Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 07. 24 - 2021. 11. 26

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szigliget Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szigliget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

2. § [1] Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 931 566 501 Ft-ban, kiadási főösszegét 931 566 501-ban állapítja meg

3. § [2] (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

 • a) személyi juttatás 221 719 503 Ft
 • b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 736 000 Ft
 • c) dologi kiadások 280 536 089 Ft
 • d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 078 000 Ft
 • e) egyéb működési célú kiadások 120 472 147 Ft, ebből tartalék 114 096 817 Ft
 • f) beruházások 99 353 566 Ft
 • g) felújítások 162 284 785 Ft
 • h) finanszírozási kiadás 5 386 411 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

 • a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 178 232 163 Ft
 • b) közhatalmi bevételek 68 000 000 Ft
 • c) működési bevételek 226 045 205 Ft
 • d) finanszírozási bevételek 177 159 065 Ft /ebből maradvány felhasználás 177 159 065 Ft
 • e) felhalmozási bevételek 282 130 068 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 60 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 30 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.

4. § Az Önkormányzat

 • a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
 • b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;
 • c) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet;
 • d) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 4. melléklet;
 • e) 2021– 2024.évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását az 5. melléklet;
 • f) előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. melléklet;
 • g) az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 7. melléklet;
 • i) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 8. melléklet;
 • h) az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 9.melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(3) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével - a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § (1) A képviselő-testület Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben meghatározottak szerint 2021 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 64.450 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.

(3) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 • a) a főállású polgármester 2021 évi cafetéria juttatásának bruttó keretösszegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.
 • b) a közalkalmazottak cafetéria kerete 2021 évben bruttó 200.000 Ft.
 • c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók – kivéve a közfoglalkoztatottak - részére 10 000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.

(4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(5) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2021 évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(6) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.

(7) A házasságkötésen közreműködők díja alkalmanként 7.000 Ft.

(8) Az ebéd szállítási díja bruttó 100 Ft/ebéd/nap.

(9) A Községi Könyvtár Internet és számítógép használat, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásokat biztosítja melynek térítési díja:

 • a) Internet használat 200 Ft/óra
 • b) szövegszerkesztés 200 Ft/db
 • c) fénymásolás 20 Ft/másolat,
 • d) scannelés 50 Ft/db
 • e) fekete-fehér nyomtatás 30 Ft/oldal
 • f) színes szöveg nyomtatás 150 Ft/oldal
 • e) fekete-fehér kép 100 Ft/oldal
 • f) színes kép 200 Ft/oldal

(10) Az Önkormányzat a Szigligeti Honlapon megjelentetett hirdetések díját - elérhetőség és bemutatkozó oldal - bruttó 5.000 Ft/év összegben állapítja meg.

(11) A műfüves pálya bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) Munkaszüneti napokon és munkanapokon 16 órától 23 óráig 3.000 Ft
 • b) Munkanapokon reggel 7 órától 16 óráig 2.000 Ft
 • c) Öltöző és világítás használata külön-külön 1.000 Ft

(12) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 10.000 Ft/hó.

(13) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott óvodáztatási támogatás 10.000 Ft/fő/év, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói, hallgatói részére 20.000 Ft/fő/év.

(14) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak támogatásának összege 2021. évben 5000 Ft/fő.

(15) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(16) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

 • a) bérjellegű kifizetések,
 • b) készpénzelőleg,
 • c) postai kézbesítés díja,
 • d) belföldi kiküldetés díja,
 • e) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 • f) reprezentáció,
 • g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
 • h) utazási költségtérítés, bérlet,
 • i) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
 • j) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

A készpénzben kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről.

1. melléklet [3]

1.melléklet

1. melléklet

2. melléklet [4]

2. melléklet

2.melléklet

3. melléklet [5]

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet [6]

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet [7]

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet [8]

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

7. melléklet.xlsx

8. melléklet [9]

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet [10]

9. melléklet

9.melléklet


[1] A 2. § a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] Az 1. melléklet a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 2. melléklet a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 3. melléklet a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 4. melléklet a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] Az 5. melléklet a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 6. melléklet a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 8. melléklet a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 9. melléklet a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.