Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IV.22.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 04. 22

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet alapján, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármestere, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

- Járóbeteg - Ellátó Centrum

- Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

- Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda

- Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

- Hajdúszoboszlói Városi Televízió

- Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde

- Bocskai István Múzeum

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) A címrendet az önkormányzat 1/2020. (I.23.) számú 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza.

3. § Az önkormányzat a 2020. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. számú melléklet alapján 6.877.021 E Ft-ban, kiadási főösszegét 5.129.270 E Ft-ban állapítja meg, melyből:

Működési célú bevételek: 4.550.192 E Ft

Működési kiadások: 4.438.608 E Ft

Működési egyenleg: 111.584 E Ft

Felhalmozási célú bevételek: 605.972 E Ft

Felhalmozási célú kiadások: 690.662 E Ft

Felhalmozási egyenleg: - 84.690 E Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 1.720.857 E Ft

4. § Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait a 1/a., 8/a. számú mellékletei részletezik.

5. § A felhalmozási kiadások teljesítése a 8/a., 8/b., 8/c., 9., 11., 13., 14. számú mellékletek szerinti részletezésben, 690.662 E Ft-ban kerül elfogadásra.

6. § Az önkormányzati hivatal kiadásait összességében az 8/a., részletesen a 8/c., 12. és 13. számú mellékletek tartalmazzák.

7. § A céltartalékok felhasználása a 12. számú mellékletben foglaltak alapján történt.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 514 főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 15. számú melléklet mutat be. A közfoglalkoztatottak 2020. évi átlagos statisztikai állomány létszáma 90 fő.

9. § Az önkormányzat közvetett támogatást a 18. számú melléklet alapján biztosított.

10. § Többéves kihatással járó kötelezettségek és követelések részletezését a 17. sz. melléklet tartalmazza.

11. § Az európai uniós pályázatok részletezése a 16. számú mellékletben található.

12. § A 19. és 20. számú mellékletekben találhatók az önkormányzat 2020. évi mérlegadatai, valamint a vagyonkimutatás törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti bontásban.

13. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 21. számú melléklet részletezésének megfelelően 1.590.858 E Ft-ban fogadja el, melyből a személyi juttatás 72.043 E Ft, járulékok 12.648 E Ft, áthúzódó kötelezettségek 126.090 E Ft, felhalmozásra 241.510 E Ft, célfeladatokra és pályázatokra 11.892 E Ft.

14. § A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet elfogadását követően azonnal, de legkésőbb 2021. június 30-ig fel kell használni, illetve a kiemelt előirányzatok között a képviselő-testület jóváhagyásával átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan formában használható fel, hogy a 2021. évre áthúzódó kötelezettségek kifizetésre kell, hogy kerüljenek. A költségvetési intézmények szabad pénzmaradványa 11.826 E Ft összegben megvonásra kerül. A polgármesteri hivatal 25.300 E Ft szabad maradványa csak a városháza „A” épületének felújítására használható fel.

Az elvont pénzmaradványokat a költségvetési szervek e rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül utalják az önkormányzat bankszámlájára.

15. § A 2020. december 31-ei állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 23. számú mellékletben szereplő kataszteri naplók tartalmazzák, melyek az önkormányzati vagyonrendelet függelékét képezik.

16. § A rendelet részét képezi a költségvetési szervek belső kontrollrendszere minőségének értékelését tartalmazó vezetői nyilatkozatok, valamint a belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentése.

17. § Ez a rendelet 2021. április 22-én lép hatályba.

1. melléklet

üres cím

13_2021_mellékletek.docx