Ebergőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 06. 15

Ebergőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

2021.06.15.

Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró,Ebergőc Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó, Ebergőc község közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre.

2. § (1) Ebergőc Község Önkormányzata a Gyvt-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a

a) gyermekjóléti szolgáltatást,

b) a gyermekek napközbeni ellátását

biztosítja.

(2) A pénzbeni és természetbeni ellátások közül:

a) gyermekétkeztetés

aa) intézményi gyermekétkeztetés,

ab) ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés,

ac) szünidei gyermekétkeztetés

b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.

3. § Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő intézményi társulás által látja el.

4. § Az Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés helyi formái:

a) intézményi gyermekétkeztetés

b) szünidei gyermekétkeztetés.

5. § (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását óvodás gyermekek esetében a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha intézményében biztosítja, feladatellátási szerződés alapján. A gyermekétkeztetés a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha intézményben valósul meg.

(2) Az (1) pont szerinti intézményi gyermekétkeztetés iránti kérelmeket az óvoda vezetőnél kell benyújtani.

(3) Az Önkormányzat az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés a Gyvt. 21/B §-a szerint biztosítja, további kedvezményeket, mentességeket nem állapít meg.

(4) Az óvodai intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait Röjtökmuzsaj község Önkormányzata külön rendeletben szabályozza.

6. § (1) Az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést azebergőci lakóhellyel, vagy amennyiben életvitelszerűen tartózkodási helyén lakik, tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a szünidei étkezést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

a) őszi, téli és tavaszi tanítási szünet időtartama alatt,

b) nyári tanítási szünet időtartama alatt, a tanév végét követő hét első munkanapja és augusztus 20. napja közötti időszakban, legalább 43 munkanap, valamint

c) az a) és b) pontok időtartamára eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon biztosítja.

(3) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a szülő vagy más törvényes képviselő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatja be a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Ebergőci Kirendeltségén írásban vagy elektronikusan az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott módon.

(4) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a jegyző bírálja el.

7. § (1) Ha az intézményi vagy szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a kötelezett az intézmény vezetőjénél bejelenti.

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést

(2) A kötelezett az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(3) A távolmaradás bejelentését elmulasztó ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre jogosult igénybe vevő a mulasztással érintett étkezési napokra teljes összegű térítési díj megfizetésére kötelezett.

8. § Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot állapít meg a képviselő-testület annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő személynek, akinek családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Elsősorban azokat a családokat kell rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen: betegség, gyermek étkeztetése, iskoláztatása, ruházattal ellátása – miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő illetve gyám esetében a 350 %-át.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás gyermekenként havonta egy,egy naptári évben legfeljebb 3 alkalommal állapítható meg.

(5) A támogatás összegét 5000 Ft és 30 000 Ft között lehet megállapítani gyermekenként.

(6) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható a családnak, ha a gyermek

a) középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be

feltéve, hogy önálló keresőtevékenységet nem folytat.

(7) Évente egy alkalommal rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a jogosultság megállapításához (3) bekezdésben meghatározott jövedelemhatár figyelembe vétele nélkül is megállapítható a támogatás.

(8) A (7) bekezdés alkalmazásában rendkívüli méltánylást érdemlő esetnek minősül,a tartósan beteg gyermekkórházi kezelése, gyógyszerköltsége, speciális táplálkozási igénye, különös méltánylást igénylő élethelyzet.

(9) Sürgős esetben – ha az igénylő életkörülményei, az azonnali segítséget indokolják -, a támogatás az igénylő nyilatkozata alapján, polgármesteri hatáskörben folyósítható.

9. § Ez a rendelet 2021. június 15. napjánlép hatályba.

10. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.