.

9. Összes bruttó jövedelem


10. Személyi jöv. adó vagy előleg összege

11. Egészség bizt. és nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család nettó jövedelme 9-(10+11+12)

14. A család összes nettó jövedelmét csökken-tő tényezők (tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi jövedelem _______________________________ Ft/hó

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Mezőkeresztes, 20….. év …………………. hó ……. nap

…………………………………………

kérelmező/törvényes képviselő aláírása

Tájékoztató:

• A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény által kiállított tanulói/hallgatói jogviszony fennállását tanúsító igazolást.

4. melléklet

KÉRELEM OLTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Alulírott kérem, az oltási támogatás megállapítását.

Kérelmező, törvényes képviselő adatai

Név:...........................................................................................................................

Születési név: ..........................................................................................................

Születési hely, idő: ..............................................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám):..........................................................................

Anyja neve:....................................................................................................................................

Lakóhelye:.....................................................................................................................................

A gyermek adatai, aki részére a támogatást igényli

Gyermek neve:..............................................................................................................................

Születési neve:...............................................................................................................................

Születési hely::.......................... szül. idő: év:....... hó:......................... nap:...............................

Anyja neve:....................................................................................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám):..........................................................................

Lakóhelye:.....................................................................................................................................

A kérelmező közeli hozzátartozóinak személyére és jövedelmükre vonatkozó adatok

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:……….fő.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap), Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

Anyja neve

Családi kapcsolat megnevezése

Jövedelmi adatok

Jövedelmek típusai

A
kérelmező jöve-
delme

A kérelmezővel közös ház-tartásban élő házastárs /
élettárs/ jövedelme

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő
egyéb rokon jövedel-me

A
kérelmezővel kö-zös háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jöv. és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésé-
ből származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások /GYED, GYES, GYET,
családi pótl, gyermektartásdíj, árvaellátás

6. Önkorm, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás/
munkanélküli járadék, jöv.pótló támogatás stb.

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb/különösen kapott tartás, ösztöndíj,
értékpapírból származó jöv.

9. Összes bruttó jövedelem


10. Személyi jöv. adó vagy előleg összege

11. Egészség bizt. és nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család nettó jövedelme 9-(10+11+12)

14. A család összes nettó jövedelmét csökken-tő tényezők (tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi jövedelem _______________________________ Ft/hó

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Mezőkeresztes, 20….. év …………………. hó ……. nap

…………………………………..

kérelmező aláírása

Tájékoztató:

• A kérelemhez csatolni kell az oltóanyag megvásárlását igazoló gyógyszertári bizonylato(ka)t, illetve az oltási könyv másolatát.

5. melléklet

IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSÁT IGÉNYLŐ ADATLAP

Kérelmező neve:____________________________________________________________

Születési név:______________________________________________________________

Adóazonosító:__________________________./TAJszám/:___________________________


Születési helye:___________________________ Születési ideje:_______________________

Anyja neve:_____________________________ Szem. ig. szám:______________________

Lakóhelye: ________________________________________________________________

Tartózkodási helye:__________________________________________________________

Munkahelye és címe vagy Nyugdíjas törzsszáma, munkanélküli segélyt megállapító határozat száma:

__________________________________________________________________________

Bankszámla szám:___________________________________________________________

Telefonszám (nem kötelező megadni):___________________________________________

Családi állapota: egyedülálló / házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

Házastárs/élettárs adatai:

Házastárs/élettárs neve:_______________________________________________________

Adóazonosító:_________________________________TAJszám:_______________________


Születési helye:___________________________ Születési ideje:_______________________

Anyja neve:_____________________________ Szem. ig. szám:______________________

Munkahelye és címe vagy Nyugdíjas törzsszáma, munkanélküli segélyt megállapító határozat száma: ________________________________________

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:……….fő.

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap), Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

Anyja neve

Családi kapcsolat megnevezése

Jövedelmi adatok

Jövedelmek típusai

A
kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös ház-tartásban élő házastárs /
élettárs/ jövedelme

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon jövedelme

A
kérelmezővel közös háztartásban élő
egyéb rokon jöve-
delme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jöv. és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból szárma-zó jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesíté-séből származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások /GYED, GYES,
GYET, családi pótl, gyermektartásdíj, árva-ellátás

6. Önkorm, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres pénz-
beli ellátás/munkanélküli járadék, jöv.pótló
támogatás stb.

7. Föld bérbeadásából származó jövede-
lem

8. Egyéb/különösen kapott tartás, ösztön-
díj, értékpapírból származó jöv.

9. Összes bruttó jövedelem

10. Személyi jöv. adó vagy előleg összege

11. Egészség bizt. és nyugdíjjárulék össze-ge

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család nettó jövedelme 9-(10+11+12)

14. A család összes nettó jövedelmét csök-kentő tényezők (tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi jövedelem _______________________________ Ft/hó

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Mezőkeresztes, 20….. év …………………. hó ……. nap

……………………………

kérelmező aláírása

6. melléklet

KÉRELEM A 14 ÉV ALATTI VELESZÜLETETT KROMOSZÓMA VAGY GENETIKAI FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGŰ GYERMEKEK TÁMOGATÁSÁRA


Kérelmező, törvényes képviselő adatai

Név:...........................................................................................................................

Születési név: ..........................................................................................................

Születési hely, idő: ..............................................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám):..........................................................................

Anyja neve:....................................................................................................................................

Lakóhelye:.....................................................................................................................................

A gyermek adatai, aki részére a támogatást igényli

Gyermek neve:..............................................................................................................................

Születési neve:...............................................................................................................................

Születési hely::.......................... szül. idő: év:....... hó:......................... nap:...............................

Anyja neve:....................................................................................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám):..........................................................................

Lakóhelye:.....................................................................................................................................

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:……….fő.

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap),
Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Anyja neve

Családi kapcsolat megnevezése

Jövedelmi adatok

Jövedelmek típusai

A
kérelmező jöve-
delme

A kérelmezővel közös ház-tartásban élő házastárs /
élettárs/ jövedelme

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő
egyéb rokon jövedel-me

A
kérelmezővel
közös háztartás-
ban élő egyéb ro-kon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jöv. és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésé-
ből származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások /GYED, GYES, GYET,
családi pótl, gyermektartásdíj, árvaellátás

6. Önkorm, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
/munkanélküli járadék, jöv.pótló támogatás stb.

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb/különösen kapott tartás, ösztöndíj,
értékpapírból származó jöv.

9. Összes bruttó jövedelem

10. Személyi jöv. adó vagy előleg összege

11. Egészség bizt. és nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család nettó jövedelme 9-(10+11+12)

14. A család összes nettó jövedelmét csökken-tő tényezők (tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi jövedelem _______________________________ Ft/hó

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a

szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Mezőkeresztes, 20….. év …………………. hó ……. nap

…………………………………..

kérelmező aláírása

Tájékoztató:

A kérelemhez a betegség meglétét és az orvosi együttműködést igazoló iratot, valamint a nevelési, oktatási intézmény vezetőjének – az együttműködésre vonatkozó – igazolását csatolni szükséges.

7. melléklet

70. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT SZEMÉLYEK EBÉD TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP

Kérelmező neve:___________________________________________________________

Születési név:______________________________________________________________

Adóazonosító: __________________________ TAJ szám:__________________________


Születési helye:___________________________ Születési ideje:_______________________

Anyja neve:_____________________________ Szem. ig. szám:______________________

Lakóhelye:________________________________________________________________

Tartózkodási helye:__________________________________________________________

Munkahelye és címe vagy Nyugdíjas törzsszáma, munkanélküli segélyt megállapító határozat száma: ____________________________________________________________

Bankszámla szám:___________________________________________________________

Telefonszám (nem kötelező megadni):___________________________________________

Családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

Házastárs/élettárs adatai:

Házastárs/élettárs neve:_______________________________________________________

Adóazonosító:_________________________________TAJ szám:______________________


Születési helye:___________________________ Születési ideje:_______________________

Anyja neve:_____________________________ Szem. ig. szám:______________________

Munkahelye és címe vagy Nyugdíjas törzsszáma, munkanélküli segélyt megállapító határozat száma:____________________________________________

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:……….fő.

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap), Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

Anyja neve

Családi kapcsolat megnevezése

Jövedelmi adatok

Jövedelmek típusai

A
kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös ház- tartásban élő házastárs/ élettárs jövedelme

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon jövedelme

A
kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb
rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jöv. és
táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból szárma-zó jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesíté-séből származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti ellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátás

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások /GYED, GYES,
GYET, családi pótl, gyermektartásdíj, árva-ellátás

6. Önkorm, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás/munkanélküli járadék, jöv.pótló tá- mogatás stb.

7. Föld bérbeadásából származó jövede-
lem

8. Egyéb/különösen kapott tartás, ösztön- díj, értékpapírból származó jöv.

9. Összes bruttó jövedelem

10. Személyi jöv. adó vagy előleg összege

11. Egészség bizt. és nyugdíjjárulék össze-ge

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család nettó jövedelme 9-(10+11+12)

14. A család összes nettó jövedelmét csök-kentő tényezők (tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi jövedelem _______________________________ Ft/hó

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a

szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Mezőkeresztes, 20….. év …………………. hó ……. nap

……………………………

kérelmező aláírása

8. melléklet

KÉRELEM TANSZERCSOMAG TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Kérelmező, törvényes képviselő(k) adatai

Név:...........................................................................................................................

Születési név: ..........................................................................................................

Születési hely, idő: ..............................................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám):..........................................................................

Anyja neve:....................................................................................................................................

Lakóhelye:.....................................................................................................................................

Telefonszáma, e-mail címe (nem kötelező megadni)....................................................................

A gyermek adatai, aki részére a támogatást igényli

Gyermek neve:..............................................................................................................................

Születési neve:...............................................................................................................................

Születési hely::.......................... szül. idő: év:....... hó:......................... nap:...............................

Anyja neve:....................................................................................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám):..........................................................................

Lakóhelye:.....................................................................................................................................

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:……….fő.

Név
(ha eltérő, születési neve is)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap), Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

Anyja neve

Családi kapcsolat megnevezése

Jövedelmi adatok

Jövedelmek típusai

A
kérelmező jöve- delme

A kérelmezővel közös ház-tartásban élő házastárs /
élettárs jövedelme

A
kérelmezővel közös
háztartásban élő
egyéb rokon jövedel-me

A
kérelmezővel kö-zös háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jöv. és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésé- ből származó jövedelem

4. Nyugellátás, baleseti ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás

5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások /GYED, GYES,
GYET, családi pótl, gyermektartásdíj, árva- ellátás

6. Önkorm, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
/munkanélküli járadék, jöv.pótló támogatás stb.

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem

8. Egyéb/különösen kapott tartás, ösztöndíj,
értékpapírból származó jöv.

9. Összes bruttó jövedelem


10. Személyi jöv. adó vagy előleg összege

11. Egészség bizt. és nyugdíjjárulék összege

12. Munkavállalói járulék összege

13. A család nettó jövedelme 9-(10+11+12)

14. A család összes nettó jövedelmét csökken-tő tényezők (tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi jövedelem _______________________________ Ft/hó

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Mezőkeresztes, 20….. év …………………. hó ……. nap

…………………………………..

kérelmező aláírása