Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 07. 27 - 2021. 09. 27

Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

  • a)[2] 6.655.795.113 Ft költségvetési bevétellel,
  • b)[3] 10.658.934.757 Ft költségvetési kiadással,
  • c) -4.003.139.644 Ft költségvetési egyenleggel,
  • d)[4] 2.554.994.752 Ft működési hiánnyal,
  • e)[5] 1.448.144.892 Ft felhalmozási hiánnyal,
  • f) 4.072.770.841 Ft finanszírozási bevétellel,
  • g) 69.631.197 Ft finanszírozási kiadással,
  • h) 4.003.139.644 Ft finanszírozási egyenleggel,
  • i)[6] a bevételek és kiadások főösszegét 10.728.565.954 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.- 9.7. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 300.000.000 Ft általános, és 1.149.801.287 Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 12 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a képviselő-testület döntése szerint a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével a szükséges esetekben, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A polgármester által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(4) A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a részére megállapított keretösszeg felett szabadon rendelkezik.

(5) A Polgármester önállóan dönt a rendelkezésre álló polgármesteri keretösszeg felhasználásáról.

(6) Az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület a közös hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 60.000 Ft-ban állapítja meg.

6. A gazdálkodás szabályai

8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1.1. melléklet 1.[7]

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás június 30-ig

2021. júliusi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 740 779 935

1 807 398 290

-7 425 904

1 799 972 386

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

648 335 186

650 899 997

650 899 997

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

483 002 070

506 751 470

506 751 470

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

555 099 369

566 901 188

-7 425 904

559 475 284

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

54 343 310

56 414 858

56 414 858

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

26 430 777

26 430 777

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

338 568 641

358 760 080

358 760 080

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

338 568 641

358 760 080

358 760 080

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 195 697

15 195 697

311 809 936

327 005 633

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

311 809 936

311 809 936

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 195 697

15 195 697

15 195 697

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 971 000 000

3 002 750 000

3 002 750 000

4.1.

Építményadó

1 400 000 000

1 400 000 000

1 400 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

250 000 000

250 000 000

250 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

21 000 000

52 750 000

52 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

850 439 564

815 589 564

-21 336 000

794 253 564

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

335 005 900

310 005 900

-16 800 000

293 205 900

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

28 699 055

28 699 055

28 699 055

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 000 000

7 000 000

7 000 000

5.5.

Ellátási díjak

173 037 440

170 596 494

170 596 494

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

148 080 097

140 671 043

-4 536 000

136 135 043

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

146 414 272

146 414 272

146 414 272

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

10 902 800

10 902 800

10 902 800

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

372 400 000

372 400 000

372 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

350 000 000

350 000 000

350 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

22 400 000

22 400 000

22 400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 027 400

75 053 450

-75 000 000

53 450

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

75 000 000

-75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 400

53 450

53 450

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

600 000

600 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

600 000

600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 364 011 237

6 447 747 081

208 048 032

6 655 795 113

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

10 436 782 078

10 520 517 922

208 048 032

10 728 565 954

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás június 30-ig

2021. júliusi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

8 211 807 277

8 320 399 110

190 385 122

8 510 784 232

1.1.

Személyi juttatások

2 104 067 913

2 125 008 838

2 125 008 838

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

378 076 511

379 869 221

379 869 221

1.3.

Dologi kiadások

3 547 934 847

3 625 323 021

6 192 248

3 631 515 269

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 365 924

34 365 924

34 365 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

697 560 795

702 996 924

20 323 250

723 320 174

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

530

3 933 444

3 933 444

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

377 944 720

377 944 720

377 944 720

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

175 104 295

176 322 887

176 322 887

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

144 511 250

144 795 873

20 323 250

165 119 123

1.18.

Tartalékok

1 449 801 287

1 452 835 182

163 869 624

1 616 704 806

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

300 000 000

311 078 773

-104 330 376

206 748 397

1.20.

- Céltartalék

1 149 801 287

1 141 756 409

268 200 000

1 409 956 409

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 155 343 604

2 130 487 615

17 662 910

2 148 150 525

2.1.

Beruházások

1 284 909 144

1 267 560 919

28 626 436

1 296 187 355

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

422 561 000

422 561 000

2.3.

Felújítások

242 002 000

234 494 236

-10 963 526

223 530 710

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

628 432 460

628 432 460

628 432 460

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

536 994 500

536 994 500

536 994 500

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

91 437 960

91 437 960

91 437 960

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

10 367 150 881

10 450 886 725

208 048 032

10 658 934 757

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

10 436 782 078

10 520 517 922

208 048 032

10 728 565 954

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-4 003 139 644

-4 003 139 644

-4 003 139 644

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4 003 139 644

4 003 139 644

4 003 139 644

1.2. melléklet 1.[8]

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás június 30-ig

2021. júliusi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 740 779 935

1 807 398 290

-7 425 904

1 799 972 386

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

648 335 186

650 899 997

650 899 997

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

483 002 070

506 751 470

506 751 470

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

555 099 369

566 901 188

-7 425 904

559 475 284

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

54 343 310

56 414 858

56 414 858

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

26 430 777

26 430 777

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

338 568 641

358 630 080

358 630 080

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

338 568 641

358 630 080

358 630 080

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 195 697

15 195 697

311 809 936

327 005 633

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

311 809 936

311 809 936

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 195 697

15 195 697

15 195 697

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 971 000 000

3 002 750 000

3 002 750 000

4.1.

Építményadó

1 400 000 000

1 400 000 000

1 400 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

250 000 000

250 000 000

250 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

21 000 000

52 750 000

52 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

742 384 564

707 534 564

-21 336 000

686 198 564

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

330 505 900

305 505 900

-16 800 000

288 705 900

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

28 699 055

28 699 055

28 699 055

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 000 000

7 000 000

7 000 000

5.5.

Ellátási díjak

71 197 440

68 756 494

68 756 494

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

146 865 097

139 456 043

-4 536 000

134 920 043

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

146 414 272

146 414 272

146 414 272

5.8.

Kamatbevételek

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

10 402 800

10 402 800

10 402 800

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

372 400 000

372 400 000

372 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

350 000 000

350 000 000

350 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

22 400 000

22 400 000

22 400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 027 400

75 053 450

-75 000 000

53 450

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

75 000 000

-75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 400

53 450

53 450

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

600 000

600 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

600 000

600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 255 956 237

6 339 562 081

208 048 032

6 547 610 113

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 064 769 827

4 064 769 827

4 064 769 827

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 064 769 827

4 064 769 827

4 064 769 827

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 064 769 827

4 064 769 827

4 064 769 827

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

10 320 726 064

10 404 331 908

208 048 032

10 612 379 940

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás június 30-ig

2021. júliusi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

7 389 950 643

7 500 042 476

193 041 300

7 693 083 776

1.1.

Személyi juttatások

1 873 226 203

1 894 167 128

1 894 167 128

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

329 864 511

331 657 221

331 657 221

1.3.

Dologi kiadások

3 137 447 847

3 214 836 021

8 851 676

3 223 687 697

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 250 000

5 250 000

5 250 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

594 360 795

601 296 924

20 320 000

621 616 924

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

530

3 933 444

3 933 444

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

377 944 720

377 944 720

377 944 720

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

172 604 295

173 822 887

173 822 887

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

43 811 250

45 595 873

20 320 000

65 915 873

1.18.

Tartalékok

1 449 801 287

1 452 835 182

163 869 624

1 616 704 806

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

300 000 000

311 078 773

-104 330 376

206 748 397

1.20.

- Céltartalék

1 149 801 287

1 141 756 409

268 200 000

1 409 956 409

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 100 843 604

2 075 987 615

17 662 910

2 093 650 525

2.1.

Beruházások

1 284 909 144

1 267 560 919

28 626 436

1 296 187 355

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

422 561 000

422 561 000

2.3.

Felújítások

242 002 000

234 494 236

-10 963 526

223 530 710

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

573 932 460

573 932 460

573 932 460

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

536 994 500

536 994 500

536 994 500

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36 937 960

36 937 960

36 937 960

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

9 490 794 247

9 576 030 091

210 704 210

9 786 734 301

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

9 560 425 444

9 645 661 288

210 704 210

9 856 365 498

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-3 234 838 010

-3 236 468 010

-2 656 178

-3 239 124 188

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

3 995 138 630

3 995 138 630

3 995 138 630

1.3. melléklet 1.[9]

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás június 30-ig

2021. júliusi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

130 000

130 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

130 000

130 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

108 055 000

108 055 000

108 055 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 500 000

4 500 000

4 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

101 840 000

101 840 000

101 840 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 215 000

1 215 000

1 215 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

500 000

500 000

500 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

108 055 000

108 185 000

108 185 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 001 014

8 001 014

8 001 014

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 001 014

8 001 014

8 001 014

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

8 001 014

8 001 014

8 001 014

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

116 056 014

116 186 014

116 186 014

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás június 30-ig

2021. júliusi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

821 856 634

820 356 634

-2 656 178

817 700 456

1.1.

Személyi juttatások

230 841 710

230 841 710

230 841 710

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 212 000

48 212 000

48 212 000

1.3.

Dologi kiadások

410 487 000

410 487 000

-2 659 428

407 827 572

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 115 924

29 115 924

29 115 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

103 200 000

101 700 000

3 250

101 703 250

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 500 000

2 500 000

2 500 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 700 000

99 200 000

3 250

99 203 250

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

54 500 000

54 500 000

54 500 000

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

54 500 000

54 500 000

54 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

54 500 000

54 500 000

54 500 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

876 356 634

874 856 634

-2 656 178

872 200 456

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

876 356 634

874 856 634

-2 656 178

872 200 456

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-768 301 634

-766 671 634

2 656 178

-764 015 456

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

8 001 014

8 001 014

8 001 014

1.4. melléklet 1.

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
államigazgatási feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2.1. melléklet 2.[10]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Módosítás június 30-ig

2021. júliusi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Módosítás június 30-ig

2021. júliusi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

G

H

I

J

K=I±J

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 740 779 935

1 807 398 290

-7 425 904

1 799 972 386

Személyi juttatások

2 104 067 913

2 125 008 838

2 125 008 838

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

338 568 641

358 760 080

358 760 080

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

378 076 511

379 869 221

379 869 221

3.

2.-ból EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

Dologi kiadások

3 547 934 847

3 625 323 021

6 192 248

3 631 515 269

4.

Közhatalmi bevételek

2 971 000 000

3 002 750 000

3 002 750 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 365 924

34 365 924

34 365 924

5.

Működési bevételek

850 439 564

815 589 564

-21 336 000

794 253 564

Egyéb működési célú kiadások

697 560 795

702 996 924

20 323 250

723 320 174

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

75 027 400

75 053 450

-75 000 000

53 450

Tartalékok

1 449 801 287

1 452 835 182

163 869 624

1 616 704 806

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

5 975 815 540

6 059 551 384

-103 761 904

5 955 789 480

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

8 211 807 277

8 320 399 110

190 385 122

8 510 784 232

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 631 197

69 631 197

69 631 197

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Pénzügyi lízing kiadásai

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

10 048 586 381

10 132 322 225

-103 761 904

10 028 560 321

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

8 281 438 474

8 390 030 307

190 385 122

8 580 415 429

26.

Költségvetési hiány:

2 235 991 737

2 260 847 726

294 147 026

2 554 994 752

Költségvetési többlet:

-

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

294 147 026

-

Bruttó többlet:

1 767 147 907

1 742 291 918

-

1 448 144 892

2.2. melléklet 2.[11]

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Módosítás június 30-ig

2021. júliusi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Módosítás június 30-ig

2021. júliusi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

G

H

I

J

K=I±J

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

15 195 697

15 195 697

311 809 936

327 005 633

Beruházások

1 284 909 144

1 267 560 919

28 626 436

1 296 187 355

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

422 561 000

422 561 000

3.

Felhalmozási bevételek

372 400 000

372 400 000

372 400 000

Felújítások

242 002 000

234 494 236

-10 963 526

223 530 710

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

600 000

600 000

600 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

628 432 460

628 432 460

628 432 460

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

388 195 697

388 195 697

311 809 936

700 005 633

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

2 155 343 604

2 130 487 615

17 662 910

2 148 150 525

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

388 195 697

388 195 697

311 809 936

700 005 633

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 155 343 604

2 130 487 615

17 662 910

2 148 150 525

27.

Költségvetési hiány:

1 767 147 907

1 742 291 918

-

1 448 144 892

Költségvetési többlet:

-

-

294 147 026

-

28.

Bruttó hiány:

1 767 147 907

1 742 291 918

-

1 448 144 892

Bruttó többlet:

-

-

294 147 026

-

3. melléklet

Siófok Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Siófok Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(E=B+C+D)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

1.

2.

3.

4

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet [12]

Siófok Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

Módosítás 2021.április 30-ig

2021. júliusi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2 950 000 000

2 950 000 000

2 950 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

307 656 294

282 656 294

-16 800 000

265 856 294

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

372 400 000

372 400 000

372 400 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

21 000 000

52 750 000

52 750 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

3 651 056 294

3 657 806 294

-16 800 000

3 641 006 294

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Siófok Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet [13]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

2021. évi
eredeti előirányzat

Módosítás június 30-ig

2021. júliusi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E=(C+D)

Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Mikrocsöves rendszer kiépítése

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Sorház u teljes körű felújításának tervezése

1 717 040

1 717 040

1 717 040

Rózsakert megújítása I. ütem

93 840 428

93 840 428

93 840 428

Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése

9 600 000

9 600 000

9 600 000

Millennium park öntöző rendszer tervezés

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Dísz tér megvásárlása

66 141 732

66 141 732

66 141 732

Városház tér szökőkút gépészeti tervezése

600 000

600 000

600 000

Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben -tervezés

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése

1 879 600

1 879 600

1 879 600

Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése

2 790 604

2 790 604

2 790 604

Fő tér aluljáró korlát rekonstrukció

4 152 900

4 152 900

4 152 900

Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése

800 000

800 000

800 000

Közterületi tűzcsapok az Erkel Ferenc utcában (tervezés)

266 700

266 700

266 700

"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 projekt

505 000 000

422 561 000

422 561 000

Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai

27 178 000

27 178 000

27 178 000

"Közösségi hub kialakítása a városközpontban TOP-7.1.1-16-H-093-1

1 350 000

1 350 000

Katicabogár és Pitypang óvodák homlokzati hőszigetelése

79 219 873

79 219 873

Informatika

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Tárgyieszköz beszerzés hivatal részére

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Kézilabda munkacsarnok vételi előleg

20 357 143

20 357 143

20 357 143

Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg

14 759 500

14 759 500

14 759 500

Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság)

200 000

200 000

200 000

Kamerarendszer fejlesztés

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése

3 900 000

3 900 000

3 900 000

Varga Imre szobor készítés kiadásai

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Siófok, Vitorlás u. 2. ingatlan vásárlása

52 157 480

52 157 480

52 157 480

Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2021.03.01-2022.02.28)

199 390

199 390

199 390

Balaton-parti Kft Petőfi sétányon forg. és biztonságtechnikai beruházás

31 115 000

31 115 000

31 115 000

Balaton-parti Kft Galerius fürdő (parkoló fejlesztés)

20 320 000

20 320 000

-20 320 000

Ingatlan vásárlás Balaton-parti Kft-től

25 400 000

25 400 000

25 400 000

Parkoló automaták felújítása és beszerzése

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Honlap készítés

3 500 000

3 500 000

2 786 500

6 286 500

Pitypang tagóvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás

6 000 000

6 000 000

Kistehergépkocsi vásárlás

4 838 700

4 838 700

Fonyódi erdőberuházás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása

587 627

587 627

587 627

Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Műszaki ellenőrzések

7 300 000

7 300 000

7 300 000

Hajókikötő előtti rendezvénytér-Krúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Jókai parkban lévő pergola újjáépítése ( Petőfi sétány felől )

9 000 000

7 857 000

7 857 000

Murvás utak pormentesítése, stabilizálása II. ütem

48 000 000

53 746 070

53 746 070

Teherautó beszerzés közmunkaprogramban résztvevők részére

3 000 000

3 000 000

150 000

3 150 000

Ovi-sport program előkészítési és utómunkálatai a Napsugár óvodában

929 005

929 005

"Okos zebra" kialakítás további 2-3 helyszínen

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Üdvözlő táblák kihelyezése a város bevezető útjainál

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Koch Róbert u. 9/a. alatti játszótér eszközeinek cseréje

9 000 000

7 500 000

7 500 000

Gyöngyike utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése és telepítése gumiburkolattal

9 000 000

10 500 000

10 500 000

Sió utca-Fő utca-Mártírok útja körforgalom tervezés, engedélyeztetés

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Malomárok kétoldali mederburkolása

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Parkoló kialakítás tervezése a 6814/2 hrsz-ú és 6815/15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross híd mellett )

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Attila utca átépítés ( út, járda, csapadékvíz, zöldfelület ) tervezés

3 800 000

3 800 000

3 800 000

Földesutak kőszórással történő ellátása ( Gaál György utca)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Koch Róbert utca 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Koch Róbert utca 27. mellett parkolóbővítés

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Autóbusz pályaudvar és vasútállomás környezetének rendezése Kálmán Imre sétánnyal, tervezés

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Szent László utcában közvilágítás kiépítése

45 000 000

45 000 000

KILITI felirat díszkivilágítás villamos munkái

1 200 000

1 200 000

Rózsakert fejlesztése II-III. ütem

4 000 000

4 000 000

Urnafalak létesítése

2 400 000

2 400 000

Tárgyi eszköz beszerzés (SVÓ)

14 000 000

14 000 000

14 000 000

SVÓ beruházási munkái

63 000 000

63 000 000

-39 609 937

23 390 063

Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)

4 800 000

4 800 000

4 800 000

Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Gondozási Központ beruházási munkái

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Bölcsőde beruházási munkái

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

KIMK beruházási munkái

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Hivatal épület beruházások, tisztasági festés

16 000 000

16 000 000

16 000 000

KIMK közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszköz beszerzése

716 000

716 000

716 000

Siófok Város Önkormányzata

1 275 779 144

1 257 260 919

28 626 436

1 285 887 355

Könyvek

7 805 000

7 805 000

7 805 000

Emlékház pályázat 2025/N6528 (szakmai állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése)

1 325 000

1 325 000

1 325 000

Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása

1 170 000

1 170 000

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

9 130 000

10 300 000

0

10 300 000

ÖSSZESEN:

1 284 909 144

1 267 560 919

28 626 436

1 296 187 355

7. melléklet [14]

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

2021. évi
eredeti előirányzat

Módosítás június 30-ig

2021. júliusi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E=(C+D)

Gondozási Központ felújítási munkái

20 000 000

19 547 372

-7 781 862

11 765 510

KIMK felújítási munkái

25 000 000

25 000 000

-655 014

24 344 986

SVÓ felújítási munkái

40 000 000

40 000 000

-1 401 222

38 598 778

BRTKK felújítási munkái

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Bölcsőde felújítási munkái

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai

83 000 000

75 248 912

-1 125 428

74 123 484

Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendházban kazáncsere

2 000 000

2 000 000

2 000 000

"Senior Kuckó" kialakítása Széchenyi u. 11. fszt.11. szám alatt

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Balaton-parti Kft Galerius fürdő (gépészeti felújítás)

16 002 000

16 002 000

16 002 000

Aradi utca járda felújítás a Klapka utcai saroktól (Sába előtti szakaszon)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Szabadifürdő Posta utca északi oldal, vasútállomás és Csopaki utca közötti járda teljes felújítása I. ütem

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Sorház utca Sió utca és Kele utca közötti szakaszán járda felújítás

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Új piac téri parkolók felújítása II. ütem

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Tanácsház u 24.-26. aszfaltos járda felújítása

11 000 000

11 000 000

11 000 000

Dózsa György utca 42. társasházi önk.lakás homlokzati felújítása

695 952

695 952

ÖSSZESEN:

242 002 000

234 494 236

-10 963 526

223 530 710

8. melléklet [15]

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében

EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Forintban!

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

61 500 000

61 500 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

61 500 000

0

0

61 500 000

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

15 593 000

15 593 000

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

45 907 000

45 907 000

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

61 500 000

0

0

61 500 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése

TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

Forintban!

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

311 480 000

218 064 149

529 544 149

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

193 520 000

193 520 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

505 000 000

218 064 149

0

723 064 149

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

422 561 000

213 611 499

636 172 499

Szolgáltatások igénybe vétele

82 439 000

4 452 650

86 891 650

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

505 000 000

218 064 149

0

723 064 149

9.1. melléklet 9.[16]

Siófok Város Önkormányzata
összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosítás június 30-ig

2021. évi júliusi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 740 779 935

1 807 398 290

-7 425 904

1 799 972 386

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

648 335 186

650 899 997

650 899 997

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

483 002 070

506 751 470

506 751 470

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

555 099 369

566 901 188

-7 425 904

559 475 284

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

54 343 310

56 414 858

56 414 858

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

26 430 777

26 430 777

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

167 255 241

187 046 680

187 046 680

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

167 255 241

187 046 680

187 046 680

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 195 697

15 195 697

311 809 936

327 005 633

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

311 809 936

311 809 936

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 195 697

15 195 697

15 195 697

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 971 000 000

3 002 750 000

3 002 750 000

4.1.

Építményadó

1 400 000 000

1 400 000 000

1 400 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

250 000 000

250 000 000

250 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

21 000 000

52 750 000

52 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

638 713 148

603 863 148

-21 336 000

582 527 148

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 656 294

275 656 294

-16 800 000

258 856 294

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

21 259 843

21 259 843

21 259 843

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 000 000

7 000 000

7 000 000

5.5.

Ellátási díjak

51 972 440

49 531 494

49 531 494

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

132 431 915

125 022 861

-4 536 000

120 486 861

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

115 177 456

115 177 456

115 177 456

5.8.

Kamatbevételek

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 115 200

9 115 200

9 115 200

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

372 400 000

372 400 000

372 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

350 000 000

350 000 000

350 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

22 400 000

22 400 000

22 400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 027 400

75 027 400

-75 000 000

27 400

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

75 000 000

-75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 400

27 400

27 400

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

600 000

600 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

600 000

600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 980 971 421

6 064 281 215

208 048 032

6 272 329 247

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

9 996 741 401

10 080 051 195

208 048 032

10 288 099 227

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

4 811 883 461

4 919 196 782

190 096 972

5 109 293 754

1.1.

Személyi juttatások

115 434 895

136 346 495

136 346 495

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 692 035

26 480 200

26 480 200

1.3.

Dologi kiadások

2 589 122 857

2 666 484 981

5 904 098

2 672 389 079

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 365 924

34 365 924

34 365 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

598 466 463

602 684 000

20 323 250

623 007 250

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

530

3 933 444

3 933 444

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

377 944 720

377 944 720

377 944 720

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

76 709 963

76 709 963

76 709 963

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

143 811 250

144 095 873

20 323 250

164 419 123

1.18.

Tartalékok

1 449 801 287

1 452 835 182

163 869 624

1 616 704 806

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

300 000 000

311 078 773

-104 330 376

206 748 397

1.20.

- Céltartalék

1 149 801 287

1 141 756 409

268 200 000

1 409 956 409

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 146 213 604

2 120 187 615

17 662 910

2 137 850 525

2.1.

Beruházások

1 275 779 144

1 257 260 919

28 626 436

1 285 887 355

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

422 561 000

422 561 000

2.3.

Felújítások

242 002 000

234 494 236

-10 963 526

223 530 710

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

628 432 460

628 432 460

628 432 460

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

536 994 500

536 994 500

536 994 500

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

91 437 960

91 437 960

91 437 960

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

6 958 097 065

7 039 384 397

207 759 882

7 247 144 279

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása